PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 06.09.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinara a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3293 din data de 02.09.2010.

La această şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Băluţă Vasile, Dănciulescu Ion, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru, Ţuţuianu Ioan,), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Se fac propuneri pentru preşedintele de şedintă: Ilie Valentin şi Vasiliu Emilian Teodor. Dl. consilier Vasiliu refuză. Se supune la vot propunerea de conducere a şedinţei de către dl. Ilie. Se aprobă: 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 13 voturi pentru.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Ilie Valentin.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.   Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Daniela Popa – Director economic, care prezintă motivul iniţierii  acestui proiect de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu anunţă că la acest punct partidul din care face parte se va abţine, în acest mod dorind să işi manifeste nemulţumirea faţă de modul de desfăşurare a şedinţelor şi a subliniat faptul că PSD consideră ilegală hotărârea de înfiinţarea Teatrului Municipal Târgovişte, deoarece pentru aprobarea ei presupunea votul a 2/3 din consilierii aflaţi în funcţie. Deasemenea dl. cons. Vasiliu doreşte să cunoască dacă dl cons. Ana şi-a dat demisia sau nu. Răspunsul dlui. consilier Ana este acela că işi va prezenta demisia în prima şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte. Se supune la vot. Se respinge: 4 abţineri: Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia şi Vasiliu Emilian Teodor şi 10 voturi pentru.

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi devizul acestora

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Daniela Popa – Director economic, care prezintă motivul initierii  acestui proiect de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Primar care afirmă că în acest an manifestările prilajuite de Zilele Cetăţii vor fi finanţate exclusiv din fonduri extrabugetare, deci bugetul utilizat din fondurile Primăriei va fi 0. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.   Proiect de hotărâre privind înfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. având ca acţionar unic Consiliul Local Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Dinu Gheorghe – Directorul Poliţiei Comunitare, care prezintă motivul iniţierii acestui proiect de hotărâre. Domnul director afirmă că prin această firmă s-ar asigura 180 de locuri de muncă.  Dna Diculescu face referire la art. 16, alin. 1 din Actul Constitutiv al societăţii şi doreşte să ştie dacă este sau nu legal.  Dl. Secretar face precizarea că numirea administratorului se face de către Primar la propunerea Consiliului Local. Dl. cons Ilie propune numirea administratorului pe o preioadă de 2 ani. Dl cons. Vasiliu vrea să ştie de ce se angajează oameni disponibilizati de la Politia Comunitara intr-un SRL şi nu a fost pastrată formula în care aceştia fiinţau. Dl. cons. Frăţilă propune numirea administratorului pe o perioadă de 4 ani. Dl. cons Tănase doreşte să fie propus şi adminstratorul. Se supune la vot proiectul, cu amendamentul ca numirea să fie pe maxim 4 ani şi administratorul să fie numit de Primar la propunerea Consiliului Local. Se respinge: 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor şi 13 voturi pentru.

4.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 40/12.03.2010 referitoare la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru  proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ca urmare a majorării TVA de la 19% la 24%

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvantul dlui Bălaşa C-tin  - Director al Direcţiei Tehnice, care prezintă motivul iniţierii acestui proiect de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.   Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de « CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE »

5.1 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” doamnei Ileana Sărăroiu , pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.2 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului Constantin Stroe, pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. cons. Vasiliu doreşte să cunoscă motivul pentru care i se acordă dlui Stroe această distincţie şi deasemenea propune acordarea doar a unei Diplome de Onoare. Se supune la vot forma propusă de executiv. Se aprobă : o abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 13 voturi pentru.

6.   Proiect de hotărâre privind acordarea unor « DIPLOME DE EXCELENŢĂ ».

6.1 Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă”, domnului  CORNELIU – CRISTIAN IONESCU , pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl cons. Vasiliu consideră că ar fi indicat să i se acorde titlul de Cetăţean de Onoare. Se supune la vot propunerea executivului. Se aprobă : un vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor şi 13 voturi pentru.

6.2 Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” – Post Mortem, domnului  CĂLIN BURDUŞEL, pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se dă cuvântul dlui. cons. Motoc care face o prezentare a dlui Călin Burduşel. Se supune la vot.  Se aprobă în unanimitate.

6.3 Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă”, domnului  MIHAIL STAN, pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. cons. Motoc care face o prezentare a dlui Stan. Dl. cons Vasiliu propune să i se acorde titlul de Cetăţean de Onoare. Se supune la vot propunerea executivului. Se aprobă : un vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor şi 13 voturi pentru.

6.4 Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă”, domnului  SĂVUICĂ GHEORGHE, pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

 

Cu aceasta şedinţa se declară încheiată

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     SECRETAR MUNICIPIU

                ing. Ilie Valentin                                                  jr. Chiru Cătălin Cristea