REGULAMENTUL DE 0RGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE - Varianta completa modificata


MODIFICARI:

 

NR.

CRT.

FORMULAREA

INITIALA

FORMULAREA

PROPUSA

OBSERVATII

1

ART 3.2.b.

NOU

ART 3.2.b.

ape menajere apa potabila livrata pentru prepararea apei calde menajere care include tariful apei potabile si al canalizarii.

 

Se defineste furnizarea unui produs apa potabila si canalizare, pentru a fi utilizat in relatia cu furnizorul de a.c.m.

2

ART. 3.39

NOU

ART. 3.39.

caz de forta majora- imprejurarea de fapt imprevizibila si de neinlaturat, care impiedica, in mod obiectiv si fara nici o culpa din partea debitorului exercitarea obligatiei contractuale a acestuia.

 

 

Pentru definirea utilizarii acestui termen.

3

ART.8

Gestiunea serviciilor de apa si canalizare este organizat la nivelul Consiliului Local al Municipiului Targoviste prin R.A.G.C Targoviste

ART. 8

Gestiunea serviciilor de apa si de canalizare este organizat la nivelul CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIRGOVISTE prin REGIA DE GOSPODARIE COMUNALA TIRGOVISTE al carui domeniu principal de activitate este producere, transport,distributie apa potabila, canalizare si epurare ape uzate si prestari de servicii aferente. Prin asocierea Consiliului Local Targoviste cu alte Consilii Locale din alte localitati, regia poate opera sistemele de alimentare cu apa si / sau canalizare din aceste teritorii

 

Corelare cu extinderea activitatii regiei.

4

ART. 9.1

Administrarea si gestionarea serviciilor de apa si canalizare se realizeaza prin gestiune indirecta prin RAGC Targoviste

 

 

 

.

 

s-a inglobat in ART.8

5

ART.19.c

In cazul in care limitele parametrilor aferenti, pentru apa livrata si / sau descarcata nu corespund normativelor in vigoare se vor intocmi programme de conformare avizate conform procedurilor legale.

 

 

 

ART.19.c

In cazul in care limitele parametrilor aferenti, pentru apa livrata si / sau descarcata nu corespund normativelor in vigoare se vor intocmi programme de conformare avizate conform procedurilor legale.

Proprietarii sistemelor publice respective au obligatia de a asigura conform planurilor de conformare surse de finantare pentru realizarea programului de investitii aferent.

 

 

 

 

Completare cu precizari referitoare la modalitatea de finantare da catre proprietar a planurilor de conformare.

6

 

ART.22. (5)

Operatorul are obligatia de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari noi, la un nivel calitativ corespunzator, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la terminarea lucrarii

 

ART.22. (5)

Operatorul are obligatia de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari noi, la un nivel calitativ corespunzator, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la terminarea lucrarii, daca starea vremii permite aceste lucrari. Dupa restabilirea timpului favorabil, refacerea terenului trebuie sa se faca in maxim 3 zile.

 

 

Precizari necesare pentru cazuri fortuite

7

 

ART.35

NOU

 

ART.35

(4) In cazul contoarelor (apometrelor) montate in spatiile dintr-un condominiu, acestea au rol de repartitoare in raport cu contorul de la bransamentul imobilului.

 

 

Precizare conform

HCL 12 / 2003

8

ART.39

 

ART.39

(4) Furnizorul este indreptatit sa nu livreze apa sau sa preia apele de canalizare la bransamentul la care datoriile utilizatorului nu sunt achitate la zi, la schimbarea titularului de contract.

(5) Furnizarea se poate face in conditiile in care noul utilizator ramane raspunzator fata de prestatorul serviciului pentru toate sumele datorate in virtutea contractului incheiat cu vechiul utilizator. In cazul chiriasilor din imobile raspunderea se transfera catre proprietar.

 

Completare cu precizari

pentru evitarea vinderii / cumpararii de immobile fara a achita datoriile catre furnizorul de servicii. Nu exista cadru legal de oprire a vanzarii la utilizatorii de la case cum exista la Asociatii de Proprietari care pot opri vanzarea daca sunt debite restante.

Contractele de servicii se fac numai cu proprietarii de imobilului conform ART.15

9

 

ART.51

(5) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, executie, asistenta tehnica, consultanta, receptie si punere in functiune revin in sarcina operatorului

ART.51

(5) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, executie, asistenta tehnica, consultanta, receptie si punere in functiune revin in sarcina operatorului ,in cuantumul fondurilor prevazute mod explicit in tarif si / sau in limita fondurilor de finantare alocate de autoritatea locala propietara a retelelor publice respective.

(6) In cazul unor programme de finantare in cadrul carora s-au executat retele de canalizare, fara a se asigura si bransarea utilizatorilor, autoritatile locale pot prevede fonduri pentru aceste lucrari sau utilizatorii isi pot finanta lucrarile si echipamentele aferente din surse proprii.

 

 

 

 

In conformitate cu prevederile HG 1591/2002,

HG 687/1997 si a ORD.

MLPTL 18T3 / 2002

10

 

ART.70

NOU

 

ART.70

r) sa analizeze orice reclamatie privind facturarea in termen de maxim 30 de zile dar nu mai mult de 60 de zile fata de perioada reclamata. Dupa acest termen intervine prescripti

 

Pentru a se incadra in termenele stabilite de cadrul legal si a evita refacerea rapoartelor economico financiare catre MF si BERD

11

 

ART.74

NOU

 

ART.74

(7) Cantitatile efective de apa menajera furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor contoarelor montate in punctele si / sau centralele termice, consemnate intr-un proces-verbal incheiat intre operator si utilizator

 

Precizare procedura

12

 

ART.75

(1) Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici va fi stabilita de operator impreuna cu autoritatile administratiei publice locale.

ART.75

(1) Procedura de calcul a cantitatii de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici si cei ce apartin administratiei publice locale - primarie,scoli, gradinite, spitale - reprezinta 80% din apa potabila livrata si 100% din apa calda menajera- va fi stabilita de operator impreuna cu autoritatile administratiei publice locale. Cantitatea de apa evacuata de catre celelalte categorii de consumatori se considera a fi egala cu cantitatea de apa consumata. Fac exceptie utilizatorii la care specificul activitatilor face ca o cantitate de apa sa ramana inglobata in produsul finit, caz in care debitul de apa uzata evacuata se va stabili prin masurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul intocmit de utilizator si insusit de operator.

 

 

Precizare conform

HCL 61/ 1997

13

ANEXA 2-COINTRACT

 

CAP VII

ART.11.1

a) Cantitatile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor aparatelor de masura de la bransament, consemnate intr-un proces-verbal incheiat intre operator si utilizator.

CAP VII

ART.11.1

a) Cantitatile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor aparatelor de masura de la bransament, consemnate intr-un proces-verbal incheiat intre operator si utilizator. In cazul contoarelor (apometrelor) montate in spatiile dintr-un condominiu, acestea au rol de repartitoare in raport cu contorul de la bransamentul imobilului.

 

 

Corelare cu ART.35 . 4 din regulament si cu

14

 

CAP.11.1 . d

 

NOU

 

CAP.11.1

d) Cantitatile efective de apa menajera furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor aparatelor de masura din punctele si / sau centralele termice, consemnate intr-un proces-verbal incheiat intre operator si utilizator. Utilizatorul are obligatia de a transmite operatorului, daca este cazul, cantitatile de apa menajera pe care acesta o livreaza catre terti consumatori ( asociatii de proprietari,

 

 

persoane fizice, agenti economici, etc.), pentru a determina cantitatea de apa reziduala preluata la bransamentul de canalizare al utilizatorului final.

 

 

 

Stabilire procedura corelata cu ART.74. 7 din regulament

15

ANEXA 3 PROCEDURA

 

ART.2. 3

NOU

 

 

ART.2.

(3) Autoritatile locale au obligatia de a analiza tarifele in termen de 30 de zile de la primirea avizului de la ANRSC. Neaprobarea acestora conduce la acoperirea catre operator, a daunelor produse, de catre autoritatile locale care nu au aprobat tarifele avizate.

 

Sunt utilizate tarife diferite pentru localitatile associate cu C L Targoviste. Neaprobarea la timp a tarifelor de catre C.L Targoviste duce la pierderi economico- financiare, ceea ce este in contradictie cu OG 37/2004. si ASIGP semnat cu BERD

16

ANEXA IP 1 si IP 2

 

 

NOU

ANEXA IP 1

A. Metodologia de calcul al ponderii indicatorilor care reflecta nivelul calitatii serviciului public de gospodarie comunala in calculul coeficientului de corectie conform Ordinului nr. 502/27.08.2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar ;

1. Indicatorii care reflecta nivelul calitativ al serviciilor publice de apa si canal si intervin in calculul coeficientului de corectie K definit de O.G nr. 502/2001 se stabilesc in pondere egala, coeficientul de corectie calculandu-se cu formula 

Kc = K x Cc x Ap x B

Formula in care:

K = indicator de corectie al consumului specific;

Cc = indicator de corectie functie de nivelul contorizorii productiei de apa potabila ;

Ap = indicator de calitate al nivelului de continuitate a serviciului de apa potabila ;

 

B = indicator de calitate definit in functie de

numarul de indicatori analizati lunar in conformitate cu programul de monitorizare stabilit de Directia de Sanatate Publica conform Legii calitatii apei nr. 458/2002.

Acesti indicatori sunt stabiliti in functie de specificul situatiei pe plan local, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordinul 502/2001.

2. Calculul productivitatii muncii W1 conform O.G. 79/2001 se calculeaza astfel :

W1 = Productia facturata ( in perioada de calcul) x Kc

Nr. Mediu de salariati in aceeasi perioada

 

B. Descrierea modului de calcul a indicatorilor de calitate care intervin in calcul sunt detaliati in anexa IP 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA IP 2

Modul de calcul al indicatorilor de calitate a serviciilor publice de alimentare cu apa.

1. INDICATORUL DE CORECTIE AL CONSUMULUI SPECIFIC (k)

 

K = consumul specific (mc. De apa/luna/louitor, pe perioada din anul anterior)

Consumul specific(mc.de apa/luna/locuitor, pe perioada facturata din anul current)

 

2.INDICATORUL DE CORECTIE FUNCTIE DE NIVELUL CONTORIZARII PRODUCTIEI DE APA POTABILA (Cc);

Cc = productia calculata cf.Ord.29N/1993 (norme de regim pausal)

Productia efectiva masurata prin contorizare

 

3. INDICATORUL DE CALITATE AL NIVELULUI DE CONTINUITATE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA (AP)

 

 

 

 

 

 

 

unde : T timpul total de livrare a apei pe luna

U - nr. total de utilizatori

ti - timpul de intrerupere accidentala la un bransament

ui nr. de persoane afectate de intreruperea accidentala la bransamentul i

n - nr. total de bransamente afectate de intreruperea accidentala intr-o luna

4. INDICATORUL DE CALITATE DEFINIT IN FUNCTIE DE NUMARUL DE INDICATORI ANALIZATI LUNAR IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL DE MONITORIZARE STABILIT DE DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA, CONFORM LEGII CALITATII APEI NR. 458/2002 (B).

 

B = nr. lunar de indicatori monitorizati nr. indicatori necorespunzatori in luna

nr. lunar de ibndicatori de calitate monitorizati

 

 

In conformitate cu OUG 79 / 2001, ORD. 502 / 2001 al MAP si HCL 227 / 2004