ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

09.11.2015

 

283. Hotărâre privind aprobarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2016

 

    HOTĂRÂRE        

privind aprobarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște
pentru anul 2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 09.11.2015 având în vedere:

§   Prevederile art. 495, lit. “f” din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Rapoartele de specialitate ale directiilor autoritatii locale, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;

§  Prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§  Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

§  Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;

§  Prevederile Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

§  Prevederile art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;

§  Prevederile art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;

§  Prevederile art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;

§  Prevederile art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare,

§  Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;

§  Prevederile art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;

§  Prevederile Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;

§  Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 254/2007 privind stabilirea zonelor la nivelul municipiului Târgoviște cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 27, art. 36, alin. 2 lit. b , alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2016, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile sunt prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2016, se acordă o bonificație de 10%.

(4) În cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa 1.

Art. 2. (1) Clădirile care sunt scutite de Consiliul Local de la plata impozitului/taxei pe clădiri în anul 2016 sunt prevăzute în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Terenurile care sunt scutite de Consiliul Local de la plata impozitului/taxei pe teren în anul 2016, sunt prevăzute în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Scutirea aferentă taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de construire sunt prevăzute în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Creanțele fiscale restante, aflate în sold la data de 31.12.2015, mai mici de 40 lei, se anulează. 

Art. 4. Pentru anul 2016 chiria pe terenul afectat de garaje si copertine auto este   de 2 lei/mp/lună.

Art. 5. Se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în anul 2016, conform anexelor 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

            Termenul scadent este ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se datorează taxa (anexele 5a, 5b, 5c - pct. 7).

Pentru taxa prevăzută în anexa 5 d termenul scadent este data de 31 martie 2016.

Art. 6. Se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate de către Directia de Salubritate în anul 2016 , confom anexei 6, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 7. Se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate de către Direcția Grădina Zoologică pe anul 2016, conform anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 8. Se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate de către Clubul Sportiv Municipal Târgoviște pe anul 2016, conform anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 9 Se majorează impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

(2) Majorarea este aprobată de Consiliul Local prin act administrativ individual la propunerea primarului, care are la bază referatul Arhitectului Șef.

(3) Criteriile pentru încadrarea în categoria terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilan sunt prevăzute în anexa 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2016.

Art. 11. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 12. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

     

                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ec. Maria Diculescu                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   283

          Tgv. 09.11.2015

          Red. U.M./2ex.