LISTA

Cuprinzând documentele de interes public

 

 1. Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Targoviste.
 2. Procesele verbale ale sedinţelor Consiliului Local.
 3. Dispozitii cu caracter normativ emise de Primar.
 4. Procesele verbale ale minutelor dezbaterilor publice în vederea adoptarii Hotararilor ale Consiliului Local.
 5. Informari întocmite de Primarul Municipiului Targoviste privind starea economica si sociala a municipiului, precum si informari asupra modului de aducere la îndeplinire a hotararilor consiliului local.
 6. Strategii, programe privind dezvoltarea social economica a municipiului.
 7. Raportul anual de activitate, rapoarte anuale de activitate întocmite de consilierii locali precum si de viceprimari.
 8. Regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului local. Structura organizatorica, statul de functii, atributiile compartimentelor .
 9. Componenta Consiliului Local.
 10. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei municipiului Targoviste, coordonate de contact.
 11. Instructiuni, norme, regulamente cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administratiei publice.
 12. Bugetul local, bilantul contabil, contul de executie al bugetului local.
 13. Protocoale de colaborare si asociere cu autoritatile, institutiile publice si cu agenti economici din tara si strainatate.
 14. Regulamentul de urbanism, planurile urbanistice generale, , planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasament cu mobilier stradal si constructii provizorii.
 15. Certificatele de urbanism, autorizatiile de construire, autorizatiile de spargere strada, avize de schimbare destinatie, autorizatii de functionare.
 16. Actele normative care reglementeaza activitatea de stare civila, numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor, programul de functionare al serviciului stare civila.
 17. listele de investitii.
 18. Documente ce stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice pentru închiriere, concesionare sau vanzare bunuri apartinand domeniul public si/sau privat,, caiete de sarcini, contracte cadru, rezultatul licitatiilor.
 19. Documentatii tehnice de executie pentru lucrarile de investitii.
 20. Numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor  de interes public.
 21. Modalitati de contestare, în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
 22. Informatii despre agenda cultural sportiva.
 23. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile Legii 18/1991, modificata si reactualizata. Lista persoanelor îndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate, precum si lista persoanelor  carora li s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor.
 24. Programul de audienta al executivului primariei precum si al consilierilor locali.
 25. Dispozitii instituire tutela.
 26. Date statistice privind instituirea tutelei si curatelei.
 27. Lista posturilor vacante scoase la concurs, modalitatile de ocupare a functiilor publice, rezultatul concursurilor de ocupare a unei functii publice.

 

Vizat,

Sef serviciu juridic-contencios

Jr. Elena Epurescu

                   Întocmit,

Responsabil cu aplicarea

Legii 544/2001

Ing. Eugeniu Nicolau

              Inapoi