PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei de îndată a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 06.07 .2009

 

Dna jurist Stanca Silvia, întrucât sunt prezenţi 12 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3676 din data de 06.07.2009

     La această şedinţă participă un număr de 12 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Babeu Pavel, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru, Tănase Silviu Gabriel şi Ţuţuianu Ioan), primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locală.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. prof. Moţoc Honorius.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.    Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producţie, transport, distribuţie şi furnizare) în Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Constantinescu Marius, administratorul public pentru a prezenta motivele care au stat la baza iniţierii acestui proiect de hotărâre. Acesta susţine că în ultimii ani au existat probleme la Societatea Termica, probleme care se răsfrâng asupra populaţiei. Societatea Termica are numeroase probleme financiare – anul trecut au fost datorii de 110 miliarde, iar anul acesta datoriile au ajuns la 170 miliarde. Cheltuielile pe perioada iernii, pentru gaze, sunt de 1,5 miliarde pe zi, iar încasările sunt de maxim trei sferturi din aceste cheltuieli. Se solicită informaţii din partea dlui. director al Termica, Tabacu Viorel. Dumnealui precizează că această iniţiativă este oportună şi poate ajuta la rezolvarea problemei existente. Dl. consilier Ilie doreşte să fie informat în legătură cu pierderile pe ultimele 6 luni şi deasemenea doreşte să ştie cine preia aceste pierderi. Dl. director Tabacu menţionează că pierderile sunt estimate în jurul sumei de 1,6 milioane lei. Dl. consilier Frăţilă doreşte să cunoască punctul de vedere al dlui. director Tabacu în legătură cu această propunere a executivului. Dl. director Tabacu afirmă că este de acord cu propunerea executivului. Dl. consilier Vasiliu doreşte să stie dacă pentru pierderi este de vină preţul şi dacă se poate face un alt preţ de către eventuali concesionari. Deasemenea dl. consilier Vasiliu doreşte să stie dacă există cu siguranţă un investitor dispus să investească în acest oraş. Dl. Primar al Municipiului Târgovişte solicită cuvântul. Dumnealui încearcă să facă o prezentare a situaţiei actuale şi a soluţiilor existente în această situaţie. Termica prezintă pierderi anual. Au fost încercate toate variantele posibile pentru redresarea situaţiei la Termica. În ultimii 9 ani au fost epuizate toate variantele de rezolvarea a situaţiei existente la Termica. În cazul în care acestă delegare de gestiune nu se va realiza, Termica va rămâne în stare de funcţiune. Deasemenea dl. Primar afirmă că preţul pentru gigacalorie este stabilit intrun barem stabilit de Autoritatea Naţională de Reglementare. Dl. Primar afirmă că este de acord cu formularea dlui. consilier Vasiliu, aceea a avizului de principiu. Dl. consilier Vasiliu doreşte să ştie ce investiţii au fost făcute în ultimii 5 ani. Dl. director Tabacu afirmă că au fost investiţi 275 mii euro de la consiliul local şi 7,3 milioane euro de la Guvernul României. Dl. consilier Vasiliu doreşte să ştie dacă aceste investiţii au fost eficiente. Dl. director Tabacu afirmă că investiţiile au fost eficiente, au fost dirijate de Consiliul Local, dar în reţele nu s-a investit. Dna. consilier Diculescu doreşte să ştie dacă astfel de demersuri există în ţară. Dl. director Tabacu afirmă că la Piteşti există această procedură în derulare, la Ploieşti procedura a fost definitivată cu succes, iar la Arad, Oradea şi Suceava este în derulare. Dna consilier Diculescu propune modificarea textului hotărârii. La art.1 să apară textul: Se aprobă avizul de principiu în vederea declanşării procedurii. Iar la art. 2 să se măească nr. de consilieri de la 2 la 4, pentru transparenţă. Dl. Primar afirmă că dacă vor fi numiţi 4 consilieri vor trebui numiţi încă 2 membrii din executiv. Se propune şi un art. 3 prin care să se precizeze că această comisie va prezenta informări Consiliului Local Municipal Târgovişte. Se supune la vot propunerea executivului cu 5 membrii din partea executivului şi 2 consilieri. Se aprobă cu 9 voturi pentru şi 3 abţineri: Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar şi Vasiliu Emilian Teodor. Sunt propuşi cei 2 consilieri: Liţă Ion şi Frăţilă Ioan Cezar. Se supune la vot hotărârea. Se aprobă: 11 voturi pentru şi 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 477/12.12.2008

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. director al D.A.P.P.P., Dorin Maican, pentru a prezenta motivul iniţierii acestui proiect de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu consideră că această propunere nu est binevenită în această perioadă. Dl. director al Direcţiei de Salubritate, Dănuţ Badea, afirmă că nu vor fi modificate tarifele pentru aceste servicii. Se supune la vot: 9 voturi pentru şi 3 abţineri: Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar şi Vasiliu Emilian Teodor.

     Dna consilier Diculescu aminteşte că au existat solicitări din partea cetăţenilor care au rămas fară răspuns. Deasemenea dna. consilier are o solicitare din partea P.S.D. pentru un spaţiu pentru un Club al Pensionarilor din Municipiul Târgovişte.

     Cu aceasta se declară închisă şedinta Consiliului Local Municipal Târgovişte.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           SECRETAR MUNICIPIU

     prof. Moţoc Honorius                                                     jr. Chiru Cătălin Cristea