PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 08.04.2013

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian.

   Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1360 din data de 04.04.2013.

   La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

   Se supune votului ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2013. Se aprobă în unanimitate.

   Dir. economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului.

   Dl. cons. Răducanu prezintă un proiect al Partidei Romilor ce vizează sănătatea, educaţia, cultura, un plan de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, pentru susţinerea căruia se doreşte prevederea în bugetul municipiului pe anul 2013, a sumei de 180 mii lei.

   Directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, dna. Delia Stănescu susţine că aproximativ 90% dintre beneficiarii de ajutor social sunt de etnie romă, există un proiect prin care se doreşte înfiinţarea unei băi comunale în zona Romlux, a unui centru de zi în zona Teiş şi transportul elevilor la/de la şcoală, asigurarea unei mese/zi şi efectuarea lecţiilor după terminarea orelor de curs, în cadrul unui proiect cu finanţare nerambursabilă.

   Dna. cons. Diculescu propune readucerea în circuit a cinematografului „Independenţa” şi alocarea într-o primă fază a unei sume de 800 mii lei.

   Dl. cons. Ţuţuianu doreşte să ştie ce reprezintă suma de 970 mii lei prevăzută în proiectul de buget în cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat. Directorul economic răspunde că este vorba despre obiecte de inventar şi despre achiziţionarea corpurilor de iluminat pentru Paşte şi Crăciun.

   Dl. cons. Stan prezintă amendamente propuse de Uniunea Social Liberală la proiectul de buget:

-    la Titlul II Bunuri şi Servicii – cod 20.01.08 – poştă, telecomunicaţii , radio-tv din totalul de 270 mii lei se propune diminuarea cu 100 mii lei;

-    20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – total 2.335 mii lei -se propune diminuarea la următoarele categorii de cheltuieli: din 300 mii lei – servicii de promovare imagine se propune diminuarea cu 200 mii lei; din 400 mii lei – servicii întreţinere aplicaţii informatice taxe şi impozite, mijloace fixe şi obiecte de inventar, contabilitate se propune diminuarea cu suma de 150 mii lei; din 450 mii lei servicii consiliere juridică se propune diminuarea cu 200 mii lei; din 168 mii lei servicii de curăţenie şi 55 mii lei materiale pentru curăţenie se propune diminuarea cu 68 mii lei;

-    20.06.01-Deplasări interne, detaşări, transferări – din 250 mii lei  se propune diminuarea cu 100 mii lei;

-    20.06.02 – Deplasări în străinătate – din 50 mii lei se propune diminuarea cu 20 mii lei;

-    la Secţiunea de dezvoltare -Titlul Cheltuieli de Capital directorul economic justifică suma de 215 mii lei propusă.

   Dl. Alen Georgescu consideră mult prea mare suma de 5 mii lei propusă a fi acordată pentru achiziţionarea unui aparat foto.

   Dl. Crintescu, şef Serviciu Impozite şi Taxe susţine necesitatea achiziţionării unui server nou pentru acest serviciu, deoarece, o data cu intrarea în vigoare a taxei de habitat, baza de date a serviciului a crescut foarte mult, fiind nevoie de un server nou care să susţină aplicaţia.

   Dl. Alen Georgescu nu este de acord cu valoarea de 100.000 euro/anual pe care municipiul o plăteşte pentru întreţinerea şi actualizarea programului pe baza căruia funcţionează Serviciul de Taxe şi Impozite.

   Dna. cons. Mocanu şi dnii. cons. Cioacă şi Prisăcaru susţin necesitatea alocării acestor sume pentru buna funcţionare a serviciilor din cadrul Primăriei.

   Dir. economic face precizarea că achiziţii de calculatoare, imprimante etc. s-au făcut în urmă cu 4 ani.

    La Capitolul 61.02 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, Secţiunea de dezvoltare, dl. cons. Rădulescu nu este de acord cu dotarea Poliţiei Locale cu un autoturism şi sisteme de avertizare, având în vedere că directorului acestei instituţii îi sunt atribuite două autoturisme. Directorul economic al Poliţiei Locale susţine că aceste autoturisme nu sunt dotate cu sistemele necesare pentru a putea fi introduse în activitatea operaţională.

-    se propune realocarea sumei de 150 mii lei propusă pentru pct. 2 - dotări pentru Poliţia Locală;   

   Dl. cons. Alen Georgescu nu este de acord cu suma de 3 mii lei propusă a fi alocată pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate.

   Directorul Poliţiei Locale, dl. Dinu Gheorghe susţine că această sumă se doreşte a fi folosită pentru crearea unui site al Poliţiei Locale a municipiului Târgovişte.

   - se propune realocarea sumei de 3 mii lei propusă pentru reclamă şi publicitate la Poliţia Locală

   La Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie din suma de 4.200 mii lei prevăzută drept subvenţie acordată Teatrului Municipal Târgovişte se propune diminuarea cu suma de 1.700 mii lei şi refacerea programului de acţiuni culturale.

   Dl. cons. Pătraşcu este de acord cu această diminuare, având în vedere că o sumă de 13.465 lei – alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei reprezintă necesarul finanţării activităţii CSM, activităţii PMT cu privire la activităţi cultural-religioase şi titlul programe cu finanţare nerambursabilă şi reprezintă 71% din bugetul alocat acestui capitol.  

   La 67.02.50, 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri şi servicii -suma de 650 mii lei reprezentând sprijin financiar pentru F.C.M. Chindia să fie alocată acesteia, dar nu prin intermediul Clubului Sportiv Municipal. Se propune ca în hotărârea de aprobare a bugetului să fie prevăzută suma de 500 mii lei reprezentând sprijin financiar pentru Fotbal Club Municipal Chindia.

   Referitor la suma de 4.278 mii lei prevăzută la 20.30.30 aceasta reprezintă cheltuieli pentru fiecare secţie sportivă.

   Dl. cons. Prisăcaru face precizarea că din suma susmenţionată, 1.200-1.500 mii lei sunt viraţi la bugetul statului sub forma impozitării premierilor şi a contractelor pe care le au încheiate jucătorii profesionişti, suma rămasă fiind folosită pentru întreaga activitate a clubului.

   Dl. cons. Georgescu aminteşte că nu s-au pus la dispoziţie de către Clubul Sportiv, actele solicitate anul trecut de comisia constituită în cadrul consiliului local.

   Dl. cons. Pătraşcu doreşte să ştie suma virată la bugetul de stat anul trecut. Reprezentantul Clubului Sportiv răspunde că pentru perioada septembrie-martie s-a virat o sumă de aproximativ 10.200 mii lei.

   Se propune diminuarea cu 1.778 mii lei din suma de 4.278 mii lei. Dl. cons. Georgescu propune ca suma rămasă să fie strict defalcată pe fiecare secţie proporţional cu cheltuielile acestora.

   Dl. cons. Prisăcaru menţionează că bugetul nu se poate distribui în mod egal pe secţii, pentru că şi obiectivele pe performanţă sunt diferite de la o ramură la alta şi trebuie ţinut cont şi de solicitările antrenorilor de la fiecare secţie.

   Dl. cons. Ţuţuianu propune diminuarea cu suma de 34 miliarde lei din totalul de 190 miliarde lei destinaţi capitolului Cultură, recreere, religie, urmând ca suma de 34 miliarde lei să fie alocaţi pentru infrastructură, reparaţii străzi.

   Dl. cons. Georgescu consideră importantă alocarea unor sume pentru construirea de locuinţe, având în vedere că din anul 2007 nu s-a mai întreprins nimic în acest sens.

   Dl. Stan doreşte să ştie dacă sunt bani alocaţi pentru câinii comunitari şi dacă există un adăpost pentru aceştia.

   Directorul economic răspunde că sunt prevăzute sume pentru hrana animalelor şi pentru sterilizarea acestora în bugetul Direcţiei de Salubritate.

   Dl. Dan Badea, directorul Direcţiei de Salubritate susţine că există un adăpost pentru animale la Aninoasa, pentru 90 de capete, fiind necesar însă un nou adăpost.

   La 67.02.50 se propune diminuarea cu 100 mii lei din suma de 1.100 mii lei – sprijinirea activităţii instituţiilor de cult; rămâne prevăzută suma de 400 mii lei pentru încălzirea bisericilor etc., urmând ca suma rămasă de 600 mii lei pentru finanţarea unor lucrări de reparaţii aferente bisericilor din municipiu să fie decontată pe baza situaţiilor de lucrări.

   La 67.02.50 se propune ca suma de 6 mii lei propusă a fi alocată clubului de bridge să fie alocată împreună cu suma de 14 mii lei Clubului Sportiv de Şah Chindia.

   Se propune ca suma de 14 mii lei sprijin financiar pentru Fundaţia Judeţeană pentru Tineret să fie acordată Coralei Apassionato.

   Se propune ca suma de 10 mii lei din suma de 25 mii lei alocată acţiunii „Ora Pământului” să fie acordată tot Coralei Apassionato.

   Dl. cons. Enache propune ca la capitolul Extindere reţele apă şi canalizare în municipiul Târgovişte să fie prevăzută o sumă pentru alimentare cu apă pentru intrarea Teiş.

   Dl. cons. Stan propune ca suma de 4.669 mii lei disponibilă pentru investiţii să fie alocată astfel: suma de 500 mii lei se adaugă la capitolul 84.02- Transporturi, Cheltuieli de capital, Reabilitare şi dezvoltare drumuri de interes local, cartier Priseaca, suma de 240 mii lei se adaugă la capitolul 84.02. Transporturi, Funcţionare, iar Anexa 7.I.1 se completează cu str. Aleea Trandafirilor, cantitatea 4000; suma de 778 mii lei se adaugă la capitolul 54.02.05 – Fondul de rezervă bugetară; suma de 1800 mii lei se adaugă la capitolul 84.02 Transporturi, Secţiunea Funcţionare, pentru întreţinerea şi repararea rumurilor, urmând ca programul să fie completat de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; suma de 348 mii lei se adaugă la capitolul 74.02 – Protecţia Mediului, Cheltuieli de capital, Investiţii – Direcţia de Salubritate pentru amenajarea sau extinderea adăpostului pentru câini comunitari, din suma de aproximativ 800 mii lei rămasă o parte va fi alocată pentru reintroducerea în circuit a cinematografului „Independenţa”, pentru burse acordate elevilor.

   Dna. cons. Diana Diaconu face o prezentare a propunerilor de burse acordate elevilor.

   Dl. cons. Stan propune propune o sumă de 2 miliarde lei vechi pentru burse şi adoptarea ulterior a unui regulament de acordare a burselor.

   Dl. cons. Enache propune alocarea sumei de 35 mii lei pentru extindere alimentare cu apă intrarea Teiş.

   Dl. cons. Ţuţuianu propune suma de 50 mii lei să fie alocată Direcţiei de Salubritate pentru lucrările care se desfăsoară la Cimitirul Central.

Referitor la amendamentul propus de dl. cons. Raducanu pentru proiectul vizand îmbunătăţirea situaţiei romilor se propune suma de 100 mii lei.

Dl. cons. Cioaca sustine ca fara o fundamentare mai concreta a acestor amendamente propuse, grupul PDL nu va sustine aceste modificari, ci varianta propusa de executiv, nefiind de acord nici cu maximizarea fondului de rezerva atat timp cat exista solicitari concrete.

Dl. cons. Stan sustine ca sumele care s-au luat de la anumite capitole si au fost repartizate altora, au fost alocate pentru a rezolva unele necesitati stringente ale locuitorilor municipiului Targoviste.

    Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele propuse. Se aproba: 11 voturi pentru Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Ţuţuianu Ioan, Răducanu Tudorică, Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen si 10 abtineri: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei

 

       Cu aceasta, şedinţa se declară închisă.

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR MUNICIPIU,

       jr. Stan Daniel Cristian                             jr. Chiru Cătălin Cristea