PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 09.11.2009

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 14225 din data de 05.11.2009

                La această şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, , Ilie Valentin, Paraschiv Cornelia, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Ţuţuianu Ioan), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa este condusă, în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte, de dl. consilier Şerban Alexandru.

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea ordinii de zi cu punctul 7. Se aprobă în unanimitate.

1.                  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă  gratuită către Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» S.A. a terenului în suprafaţă de 17.000 mp, pe durata realizării investiţiei « Bazin de înot olimpic – Calea Ialomiţei, nr. 9».

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dl. Bălaşa – Director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Domnul Vasiliu intervine pentru a întreba unde se va face acest bazin. Dl. Bălaşa afirmă că acesta se va face la Baza de Agrement Crizantema. Se supune la vot. Se respinge cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere dl. Vasiliu.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice a proiectului „COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE TÂRGOVIŞTE” şi asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa C-tin – Director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul « Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea în valoare a Fortificaţiilor medievale ale oraşului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dl. Liviu Berbece şi dl. Cornel Ionescu pentru a susţine acest proiect. Dl. Vasiliu doreşte să intervină pentru a saluta această iniţiativă şi propune realizarea unui Mausoleu al domnitorilor. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă  gratuită către Compania Naţională de  Investiţii «C.N.I.» S.A. a terenului în suprafaţă de 3.300 mp, situat in Targoviste, strada G-ral I.E. Florescu nr. 8,  pe durata construirii obiectivului « Sală de Sport - 150 locuri»   

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa C-tin – Director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.  Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenului in suprafata de 3.000 m.p. situat in incinta Liceului « I.H. Radulescu » Targoviste, in vederea transmiterii in folosinta gratuita catre Compania Nationala  de Investitii CNI - S.A., pentru realizarea obiectivului de investitie Bazin de inot didactic – scolar.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa C-tin – Director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

      6. Proiect de hotarare privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada derularii investitiei, către  Compania Nationala  de Investitii CNI – S.A., a terenului in suprafata de 3.000 m.p., proprietate privata a Municipiului Targoviste, situat în incinta Liceului I.H. Radulescu Targoviste, in vederea amplasarii obiectivului « Bazin de inot didactic – scolar ».

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa C-tin – Director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

 7. Proiect de hotarare privind privind restructurarea pachetului contractual existent   între Consiliul Local Municipal Târgovişte, S.C. TERMICA S.A., NUON / NUON ENERGY S.R.L. şi  Agenţia Guvernamentală Olandeză Senter Novem ;

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Tabacu – Director Termica pentru a prezenta motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. Frăţilă doreşte să intervină pentru a intreba iniţiatorul câte motoare funcţionează. Dl. Tabacu răspunde că 7 motoare funcţionează. Se propune o comisie formată din dl. Briceag, dl. Moţoc, dl. Frăţilă şi reprezentantul legal dl. Constantinescu respectiv dl. Tabacu din partea Termica.  Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

    Cu aceasta şedinţa se declară încheiată.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR MUNICIPIU,   

            Şerban Alexandru                                             jr. Chiru Cătălin Cristea