PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 05.07.2013

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 11 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Georgescu Alen, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuţ şi Mocanu Livia care a informat secretarul municipiului asupra imposibilităţii de a participa la această şedinţă de consiliu, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte va fi condusă de dl. Daniel Cristian Stan şi a fost convocată la iniţiativa unui număr de 9 consilieri locali, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului, condiţiilor de participare şi a bibliografiei în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

      4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 25.000 lei ASOCIATIEI LUPTATORILOR SPORTIVI, în vederea organizării Turneului Internaţional de Lupte Memorial “Ion Cornianu” ce va avea loc la Targoviste, în perioada 13-14 iulie 2013   

5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013

6.Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

      Înainte de a se trece la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, dl. Stan, dă citire informării primite de la Clubul Sportiv Municipal Târgovişte referitoare la nefuncţionarea Bazinului de Înot şi face precizarea că, aşa cum rezultă şi din informare, cauza nefuncţionării bazinului nu este lipsa alocării bugetare de către consiliu local, alocarea bugetară fiind aceea care a fost propusă de către Clubul Sportiv Municipal pentru Bazinul de Înot. Deasemea, face precizarea că este prima dată când se aduce la cunoştinţa consiliului cauza nefuncţionării bazinului.

      Dna. cons. Bănescu consideră că centrala nefuncţională de la bazin este în termen de garanţie şi ar trebui înlocuită şi solicită să se pună la dispoziţia consiliului local fişa U a centralei şi procesul verbal de punere în funcţiune.

      Dl. cons. Răducanu susţine că nefuncţionarea centralei nu reprezintă un motiv pentru închiderea de câteva luni a bazinului şi totodată solicită prezenţa dlui. primar la şedinţele consiliului pentru a se discuta toate problemele legate de sport.

            Dl. cons. Rădulescu face precizarea că în cuprinsul informării primite de la Clubul Sportiv Municipal se menţionează că ataşat la acest material este şi copia adresei din care reiese constatarea defecţiunilor, şi solicită această adresă.

            Dl. cons. Enache constată că din suma alocată pentru funcţionarea bazinului pentru anul 2013 s-a cheltuit aproape jumătate, după numai câteva luni de funcţionare şi doreşte să fie justificate sumele cheltuite.

Dl. Enache aduce la cunoştinţa consiliului local că dl. Georgescu lipseşte din ţară, acesta fiind motivul pentru care nu este prezent la şedinţa de consiliu.

            Dl. cons. Pătraşcu susţine că la capitolul care vizează serviciile de mentenanţă, care presupun inclusiv întreţinerea centralei în cauză, suma alocată nu a fost cheltuită în totalitate, putându-se astfel lua măsurile necesare pentru remedierea situaţiei, şi, având în vedere perioada mare în care bazinul nu a funcţionat, consideră că serviciile plătite unei firme de mentenanţă sunt nejustificate.

            Dl. cons. Ţuţuianu reaminteşte că pentru Clubul Sportiv, pentru anul 2013 s-au alocat 65 miliarde lei, iar modalitatea în care s-a hotărât distribuirea pe ramuri sportive aparţine clubului şi consideră că aceste discuţii nu ar mai exista dacă întâlnirea referitoare la întreaga activitate a clubului programată cu reprezentanţii clubului ar fi avut loc aşa cum se stabilise, lămurindu-se astfel şi aspectele legate de cheltuieli.

     Înainte de a se trece la ordinea de zi, dl. secretar aduce la cunoştinţa consiliului că în data de 29 iunie 2013 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură şi solicită retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea calendarului, condiţiilor de participare şi a bibliografiei în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte, întrucât s-au schimbat condiţiile de participare, sistemul de notare, modalitatea de evaluare, proiectul de management devine plan de management şi se doreşte ca executivul să revină cu un proiect de hotărâre în care să se stabilească cadrul concursului aşa cum este reglementat de ordonanţa sus-menţionată; precizează că actele administrative ar fi trebuit adoptate într-o singură hotărâre, şi nu pe etape, aşa cum s-a procedat, nefiind un proiect început pe vechea ordonanţă 189/2008. Chiar dacă se actualizează hotărârea referitoare la calendar, hotărârile privind regulamentul de concurs şi componenţa comisiei nu mai corespund cerinţelor noului act,  respectiv ordonanţa nr. 68/2013.

     Dl. cons. Enache părăseşte lucrările şedinţei declarându-şi nemulţumirea faţă de faptul că de două luni, din diverse motive, proiectele referitoare la Teatrul Municipal Târgovişte nu sunt introduse pe ordinea de zi şi consideră că reprezentanţii Partidului Naţional Liberal nu au fost susţinuţi în aceste proiecte de celelalte grupuri de consilieri locali.

     Dl. cons. Stan consideră că proiectul de hotărâre referitor la teatru putea fi adaptat noilor condiţii impuse prin actul normativ de modificare a ordonanţei privind managementul instituţiilor de cultură, iar prezenţa consilierilor la şedinţă este o dovadă concludentă cu privire la însuşirea unor proiecte de hotărâre utile comunităţii locale.

     Având în vedere că în sală sunt prezenţi un număr de 10 consilieri locali, nemaifiind întrunit cvorumul cerut de lege pentru defăşurarea şedinţei, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

           

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       SECRETAR MUNICIPIU,

      jr. Daniel Cristian Stan                                             jr. Chiru Cătălin Cristea