PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 12.12.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Răducanu Tudorică, Păunaş Maria Roxana şi Tănase Silviu Gabriel declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 8602 din data de 06.12.2011.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Pentru a conduce şedinţa de astăzi este propus dl. cons. Briceag Paul Robert. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 04.11.2011. Se aprobă: 14 voturi pentru şi 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia şi Rusescu Gheorghe. Dl Ilie Valentin este prezent în sală începând cu punctul 2.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 11.11.2011. Se aprobă: 11 voturi pentru şi 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Cezar, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor, şi Paraschiv Cornelia

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 28.11.2011. Se aprobă: 12 voturi pentru şi 5 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor, şi Paraschiv Cornelia

Se supune la vot ordinea de zi, care a fost suplimentată cu două puncte. Se aprobă în unanimitate.

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Neagu Veronica din partea Serviciului Resurse Umane pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea numărul 242.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului şi a devizului de cheltuieli prilejuite de organizarea spectacolului Revelion 2012

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Mihăescu Magdalena pentru a prezenta materialul. Dl consilier Vasiliu doreşte să fie prezentată societatea comercială cu care s-a încheiat contractul şi echipa de negociere. De asemenea doreşte să cunoască sumele alocate pentru fiecare artist în parte. Dl consilier Vasiliu doreşte să fie precizată suma cu care Consiliul Local a contribuit la spectacolul organizat de 1 Decembrie. Dna Mihăescu afirmă că au fost primite oferte de la firme de impresariat. Dna Popa Daniela, director Economic, afirmă că în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli nu a fost cuprinsă o astfel de acţiune culturală.

Dl consilier Şerban propune retragerea acestui punct din ordinea de zi şi discutarea lui în şedinţă extraordinară. Dl consilier Ţuţuianu doreşte să ştie dacă au fost vizionate mai multe oferte sau dacă a fost organizată o licitaţie. Dl Secretar afirmă că Biroul de Aciziţii Publice este cel care se ocupă de aceste servicii şi că modalitatea folosită este cea a solicitării de oferte, la acest moment existând solictări de la două firme. Dl consilier Ţuţuianu întreabă dacă există o dispoziţie a Primarului prin care să fie numită o comisie de negociere pentru acest eveniment. Dl Secretar afirmă că nu există o astfel de comisie. Dl. consilier Rusescu doreşte să ştie dacă există o metodologie folosită pentru aceste evenimente şi cum au fost selectaţi cei care au depus ofertele. Dl consilier Vasiliu aminteşte că există o instituţie acreditată, care are un Regulament de organizare şi funcţionare, precum şi o legislaţie stabilită, care se ocupă de astfel de evenimente, aceasta fiind Teatrul Municipal. Dna Mihăescu afirmă că nu există o astfel de metodologie. Dna consilier Paraschiv aminteşte că la comisia economică acest punct nu a fost discutat şi de asemenea consideră că la deschiderea de oferte trebuiau să fie prezenti şi consilierii din comisia de cultură şi cea economică. Dl consilier Ilie afirmă că există probleme de organizare şi de asemenea consideră că la deschiderea de oferte  consilierii din comisia economică şi cei din comisia de cultură trebuiau să participe. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 6 voturi pentru: Babeu Pavel, Băluţă Vasile, Liţă Ion, Matei Gheorghe, Moţoc Honorius şi Pantea Viorel, 5 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor, şi Paraschiv Cornelia şi 7 abţineri: Badiu Cristina, Briceag Paul Robert, Ilie Valentin, Iorga Liviu, Rusescu Gheorghe, Şerban Alexandru şi Frăţilă Ioan Cezar.

3.    Proiect de hotărâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere  şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social Integrat ,,Sfânta Maria’’

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Iordache Marcela din partea Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Dl consilier Vasiliu doreşte să ştie dacă procentele prezentate acoperă cheltuielile. Dna Iordache afirmă că sunt persoane care nu au venituri, iar cheltuielile legate de aceste persoane sunt suportate de Consiliul Local. Dl consilier Vasiliu doreşte ca în hotărâre să se facă referire şi la persoanele care nu au venituri. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui. Vasiliu. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 243

4.    Proiect de hotărâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici ,,Sfânta Elena’’

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Iordache Marcela din partea Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Dl consilier Vasiliu doreşte să ştie de ce este diferenţa mare între cuantumul anterior şi cel actual. Dna Iordache informează consiliul că au fost făcute reparaţii si de asemenea au montate 2 centrale în acest centru, de aici provenind diferenţele. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate proiectul devenind hotărârea nr. 244.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social pentru anul 2012

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Iordache Marcela din partea Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Dl  consilier Vasiliu doreşte să ştie care este numărul de cereri. Dna. Iordache afirmă că sunt 356 cereri pentru hrană caldă şi 132 cereri pentru pachete. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 245.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii de însoţitor în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru semestrul al II-lea al anului 2012

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Iordache Marcela din partea Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Dl Secretar face precizarea că la propunerea comisiilor de specialitate nr. 2 şi nr. 3 proiectul a fost modificat în sensul că semestrul II va deveni trimestrul II (de la data de 1 iulie se trece la cea de 1 aprilie). Dl consilier Vasiliu doreşte să ştie care este numărul de persoane care beneficiază de indemnizaţii. Dna Iordache afirmă că la acest moment sunt 668 de beneficiari. Dl consilier Ilie doreşte să ştie dacă indemnizaţiile sunt plătite la zi. Dna Iordache răspunde afirmativ. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 246.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului mediu ponderat pentru energia termică facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte

Se dă cuvântul dlui Popescu, director al S.C. Termica S.A pentru a prezenta materialul. Dl consilier Ţuţuianu doreşte să ştie cât plătea populaţia factura de energie termică în iarna trecută. Dl Popescu afirmă că preţul la gigacalorie era de 290 lei. Tot dl. Ţuţuianu doreşte ca suma care ar fi trebuit alocată revelionului 2012 să fi distribuită ca ajutor de încălzire. Dl. consilier Briceag afirmă că acest preţ a fost stabilit prin hotărârea de consiliu nr. 234/25.10 2011. Dna consilier Diculescu doreşte să ştie cum s-a ajuns la acest preţ mediu ponderat, deoarece acesta nu este precizat în avizul A.N.R.S.C. Dl Popescu afirmă că a fost calculat un preţ mediu pentru perioada octombrie 2010 – septembrie 2011, în funcţie de consum. Dl Şerban doreşte să ştie când a fost aprobat preţul la gigacalorie. Dl consilier Băluţă doreşte să ştie dacă bugetul local ar putea suporta subvenţiile pentru căldură. Dna director economic Popa Daniela prezintă  variante de  preţ: 500.000 lei pentru subvenţie în luna decembrie şi pentru anul 2012 – 2.300.000 lei, în condiţiile în care cetăţeanul ar achita 32% din factura. O altă variantă este cea în care din factură cetăţeanul suportă 42%, efortul financiar fiind de 600.000 lei în luna decembrie şi 3.000.000 lei în 2012. O a treia variantă este cea în care cetăţeanul ar supota 53 %, efortul financiar al Consiliului Local fiind de 800.000 lei în decembrie şi 3.800.000 lei în 2012. Ultima variantă este cea în care cetăţeanul suportă 18% din factură, efortul financiar fiind de 275.000 lei în decembrie şi 1.300.000 lei în anul 2012. Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să ştie ce consum a fost estimat. Dna Popa afirmă că a fost făcută simularea pe baza datelor din anul anterior. Dl. consilier Vasiliu doreşte să cunoscă opinia conducerii Termica referitor la aceste simulari. Dna director economic al Termica afirmă că varianta optima pentru societate ar fi cea cu 53% - 3.800.000 lei. Dl. consilier Babeu doreşte ca până la următoarea sedinţă să fie făcut un raport de activitate şi să fie prezentată o strategie pe termen mediu sau lung de către conducerea Termica. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 11 voturi pentru, 6 împotrivă: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi o abţinere – Iorga Liviu, proiectul devenind hotărârea nr. 247.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie- etapa I” şi garantarea plătilor cu bilet la ordin a acestuia

Se dă cuvântul dlui Popescu, director al S.C. Termica S.A pentru a prezenta materialul. Dna consilier Paraschiv doreşte că fie studiat punctul de vedere al comisiei economice şi prezintă opţiunea acestei comisii de a fi implementat un program pilot. Dl. consilier Băluţă susţine varianta programului pilot cu un număr de centrale stabilit de Termica, ce vor fi montate la instituţii publice (grădiniţe, şcoli), precum şi la blocuri de apartamente.Dl. consilier Ilie precizează că la această oră la Termica au ramas racordaţi cei cu venituri mici şi că ar fi optimă varianta unui parteneriat public privat pentru şcoli şi grădiniţe. Dl. consilier Ţuţuianu afirmă că acest proiect trebuia demarat de Primărie şi Consiliul Local nu prin Termica. Dl consilier Briceag afirmă că cei de la Termica au logistica necesară mentenanţei acestor centrale şi pot executa reparaţiile dacă apar probleme la aceste centrale. Dl. consilier Pantea propune să fie montate aceste centrale la jumatate din obiectivele propuse iniţial - 18.  Dna consilier Diculescu propune amânarea acestui punct. Dl. consilier Briceag afirmă că suma de 9.100.000 euro rămâne valabilă în condiţiile în care Termica vine cu un program pilot. Dl. consilier Şerban consideră că montarea acestor centrale la blocurilor ANL va creşte valoarea apartamentelor din aceste blocuri. Dl consilier Vasiliu solicita punctul de vedere al Consiliului de Administraţie şi A.G.A. de la Termica. Dl consilier Babeu propune ziua de joi pentru sedinţă extraordinară. Dl Secretar susţine că legea prevede 3 zile pt sedinţele extraordinare şi propune ziua de vineri. Se supune la vot propunerea de amânare. Se aprobă în unanimitate.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

Se dă cuvântul dnei Popa Daniela, director economic, care prezintă materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectl devenind hotărârea nr. 248.

10.     Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 165/2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanţări rambursabile în sumă de 8.000.000 lei, pentru finanţarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

Se dă cuvântul dnei Popa care prezintă materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 249

Dna director cere permisiunea de a se prezenta în şedinţa extraordinară cu o nouă rectificare de buget.

Dl consilier Şerban propune reintroducerea pe ordinea de zi a punctului legat de spectacolul de Revelion.

  Se convoacă şedinţă extraordinară din iniţiativa consilierilor VINERI – 16.12.2011 – ORA 18 cu 3 puncte pe ordinea de zi: primul legat de rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, cel de al doilea legat de programul de Revelion şi cel de al treilea legat de Termica. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

11.     Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012

Se dă cuvântul dlui Crintescu pentru a face prezentarea materialului. Dl Briceag afirmă că există taxe şi impozite ce au fost diminuate. Dl consilier Vasiliu afirmă că se va abţine la vot. Dl consilier Şerban propune o taxă de urgenţă pentru certificatul de urbanism. Dl. Secretar afirmă că este propusă şi solicită mai multe informaţii legate de preţ de la dna Leca. Dna Arhitect face precizarea că aceste certificate se pot elibera la urgenţă în 48 ore. Dl. Briceag aminteşte că s-a propus preţul de 600 de lei. Autorizaţia de construire va fi eliberată în sistem de urgenţă, dar costul va avea 2 componente – una procentuală în funcţie de valoare + 600 lei. Dl. consilier Ilie consideră că preţul este mare. Dna Leca aminteste că termenul legal de rezolvare este de 30 zile. Se supune la vot propunerea legată de taxa de urgenţă de 600 lei pentru certificatul de urbanism şi 600 pentru autorizaţia de construire, termenul pentru eliberarea acestora fiind stabilit la 3 zile lucrătoare. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru şi o abţinere – Vasiliu Emilian Teodor, proiectul devenind hotărârea nr. 250

12.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 67/2010 referitoare la aprobarea și instrumentarea proiectului : „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, precum și asigurarea resurselor financiare pentru proiect

Se dă cuvântul dnei Paraschivescu Cerasela care prezintă materialul. Dl consilier Babeu solicită ca la şedinţele de consiliu să fie prezenţi directorii direcţiilor din cadrul Primăriei. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate proiectul devenind hotărârea nr. 251.

13.     Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului situat în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, Cartier Priseaca, în suprafaţă de 1945 mp, proprietatea doamnei Zarioiu Elena

Se dă cuvântul dlui. Tinel Nicolae din partea Serviciului Cadastru, care prezintă materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 252.

14.     Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către “ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIŞTEI”, a unui teren proprietatea privată a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 357 mp, situat în strada Mihai Bravu

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă: 14 voturi pentru şi 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian, proiectul devenind hotărârea nr. 253.

15.     Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Asociaţia Socio-Culturală Târgovişte, a unui teren proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă: în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 254.

16.     Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, a unui teren in suprafaţă de 25 mp, proprietatea Municipiului Târgovişte, situat în str. Gral. I.E.Florescu

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 255.

17.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 256.

18.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal din data de 05.12.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 257.

19.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal din data de 05.12.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 258.

20.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor terenuri

20.1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat în incinta Grupului Şcolar „Constantin Brâncoveanu”, în vederea ampasării unui automat de cafea

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 259.

20.2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a două spaţii comerciale în suprafaţă totală de 208,80 mp, situate în Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 262.

20.3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 5,79 mp, situat în incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj I, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 260.

20.4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a două locuri de parcare, teren în suprafaţă totală de 24 mp, situat în zona Cinematografului Independenţa

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 261.

20.5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a 2 (două) terenuri în suprafaţă de 3,5 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor construcţii provizorii pentru desfăşurarea activităţii de vânzare pâine şi produse de panificaţie

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 263.

20.6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 120 mp, situat în Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 177

     Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 264.

20.7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,3 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 38, zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru comercializare produse alimentare

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 265.

20.8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, în vederea extinderii clădirii staţiei de autobuz, pentru desfăşurarea activităţii de prestări servicii

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 266.

Se fac propuneri pentru comisiile de închirieri şi concesiuni: Paraschiv Cornelia, Babeu Pavel şi Diculescu Maria. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

 

DIVERSE 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTE” în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, nr. 62, beneficiar S.C. SCAPINO COM S.R.L.

Se dă cuvântul dnei Arhitect Şef Lenia Leca, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 267.

DIVERSE 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru de afaceri şi conferinţe” în Municipiul Târgovişte, Bdul. Libertăţii, nr. 2 beneficiar Municipiul Târgovişte

Se dă cuvântul dnei Arhitect Şef Lenia Leca, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 268.

 

Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR MUNICIPIU,

                 ing. Paul Robert Briceag                               jr. Chiru Cătălin Cristea