Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

364. Hotârare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

365. Hotârare privind aprobarea listei definitive ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 7  din data de 18.12.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere

366. Hotârare privind atribuirea denumirii de strada Madrid unei strazi din cartierul rezidential Class Park, Municipiul Targoviste

367. Hotârare privind atribuirea denumirii de”Gradinita Trandafirilor”, Gradinitei cu program prelungit nr. 3 din Municipiul Targoviste

368. Hotârare privind aprobarea vanzarii a unui numar de 10 (zece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

369. Hotârare privind aprobarea Proceselor Verbale nr. 5 din 28.11.2007 si nr. 6 din 05.12.2007 incheiate in urma sedintei „Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale”

370. Hotârare privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 6(sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

371. Hotârare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei Asociatiei Apolitice SOCIETATEA TARGOVISTE  pentru organizarea unor actiuni comemorative si culturale in perioada 17-31 decembrie 2007 

372. Hotârare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1000 lei Asociatiei SUCAR ROMANI pentru organizarea unui spectacol cu ocazia sarbatorilor   

373. Hotârare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1000 lei Asociatiei pentru copii si tineret „Open Minds” pentru organizarea unui spectacol cu ocazia sarbatorilor  

374. Hotârare privind modificarea HCL nr. 330/29.11.2007 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 3.600 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, in vederea amplasarii unei conducte de carburanti

375. Hotârare privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a 20 de terenuri in suprafata de 1 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, pentru amplasarea de cabine stradale necesare alimentarii cu energie electrica a retelei de fibra optica pentru telefonie, televiziune si internet

376. Hotârare privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii ianuarie 2008

377. Hotârare privind conferirea „Diplomei de Excelenta”, unui numar de zece societati comerciale care au derulat contracte de prestari servicii cu Primaria Municipiului Targoviste in perioada 2004-01.01.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.12.2007, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007;

§         Solicitarea Administratiei Pietelor  privind rectificarea bugetului propriu ;

§         Nota de fundamentare a directiei economice privind suplimentarea veniturilor proprii ;

§         Ordinul Ministerului Finentelor Publice nr 2380/2007 privind  aprobarea Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007:

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2007, modificata si completata prin H.C.L. nr. 43/29.03.2007 ; H.C.L. nr. 77/29.03.2007 ; H.C.L. nr. 88/28.04.2007 ; H.C.L. nr. 127/30.05.2007 ; H.C.L. nr.  192/24.07.2007 ; H.C.L. nr. 249/29.08.2007

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “bsi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. “a” din Legea nr.215/2001 – republicata,  privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

1.      Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.847 mii lei, prin :

a.      Majorarea prevederilor la indicatorul 42.02.01 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare cu suma de 1.800 mii lei ;

b.      Majorarea prevederilor la indicatorul 42.02.33 Sprijin financiar constituire familie  cu suma de 38 mii lei ;

c.      Majorarea prevederilor la indicatorul 42.02.36 Subventie trusou nou nascuti  cu suma de 9 mii lei 

2.      Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.847 mii lei, din care pe capitole : 

a.      Capitolul 51,02 Autoritati Executive, diminuarea creditelor cu suma de 100 mii lei, din care pe titluri :

i.            Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 200 mii lei ;

ii.      Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli materiale    cu suma de 100 mii lei ;

 

b.      Capitolul 61,02 ordine publica si siguranta nationala, diminuarea creditelor cu suma de 200 mii lei, din care pe titluri

  i.      Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 200 mii lei ;

c.      Capitolul 67.02 Cultura , Religie   diminuarea creditelor cu suma de 100 mii lei din care pe titluri 

i.Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 200 mii lei ;

ii.Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli materiale    cu suma de 100 mii lei ;

d.                  Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala, majorarea  creditelor cu suma de 47 mii lei din care pe titluri :

i.Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 250 mii lei ;

ii.Majorarea creditelor  bugetare  la titlul  asistenta sociala   cu suma de 297 mii lei ;

e.             Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica, majorarea  creditelor cu suma de 300 mii lei din care pe titluri :

i.Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 40 mii lei ;

ii.Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli materiale    cu suma de 340 mii lei ;

f.  Capitolul 81,02 Combustibili si energie  majorarea creditelor  cu suma de 1.800 mii lei, din care pe titluri :

i.Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de capital     cu suma de 1800 mii lei ;

g.                  Capitolul 84,02 Transporturi majorarea creditelor  cu suma de 100 mii lei din care pe titluri :

i.Majorarea creditelor bugetare  la titlul  subventii      cu suma de 100 mii lei 

Bugetul local rectificat este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Programul de investitii rectificat este redat in anexa 2.

Art. 2 Se aproba rectificarea Bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

a.                 : Capitolul 54.10 ‘‘Alte servicii publice generale ’’,

i.Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 130 mii lei ;

ii.Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli materiale    cu suma de 130 mii lei ;

b.                  Capitolul 67.10 ‘’Cultura , recreere si religie ’’,

i.Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 122 mii lei ;

ii.Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli materiale    cu suma de 122 mii lei ;

Bugetul Institutiilor finantate din venituri proprii si subeventii rectificat este redat in anexa 3.

Bugetul Teatrului Mihai Popescu  rectificat  este redat in anexa  3a.

Bugetul Teatrului Tony Bulandra  rectificat  este redat in anexa  3b.

Bugetul Casei de Cultura a Municipiului Targoviste  rectificat  este redat in anexa  3c.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr. 364  

              Tgv. 21.12.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea listei definitive ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 7  din data de 18.12.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 21.12.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea listei definitive ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 7 din data de 18.12.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 152 / 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

§         Prevederile H.G. nr. 816 / 2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152 / 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2 lit.”c” din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba lista definitiva privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 7 din data de 18.12.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere.

Procesul verbal ce cuprinde lista definitiva privind ordinea de prioritate cu persoanele care detin dosare complete pentru locuinte A.N.L. si punctajele obtinute, este cuprins in anexa 1 din prezenta hotarare.

Art. 2  Se aproba repartizarea unui numar de 21 de locuinte cu chirie, construite  prin A.N.L., in conditiile stabilite de Comisia de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere, prin Procesul Verbal nr. 7 din 18.12.2007, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   365

Tgv. 21.12.2007

 

 

H O T A R A R E

privind atribuirea denumirii de strada Madrid unei strazi din cartierul rezidential Class Park, Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2007, avand in vedere:

           - Raportul si documentia intocmite de Directia Tehnica - Birou Cadastru Imobiliar prin care se propune adoptarea unei hotarari privind atribuirea denumirii de strada Madrid unei strazi din cartierul rezidential Class Park, Municipiul Targoviste

          -  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

          - Avizul nr. 36 al Comisiei de Atribuire de Denumiri de pe langa Institutia Prefectului Dambovita

            -Dispozitiile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba atribuirea denumirii de strada Madrid unei strazi din cartierul rezidential Class Park, Municipiul Targoviste, identificata conform planului de zona, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     366

Tgv.  21.12.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind atribuirea denumirii de”Gradinita Trandafirilor”, Gradinitei cu program prelungit nr. 3 din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2007, avand in vedere:

           - Adresa nr. 3/2007 a Gradinitei cu program prelungit nr. 3 din Municipiul Targoviste prin care solicita schimbarea denumirii actuale cu atribuirea titulaturii de “Gradinita Trandafirilor”

- Avizul nr. 37/2007 al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Dambovita

-    Raportul si documentia intocmite de D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind atribuirea denumirii de ”Gradinita Trandafirilor”, Gradinitei cu program prelungit nr. 3 din Municipiul Targoviste;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

          -   Prevederile OUG nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995

-    Dispozitiile art. 36 alin. 2 lit. “csi alin. 5 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba atribuirea denumirii de ”Gradinita Trandafirilor”, Gradinitei cu program prelungit nr. 3 din Municipiul Targoviste, identificata conform planului de zona, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

    Nr.     367

Tgv.  21.12.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 10 (zece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2007, avand in vedere:

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 10 (zece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                                                                                                   

Nr.   368

Tgv. 21.12.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Proceselor Verbale nr. 5 din 28.11.2007 si nr. 6 din 05.12.2007 incheiate in urma sedintei „Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2007, avand in vedere:

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Procesele Verbale nr. 5 din 28.11.2007 si nr. 6 din 05.12.2007 incheiate in urma sedintei „Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale”, conform Legii Locuintei nr. 114/1996 republicata, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    369

Tgv. 21.12.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 6(sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2007 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „dsi alin. 6 lit. „a” pct. 1 si 2  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    370

Tgv. 21.12.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei

Asociatiei Apolitice SOCIETATEA TARGOVISTE  pentru organizarea unor actiuni comemorative si culturale in perioada 17-31 decembrie 2007 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2007 avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei Asociatiei Apolitice SOCIETATEA TARGOVISTE  pentru organizarea unor actiuni comemorative si culturale in perioada 17-31 decembrie 2007 ;

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei Asociatiei Apolitice SOCIETATEA TARGOVISTE pentru organizarea unor actiuni comemorative si culturale in perioada 17-31 decembrie 2007 

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    371

Tgv. 21.12.2007

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1000 lei

Asociatiei SUCAR ROMANI pentru organizarea unui spectacol cu ocazia sarbatorilor   

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2007 avand in vedere:

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1000 lei Asociatiei SUCAR ROMANI pentru organizarea unui spectacol cu ocazia sarbatorilor  

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    372

Tgv. 21.12.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1000 lei

Asociatiei pentru copii si tineret „Open Minds” pentru organizarea unui spectacol cu ocazia sarbatorilor  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2007 avand in vedere:

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1000 lei Asociatiei pentru copii si tineret „Open Minds pentru organizarea unui spectacol cu ocazia sarbatorilor  

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   373

Tgv. 21.12.2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea HCL nr. 330/29.11.2007 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 3.600 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, in vederea amplasarii unei conducte de carburanti

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea modificarii HCL nr. 330/29.11.2007 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 3.600 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, in vederea amplasarii unei conducte de carburanti;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile Legii 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

·    Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

·    Prevederile H.C.L. nr. 314 / 2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

·    Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

Pretul minim de inceput al licitatiei va fi de 2(doi) lei/mp/an.

Art. 2  Celelalte prevederi ale HCL nr. 330/29.11.2007 se aplica in mod corespunzator

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    374

Tgv.  21.12.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a 20 de terenuri in suprafata de 1 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, pentru amplasarea de cabine stradale necesare alimentarii cu energie electrica a retelei de fibra optica pentru telefonie, televiziune si internet

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 21.12.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a 20 de terenuri in suprafata de 1 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, pentru amplasarea de cabine stradale necesare alimentarii cu energie electrica a retelei de fibra optica pentru telefonie, televiziune si internet

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a 20 de terenuri in suprafata de 1 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, pentru amplasarea de cabine stradale necesare alimentarii cu energie electrica a retelei de fibra optica pentru telefonie, televiziune si internet

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Alexandrescu Alexandru

Grozavu Gabriel

Vasiliu Teodor

Georgescu Mugurel

Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                

Nr.   375

Tgv. 21.12.2007

 

 

H O T A R A R EE

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii ianuarie 2008

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 21.12.2007, avand in vedere:

-          Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicata;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-          Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnul consilier, ing. Coroliu Nicolae, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii ianuarie 2008

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier ing. Coroliu Nicolae si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    376

Tgv. 21.12.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind conferirea „Diplomei de Excelenta”, unui numar de zece societati comerciale care au derulat contracte de prestari servicii cu Primaria Municipiului Targoviste in perioada 2004-01.01.2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi 21.12.2007, având in vedere:

 - Propunerea dl. consilier Alexandrescu Alexandru de conferire a „Diplomei de Excelenta”, unui numar de zece societati comerciale care au derulat contracte de prestari servicii cu Primaria Municipiului Targoviste in perioada 2004-01.01.2008;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. unic Se confera  „Diplome de Excelenta”, unui numar de  zece societati comerciale care au derulat contracte de prestari servicii cu Primaria Municipiului Targoviste in perioada 2004-01.01.2008, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Nr.    377

Tgv. 21.12.2007

 

              Inapoi