Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 13.10.2008

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfăşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 18536 din data de 10.10.2008.

La această şedinţă participă un număr de 20 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absent fiind dl. Frăţilă Cezar), directori şi sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. ing. Briceag Paul Robert.

Se dă citire ordinii de zi şi se propune introducerea unui nou punct: Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008.

Cu această modificare se supune votului ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.      Proiect de hotărâre privind acceptarea preluării unor bunuri imobile  (clădiri şi terenuri) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte.

      Se dă citire proiectului de hotărâre.

      Se supune la vot. Se aprobă: 19 voturi pentru şi o abţinere: dl. cons. Vasiliu Teodor care-şi motivează votul pe faptul că nu există rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri şi nici comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal nu s-au întrunit, neexistând astfel nici rapoarte de avizare ale acestora. Dânsul declară că din acest motiv va ataca în instanţa de contencios administrativ primele două hotărâri de pe ordinea de zi.

       Dl. cons. Briceag susţine că în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1, ultima teză din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, proiectele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinare pot fi dezbătute chiar dacă nu sunt însoţite de rapoartele compartimentelor de resort şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

2. Proiect de hotărâre privind numirea noului reprezentant al Municipiului Târgovişte în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Apa Dâmboviţa”.

      Se dă citire proiectului de hotărâre.

      Se supune la vot. Se aprobă: 19 voturi pentru şi o abţinere: dl. cons. Vasiliu Teodor

3.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Vernituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008.

Se dă citire proiectului de hotărâre.

      Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

      Cu acestea, şedinţa se declară închisă.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR MUNICIPIU,

             ing. Briceag Paul Robert                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

              Inapoi