PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 02.11.2012

 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, Secretarul Municipiului Târgovişte, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Dumitrescu Claudiu, Liţă Ion şi Moţoc Honorius declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian, ales preşedinte pentru şedinţele lunii noiembrie.

     Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată la iniţiativa următorilor consilieri locali: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Diaconu Diana Elena, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

     Dl Ţuţuianu doreşte să facă câteva precizări înainte de discutarea ordinei de zi. Dânsul susţine că a început activitatea S.C. Termica S.A , ca urmare a alocării de fonduri de la bugetul local şi a unei sume din partea Guvernului României - 1.500.000 lei. Dl. Ţuţuianu precizează că livrarea energiei temice începe cu luna noiembrie, primele încasări ale Termica înregistrându-se la sfârşitul lunii decembrie - începutul lunii ianuarie. În ceea ce priveşte şcolile şi grădiniţele dl. Ţuţuianu precizează că livrarea energiei termice începe cu data de 05.11.2012.

     Dl Pătraşcu solicită suplimentarea ordinei de zi cu raportul comisiei care a analizat activitatea desfăşurată în proiectele privind reabilitarea termică a blocurilor.

     Dl consilier Cioacă doreşte să ştie care a fost contribuţia Guvernului României pentru activitatea S.C. Termica S.A. anul trecut şi de ce reprezentantul Consiliului Judeţean nu a demarat din vreme acţiunea obţinerii de fonduri de la Guvern. Dl Ţuţuianu afirmă că în anul precedent suma obţinută de la Guvern a fost mai mare şi precizează că pentru obţinerea unor astfel de sume au fost invitaţi la Guvernul Romîniei doar primatii unităţilor administrativ - teritoriale.

     Dl Răducanu afirmă că trebuie găsită o soluţie pentru viitor legată de activitatea S.C. Termica S.A.  Dl. Ţuţuianu răspunde că este de dorit ca S.C. Termica S.A. să nu se închidă în următorii cinci ani, deoarece există două proiecte legate de activitatea Termica pe fonduri europene, în valoare de 15.000.000 euro, bani care în cazul închiderii societăţii vor trebui returnaţi, inclusiv cei încasaţi din vânzările de noxe.

     Dl. Bozieru solicită suplimentarea ordinei de zi cu un punct privind luarea unor măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece şi precizează că a fost depus un proiect în acest sens pe data de 23.10.2012. Dl. Secretar precizează că proiectul a fost înregistrat şi se va formula un punct de vedere al executivului pe baza lui. Dl Cioacă afirmă că nu a fost respectată procedura şi că acest material nu se poate afla pe ordinea de zi a sedinţei.

     Dl. Păunescu solicită suplimentarea ordinei de zi cu un alt proiect legat de modificarea cuantumului prevăzut în H.C.L. nr. 62/2011 privind acordarea semestriala a unui sprijin financiar in cuantum de 100 lei sub forma de tichete valorice pentru fiecare pensionar din Municipiul Targoviste, a carui pensie este mai mica sau egala  cu 800 lei. Dânsul precizează că se propune majorarea acestei sume la valoarea de 200 lei. Dl. Secretar afirmă că şi acest proiect va avea un punct de vedere al executivului.

     Dl. Stan afirmă că trebuie analizate aceste proiecte de hotărâre ţinându-se cont de faptul că presupun un efort bugetar şi trebuie analizat dacă pot fi finanţate din bugetul local.

     Dl Bozieru afirmă că suma necesară este de 7.500.000 lei şi consideră că nu reprezintă un efort financiar deosebit şi solicită ca proiectul să intre pe ordinea de zi la punctul diverse. Dl. Cioacă afirmă că acest proiect trebuie să fie analizat şi nu introdus în sedinţa extraordinară. Dl. Secretar răspunde că în termen de 30 de zile, Aparatul de Specialitate are obligaţia să răspundă solicitărilor primite şi dacă în acest termen nu este formulat un punct de vedere al executivului se consideră că proiectul de hotărâre are un aviz favorabil. Dl. Bozieru susţine că pentru şedinţele extraordinare nu este necesar raport de specialitate.

     Dl. Stan doreşte să ştie dacă există suma de bani necesară pentru susţinerea acestor proiecte de hotărâre. Dl Bozieru. propune discutarea celor două proiecte într-o şedinţă extraordinară.

     Dl. Secretar propune suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 300/25.10.2012 deoarece hotărârea nu a primit viză de legalitate. Motivul este cel al schimbării destinaţie suprafeţei de 47,5 mp, destinaţia iniţială fiind de sediu al Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România.

     Se propune suplimentarea ordinei de zi cu două puncte: Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 300/25.10.2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca „I.H.Rădulescu” a unei părţi din imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în Calea Domnească, nr. 208 şi Raportul comisiei de analiză a activităţii de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe.

             Se supune la vot. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Enache Lucian şi Mocanu Livia.

            Dl. Stan afirmă că toţi directorii societăţilor subordonate Consiliului Local Muncipal Târgovişte au obligaţia de a fi prezenţi la şedinţele Consiliului Local. 

     Se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi.

1.    Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

     Dl. Secretar prezintă avizul de legalitate pe care proiectul de hotărâre l-a obţinut. Tot dânsul afirmă că termenul de „legalitate” ce apare la obiectivele comisiilor ce se vor înfiinţa (art. 1, alin. 2 al proiectului de hotărâre), pentru toate cele patru proiecte de hotărâre, trebuie înlăturat, deoarece legalitatea excede competenţelor Consiliului Local.  

     Dl. Babeu precizează că înainte de înfiinţarea acestor comisii de analiză trebuia solicitat un raport de activitate de la aceste instituţii.

     Dna. Mocanu doreşte să facă precizări legate de primele patru proiecte de hotărâre. Dânsa dă citire art. 121, alin. 2 din Constituţia României potrivit căruia: „Consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe”. Dna. consilier apreciază că înfiinţarea acestor comisii de analiză şi verificare nu se înscrie în imperativul constituţional de rezolvare a treburilor publice. Tot dânsa susţine că în expunerea de motive se precizează că obiectivul acestor comisii este acela de verificare a activităţii societăţilor subordonate Consiliului Local pentru intervale de timp ce diferă de la un proiect la altul şi doreşte să cunoască motivaţia pentru care diferă aceste intervale de timp. Dna. Mocanu afirmă că s-a decis înfiinţarea acestor comisii ca urmare a sesizărilor făcute de sindicate şi consideră că nu este necesară înfiinţarea unor astfel de comisii, deoarece sindicatele dispun de diverse mijloace prin care pot verifica dacă drepturile salariaţilor au fost respectate de către angajatori. În aceste condiţii dna. consilier precizează că prin aceste comisii se poate crea o tensiune în cadrul societăţilor pentru care vor fi înfiinţate comisii de analiză şi apreciază că ar fi mai potrivit sa fie solicitat un raport de activitate al acestor entităţi.

     Dl. Stan răspunde că intervalele de timp sunt alese în funcţie de data înfiinţării respectivelor societăţi subordonate Consiliului Local. Tot dânsul precizează că proiectele de hotărâri au la bază dispoziţiile art. 54, alin. 7 din Legea Adminitraţiei Publice Locale nr. 215/2001 precum şi dipoziţiile art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Târgovişte şi dă citire acestor articole. Dânsul consideră că este importantă iniţiativa liderului de sindicat de la Poliţia Locală, urmată de iniţiativa unor persoane de la Municipal Security prin care erau sesizate nereguli cum ar fi neplata la timp a salariilor. De asemenea mai precizează că au fost solicitate anumite documente ale Clubului Sprotiv Municipal Târgovişte, documente ce nu au fost puse la dispoziţie.

     Dl. Ţuţuianu afirmă că până în anul 2008 toate direcţiile aveau obligaţia de a prezenta lunar un raport de avtivitate în care se menţiona realizarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de management.

     Dl. Pătraşcu susţine că prin activitatea comisiei de analiză a reabilitărilor termice la blocuri nu a fost pusă presiune pe salariaţii Primăriei şi consideră că prin înfiinţarea acestor comisii nu se pune presiune în activitatea societăţilor ce urmează a fi verificate.

     Dna. Diculescu afirmă că aceste comisii constituie un punct de plecare pentru activitatea noului Consiliu Local şi considera că sunt necesare pentru toate direcţiile precizând totodată că fiecare dintre direcţii are obligaţia de a prezenta un raport de activitate.

     Dl. Stan propune repartizarea locurilor în formula 3 consilieri USL, 2 consilieri PDL şi 1 consilier PP - DD. Dl Cioacă afirmă că grupul PDL nu va desemna reprezentanţi în aceste comisii. În aceste condiţii dl Stan menţionează noua structură a comisiei: 4 consilieri USL şi 2 consilieri PP - DD. Se supune la vot structura comisiei. Se aprobă cu 13 voturi pentru şi 5 abţineri: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian şi Rădulcanu Tudorică. Sunt prezentate propunerile din partea USL: Stan Daniel Cristian, Rădulescu Cătălin, Georgescu Alen, Diculescu Maria, iar din partea PP - DD: Păunescu Andrei Mihai şi Bozieru Cosmin Petruţ. Dl Stan precizează că se va utiliza votul secret şi că urmează modificarea componenţei Comisiei de Validare. Este propus dl Ţuţuianu, deoarece domnii Rădulescu şi Stan nu pot participa la numărarea voturilor fiin propuşi a fi membri în comisie. Se aprobă cu 12 voturi pentru, 5 abţineri: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian şi Rădulcanu Tudorică, iar dl. Albu Andrei a părăsit lucrările şedinţei, cu acordul preşedintelui de şedinţă.Se trece la votul secret. Dnii. Cioacă Gabriel, Prisăcaru Ciprian, Rădulcanu Tudorică şi dna. Mocanu Livia nu participă la vot. Dupa exercitarea votului se intruneste Comisia de validare, care prezintă rezultatul: 13 voturi pentru, neexistând voturi împotrivă şi nule. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul eliminării sintagmei „legalitate” menţionată în art. 2. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian şi Rădulcanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 302. În sală sunt prezenţi 17 consilieri, dl Albu părăsind lucrările şedinţei, cu acordul preşedintelui de şedinţă.

     Dl. Cioacă propune discutarea punctului 5 al ordinei de zi, deoarece nu mai poate participa lucrările şedinţei din motive personale. Se supune la vot propunerea dl. Cioacă. Se aprobă cu 16 pentru şi o abţinere - Bănescu Rodica.

5.    Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. si desemnarea unui nou reprezentant.

     Dl. Stan dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Bozieru propune pentru această funcţie pe dl. Radu Popa. Dl Cioacă sugerează ca din Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. să facă parte câte un reprezentant al fiecărui partid politic ce alcătuieşte componenţa Consiliului Local.

     Dl Bozieru solicită ca Municipiul Târgovişte să păstreze un singur reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.

     Dl Secretar aminteşte că pentru reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA se dă un mandat special prin care Consiliul Local aprobă fiecare punct al ordinei de zi de la sedinţa Adunării Generale.

     Dl Stan anunţă propunerea din partea USL pentru această funcţie - Radu Popa. Sunt redactate buletinele de vot. Dl. Prisăcaru solicită informaţii legate de dl Radu Popa. Dl Bozieru face o scurtă prezentare a dlui. Radu Popa. Se exercită votul secret. Se întruneşte comisia de validare. Se anunţă rezultatul votului: voturi pentru - 12, voturi împotrivă - 5, voturi nule - 0. În sală sunt prezenţi 17 consilieri. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian şi Rădulcanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 306.

     Se revine la punctul nr. 2. În sală au rămas prezenţi 16 consilieri, dl. Cioacă părăsind lucrările şedinţei, cu acordul preşedintelui.

2.    Proiect de hotărâre privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte;

     Dl. Stan dă citire proiectului de hotărâre şi aminteşte amendamentul eliminării sintagmei „legalitate” menţionată în art. 2. Se fac propunerile pentru comisie: Stan Daniel Cristian, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Diaconu Diana Elena, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei. Se alege modalitatea votului secret.

     Dl Babeu propune să fie făcute propuneri si pentru celelalte două comisii. Se aprobă în unanimitate.

     Pentru comisia specială de analiză şi verificare a activitatii S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgovişte propunerile sunt următoarele: Enache Lucian, Pătraşcu Eugen, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei.

     Pentru comisia specială de analiză şi verificare a activitatii Clubului Sportiv Municipal Târgovişte propunerile sunt următoarele: Pătraşcu Eugen, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei.

     Sunt redactate buletinele de vot pentru cele 3 comisii.

     Până la momentul exercitării votului secret este prezentat punctul 6 - raportul comisiei de analiză a procesului de reabilitare termică a blocurilor. Dl Rădulescu prezintă prima parte a materialului întocmit de comisie. Dânsul aminteşte că programul reabilitărilor a început în anul 2008 şi a avut ca bază legală O.U.G. nr. 174/2002, ordonanţă ce a fost valabilă până în luna martie a anului 2009 când a fost emisă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009. Dl Rădulescu dă citire unor texte de lege care au stat la baza acestui program şi aminteşte că au existat 3 loturi de blocuri propuse pentru reabilitarea termică, pe fiecare lot fiind încheiate contracte de expertiză tehnică, expertiză energetică şi proiecte de reabilitare şi enumeră blocurile care au făcut parte din fiecare etapă, precum şi firmele cu care s-au încheiat contractele de prestări servicii: S.C Geoland S.R.L, S.C. Grosu Proiect S.R.L., S.C. Integral Consulting S.R.L. Tot dl Rădulescu precizează că valoarea acestor contracte nu a fost aflată deoarece documentaţia se află la D.N.A., conform răspunsului primit de la Direcţia Tehnică. Dânsul consideră că prelungirea contractelor din anul 2009 a fost făcută abuziv, nerespectându-se condiţiile contractuale prevăzute la capitolul „Întârzierea şi sistarea lucrărilor”, pct. 18, precum şi cele ale secţiunii „B”, art. 23 din Legea nr. 10/1995.

     Dl. Pătraşcu face prezentarea ultimei părţi din raportul comisiei şi precizează că potrivit înscrisurilor depuse de Direcţia Tehnică în comisie s-a constatat că firmele cu care au fost încheiate contracte pentru reabilitările termice sunt următoarele: S.C. CONSTRAL S.R.L., BRU - BAR - PATI S.C. Arcul de Triumf S.R.L., S.C. TERRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. GENICOM S.R.L., S.C. ELECTRICA SERV S.R.L. şi S.C. XENIA S.R.L. De asemenea dl Pătraşcu mai prezintă diferite sume pe care firmele respective le-au încasat, precum şi perioadele de execuţie ale contractelor. În urma neconcordanţelor sesizate, comisia a constatat ca un număr de 69 de blocuri nu au fost recepţionate, valoarea contractelor de evaluare şi expertizele în teren pentru blocurile nerecepţionate fiind de 1.605.013 lei, cu TVA. Firmele care au evaluat şi expertizat în teren sunt S.C. Eurobuilding Ideea S.R.L. şi S.C. Local Construct S.R.L., lucrările fiind primite prin încredinţare directă. Dl. Pătraşcu prezintă în finalul materialului nemulţumirea pentru nerealizarea lucrărilor de reabilitare, precum şi cea legată de defectuasa cheltuire a fondurilor alocate pentru aceste reabilitări. De asemenea mai menţionează că documentaţia legată de reabilitări nu a fost pusă la dispoziţia comisiei de analiză, motivul fiind predarea acestor documentaţii la D.N.A.

     Consiliul Local a luat act de raportul prezentat. Dnii. consilieri solicită ca la şedinţele ordinare sau extraordinare să fie prezenţi directorii societăţilor comerciale şi direcţiilor subordonate Consiliului Local.

     Se revine la exercitarea votului secret pentru desemnarea membrilor comisiilor de analiză şi verificare a activităţii S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L., S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA şi Clubului Sportiv Municipal.

     Se solicită modificarea componenţei Comisiei de Validare, deoarece membrii acesteia sunt propuşi în comisiile de analiză şi verificare. Se supune la vot ca dl. Ţuţuianu Ioan să facă parte din comisia de validare. Se aprobă cu 14 voturi pentru, o abţinere - Ţuţuianu Ioan şi un vot împotrivă - Răducanu Tudorică.

     Pentru comisia de analiză de la S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L dnii Babeu, Prisăcaru, Răducanu şi dna Mocanu nu participă la vot, declarând că se abţin. Se întruneşte comisia de validare, care anunţă rezultatul votului: 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 voturi nule. Se supune la vot proiectul de hotărâre privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 4 abţineri: Babeu Pavel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 303.

3.    Proiect de hotărâre privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA Târgovişte

     Dl. Stan aminteşte că se elimină sintagma „legalitate” de la art. 2 al proiectului de hotărâre. Este propus dl Ţuţuianu pentru comisia de validare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Consilierii PDL - Babeu Pavel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică nu participă la vot, declarând că se abţin.  Se exercită votul secret. Comisia de Validare anunţă rezultatul votului: 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi nule. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 304.

4.    Proiect de hotărâre privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

     Dl. Stan aminteşte că se elimină sintagma „legalitate” de la art. 2 al proiectului de hotărâre. Este propus dl. Ţuţuianu pentru Comisia de Validare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Consilierii PDL - Babeu Pavel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică nu participă la vot, declarând că se abţin. Se exercită votul secret. Comisia de Validare anunţă rezultatul votului: 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi nule. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 305.

     Se trece la discutarea punctului 7 privind modificarea H.C.L. nr. 300/25.10.2012 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca „I.H. Rădulescu” a unei părţi din imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în Calea Domnească, nr. 208

Dl Stan prezintă modificarea adusă acestui proiect de hotărâre. Dl Rădulescu afirmă că spaţiul este insuficient pentru desfăşurarea activităţii unei biblioteci si propune alocarea unui alt spaţiu pentru Biblioteca „I.H. Rădulescu”.

În aceste condiţii dl. Secretar menţionează că este necesară revocarea H.C.L. nr. 300/25.10.2012 şi precizează că a solicitat modificarea hotărârii datorită faptului că din suprafaţa de 200 mp, suprafaţa de 47,5 mp, formată din două încăperi şi balcon, constituie sediul Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România, sediu ce a fost stabilit prin acordul de voinţă al Consiliului Local Municipal Târgovişte, dar şi al douăsprezece consilii judeţene şi şapte primării de pe întreg cuprinsul ţării potrivit Statutului  şi Actului Constitutiv. Având în vedere cele prezentate sediul acestei asociaţii nu poate fi schimbat decât prin acordul de voinţă al membrilor respectivei asociaţii şi nicidecum printr-un act unilateral al consiliului local.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă: Enache Lucian şi Diaconu Diana Elena, proiectul devenind H.C.L. nr. 307.

 

 

     Cu acestea, şedinţa este declarată închisă.

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR MUNICIPIU

         jr. Stan Daniel Cristian                                             jr. Chiru Cătălin Cristea