PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 14.08.2014

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri īn funcţie (dna. Mocanu este prezentă de la punctul 6) declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 3050 din data de 08.08.2014.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Dl Secretar aminteşte că trebuie ales preşedintele pentru şedinţele lunii august. Este propus dl. cons. Babeu Pavel. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

     Se supune votului procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Tārgoviște din data de 24.07.2014.  Nu se aprobă cu 9 voturi pentru: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Bănescu Rodica, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Răducanu Tudorică, Tică Dănuţ şi 11 abţineri.

Dl Prisăcaru propune suplimentarea ordinei de zi cu punctele: Diverse 1 Proiect de hotărāre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, ACCESE CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCAJE, ANEXE ȘI SISTEMATIZAREA TERENULUI”, Tārgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, beneficiar S.C. STE&CO IMOBILIAR S.R.L. și Diverse 2 Proiect de hotărāre privind aprobarea acordului de parteneriat īncheiat īntre Direcția de Asistență Socială Tārgoviște și dra. Mincă Laura Florentina. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

Se supune la vot pe ordinea de zi cu suplimentările propuse. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

     Se trece la ordinea de zi.

1.    Proiect de hotărāre privind constatarea īncetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai-Andrei

Dl Stan doreşte să ştie dacă a fost soluţionată contestaţia formulată de dl. Păunescu.

Dl Bozieru precizează că a fost soluţionată, fiind respinsă și actul prin care este respinsă contestaţia va fi īnaintat partidului īn cateva minute.

Dl. Prisăcaru consideră că o comunicare a acestei soluţii trebuie făcută şi prin registratura Primăriei Municipiului Tārgovişte şi īl īntreabă pe dl. Secretar dacă a primit un astfel de document.

Dl. Secretar precizează că va verifica documentele primite la registratura instituţiei.     Dl. Stan afirmă că această comunicare trebuie īnaintată īn primul rānd dlui. Păunescu.  Tot dānsul precizează că faţă de prevederile art. 12, pct. 4 din Statutul PP - DD decizia de excludere nu are caracter executoriu şi nu poate fi considerată definitivă, deoarece nu au fost epuizate căile interne de atac.

Dl. Enache doreşte să ştie dacă punctul de pe ordinea de zi este legal.

Dl Secretar precizează că este legal, deoarece căile interne de atac din cadrul unui partid, nu sunt opozabile autorităţii locale.

Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se respinge cu 5 voturi pentru: Bozieru Cosmin, Dobāndă Ion, Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen şi 15 abţineri, proiectul devenind H.C.L. nr. 209 privind respingerea constatării īncetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI.

2.    Proiect de hotărāre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Iancu Avram

     Urmarea adoptării HCL nr. 209, acest punct nu mai poate fi luat īn discuție.

3.    Proiect de hotărāre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

     Se dă cuvāntul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 210.

4.    Proiect de hotărāre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

     Se dă cuvāntul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 211.

5.    Proiect de hotărāre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște

     Se dă cuvāntul dlui. Dinu, directorul Poliţiei Locale a Municipiului Tārgovişte, pentru a prezenta materialul.

     Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă personalul de la Poliţia Locală, Compartimentul Disciplina īn Construcţii, poate trece īn subordinea Direcţiei de Urbanism.

     Dl. Secretar precizează că sunt atribuţii date prin lege poliției locale, deci nu poate fi luată o hotărāre de consiliu local īn acest sens, care să modifice legea.

     Dl. Rădulescu solicită ca toate hotărārile prin care sunt aprobate construcţii să fie comunicate şi acestui compartiment al Poliţiei Locale.

     Dl. Enache propune ca acest compartiment să cuprindă echipe mixte pentru rezolvarea situaţiilor din teren.

     Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere - Albu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 212.

6.    Proiect de hotărāre privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIȘTE-DĀMBOVIȚA S.A., urmare a cererii de demisie īnaintată de către domnul Gheorghe Pătrașcu Vasile 

     Se dă cuvāntul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Se fac propuneri pentru noul reprezentant al Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIȘTE-DĀMBOVIȚA S.A.: Ciocīrlan Adrian - Dumitru şi Cārstea Constanţa. Se stabileşte modalitatea de vot: se taie cu o linie numele persoanei care nu se dorește să reprezinte Municipuiul Tārgovişte īn A.G.A la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIȘTE-DĀMBOVIȚA S.A. Se redactează buletinele de vot. Se trece la exercitarea votului secret. Se dă citire procesului verbal īncheiat īn urma procesului de vot, rezultatele fiind următoarele: CIOCĪRLAN ADRIAN - DUMITRU - 15 voturi pentru şi 6 voturi īmpotrivă, CĀRSTEA CONSTANŢA - 6 voturi pentru şi 15 īmpotrivă, rezultă că dl.  CIOCĪRLAN ADRIAN - DUMITRU este noul reprezentant al Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIȘTE-DĀMBOVIȚA S.A. Proiectul adoptat prin vot secret devine H.C.L. nr. 213.

7.    Proiect de hotărāre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A.

          Se dă cuvāntul dlui. Secretar care prezintă materialul, precizānd că prin hotărāre vor fi acordate două mandate şi că pentru primul mandat se renunţă la punctele 4, 5 şi 6, deoarece pct. 4 prevede Planul de Adminisrare īntocmit de administratorii societăţii şi nu are avizul A.D.I Apa Dāmboviţa, iar punctele 5 şi 6 sunt īn legătură cu punctul 4. Tot dānsul precizează că acest plan va fi prezentat īn şedinţa A.D.I din data de 22.08.2014, urmānd a fi prezentat consiliului local īntr-o şedinţă extraordinară, ulterioară datei de 22.08.2014.

     Dl. Stan  precizează că nu trebuie legat contractul de mandat de Planul de Administrare. Dl Stan aminteşte că īn art. 30, alin. 2 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice se menţionează că Planul de Administrare trebuie să cuprindă rezultatele prognozate, care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat și consideră că administratorii, īn momentul īn care au fost numiţi, aveau obigaţia de a veni cu o propunere de contract de mandat, ce trebuia aprobat īn Consiliul Local, urmānd ca Planul de Adminstrare să detalieze strategia, modalităţile, mijloacele prin care īndeplinesc criteriile de performanţă stabilite prin contract.

     Dl. Secretar precizează că īn şedinţa Consiliului de Administraţie s-a considerat necesară aprobarea Planului de Administrare şi apoi să fie elaborat Contractul de mandat, īn baza acestui plan.

    Dl. Răducanu doreşte să ştie care sunt clauzele Contractului de mandat.

    Dl. Secretar precizează că nu există clauze īn cazul īncetării Contractului de mandat.

    Se propune retragerea punctului 4 din primul madat. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri : Babeu Pavel, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

     Dl. Stan propune să fie supus votului ficare punct din primul mandat (anexa 1).

1.    Să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli cu anexele aferente al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, valabil pentru anul 2014.

Se supune la vot. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri: Babeu Pavel şi Ţuţuianu Ioan.

2.    Să aprobe rectificarea Programului de Investitii din Surse Proprii al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, valabil pentru anul 2014.

Se supune la vot. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri: Babeu Pavel şi Ţuţuianu Ioan.

3.    Să aprobe rectificarea Planului anual al achizitiilor publice al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, valabil pentru anul 2014.

Se supune la vot. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri: Babeu Pavel şi Ţuţuianu Ioan.

4.     Să aprobe Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

       Retras

5.    Să aprobe clauzele contractului de mandat incheiat de societate cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie al  SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

      Se supune la vot. Se respinge cu 9 voturi pentru: Bozieru Cosmin, Dobāndă Ion, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Moţoc Honorius, Mocanu Livia şi 12 abţineri.

6.    Să īmputernicească pe CIOCĪRLAN ADRIAN - DUMITRU īn calitate de reprezentant legal al  actionarului majoritar al societatii in Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA,  sa

semneze in numele si pe seama societatii contractul de mandat incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie.

            Nu mai are obiect.

       Se supune votului Anexa nr. 2 a proiectului de hotărāre - 1.Să aprobe īnființarea a 18 puncte de lucru. Se supune la vot. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri: Babeu Pavel şi Ţuţuianu Ioan.

       Se supune la vot proiectul de hotărāre cu modificările menţionate. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri: Babeu Pavel şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 214.  

8.    Proiect de hotărāre privind aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tārgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local

       Se dă cuvāntul dnei. Popa, directorul Direcţiei Economice, pentru a prezenta materialul.

       Dl. Enache doreşte să ştie dacă recomandarea Curţii de Conturi este conform legislaţiei şi dacă s-a făcut descărcarea de gestiune pe ultimul an, deoarece au fost daţi bani pentru activităţi culturale prin hotărāri ale Consiliului Local.

       Dl. Prisăcaru precizează că īn urma controlului Curţii de Conturi s-a constatat că sprijinele financiare nu au fost acordate conform unor criterii de departajare sau nu au fost obligaţi beneficiarii să respecte anumite cerinţe. Ca urmare Curtea de Conturi a recomandat elaborarea unui Regulament al regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tārgoviște.

       Dl. Enache doreşte să ştie dacă de aceste finanţări beneficiază şi solicitanţi din alte zone.

       Dl. Prisăcaru confirmă acest fapt şi precizează că vor fi alesi cei care solictă sumele cele mai mici, indiferent de zona din care provin.

       Dl. Albu doreşte să ştie cine va face selecţia dosarelor.    

       Dl. Babeu precizează că există o comisie de evaluare.

       Dl. Răducanu propune ca din comisia de evaluare să facă parte şi consilieri. Se propune ca din comisie să facă parte cinci persoane, din care trei consilieri. Se fac propuneri: Enache Lucian, Rădulescu Cătălin, Bozieru Cosmin şi Moţoc Honorius. Se trece la vot secret. Sunt īntocmite buletinele de vot. Este precizată modalitatea de vot: tăierea cu o linie a numelui persoanei care nu va face parte din comisia de evaluare. Tăierea mai multor persoane atrage nulitatea buletinului de vot. Se redactează buletinele de vot. Se trece la votul secret. Se dă citire rezultatelor obţinute īn urma votului secret: Enache lucian - 11 voturi pentru şi 8 īmpotrivă, Rădulescu Cătălin - 16 voturi pentru şi 3 īmpotrivă, Bozieru Cosmin - 11 voturi pentru şi 8 īmpotrivă, Moţoc Honorius - 19 voturi pentru şi 0 īmpotrivă. Dl. Dumitrescu lipseşte din sală. Un vot este nul.

       Deoarece există egalitate de voturi īntre Enache Lucian şi Bozieru Cosmin se organizează al doilea tur. Este precizată modalitatea de vot: tăierea cu o linie a numelui persoanei care nu va face parte din comisia de evaluare. Sunt redactate buletinele de vot. Se trece la votul secret. Se să citire procesului verbal īncheiat īn urma exercitării votului secret: Enache Lucian 12 voturi pentru şi 8 īmpotrivă, Bozieru Cosmin 8 voturi pentru şi 12 īmpotrivă, un vot nul.

     Dl. Babeu anunţă numele consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare: Moţoc Honorius, Rădulescu Cătălin şi Enache Lucian. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 21 voturi pentru.

9.    Proiect de hotărāre privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Tārgovişte, precum şi devizul acestora

       Se dă cuvāntul drei. Dumbravă Alina, consilier primar, pentru a prezenta materialul.

       Dl. Georgescu doreşte să ştie dacă regulamentul finanţărilor se aplică şi pentru Crizantema de Aur şi Zilele Cetăţii.

       Dl. Secretar precizează că acel regulament nu se aplică īn aceste două situaţii, deoarece sunt proiecte interne.

       Dna. Popa aminteşte că Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tārgoviște se aplică doar pentru cei care solicită sprijin pentru desfăşurarea unor acţiuni pe teritoriul Municipiului Tārgovişte.

       Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, dl. Dumitrescu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 216.

10.    Proiect de hotărāre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pentru anul 2014

       Se dă cuvāntul dnei. Popa pentru a prezenta materialul.

       Dl. Enache doreşte să ştie punctul de vedere al comisiei economice.

       Dl. Secretar dă citire avizelor celor 5 comisii.

       Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, 4 abţineri: Enache Lucian, Georgescu Alen, Diaconu Diana şi Pătraşcu Eugen, dl. Dumitrescu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 217.

11.    Proiect de hotărāre privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Tārgovişte

       Se dă cuvāntul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, dl. Dumitrescu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 218.

12.    Proiect de hotărāre privind trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Tārgoviște pentru scoaterea din funcțiune īn vederea casării a unor bunuri aflate īn concesiunea S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIȘTE-DĀMBOVIȚA S.A.

       Se dă cuvāntul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, 2 abţineri: Babeu Pavel şi Ţuţuianu Ioan, dl. Dumitrescu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 219.

13.    Proiect de hotărāre privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 13,12 mp, situat īn Municipiul Tārgovişte, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 5A, pentru amenajare scară, rampă pentru persoane cu dizabilități și cale de acces

       Se dă cuvāntul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, dl. Dumitrescu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 220.

14.    Proiect de hotărāre privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 400 mp, situat īn Municipiul Tārgovişte, īn curtea spitalului ”Mānăstirea Dealu”, īn vederea amplasării unei statii de telefonie mobilă īn sistem GSM

       Se dă cuvāntul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul.

       Dl. Pătraşcu aminteşte că īn cazul expirării unui contract trebuie depusă o cerere cu 60 de zile īnainte de expirarea termenului prevăzut īn contract. De asemenea aminteşte

că acest punct nu este pentru prima dată pe ordinea de zi şi propune o redevenţă de 100 euro/mp/lună.

       Dl. Enache doreşte să ştie dacă această propunere a fost făcută şi la comisia economică.

       Dl. Răducanu propune 15.000 de euro/an.

       Dl. Prisăcaru propune 40.000 euro/an respectiv 8,33 euro/mp/lună.

       Dnii. Pătraşcu şi Răducanu renunţă la propunerile făcute.

       Se supune la vot propunerea dlui. Prisăcaru. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dna. Mocanu şi dl. Dumitrescu lipsesc din sală.

       Se supune la vot proiectul de hotărāre cu amendamentul mai sus menţionat. Se aprobă cu  19 voturi pentru, dna. Mocanu şi dl. Dumitrescu lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 221.

15.    Proiect de hotărāre privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani cu posibilitate de prelungire 12 ani şi 6 luni, a unui teren agricol īn suprafaţă de 2 ha, situat īn Municipiul Tārgovişte, Şoseaua Găeşti, īn vederea realizării unei investiţii -  fabrică de confecţii

       Se dă cuvāntul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul.

       Dna. Diculescu doreşte să ştie care va fi perioada de realizare a investiţiei.

       Dl. Rădulescu consideră important faptul că firma crează īncă 200 de locuri de muncă.

       Dl. Enache precizează că va trebui realizat şi un P.U. Z, care va trece prin consiliul local.

       Dl. Răducanu consideră că trebuie verificate clauzele contractului.

       Dl. Georgescu precizează că una dintre clauzele de bază ale contractului de concesiune trebuie să facă referire la angajarea numărului de persoane menţionate īn studiul de oportunitate.

       Dl. Secretar menţionează că poate fi introdusă această clauza, dar nu se poate impune ca persoanele angajate să fie din Tārgovişte.

       Dna. Diculescu propune să fie stabilită durata de realizare a investiţiei.

       Dl. Secretar precizează că va fi introdus un nou articol, ce va avea următorul cuprins: “Durata de realizare a investiţiei va fi de 4 ani de la data dobāndirii concesiunii”.

       Se supune la vot proiectul de hotărāre cu amendamentul menţionat. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 222.

       Se fac 4 propuneri pentru comisia de licitaţii: Mocanu Livia, Georgescu Alen, Păunescu Andrei şi Diculescu Maria. Se propune vot deschis. Se aprobă cu 21 voturi pentru. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 21 de voturi pentru.

16.    Proiect de hotărāre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Tārgoviște, domnului Mihai Cimpoi, pentru merite deosebite

       Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul dlui. Mihai Stan, preşedintele Societăţii Scriitorilor Tārgovişteni pentru a prezenta date legate de dl. Mihai Cimpoi. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru, dl. Pătraşcu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 223.

17.    Proiect de hotărāre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Tārgoviște, domnului Bāte Gheorghe Teodor, pentru merite deosebite

       Se dă citire proiectului de hotărāre. Se supune la vot. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 8 abţineri: Dobāndă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Albu Andrei, Bănescu Rodica, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, dl. Pătraşcu nu este īn sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 224.

Diverse 1 Proiect de hotărāre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, ACCESE CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCAJE, ANEXE ȘI SISTEMATIZAREA TERENULUI”, Tārgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, beneficiar S.C. STE&CO IMOBILIAR S.R.L.

          Se dă cuvāntul dnei. Soare, Arhitect Şef al Municipiului Tārgovişte pentru a prezenta materialul. Dl. Enache aminteşte că materialele pentru şedinţă trebuie trimise cu 5 zile īnaintea acesteia şi menţionează că nu au fost prezentate planşe pentru acest material şi solicită ca planşele să fie prezentate electronic, pentru şedinţele următoare. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 225.

Diverse 2 Proiect de hotărāre privind privind aprobarea acordului de parteneriat īncheiat īntre Direcția de Asistență Socială Tārgoviște și dra. Mincă Laura Florentina.

       Se dă cuvāntul dlui. Răducanu şi dnei. Mincă pentru a prezenta materialul. Dl. Secretar solicită că pentru acest proiect, comisia juridică şi cea pentru cultură să īşi prezinte punctul de vedere. Membrii celor două comisii sunt de accord cu acest proiect. Se supune la vot. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 226.

     Este propus dl. Albu pentru a fi preşedinte al şedinţelor lunii septembrie. Dl. Albu refuză. Este propus dl. Ţuţuianu Ion. Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate.

              Cu aceasta şedinţa se declară īnchisă.

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ing. Pavel Babeu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea