PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 09.07.2013

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri, absentă fiind dna. Diaconu Diana, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2108 din data de 04.07.2013.

                  La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

                  Dna. cons. Mocanu aduce la cunoștința consiliului local propunerea grupului de consilieri ai Partidului Democrat Liberal de schimbare a dlui. cons. Stan Cristian din funcția de președinte de ședință. Se supune votului această propunere. Se aprobă: 13 voturi pentru și 7 voturi împotrivă: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian.

                  Propunerea grupului de consilieri PDL pentru președintele de ședință este dl. viceprimar Prisăcaru Ciprian. Dl. cons. Rădulescu il propune pentru funcția de președinte de ședință pe dl. viceprimar Țuțuianu Ioan. Dl. secretar supune la vot prima propunere, dl. Prisăcaru Ciprian. Se aprobă: 12 voturi pentru și 8 voturi împotrivă: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Răducanu Tudorică, dl. Prisăcaru Ciprian devenind președinte de ședință pentru luna iulie.

                  Dl. cons. Păunescu propune ca elevii care au absolvit examenul de bacalaureat din acest an, cu media 10, la liceele din Târgoviște, să fie premiați de către consiliul local, așa cum s-a procedat și anul precedent.

       Dl. viceprimar Prisăcaru aduce la cunoștința consiliului local că grupurile de consilieri PDL, PNL și PP-DD doresc suplimentarea ordinei de zi cu două noi proiecte de hotărâre și anume: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Targoviste în Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A., care să devină punctul 1 al ordinei de zi și Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A, care să devină punctul al doilea al ordinei de zi, iar Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului RĂDUCANU TUDORICĂ să devină punctul 8 și Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Albu Liliana să devină punctul 9.

      Dl. cons. Stan consideră nelegală această suplimentare a ordinei de zi, întemeindu-și susținerea pe prevederile art. 43, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001: ...”Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi” , prevederile art. 44, alin. 1 din aceeași lege: „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4)” și prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Municipal Târgoviște.

                  Se supune votului ordinea de zi cu suplimentările și modificările propuse. Se aprobă cu 12 voturi pentru și 8 voturi împotrivă : Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian și Răducanu Tudorică.

      Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.05.                                                                                                              2013. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

      Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27.06.2013. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere: Georgescu Alen.

      Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 05.07.2013. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere: Mocanu Livia.

      Dl. cons. Stan solicită o pauză pentru studierea proiectelor de hotărâre care constituie suplimentare la ordinea de zi. Se supune votului această propunere. Se respinge: 8 voturi pentru: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian și Răducanu Tudorică și 12 abțineri.

     Se trece la ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA.

     Dl. cons. Stan solicită secretarului municipiului un punct de vedere referitor modificarea ordinei de zi, a unei ședințe ordinare cu proiecte de hotărâre care nu au întocmite rapoarte de specialitate, rapoarte de avizare, și, în absența urgenței.

      Dl. Secretar răspunde că nefiind inițiate de către executiv, aceste proiecte de hotărâre nu au întocmite rapoarte de specialitate.

      Dl. viceprimar Țuțuianu întreabă care este motivul pentru care se solicită schimbarea reprezentantului consiliului local în Adunarea  Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA și dacă pentru cele două proiecte noi de pe ordinea de zi există avizul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Apa Dâmbovița.

      Dl. cons. Enache propune ca reprezentant al consiliului local în Adunarea  Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA pe dna. Cîrstea Constanța.

     Dl. cons. Stan afirmă că Partidul Social Democrat refuză să desemneze un reprezentant în Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA, considerând proiectul de hotărâre ilegal.

     Se ia o pauza pentru redactarea buletinelor de vot.

     Se reia ședința. Dl. Prisăcaru anunță modalitatea de vot. Dacă nu se dorește alegerea dnei. Cîrstea Constanța în Adunarea  Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA, se va tăia cu o linie orizontală numele persoanei propuse. Se trece la votul secret. Reprezentanții Partidului Social Democrat:  Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, reprezentantul Partidului Conservator: Rădulescu Cătălin și  Răducanu Tudorică, reprezentant al Partidului Democrat Liberal, declară, individual, că nu participă la vot deoarece consideră că proiectul de hotărâre este ilegal.

         Se trece la votul secret. În urma numărării voturilor, comisia de validare anunță rezultatul: au votat un număr de 12 consilieri locali, înregistrându-se 12 voturi pentru, nici un vot împotrivă și nici un vot nul, dna. Cîrstea Constanța devenind noul reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgoviște  în Adunarea Generală a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA, cu precizarea dnii. Stan Cristian și Rădulescu Cătălin, au menționat în procesul verbal întocmit în urma numărării voturilor este un proiect de hotărâre nelegal.

         Dl. Prisăcarucitire proiectului de hotărâre.

       Dl. Stan face precizarea art. 1 din proiectul de hotărâre referitor la revocarea din calitatea de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. a dlui. GHEORGHE - PĂTRAŞCU VASILE nu a fost supus votului secret, așa cum prevăd dispozițiile Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001 și Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local. Referitor la art. 3 al proiectului de hotărâre, dl. Stan afirmă că, având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, atributul de convocare a Adunării Generale a Acționarilor aparține consiliului de administrație, care funcționează încă, și menționează că, anterior s-a procedat în această modalitate pentru că mandatele membrilor consiliului de administrație expiraseră. Totodată, susține că potrivit prevederilor art. 15 din actul constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., acționarii societății acordă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Apa Dâmbovița, ai cărei membri sunt, dreptul de a propune revocarea membrilor consiliului de administrație, consiliul local nemaiavând acest atribut.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 12 voturi pentru, reprezentanții Partidului Social Democrat: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, reprezentantul Partidului Conservator: Rădulescu Cătălin și  Răducanu Tudorică, reprezentant al Partidului Democrat Liberal, declară că nu participă la vot deoarece consideră că proiectul de hotărâre este ilegal, proiectul devenind HCL nr. 152

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

      Referitor la acest proiect de hotărâre, dl. Stan solicită, în baza art. 15, lit. a din  actul constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., lista de persoane aprobată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Apa Dâmbovița, obligatorie înainte de a se proceda la numirea unor noi reprezentanți în consiliul de administrație.

              Dl. Secretar răspunde că nici astăzi, nici la hotărârea anterioară de alegere a unor membri în consiliul de administrație, nu există avizul A.D.I. și consideră că actul constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. ar fi trebuit modificat în concordanță cu legialația în vigoare, respectiv, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care nu prevede o altă procedură, decât recrutarea candidaților unui consiliu de administrație de către un recrutator specializat și în atare situație are întâietate aplicarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011, și nu prevederile statutare care sunt caduce.

              Dl. Stan susține că la hotărârea anterioară de alegere a unor membri în consiliul de administrație există avizul A.D.I și că, există două condiții cumulative de alegere a membrilor și anume: lista să fie propusă de A.D.I. și recrutarea să se facă de către un expert.

              Dl. cons. Prisăcaru dă citire proiectului de hotărâre și anexei.

              Se supune votului deschis punctul 1 al anexei:

1. Să revoce membrii Consiliului de administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

   Se aprobă cu 12 voturi pentru, reprezentanții Partidului Social Democrat: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, reprezentantul Partidului Conservator: Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică, reprezentant al Partidului Democrat Liberal refuzând participarea la vot, deoarece consideră că proiectul de hotărâre este ilegal.

       2. Să numească, pentru un mandat de 4 ani, membrii Consiliului de administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

              Se redactează buletinele de vot. Dl. Prisăcaru anunță modalitatea de vot: tăierea cu o linie orizontală a numelor persoanelor pentru care nu se dorește alegerea în consiliul de administrație; se vor alege un număr de 7 membri din lista celor 16 propuși, existentă la mape.

  Se trece la votul secret. Dna. cons. Mocanu declară că nu va participa la vot deoarece pe listă se află un candidat de la Universitatea Valahia. Reprezentanții Partidului Social Democrat: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, reprezentantul Partidului Conservator: Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică, reprezentant al Partidului Democrat Liberal, declară că nu participă la vot deoarece consideră că proiectul de hotărâre este ilegal.

  Au votat un număr de 11 consilieri locali, în urma numărării voturilor, comisia de validare anunță rezultatul: 1.CASANDROIU ADRIAN: 0 voturi pentru, 11 împotrivă; 2. CIMPOACĂ NINEL: 0 voturi pentru, 11 împotrivă; 3. CRISTEA CHIRU CĂTĂLIN: 0 voturi pentru, 11 împotrivă; 4. CIULEI TOMIŢĂ: 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 5. FOLESCU IOAN: 11 voturi pentru, 0 împotrivă; 6. GOICEA VALERIU 0 voturi pentru, 11 împotrivă; 7. HACK EDUARD FLORENTIN: 11 voturi pentru, 0 împotrivă; 8. IACOB CONSTANTIN CIPRIAN: 10 voturi pentru, 1 împotrivă; 9. LUPA TEODORA: 0 voturi pentru, 11 împotrivă; 10. MARIUŢAN ALEXANDRU: 10 voturi pentru, 1 împotrivă; 11. PONORICĂ ION: 11 voturi pentru, 0 împotrivă; 12. POPA DANIELA ELENA: 0 voturi pentru, 11 împotrivă; 13. SIMION ADRIAN: 11 voturi pentru, 0 împotrivă; 14. SPĂTARU DORIN: 0 voturi pentru, 11 împotrivă; 15. STAICU CONSTANTIN DORIN: 0 voturi pentru, 11 împotrivă; 16. VOLINTIRU ADRIAN: 0 voturi pentru, 11 împotrivă;

  Dl. Prisăcaru anunță că în urma acestor rezultate au fost aleși doar 5 din cei 7 membri ai consiliului de administrație.

  Dl. Secretar susține că se va organiza un al doilea tur în care, din buletinul de vot vor fi eliminate numele celor 5 persoane deja alese, și se vor trece numele celorlalți 11 candidați.

  Dl. cons. Stan nu consideră legal organizarea unui al doilea tur în cadrul aceleași ședințe, în urma votului fiind aleși un număr de 5 membri și dă citire art. 63 din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local care prevede că proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi aduse în dezbaterea acestuia, în cursul aceleași ședințe.

  Se redactează buletinele de vot. Dl. Prisăcaru anunță modalitatea de vot: tăierea cu o linie orizontală a numelor persoanelor pentru care nu se dorește alegerea în consiliul de administrație;

  Se trece la votul secret. Reprezentanții Partidului Social Democrat: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, reprezentantul Partidului Conservator: Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică, reprezentant al Partidului Democrat Liberal, declară că nu participă la vot deoarece consideră că proiectul de hotărâre este ilegal, încălcându-se dispozițiile art. 63 din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, dl. cons. Țuțuianu declarând că se votează o altă listă decât cea pusă la dispoziție de firma de recrutare.

  Au votat un număr de 12 consilieri locali, în urma numărării voturilor, comisia de validare anunță rezultatul: 1. CASANDROIU ADRIAN: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 2. CIMPOACĂ NINEL: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 3. CRISTEA CHIRU CĂTĂLIN: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 4. GOICEA VALERIU 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 5. IACOB CONSTANTIN CIPRIAN: 12 voturi pentru, 0 împotrivă; 6. LUPA TEODORA: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 7. MARIUŢAN ALEXANDRU: 12 voturi pentru, 0 împotrivă; 8. POPA DANIELA ELENA: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 9. SPĂTARU DORIN: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 10. STAICU CONSTANTIN DORIN: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 11. VOLINTIRU ADRIAN: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; voturi nule 0.

       Urmare a rezultatelor anunțate, noii membri ai consiliului de administrație la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. sunt: 1. CIULEI TOMIŢĂ; 2. FOLESCU IOAN; 3. HACK EDUARD FLORENTIN; 4. IACOB CONSTANTIN CIPRIAN; 5. MARIUŢAN ALEXANDRU; 6. PONORICĂ ION; 7. SIMION ADRIAN

       Se trece la punctul nr. 3 din anexă:

3.     Să numească preşedintele Consiliului de administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

  Se redactează buletinele de vot cu numele celor 7 noi membri ai consiliului de administrație. Dl. Prisăcaru anunță modalitatea de vot: tăierea cu o linie orizontală a numelor persoanelor pentru care nu se dorește alegerea în funcția de președinte a consiliul de administrație;

       Se trece la votul secret. Reprezentanții Partidului Social Democrat: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Stan Cristian, reprezentantul Partidului Conservator: Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică, reprezentant al Partidului Democrat Liberal, declară că nu participă la vot deoarece consideră că proiectul de hotărâre este ilegal. Dna. Diculescu Maria nu este prezentă în sală la momentul votului.

  Au votat un număr de 12 consilieri locali, în urma numărării voturilor, comisia de validare anunță rezultatul: 1.CIULEI TOMIŢĂ: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 2. FOLESCU IOAN: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 3.HACK EDUARD FLORENTIN: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 4. IACOB CONSTANTIN CIPRIAN: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 5. MARIUŢAN ALEXANDRU: 12 voturi pentru, 0 împotrivă; 6. PONORICĂ ION: 0 voturi pentru, 12 împotrivă; 7. SIMION ADRIAN: 0 voturi pentru, 12 împotrivă, nici un vot nul, dl. MARIUŢAN ALEXANDRU fiind desemnat noul președinte al consiliului de administrație la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

   Dl. cons. Stan declară că dl. Mariuțan Alexandru nu a fost ales membru în consiliul de administrație, la primul tur întrunind numai 10 voturi.

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 12 voturi pentru, reprezentanții Partidului Social Democrat: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, reprezentantul Partidului Conservator: Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică, reprezentant al Partidului Democrat Liberal, declară că nu participă la vot deoarece consideră că proiectul de hotărâre este ilegal, proiectul devenind HCL nr. 153.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

Dl. Georgescu face o propunere de modificare a Regulamentului de acordare a burselor, anexă la proiectului de hotărâre, în sensul eliminării lit. b, art. 4 de la cap. II și a art. 6 al aceluiași capitol, justificând că se dorește majorarea cuantumului burselor de performanță și de merit.

Dl. Secretar face precizarea că executivul își menține proiectele de hotărâre așa cum le-a propus inițial, având în vedere că prin amendamentul propus se depășesc alocațiile bugetare existente.

Dl. Georgescu susține că prin amendamentul propus nu se depășesc cele 3 miliarde aprobate.

 Dl. Rădulescu dorește să știe dacă, în urma acestor noi propuneri, există o previziune referitoare la efortul bugetar al primăriei; dacă se încadrează cele 4 luni ale anului școlar 2013 în bugetul prevăzut.

Dna. cons. Diculescu este de acord cu acordarea acestor burse, dar consideră că propunerile făcute trebuie fundamentate.

 Se supun votului amendamentele formulate de dl. cons. Georgescu Alen.

 Se aprobă: 12 voturi pentru, 8 abțineri:  Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 12 voturi pentru, 8 abțineri:  Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică, proiectul devenind HCL nr. 154.

4.        Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

  Dl. Georgescu face o propunere de modificare a proiectului de hotărâre astfel: cuantumul burselor de performanță se majorează de la 150 la 200 lei, bursele de merit de la 20 la 50 lei și bursele de studiu sunt eliminate. Face precizarea că, având in vedere numărul de elevi beneficiari ai acestor burse, conform datelor primite de la Inspectoratul Școlar, și cuantumul acestora, suma pentru patru luni ar fi de 138.000 lei, mai puțin decât bugetul alocat acestui proiect.

 Dl. cons. Rădulescu precizează că modificările primite în comisia de specialitate au fost altele decât cele prezentate astăzi, motiv pentru care s-a făcut trimitere la alocarea bugetară.

Dl. cons. Stan face precizarea că se elimină un număr de aproximativ 360 beneficiari ai burselor de studiu.

 Dna. cons. Bănescu propune ca bursele de performanță să aibă un cuantum de 250 lei, iar cele de merit de 100 lei.

Dl. cons. Georgescu menționează că suma totală ar putea fi modificată, având în vedere că nu se pot cunoaște rezultatele de la sfârșitul anului 2013.

Se supune votului amendamentul formulat de dl. cons. Georgescu Alen.

Se aprobă: 12 voturi pentru, 8 abțineri:  Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică

Se supune votului amendamentul formulat de dna. cons. Bănescu. Se respinge: 8 voturi pentru:  Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică și 12 abțineri.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru și o abținere: Albu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 155.

5.        Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5000 lei pentru Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa

Dl. Nițu, Șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru și o abținere: Albu Andrei; dl. cons. Stan lipsește din sala de ședință, proiectul devenind HCL nr. 156

6.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 16,96 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 1, în curtea Grădiniţei nr. 15 Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

      Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi pentru, 7 abţineri: Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică și 1 vot împotrivă: Albu Andrei.

2.Proiect de hotărâre scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 3,5 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 58, în incinta Colegiului Naţional „Constantin Carabella” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

      Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat,  pentru a prezenta materialul, care precizează că nu există avizul liceului, deoarece nu s-a întrunit Consiliul de Adminstraţie al instituţiei.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi pentru, 12 abțineri: Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Georgescu Alen, Enache Lucian, Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei și 1 vot împotrivă: Albu Andrei.

3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 37 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, între blocurile 69 - 71, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

         Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat,  pentru a prezenta materialul

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi pentru, 8 abţineri: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin și Bozieru Cosmin.

4.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei, în prelungirea proprietăţii de la nr. 17B, în vederea amenajării unei căi de acces

           Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat,  pentru a prezenta materialul.

           Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 12 voturi pentru, 7 abțineri: Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică și 1 vot împotrivă: Albu Andrei.

7.    Informare privind adresa Informare privind adresa S.C. Pavcom S.A. referitoare la cesionarea pachetului de acţiuni deţinut de S.C. Exponenta SB 2011 S.R.L.

             Dl. Secretar face prezentarea materialului.

             Dl. cons. Rădulescu solicită situația acționariatului la această data de la S.C. Pavcom S.A.

             Dl. cons. Babeu face precizarea că a solicitat o informare privind relația Primărie – S.C. Pavcom S.A., referitoare la acționariat, situația financiară anuală, și informarea referitoare la piete și dorește să fie prezentate la următoarea ședință.

8.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului RĂDUCANU TUDORICĂ

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru şi 11 abţineri: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 157 privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului RĂDUCANU TUDORICĂ

9.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Albu Liliana

       Ca urmare a aprobarii HCL nr. 157 acest proiect nu mai este suspus dezbaterii.

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   SECRETAR MUNICIPIU,

     prof. Ciprian Prisăcaru                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Red. D.I.