PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 10.01.2011

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 2 din data de 04.01.2011.

   La această şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenti fiind (Ilie Valentin, Liţă Ion şi Păunaş Maria Roxana), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Babeu Pavel, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Se propune modificarea ordinii de zi: se introduc 3 puncte de diverse, punctul 19 din ordinea de zi este retras de către executiv, dl. Primar explicând motivul retragerii

- lipsa Avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. O  altă modificare constă în faptul că punctul 13 devine punctul 9  şi punctul 22 devine punctul 17. Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 22.12.2010. Dl. consilier Vasiliu remarcă faptul că există hotărâri, care în şedinţa de consiliu au fost prezentate intr-o anumită formă, ulterior suferind modificări. Dl. Secretar aduce lămuriri legate de sesizarea dlui. consilier Vasiliu, afirmând că forma finală a hotărârii conţine toate modificările propuse în şedinţele de comisii sau în plenul şedinţei. Dl. consilier afirmă că este un fals intelectual şi solicită îndreptarea erorii. Se aprobă: 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 27.12.2010. Dl. consilier Vasiliu are aceleaşi obiecţii ca şi la procesul verbal anterior. Se aprobă: 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 12 voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 29.12.2010. Se aprobă: 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 12 voturi pentru.

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Sala de sport a Scolii (nr.8) Mihai Viteazul  din Municipiul Targoviste’’si asigurarea cofinanţării “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. director al Direcţiei Tehnice, C-tin Bălaşa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei consilier Diculescu, care doreşte să fie făcute anumite modificări în titlul hotărârii. Se dă cuvântul dlui. Primar, care afirmă că titlul programului de finanţare trebuie respectat şi menţinut în forma în care a fost prezentat de  Administraţia Fondului de Mediu.  Se dă cuvântul dlui. consilier Ţuţuianu, care doreşte să ştie dacă sunt prinse în acest program şi şcolile respective sau doar sălile de sport. Dl. Bălaşa aduce lămuriri în acest sens. Dl Primar afirmă că exista o sumă maximă de care se putea dispune. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.     Proiect de hotărâre privind  aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult pentru obiectivul ,, Sala de sport a Scolii (nr.8) Mihai Viteazul din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.     Proiect de hotărare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Sala de sport a Grupului Scolar Spiru Haret din Municipiul Targoviste’’ si asigurarea cofinanţării “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4.     Proiect de hotărare privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult pentru obiectivul ,, Sala de sport a Grupului Scolar Spiru Haret din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.     Proiect de hotărare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul ,, Sala de sport a Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Municipiul Targoviste’’si asigurarea cofinanţării “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.     Proiect de hotărare privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult pentru obiectivul ,, Sala de sport a Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul ,, Sala de sport a Grupului Scolar Constructii Nicolae Mihăescu din Municipiul Targoviste’’ asigurarea cofinanţării “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult pentru obiectivul ,, Sala de sport a Grupului Scolar Constructii Nicolae Mihăescu din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

9.     Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor străzi din Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul « Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local Targoviste – Priseaca »

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul « Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local Targoviste – Romlux”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul « Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local Targoviste –Prepeleac”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la ,,Programul referitor la instalarea sistemelor  de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” pentru obiectivul ,,Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. director al Direcţiei Tehnice, C-tin Bălaşa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2011 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

15.  Proiect de hotărâre privind declararea starii de insolvabilitate pentru un numar de 20 persoane asistate prin Cantina de Ajutor Social, conform Ordonantei nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

16.  Proiect de hotărâre privind completarea art. 8 din  H.C.L. nr. 351/27.12.2010 referitoare la aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 15 voturi pentru.

17.  Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. director al D.A.P.P.P., Dorin Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru.

18.  Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui autovehicul prin Programul  „Rabla 2011”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

19.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea  Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte.

RETRAS

Dl. consilier Rusescu afirmă că în permanenţă, în unităţile de învăţământ, ar trebui să existe un om care să asigure paza.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A 

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Primar care afirmă că la sfârşitul anului trecut Direcţia de Finanţe Publice a informat atât Prefectura, cât şi Primăria, despre faptul că Direcţia de Construcţii Edilitar Gospodăreşti trebuie cuprinsă în numărul maxim de angajaţi ai Primăriei Municipiului Târgovişte. În momentul întocmirii Organigramei şi în momentul disponibilizărilor, s-a considerat că D.C.E.G. este o entitate separată. În această situaţie dl. Primar afirmă că pot exista 2 variante: să fie concediat personalul D.C.E.G. sau să se înfiinţeze o societate pe acţiuni care să preia personalul existent în cadrul direcţiei. De asemenea dl Primar afirmă că 99,9% din acţiunile noii societăţi vor aparţine Consiliului Local, iar 0,01% vor aparţine S.C. ECO-SAL 2005 S.A., societate care aparţine tot Consiliului Local. Dl consilier Vasiliu afirmă că este vorba despre o externalizare a serviciilor publice şi îşi manifestă nemulţumirea faţă de desfiinţarea Direcţiei de Grădini Publice şi a Direcţiei de Adminstrare a Pieţelor, deoarece consideră că este în defavoarea cetăţenilor. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

21.  Proiect de hotărâre privind înfinţarea  S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să ştie ce lege a stat la baza înfiinţării acestei societăţi. De asemenea doreşte ca in Actul Constitutiv al societăţii să se facă referire la această lege şi în al doilea rând atât la scop, cât şi la obiect să nu ai apară termenul de „încredinţare directă”. Dna consilier Diculescu susţine ideea întocmirii a 2 rapoarte de specialitate, câte unul pentru fiecare punct. Dl. Secretar anunţă că trebuiesc luate la cunoştinţă propunerile executivului, referitoare la Comisia de Cenzori: respectiv 3 cenzori şi un supleant: State Ion, Cordea Viorica, Tudor Nicoleta şi Mihai Elena – membru supleant, urmând să se facă propunerea pentru reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor. Dl. consilier Vasiliu solicită detalii despre persoanele propuse pentru Comisia de Cenzori. Lămuririle sunt aduse de dl. Olaru, director al D.C.E.G. Se supune la vot comisia de cenzori. Se aprobă: 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi Paraschiv Cornelia.  Se face propunerea pentru reprezentantul Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor. Dl. consilier Stănescu îl propune pe dl. Soare George, iar dl. consilier Frăţilă o propune pe dna. Diculescu. Dna consilier nu acceptă. Se propune votul la vedere. Se aprobă: 11 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor, Tănase Silviu Gabriel şi Paraschiv Cornelia. Dl. consilier Vasiliu afirmă că legea impune votul secret atunci când se votează persoane. Se supune la vot propunerea dlui Stănescu. Se aprobă: 11 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor, Tănase Silviu Gabriel şi Paraschiv Cornelia. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar şi Ţuţuianu Ioan, 1 vot împotrivă  - Vasiliu Emilian Teodor şi 13 voturi pentru.

22.  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

23.  Proiect de hotărâre privind utilizarea Bazei Sportive din incinta Stadionului Eugen Popescu de către Asociaţia Fotbal Club Chindia.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia şi Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru.

24.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor bunuri.

24.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de 12 mp. situat în Bdul I.C.Brătianu – zona Dealu Mare, în vederea amplasăriiunui chioşc comercial (florărie)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu doreşte detalii legate de pretul de pornire. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere - Vasiliu Emilian Teodor şi 17 voturi pentru.

24.2      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de 1.52 mp. situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai (Modul nr. 39, etaj II)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere - Vasiliu Emilian Teodor şi 17 voturi pentru.

Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Paraschiv Cornelia, Iorga Liviu şi Babeu Pavel. Se propune votul la vedere. Se aprobă: 2 abţineri: Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 16 voturi pentru.

Se supune la vot comisia. Se aprobă: 2 abţineri. Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 16 voturi pentru.

DIVERSE

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult pentru obiectivul ,, « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte » şi acordul cu privire la contractarea finanţării

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte » si asigurarea cofinanţării

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte » si asigurarea cofinanţării

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Şedinţa a fost declarată închisă.

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR MUNICIPIU

               ing. Babeu Pavel                                                    jr. Chiru Cătălin Cristea