PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 13.07.2016

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 19 din numărul de 20 de consilieri în funcție, absent fiind Marin Sebastian Valentin, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Cristian-Daniel Stan, prin Dispoziția nr. 2142 din data de 11.07.2016.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Dl. cons. Rădulescu propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna iulie să fie dl. Bozieru Cosmin-Petruț. Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 17 voturi pentru și două abțineri: Erich Agnes și Ilie Monica.

     Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 18 voturi pentru și o abținere: Nicolae Ana-Maria.

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

     Dna. Popa, directorul economic face prezentarea materialului.

     Dna. cons. Neli Ion susține că este necesară luarea unei decizii cu privire la taxa de buletin care nu mai este valabilă și nu ar trebui încasată de Serviciul Taxe și Impozite.

     Dl. Secretar răspunde că nu este vorba despre o taxă locală, ci despre o taxă instituită prin lege.

      Dna. cons. Neli Ion susține că au fost persoane care au achitat această taxă la Serviciul Taxe și Impozite și care, ulterior, prezentându-se la Serviciul Public Local de Evidență a Persoanei li s-a comunicat că taxa trebuie achitată la SCLEP.

     Dl. Secretar face precizarea că taxa nu se plătește la plătește la preschimbare, la primul buletin și doar când schimbarea este voluntară, ca urmare a schimbării domiciliului, această taxă se achită. Dl. Primar solicită un raport din partea Serviciului Public Local de Evidență a Persoanei cu privire la această taxă.

     Dl. cons. Rădulescu dorește să știe care este situația referitoare la sumele care trebuie alocate pentru Termica.

     Dl. Primar răspunde că în anul 2013, consiliul local a luat o hotărâre prin care s-a diminuat majorarea de capital social la Termica cu două milioane de lei, la acel moment societatea nefiind în insolvență, ceea ce făcea ca hotărârea să fie validă; prin hotărârea instanței nu s-a anulat hotărârea de consiliu local ci hotărârea adunării generale a acționarilor la Termica, hotărâre ce a fost luată după intrarea în insolvență; trebuie analizat ce s-a întâmplat în perioada iulie – noiembrie 2013 când s-a pus în practică hotărârea consiliului local.

     Dl. cons. Rădulescu dorește să știe dacă există o comisie din partea primăriei care să analizeze aceste aspecte; dl. primar răspunde că se va constitui o comisie în acest sens.

     Dna. cons. Ana-Maria Nicolae consideră că aceste probleme foarte importante ar fi trebuit discutate în prealabil în cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local și nu în cadrul unei ședințe extraordinare, motiv pentru care declară că se va abține la acest punct.

     Dna. director Popa face precizarea că instituția are conturile blocate, acesta fiind motivul pentru care materialul a fost introdus pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru și o abținere : Nicolae Ana-Maria, proiectul devenind HCL nr. 140.

2.             Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune, încheiat în baza HCL nr. 165/26.03.2009 referitoare la aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 3 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 265/2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și S.C. Asociația de Investitori Transport Târgoviște S.R.L.

     Dl. Primar susține că între municipiul Târgoviște și AITT SRL a intervenit un contract de concesiune în data de 01.06.2009, printre altele fiind concesionate și parcările aparținând domeniului public al municipiului, valoarea redevenței fiind aproximativ 1500 lei și consideră că parcările trebuie gestionate direct de către municipiul Târgoviște. Se propune încheierea unui act adițional prin care aceste parcări să fie predate municipiului Târgoviște.

       Dna. cons. Neli Ion dorește să știe dacă toate cele 17 puncte menționate în anexa 5 sunt toate parcările cu plată care au fost concesionate către AITT, dacă societatea mai are alte parcări cu plată în oraș. Dl. Secretar răspunde că societatea nu mai are alte parcări cu plată, iar din cele 17 puncte prevăzute în anexa nr. 5, una dintre parcări a fost deja predată municipiului.

       Dl. cons. Silviu Tănase întreabă ce se întâmplă cu cei douăzeci de angajați ai societății care încasau taxa în parcări. Dl. Primar răspunde că li se vor oferi locuri de muncă, majoritatea dintre ei provenind din cadrul Direcției Grădini Publice, dacă vor fi de acord, se vor întoarce la actualul Eco-Sal.

       Dna. cons. Ana-Maria Nicolae nu este de acord cu parcarea fără plată, deși consideră că taxa de parcare era prea mare și propune pentru viitor stații de taxare automată, punct de vedere susținut și de dl. cons. Barbu, mai ales pentru locul de domiciliu, considerând că se pot aduce mulți bani la buget și locuri de muncă.

       Dl. cons. Rădulescu susține instituirea acestei taxe atunci când se poate oferi o alternativă, suficiente locuri de parcare în oraș.

       Dl. Primar nu consideră corect ca unei persoane care vine să plătească o taxă în favoarea consiliului local, să i se percepă o taxă de parcare de către operatorul căruia același consiliu local i-a concesionat parcarea, precizând totodată că redevența încasată de către municipiu este nesemnificativă. Dl. primar susține că în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 se dorește accesarea unui proiect care poate ajunge până la 20 milioane de euro, pe zona transportului public în municipiu, prin care se va reglementa și infrastructura pe zona parcărilor.

       Dl. Secretar face precizarea că proiectul de hotărâre, la fundamentarea și calificarea lui ca și majoritate, a primit două treimi, art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale; verificându-se cum a fost încheiat contractul în timp, el s-a fundamentat pe jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcție, art. 45, alin. 2 lit. f din Legea Administrației Publice Locale, și pentru simetria actului juridic, majoritatea calificată va fi de 11 voturi, așa cum s-a aprobat în anul 2005 și în toate modificările succesive.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 141.

 

        Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Red. D.I.