ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

06.11.2018

 

439.  Hotărâre privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

440. Hotărâre  privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

441. Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. GARÔ

442. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

         HOTĂRĂRE

privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.11.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”;

§Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 80/20.02.2018 privind punerea la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe, în mod gratuit, a terenului în suprafață de 4.200 mp, proprietate privată a Municipiului Târgoviște, Aleea Trandafirilor, Nr. 26, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, nr. 26” și „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, nr. 26”;

§Contractul nr. 8519/15.03.2018 (înregistrare ANL cu nr. 98/16.03.2018);

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Normative tehnice și STAS-uri incidente în vigoare;

§Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă documentația Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, după cum urmează :

A.INDICATORI ECONOMICI :

·     Valoarea totală a investiției = 1.613.784,10 lei (cu TVA) – 1.365.129,61 lei (fără TVA)

din care C+M = 1.104.149,32 lei (cu TVA) – 927.856,57 lei (fără TVA)

·     Sursa de finanțare pentru asigurarea utilităților : Buget Local, Buget de Stat și alte surse legal constituite;

·     Faza documentației : Studiu de fezabilitate;

·     Durata de realizare : 12 luni (2 luni proiectare+10 luni execuție lucrări).

B.  INDICATORI TEHNICI :

1.     Rețea de apă:

·        Lungime traseu conductă apă din PEHD Ø90mm = 93m;

2.     Rețea canalizare:

·        Lungime traseu conductă canalizare cu Ø160mm = 68 ml;

·        Lungime traseu conductă canalizare cu Ø200mm = 92 ml;

·        Lungime traseu conductă canalizare cu Ø250mm =70 ml;

3.     Rețele electrice:

1.     PTAB x 1000 KVA – 1 buc.

4.     Instalație curenți slabi:

2.     fibră optică Monotub HDPE 32 mm -125 ml.

5.     Instalație gaze naturale:

3.     Conductă distribuție gaze naturale PE 100 SDR cu diametru de 90mm - 150 m;

6.     Sistematizare pe verticală a terenului (pavele, spațiu verde amenajat, alei carosabile):

4.     De jur-împrejurul clădirilor propuse se vor amenaja trotuare cu o lățime de minim 1m și alei pietonale din pavele autoblocante delimitate de borduri pietonale.

Se vor amenaja un număr de 31 de locuri de parcare, împreună cu drumul de acces la acestea.

 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,      

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  439

Tgv. 06.11.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

    

   HOTĂRĂRE

privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 06.11.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 80/20.02.2018 privind punerea la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe, în mod gratuit, a terenului în suprafață de 4.200 mp, proprietate privată a Municipiului Târgoviște, Aleea Trandafirilor, Nr. 26, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, nr. 26” și „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, nr. 26”;

§  Contractul nr. 8519/15.03.2018 (înregistrare ANL cu nr. 98/16.03.2018);

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Normative tehnice și STAS-uri incidente în vigoare.

§  Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă documentația Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, după cum urmează :

A.         INDICATORI ECONOMICI :

§  Valoarea totală a investiției = 1.464.464,80 lei (cu TVA) – 1.238.297,19 lei (fără TVA)

din care C+M = 1.017.262,67 lei (cu TVA) – 854.842,58 lei (fără TVA)

§  Sursa de finanțare pentru asigurarea utilităților : Buget Local, Buget de Stat și alte surse legal constituite;

§  Faza documentației : Studiu de fezabilitate;

§  Durata de realizare : 12 luni (2 luni proiectare+10 luni execuție lucrări).

B.        INDICATORI TEHNICI :

1.     Rețea de apă:

§  Lungime traseu conductă apă din PEHD Ø90mm = 4 m;

2.    Rețea canalizare:

§  Lungime traseu conductă canalizare cu Ø160mm = 30 ml;

§  Lungime traseu conductă canalizare cu Ø250mm =70 ml;

3.    Rețele electrice:

§  PTAB x 1000 KVA – 1 buc.

4.    Instalație curenți slabi:

§  fibră optică Monotub HDPE 32 mm -125 ml.

5.    Instalație gaze naturale:

§  Conductă distribuție gaze naturale PE 100 SDR cu diametru de 90 mm - 150 m;

6.    Sistematizare pe verticală a terenului (pavele, spațiu verde amenajat, alei carosabile):

§    De jur-împrejurul clădirilor propuse se vor amenaja trotuare cu o lățime de minim 1m și alei pietonale  din pavele autoblocante delimitate de borduri pietonale.

Se vor amenaja un număr de 31 de locuri de parcare, împreună cu drumul de acces la acestea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,     

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  440

Tgv. 06.11.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

        

HOTĂRĂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. GARÔ

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 06.11.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. GARÔ;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

§ Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

§ Legea nr. 500/2002 privind finatele publice, cu modificările și completările ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. GARÔ, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. GARÔ, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local al Municipiului Târgoviște, respectiv Programul Operațional Regional 2014 – 2020, după cum urmează:

 

Total proiect

(lei)

Total

eligibil actualizat proiect

(lei)

Total neeligibil proiect

(lei)

Total nerambursabil

(lei)

Total contribuție proprie

(lei)

Intensitatea intervenției

(lei)

Componenta 1

7,080,721.49

7,080,721.49

0.00

6,939,107.06

141,614.43

98.00

Total proiect

7,080,721.49

7,080,721.49

0.00

6,939,107.06

141,614.43

98.00

   

                   Municipiul Târgoviște va asigura cofinanțarea proiectului în procent de 2% din cheltuielile eligibile aferente proiectului, adică 141.614,43 lei cât și toate       cheltuielile neeligbile ce apar pe parcursul implementării proiectului.

 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  441

Tgv. 06.11.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 06.11.2018, având în vedere:

§    Nota de fundamentare a Municipal Construct S.A. cuprinzând propunerile de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al societății;

§   Prevederile HCL nr. 426/26.10.2018 privind majorarea capitalului social al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

§   Prevederile art. 36, alin. 3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la Municipal Construct S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ing. Paul-Ciprian Patic                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  442

Tgv. 06.11.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

Anexa  la HCL nr. 442/06.11.2018

                                                                                    

                                            

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 254/27.09.2016, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria ____, nr. ____ exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  Să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății,  pe anul 2018

 

Pentru  _____X_______  Împotrivă_________  Abținere___________    

 

2.       Să modifice actul constitutiv al societății, în sensul schimbării codului CAEN al activității principale, din 4321 LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE în 4120 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE ȘI NEREZIDENȚIALE și efectueze formalitățile de înregistrare a prezentelor modificări la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

 

Pentru  _____X______   Împotrivă__________   Abținere___________    

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea