265. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 lei numitului Oprea Constantin Codruţ, diagnosticat cu traumatism craniocerebral grav şi hematom epidural parietotemporal, în vederea deplasării pentru recuperare medicală la Clinica Anadolu Turcia

266. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

267. Hotarâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale asistatului şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

268. Hotarâre privind mentinerea contributiilor lunare din venitul beneficiarilor de asistenţă socială si stabilirea costului mediu lunar de întreţinere in Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

269. Hotarâre privind preluarea cheltuielilor materiale şi de personal din cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Speranţa” precum şi modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi   Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte

270. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

271. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Grădina Zoologică Târgovişte

272. Hotarâre privind modificarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008

273. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

274. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

275. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 67/13.04.2010 referitoare la aprobarea si instrumentarea proiectului : „ Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita ”, precum si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

276. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE EPURARE CARTIER PRISEACA – TÂRGOVIȘTE » 

277. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 260/28.10.2010 şi modificarea H.C.L. nr. 192/27.04.2009 referitoare la  proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu’’, ca urmare a majorarii T.V.A de la 19 % la 24 %

278. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 referitoare la aprobarea  proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Şcoala cu clasele I- VIII « Smaranda Gheorghiu », ca urmare a majorarii T.V.A de la 19 % la 24 %

279. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

280. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/28.07.2010 referitoare la  efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. START S.A.

281. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

282. Hotarâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 93/2003 încheiat cu Biblioteca „Ion Heliade Radulescu” Targoviste, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cel de locuinţă, situat in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter

283. Hotarâre privind includerea în domeniul public şi domeniul privat ale Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul „ PISCINĂ ACOPERITĂ Micro III”

284. Hotarâre privind includerea în domeniul public şi domeniul privat ale Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul „ PARC MUNICIPAL  MIHAI BRAVU” şi darea în administrarea Direcţiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte

285. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC” în Municipiul Târgovişte, str. Rovine, nr.2, beneficiar IARCA RADU GABRIEL

286. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 100/26.02.2009 referitoare la aprobare  P.U.Z. – „ CONSTRUIRE SPLĂLĂTORIE AUTO” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98, beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE

287. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,4 mp., situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai

288. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6,09 mp., situat în Piaţa Bucegi

289. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 13,25 mp., situat în incinta Pieţei „Vlad Ţepeş” Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

290. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6 mp., situat în curtea Liceului „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte

291. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an a unui număr de 9 (nouă) săli de clasă şi a unui spaţiu pentru secretariat, situate în incinta Liceului „ Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii didactice

292. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 21,84 mp., situat în curtea Liceului „Spiru Haret” Târgovişte

293. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 25 mp., situat în B-dul Tudor Vladimirescu, adiacent proprietăţii – zona Select, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

294. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 150mp., situat în str. Laminorului nr. 3,  în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică tip Fast Food

295. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 80 mp., situat în B-dul Mircea cel Bătrân , adiacent magazin „Muntenia”, în vederea amenajării unei terase - cafenea

296. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 90 mp., situat în B-dul Independenţei , adiacent magazin „Muntenia”, pentru amenajare zona tehnică

297. Hotarâre privind modificarea H.C.L.nr. 251/2010 referitoare la  scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp., situat în str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78 A, sc.D, ap. 61, în vederea extinderii locuinţei

298. Hotarâre privind  acceptarea donatiei terenului situat in Municipiul Târgovişte, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2 D în suprafaţă de 471 mp., proprietate a S.C. MODUL SHOPPING CENTER S.R.L.

299. Hotarâre privind  modificarea H.C.L. nr. 261/2010 referitoare la aprobarea proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

300. Hotarâre privind susţinerea de către Consiliul Local Municipal Târgovişte a cheltuielilor de întreţinere pentru Grădiniţa „ Sf. Francisc” Târgovişte”

301. Hotarâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

302. Hotarâre privind  aprobarea preţului de valorificare a materialului lemnos pentru foc exploatat din padurea proprietatea Municipiului Târgovişte

303. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 46 / 26.02.2009 referitoare la  aprobarea proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE, JUDETUL DÂMBOVITA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

304. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.16 Str. Radu cel Mare nr.23 »

305. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.7 si Gradinita cu program prelungit nr.15 Str. George Cair » 

306. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr. 14 »

307. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.3 « Trandafirilor »    Str. Aleea Trandafirilor nr.3 »

308. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr 8 ,,Raza de soare ‘’  Str. Virgil Draghiceanu nr.3 »

309. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.13 Str. Tineretului nr.10 »

310. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul nr. 3 Ion Heliade Radulescu» 

311. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul nr. 4 Constantin Brancoveanu» 

312. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ŞCOALA NR.6 TUDOR VLADIMIRESCU» 

313. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la  « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului ŞCOALA NR.9 GRIGORE ALEXANDRESCU» 

314. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului LICEUL NR. 2 VOIEVODUL MIRCEA» 

315. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Centru Integrat SF.MARIA» 

316. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la  « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Centru social  pentru persoane  varsnice SF.ELENA » 

317. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi – Târgovişte »

318. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste -CORP A» 

319. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste -CORP C» 

320. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste Impozite si Taxe-Bloc E» 

321. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste Impozite si Taxe- Punct Termic E»

322. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu ‘’ Str. Lt. Stancu Ion nr.35»

323. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Grup Scolar Constructii Montaj -  Nicolae Mihaescu» 

324. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Colegiul  National ,, Constantin Cantacuzino’’, Str. George Cair nr.3»

325. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul Teoretic Petru Cercel»

326. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul de Arte Balasa Doamna» 

327. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului GRUP ŞCOLAR SPIRU HARET» 

328. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului SCOALA NR.3 Smaranda Gheorghiu » 

329. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Scoala cu clasele I-VIII ,, Coresi ’’ Str. Aleea Trandafirilor nr.2 »

330. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Scoala nr. 8 Mihai Viteazu» 

331. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului SCOALA NR.10 RADU CEL MARE» 

332. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului SCOALA NR.11 Paul Banică» 

333. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului SCOALA NR.13 Matei Basarab»

334. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 lei numitului Oprea Constantin Codruţ, diagnosticat cu traumatism craniocerebral grav şi hematom epidural parietotemporal, în vederea deplasării pentru recuperare medicală la Clinica Anadolu Turcia    

          

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 05.11.2010 având în vedere:

§    Adresa nr.28164/03.11.2010, a domnului Oprea Nicolae Ange privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 lei pentru fratele său Oprea Constantin Codruţ, diagnosticat cu traumatism craniocerebral grav şi hematom epidural parietotemporal în vederea deplasării pentru recuperare medicală la Clinica Anadolu Turcia  ;

§   Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala prin care se solicita acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 lei numitului Oprea Constantin Codruţ, diagnosticat cu traumatism craniocerebral grav şi hematom epidural parietotemporal în vederea deplasării pentru recuperare medicală la Clinica Anadolu Turcia ;   

§   Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

§      Prevederile H.G.  nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

§      Prevederile H.G. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

§   Prevederile H.C.L. nr. 33/2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Targoviste  pentru anul 2010 ;

§   Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile art. 36 alin. 6 lit. „a” pct. 2 şi 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar in valoare de 50.000 lei,  numitului Oprea Constantin Codrut, diagnosticat cu traumatism craniocerebral grav si hematom epidural parietotemporal, în vederea deplasării pentru recuperare medicală la Clinica Anadolu Turcia .

Art. 2 Suma de 50.000 lei  va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ, Titlul «ajutoare sociale»  si virata in contul nr. RO17BPOS16000513131RON01 deschis la Banca BANCPOST Sucursala DAMBOVITA.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

  

     Nr.     265

     Tgv. 05.11.2010

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, avand in vedere:

§  Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C.Târgovişte în  S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125 alin (1) a  Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art..36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       In temeiul art.45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 02.12.2010 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 02.12.2010 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte,  reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., Adrian Casandroiu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   266

   Tgv. 25.11.2010

 

 

 

Municipiul Târgovişte

Consiliul local                                                                                                                      Anexa 1

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 02.12.2010 a S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr. 054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 02.12.2010, pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să desemneze un nou membru al Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, urmare a demisiei doamnei Matei Florina;

 

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

2.          Sa aprobe termenii si conditiile contractului multianual de audit financiar extern, pe care societatea urmeaza sa-l incheie pe o durata de 3 ani, pentru auditarea situatiilor finaciare anuale aferente anului 2010,2011 si 2012

 

Pentru  _____X______    Împotrivă____________          Abţinere___________

 

  Data   ..........................

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETAR MUNICIPIU

    Ing. Stănescu Iulian                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Municipiul Târgovişte

Consiliul local                                                                                                                      Anexa 2

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare din data 02.12.2010 a S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr. 054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 02.12.2010, pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe completarea clauzelor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Apă Potabilă şi Canalizare;

 

 

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

  Data   ..........................

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETAR MUNICIPIU

                  Ing. Stănescu Iulian                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale asistatului şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere, la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”;

§      Prevederile H.C.L. nr. 400/2009 privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere, la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 214/2005 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, ca urmare a preluarii activitatii Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” respectiv a Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri;

§   Prevederile art. 25, din  Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Începând cu anul 2011, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfanta Elena», în cuantum de 676 lei/lună, conform calculelor anexate prezentei hotarari.

Art. 2 Se menţine contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfanta Elena» la nivelul a 60 % din venitul lunar al asistatului, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere de 676 lei/lună.

Art. 3 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 4 Începând cu anul 2011, HCL nr. 400/29.10.2009 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte,  Direcţia Economică, Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

      

  Nr.    267

  Tgv. 25.11.2010

            LOCAL

                                                             

 

HOTĂRÂRE

privind mentinerea contributiilor lunare din venitul beneficiarilor de asistenţă socială si stabilirea costului mediu lunar de întreţinere in Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 25.11.2011, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind mentinerea contributiilor lunare din venitul beneficiarilor si stabilirea costului mediu lunar in Centrul Social Integrat „Sf. Maria”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 269/2003 privin d preluarea şi finantarea Centrului Social Integrat  de către Direcţia de Asistenţă Socială, începând cu data de 01.10.2003;

§       Prevederile H.C.L. nr. 401/2009 privind scutirea de la plata contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap şi stabilirea la 10% din venitul net al tinerilor ieşiţi din instituţiile de ocrotire din cadrul Centrului Social Integrat „Sfânta Maria”;

§       Prevederile H.C.L. nr. 402/2009 privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere la 60% din venitul net al asistatului şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul Centrului Social Integrat „Sfânta Maria”;

§       Prevederile art.28, 29 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

§       Prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Începând cu anul 2011, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Integrat «Sfânta Maria», la 486 lei/lună, conform calculelor anexate prezentei hotărâri.

Art. 2 Contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social Integrat «Sfânta Maria» este de 60 % din venitul lunar net pentru pensionari sau alte categorii de persoane rezidente şi de 10% din venitul lunar net - pentru tinerii ieşiţi din instituţii de ocrotire cu varsta de peste 18 ani.

Art. 3 Se aprobă scutirea de la plata contribuţiei lunare de întretinere a persoanelor cu handicap.

Art. 4 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art.5 Începând cu anul 2011 HCL nr. 402/29.10.2009 şi 401/29.10.2010, se revocă.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte., Direcţia Economică, Centrul Social Integrat «Sfanta Maria» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.    268

  Tgv.25.11.2010

 

  

H O T Ă R Â R E

privind preluarea cheltuielilor materiale şi de personal din cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Speranţa” precum şi modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi   Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având în vedere :

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte prin care se propune  preluarea cheltuielilor materiale şi de personal din cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Speranţa” precum şi modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte;

§       Prevederile art.31 din Legea 47/2006 privind privind sistemul national de asistenta sociala, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art.4 alin (2) din Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

§       Prevederile art.23 OG 68/2003 – privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;

§          Prevederile HCL nr. 313/29.07.2007 privind trecerea imobilului PT 1 micro 2 cu terenul aferent, din administrarea D.A.P.P.P. in administrarea Directiei de Asistenta Sociala, cu destinatia centru de primire (azil);

§        Prevederile HCL nr. 322/11.09.2009 privind înfiinţarea Centrului Social de Urgenta pentru persoanele fara adapost “Speranta”,

§       Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1  Începând cu 1 decembrie 2010 Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte preia cheltuiala materială şi de personal din cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Speranţa”.

Art. 2 Începând cu 1 decembrie 2010 se aprobă modificarea organigramei, statului de funcţii  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială, conform anexelor nr.1; nr. 2; nr.3 prin preluarea activităţii personalului din cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Speranţa” .

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

              

  Nr.    269

  Tgv.  25.11.2010

 

                                                                                 

 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.11.2010, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate nr. 29177/DOS V/1 al Compartimentului Resurse Umane si Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile HCL nr. 137/2010  privind reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a”” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  270

 Tgv.25.11.2010

                                                                                 

 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Grădina Zoologică Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.11.2010, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate nr. 738/10.11.2010 al Direcţiei Grădina Zoologică Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Grădina Zoologică Târgovişte;

§       Prevederile HCL nr. 162/2008 privind înfiinţarea Directiei Gradini Zoologice in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii Directiei Gradini Publice Targoviste;

§       Prevederile HCL nr. 137/28.07.2010 privind reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Grădina Zoologică Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Grădina Zoologică Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  271

 Tgv.25.11.2010

 

                           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 25.11.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Transport privind modificarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008 ;

§       Prevederile H.C.L. nr. 332/2008 privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente.

§       Prevederile H.C.L. nr. 379/2009 privind aprobarea Regulamentului cu privire la parcarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare pe raza Municipiului Târgovişte şi inventarul parcărilor existente;

§       Prevederile  art.1 şi art.2, şi art. 3 din H.G. nr. 147/192 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice

§       Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local   Municipal Târgovişte;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008 , dupa cum urmează :

            Art. 4 din Capitolul I, va avea următorul cuprins: Programul de ridicare a vehiculelor parcate neregulamentar este permanent, în toate zilele lucrătoare şi nelucrătoare.

            Art. 12 din Capitolul II se revocă.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008, se aplică în mod corespunzător.

Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente, modificat constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Transport şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

  

   Nr.  272

   Tgv.25.11.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§    Înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr. 5014070/19.10.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 27026/21.10.2010,;

§    Prevederileart.14 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul nr. 1932/2009  ;

§    Prevederile art.1 alin.2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici ;

§    Prevederile H.C.L. 137/2010 privind  reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste după cum urmează:

v    transformarea unui post de „referent de specialitate, clasa II, grad asistent,  treapta 3,” în post de „consilier asistent,  clasa I,  treapta 3”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. 137/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartiment Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

                             

          Nr.   273

          Tgv.25.11. 2010

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§            Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§     Prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile art.1 alin.2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici ;

§    Prevederile H.C.L. 137/2010 privind  reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,  după cum urmează:

v       transformarea a  două posturi de « referent, clasa III, superior, treapta 1» în două posturi de « consilier, clasa I, principal, treapta 2 »

v       transformarea a  două posturi de « referent, clasa III, superior, treapta 3» în două posturi de « consilier, clasa I, asistent, treapta 2 »

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. 137/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

          Nr.   274

          Tgv. 25.11. 2010

                                                                         

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 67/13.04.2010 referitoare la aprobarea și instrumentarea proiectului : „ Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița ”, precum și asigurarea resurselor financiare pentru proiect

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr 67/13.04.2010 referitoare la proiectul „ Modernizare drumuri de exploatare agricolă în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița ”, precum și asigurarea resurselor financiare pentru proiect ;

§   Prvederile H.C.L. nr. 67/13.04.2010 privind aprobarea şi instrumentarea proiectului : „ Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița ”, precum și asigurarea resurselor financiare pentru proiect;

§    OUG nr. 74 din 17 iunie 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din FEGA, FEADR si FEP si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr. 67/13.04.2010 referitoare la proiectul „ Modernizare drumuri de exploatare agricolă în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița ”, după cum urmează:

            „ Art. 8”, va avea următorul cuprins : Se aprobă finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile și conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului, în cazul obținerii finanțării nerambursabile solicitate:

Valoare totală proiect (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA) : 5.302.522          lei din care :

§      cheltuieli eligibile :  4.225.300  lei

§      cheltuieli neeligibile : 278.072 lei

§      TVA: 799.150 lei

Finanțarea proiectului se va realiza astfel:

§      Fodul European  Agricol de Dezvoltare Rurală = 3.380.240  lei (80% din valoarea eligibilă a proiectului);

§      Bugetul de stat = 845.060 lei (20% din valoarea eligibilă a proiectului );

§      Bugetul Local = 278.072 lei (cheltuieli neeligiblie) +  799.150 lei ( TVA) = 1.077.222 lei

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL 67/13.04.2010 se aplică în mod corespunzător;

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

          

   Nr.  275

   Tgv. 25.11.2010

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

« ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE EPURARE CARTIER PRISEACA – TÂRGOVIȘTE » 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE EPURARE CARTIER PRISEACA – TÂRGOVIȘTE » ;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile Legii nr. 350 /2001-privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile Legii Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile OUG 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Hotărârea Guvernului  nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie;

§       Prevederile Hotărârea Guvernului  nr. 90/2008 privind aprobarea Regulamentului de racordare a utilitatilor la retelele electrice de interes public;

§       Prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile Legii nr. 13/2007 energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

§       Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata prin Legea nr. 265/2006;

§       Prevederile OUGnr. 61 / 2006 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/ 2000 privind regimul deşeurilor.

§       Ord. ANRE nr.4/2007 modificat si completat cu Ord. ANRE nr.49/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta ale capacitatilor energetice;

§   Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului « ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE EPURARE CARTIER PRISEACA – TÂRGOVIȘTE » , după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

 

Lucrarile care se au in vedere:

A.   Lucrari pe tarif de racordare :

v       Racord mt realizat astfel:

§ LES 20 kV A2XS(FL)2Y 3x(1x150/25) mmp l=90 m traseu (subtraversare LEA 110 kV) din stalpul nr. 46 al LEA 20 kV Priseaca alimentata din ST 110/20kV Dragaesti (neutrul tratat prin bobina);

§ Echipare stalp racord nr. 46 existent cu STEPNO 24 kV-200A si descarcatoare cu ZnO;

§ LEA 20 kV OLAL 3x50/8 mmp L=800m, pe stalpi m.t. tip SC 15014 = 3 buc si SC 15006 = 13 buc.;

v       PTA 20/0.4 kV-100 kVA pe un stalp tip SE 8 echipat cu separator STEPNO 24 kV, cadru de sigurante cu descarcatoare cu ZnO incluse, traseu cond. OlAl 50/8 mmp= 20 ml;

v       BMPT 100A, policarbonat, pe stalpul PTA cu contor electronic Enerlux T CDM 100A montaj direct.

v       Punctul de delimitare a instalațiilor este la ieșirea din blocul de măsură și protecție trifazat BMPT

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

v                  Valoare investitie: 347.945,65  lei din care :

                 Valoare C+M     : 281.637,39 lei

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local .

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.  276

   Tgv.25.11.2010

                                                                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind revocarea H.C.L. nr. 260/28.10.2010 şi modificarea H.C.L. nr. 192/27.04.2009 referitoare la  proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu’’, ca urmare a majorarii T.V.A de la 19 % la 24 %

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,25.11.2010, având în vedere:

§      Adresa nr. 10646/22.10.2010  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia ;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 260/28.10.2010 şi modificarea H.C.L. nr. 192/27.04.2009 referitoare la  proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu’’ ca urmare a majorarii T.V.A de la 19 % La 24 % ;

§    Prevederile art.140 alin. (2) din Legea 573/2003 privind Codul fiscal;

§   Prevederile H.C.L. nr. 192/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,, Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu’’

§   Prevedirile H.C.L. nr. 255/10.08.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 192/27.04.2009 referitoare la  proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu’’

§   Prevedirile H.C.L. nr. 260/28.10.2010 privind modificarea H.CL. nr. 192/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,, Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu’’ ;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 260/28.10.2010 se revocă.

 Art. 2 Se modifică H.C.L. 192/ 27.04.2009 referitoare la aprobarea  proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu’după cum urmează:

          Art.2 va avea următorul cuprins: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu" stabiliti prin Documentatia tehnico – economica ( studiul de fezabilitate si documentatia de avizare a lucrarilor de interventii), dupa cum urmeaza:

-       Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 14.935.181,00 lei din care

             C+M : 10.185.716,00 lei;

Art.3 va avea următorul cuprins: Se aproba proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu" cu indicatorii tehnico –economici prevazuti in Documentatia tehnico-economica, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 14.985.041,05  lei, inclusiv TVA.

Art.5 va avea următorul cuprins: Se aproba asigurararea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu ", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 14.985.041,05 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

Art.6 va avea următorul cuprins:. Se aproba finantarea din bugetul local a sumei 240.000 (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2.01% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

            Art.7 va avea următorul cuprins:. Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 142.850,00 lei  reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

             Art.8 va avea următorul cuprins: Se aproba finantarii sumei de 2.879.379,49 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial ,,Nicolae Cioranescu " din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL 192/27.04.2009 se aplică în mod corespunzător

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

       

Nr. 277

Tgv.25.11.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                               

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 referitoare la aprobarea  proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Şcoala cu clasele I- VIII « Smaranda Gheorghiu », ca urmare a majorarii T.V.A de la 19 % la 24 %

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§      Adresa nr. 1146/11.11.2010  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia ;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 referitoare la  proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Şcoala cu clasele I- VIII « Smaranda Gheorghiu », ca urmare a majorarii T.V.A de la 19 % la 24 %;

§    Prevederile art.140 alin. (2) din Legea 573/2003 privind Codul fiscal;

§   Prevederile H.C.L. nr. 191/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,, Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Şcoala cu clasele I- VIII « Smaranda Gheorghiu » ;

§   Prevederile H.C.L. nr.  254/10.08.2009 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.209  privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I – VIII, Smaranda Gheorghiu” şi asigirarea resurselor financiare (cofinanţare);

§   Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2010 referitoare la revocarea H.C.L. nr. 254/10.08.2009 şi modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 privind proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu”

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei se modifică H.C.L. 191/ 27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Şcoala cu clasele I- VIII « Smaranda Gheorghiu »,  după cum urmează:

            Art.2  va avea următorul cuprins :  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu" stabiliti prin Documentatia tehnico – economica ( studiul de fezabilitate si documentatia de avizare a lucrarilor de interventii), dupa cum urmeaza:

-  Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 6.022.976,00 lei din care

            C+M :  4.398.658.00 lei;

            Art.3  va avea următorul cuprins :  Se aproba proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu " cu indicatorii tehnico –economici prevazuti in Documentatia tehnico-economica, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 6.065.942,38 lei, inclusiv TVA.

          Art.5 va avea următorul cuprins :  Se aproba asigurararea tuturor resurselor financiare necesare implementarii

optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu ", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 6.065.942,38 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

Art.8   va avea următorul cuprins: Se aproba finantarea sumei de 1.164.547,24 lei, reprezentand TVA,

aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII ,,Smaranda Gheorghiu " din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

 Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL 191/27.04.2009 se aplică în mod corespunzător

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr. 278

Tgv.25.11.2010

                                                                                                                                                                

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

·             Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 30184/23.11.2010 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010,

 Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2010 după cum urmează :

I.    Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.281 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor la indicatorul Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare (cod 42.02.20) cu suma de 800 mii lei

·   Diminuarea prevederilor la indicatorul Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari - Fondul European de Dezvoltare Regionala Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent (cod 45.02.01.01) cu suma de 11.185 mii lei,

·        Majorarea prevederilor la indicatorul Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari - Fondul European de Dezvoltare Regionala –Prefinantare (cod 45.02.01.03)  cu suma de 12.666 mii lei,

II.    Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.281 mii lei,prin:

·        Majorarea cheltuielilor la capitolul 65.02 Invatamant,  titlul 56 Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 2.281 mii lei.

Art. 2 Se aprobă bugetul institutiilor publice  finanţate  integral din venituri proprii pe anul 2010 după cum urmează:

 I .  Veniturilor totale  4.482 mii lei.

II.  Cheltuielilor totale  4.482 mii lei.      

     Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole si titluri  este redat în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Lista proiectelor cu finantare nerambursabila finantate in anul 2010 este redata in anexa 2 care face parte din prezenta hotărâre.

     Sinteza  proiectelor cu finantare nerambursabila  pe anul 2010 este redata in anexa 3 care face parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul institutiilor publice  finanţate  integral din venituri proprii pe anul 2010 este redat in anexa nr. 4.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 33/12.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010  se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                                                                         

   Nr.  279

   Tgv.25.11.2010

                                                                                                                                  

 

   H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 139/28.07.2010 referitoare la  efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. START S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având in vedere:

§   Cererea S.C. START S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 30822/25.11.2010;

§   Raportul de specialitate pl Biroulul Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotărâri modificarea H.C.L. nr. 139/28.07.2010 referitoare la  efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. START S.A. .;

§   Prevederile H.C.L. nr. 139/2010 privind efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. START S.A.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 21, ale art. 36, alin. 2, lit. „c” şi ale art. 121, alin. 2 şi alin. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1  Se modifică H.C.L. nr. 139/28.07.2010 privind efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. START S.A. , după cum urmează:

          Art.2 va avea următorul cuprins:

Consiliul Local Municipal Târgovişte cedează 504 mp. situat la intersecţia străzilor col. Băltăreţu cu Tudor Vladimirescu şi primeşte 170 mp. situat în str. Libertăţii, nr. 7B

             Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 139/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    280

   Tgv. 25.11.2010

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzării unei locuinţe din fondul locativ de stat către actualul chiriaş;

§    Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare,după cum urmează:

 

Nr. crt.

 

 

Nr. de înregistrare

 

Numele şi prenumele solicitantului

 

Adresa

 

Nr. şi data contractului de închiriere

– actual şi iniţial

 

Anul

construcţiei

blocului

Preţ apartament calculat conf. Legii 61/1990, 85/1992, 76/1994

 

1.

 

 

27988

02.11.2010

 

 

NĂSTASE SILVIU

Str. Ion Ciorănescu, nr. 2 B,bl. 8A, et.3, ap. 13, M XI. – 2 CAMERE

 

16864/

17.09.1999

710/

20.03.1990

 

1975

 

4.420 lei

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat  –Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte   

 

  Nr.   281

  Tgv   25.11.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

H O T A R A R E

privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 93/2003 încheiat cu Biblioteca „Ion Heliade Radulescu” Targoviste, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cel de locuinţă, situat in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§   Adresa nr. 430/26.10.2010 înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 27478/27.10.2010 prin care Biblioteca Ion Heliade Rădulescu Târgovişte solicită prelungirea contractului de comodat nr. 93/2003;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind  aprobarea prelungirii contractului de comodat încheiat cu Biblioteca Ion Heliade Rădulescu Târgovişte, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cel de locuinţă, situat in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter;

§   Prevederile H.C.L nr. 46/27.02.2003 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani a spatiului (Galeriile de arta) situat in Bulevardul Independentei, Bl B, parter, catre Biblioteca Judeteana Ion Heliade Radulescu, in vederea organizarii Bibliotecii pentru elev;

§   Prevederile HCL nr. 145/28.07.2010 referitoare la aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cel de locuinţă, situat in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter;

§   Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

 In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de Comodat încheiat cu Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, pe o perioadă de  un an, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter, Municipiul Târgovişte, având următoarele date de identificare:

Suprafaţă: 202,00 mp

Nr. inventar: 1000689

Valoare inventar: 145.000,00 lei

Art. 3  Începând cu data prezentei, HCL nr. 145/28.07.2010 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat  –Compartimentul Fond Locativ,  Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Tărgovişte.

             

  Nr.   282

  Tgv   25.11.2010

 

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public şi domeniul privat ale Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul „ PISCINĂ ACOPERITĂ Micro III”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Priva- Compartiment Fond Locativt prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul public şi domeniul privat ale Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul „ PISCINĂ ACOPERITĂ Micro III” ;

§       Prevederile H.C.L. nr. 210/2009 aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Piscină acoperit㠖 Club Sportiv Şcolar – Târgovişte » ;

§       Prevederile Anexei nr. 3 lit. „g” din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor aprobate prin H.G. nr. 548/1999;

§       Prevederile art. 1, art.3 alin(4) şi art. 4 din Legea 213/1998 privind privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a unor bunuri ce alcatuiesc obiectivul - PISCINA ACOPERITA MICRO III – compuse din constructie, amenajari si teren aferent, conform Anexei nr. 1 la hotarare

Art. 2 Se aprobă includerea in domeniul privat al Municipiului Targoviste  a unor bunuri ce compun obiectivul  PISCINA  ACOPERITA MICRO III, conform Anexei nr. 2 la hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                        

  Nr.   283

  Tgv   25.11.2010

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public şi domeniul privat ale Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul „ PARC MUNICIPAL  MIHAI BRAVU” şi darea în administrarea Direcţiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul public şi domeniul privat ale Municipiului Târgovişte şi darea în administrarea Direcţiei de Salubritate a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul „ PARC MUNICIPAL  MIHAI BRAVU” ;

§       Prevederile H.C.L. nr. 1/2008 privind aprobarea derularii “ Programului national de imbunatatire a calitatii mediului” prin realizarea de spatii verzi in localitati si a acordului cu privire la contractarea finantarii pentru obiectivul “ Infiintare Parc Municipal Mihai Bravu”;

§       Prevederile H.C.L. nr. 2/2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “ Infiintare Parc Municipal Mihai Bravu” si identificarea suprafetei de teren pentru implementarea proiectului;

§       Prevederile Anexei nr. 3 lit. „g” din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor aprobate prin H.G. nr. 548/1999;

§       Prevederile art. 1, art.3 alin(4) şi art. 4 din Legea 213/1998 privind privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevderile art. 12 alin(1) şi alin (2) din Legea 213/1998 privind privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” si art. 123 alin.(1) din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si darea in  administrare catre DIRECTIA DE SALUBRITATE  a unor bunuri ce alcatuiesc obiectivul PARC MUNICIPAL  MIHAI BRAVU, conform Anexei nr. 1 la hotarare.

Art. 2 Se aproba includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si darea in  administrare catre DIRECTIA CONSTRUCTII EDILITAR GOSPODARESTI  a locurilor de joaca ce alcatuiesc obiectivul PARC MUNICIPAL  MIHAI BRAVU, conform Anexei nr. 2 la hotarare.

Art. 3 Se aproba includerea in domeniul privat al Municipiului Targoviste si darea in administrare catre DIRECTIA DE SALUBRITATE  a bunurilor ce alcatuiesc obiectivul PARC MUNICIPAL  MIHAI BRAVU, conform Anexei nr. 3 la hotarare

Art. 4 Predarea primirea se va face pe bază de protocol, semnat de reprezentanţii Primăriei Municipiului Târgovişte si reprezentanţii  Direcţiei de Construcţii Edilitari Gospodăreşti şi ai Direcţiei de Salubritate.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniuluii Public şi Privat,  Direcţia de Salubritate,  Direcţia de Construcţii Edilitari Gospodăreşti, Biroul Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

  Nr.   284

  Tgv  25 .11.2010

 

PLANURI URBANISTICE

 

1.      P.U.Z. studiat pentru „CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC” în Municipiul Târgovişte, str. Rovine, nr.2, beneficiar IARCA RADU GABRIEL

 

2.      Modificare H.C.L. nr. 100/26.02.2009 referitoare la aprobare  P.U.Z. – „ CONSTRUIRE SPLĂLĂTORIE AUTO” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98, beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC” în Municipiul Târgovişte, str. Rovine, nr.2, beneficiar IARCA RADU GABRIEL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25. 11.2010, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC” în Municipiul Târgovişte, str. Rovine, nr.2, beneficiar IARCA RADU GABRIEL ;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC” în Municipiul Târgovişte, str. Rovine, nr.2, beneficiar IARCA RADU GABRIEL.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

               Nr. 285

   Tgv.25.11 2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 100/26.02.2009 referitoare la aprobare  P.U.Z. – „ CONSTRUIRE SPLĂLĂTORIE AUTO” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98, beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25. 11.2010, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind privind modificare  P.U.Z. – „ CONSTRUIRE SPLĂLĂTORIE AUTO” aprobat prin H.C.L. nr. 100/26.02.2009, pentru construire locuinşă P+M, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98, beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE;

§      Prevederile H.C.L. nr. 100/26.02.2009 privind aprobare  P.U.Z. – „ CONSTRUIRE SPLĂLĂTORIE AUTO” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98, beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 100/26.02.2009 referitoare la aprobare  P.U.Z. – „ CONSTRUIRE SPLĂLĂTORIE AUTO” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98, beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE, în sensul construirii unei locuinţe P+M si a două extideri la spălătorie.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

               Nr. 286

   Tgv.25.11 2010

 

 

ÎNCHIRIERI

 

1.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,4 mp., situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai

2.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6,09 mp., situat în Piaţa Bucegi – ocupat cu construcţie provizorie, în vederea intrării în legalitate

3.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 13,25 mp., situat în incinta Pieţei „Vlad Ţepeş” Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

4.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6 mp., situat în curtea Liceului „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte

5.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an a unui număr de 9 (nouă) săli de clasă şi a unui spaţiu pentru secretariat, situate în incinta Liceului „ Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii didactice

6.        Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 21,84 mp., situat în curtea Liceului „Spiru Haret” Târgovişte

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,4 mp., situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,.11.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,4 mp., situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,4 mp., situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai ,conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pantea Viorel

              Babeu Pavel

   Tănase Silviu Gabriel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 25 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                                                               

   Nr.  287

   Tgv.25.11.2010

                                                                                

PROIECT                                                                                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6,09 mp.,

situat în Piaţa Bucegi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,25.11.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6,09 mp., situat în Piaţa Bucegi ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6,09 mp.,situat în Piaţa Bucegi, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pantea Viorel

              Babeu Pavel

   Tănase Silviu Gabriel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 33 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                                               

   Nr.  288

   Tgv.25.11.2010

  

                                                                                                                                                                                                                                                                          

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 13,25 mp.,

situat în incinta Pieţei „Vlad Ţepeş” Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,25.11.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 13,25 mp., situat în incinta Pieţei Vlad Ţepeş Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 13,25 mp., situat în incinta Pieţei „Vlad Ţepeş” Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pantea Viorel

              Babeu Pavel

   Tănase Silviu Gabriel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 17 lei/mp./lună.. 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                   

   Nr.  289

   Tgv.25.11.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6 mp.,

situat în curtea Liceului „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,25.11.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6 mp., situat în curtea Liceului „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 6 mp., situat în curtea Liceului „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pantea Viorel

              Babeu Pavel

   Tănase Silviu Gabriel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 33 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                

   Nr.  290

   Tgv. 25.11.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an a unui număr de 9 (nouă) săli de clasă şi a unui spaţiu pentru secretariat, situate în incinta Liceului „ Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii didactice

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,25.11.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an a unui număr de 9 (nouă) săli de clasă şi a unui spaţiu pentru secretariat, situate în incinta Liceului „ Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii didactice;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an a unui număr de 9 (nouă) săli de clasă şi a unui spaţiu pentru secretariat, situate în incinta Liceului „ Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte în vederea desfăşurării activităţii didactice.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pantea Viorel

              Babeu Pavel

   Tănase Silviu Gabriel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 16 lei/ oră/clasă.

           Pentru spaţiul destinat activităţiilor de secretariat preţul de început al licitaţiei este de 33 lei/mp./lună.

Art. 4 Pe perioada vacanţelor nu se datorează chirie decât pentru spaţiul destinat activităţii de secretariat.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                                                             

   Nr.  291

   Tgv.25.11.2010

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 21,84 mp., situat în curtea Liceului „Spiru Haret” Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,25.11.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 21,84 mp., situat în curtea Liceului „Spiru Haret” Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 21,84 mp., situat în curtea Liceului „Spiru Haret” Târgovişte, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pantea Viorel

              Babeu Pavel

   Tănase Silviu Gabriel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 33 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

      

   Nr.  292

   Tgv.25.11.2010

  

 

 

CONCESIUNI

 

1.       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 25 mp., situat în B-dul Tudor Vladimirescu, adiacent proprietăţii – zona Select, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

2.       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării,, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp., situat în str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78 A, sc.D, ap. 61, în vederea amenajării unui hol şi scară de acces la spaţiul comercial

3.       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării,, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 150 mp., situat în str. Laminorului nr. 3, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică tip Fast Food

4.       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 80 mp., situat în B-dul Mircea cel Bătrân , adiacent magazin „Muntenia”, în vederea amenajării unei terase – cafenea

5.       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 90 mp., situat în B-dul Independenţei , adiacent magazin „Muntenia”, pentru amenajare zona tehnică

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 25 mp., situat în B-dul Tudor Vladimirescu, adiacent proprietăţii – zona Select, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Compartiment Autorizaţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 25 mp., situat în B-dul Tudor Vladimirescu, adiacent proprietăţii – zona Select, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică;

§      Prevederile art. 11, alin.(1), lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 25 mp., situat în B-dul Tudor Vladimirescu, adiacent proprietăţii – zona Select, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Badiu Cristina Minerva

Iorga Liviu

Parasvhiv Cornelia

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 100 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Compartiment Autorizaţii, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

     

       Nr.  293

 Tgv.25.11.2010

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 150mp., situat în str. Laminorului nr. 3,  în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică tip Fast Food

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Compartiment Autorizaţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 150mp., situat în str. Laminorului nr. 3,  în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică tip Fast Food;

§      Prevederile art. 11, alin.(1), lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 150mp., situat în str. Laminorului nr. 3,  în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică tip Fast Food, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Badiu Cristina Minerva

Iorga Liviu

Parasvhiv Cornelia

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 38 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Compartiment Autorizaţii, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

     

       Nr.  294

 Tgv.25.11.2010

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 80 mp., situat în B-dul Mircea cel Bătrân , adiacent magazin „Muntenia”, în vederea amenajării unei terase - cafenea

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Compartiment Autorizaţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 80 mp., situat în B-dul Mircea cel Bătrân , adiacent magazin „Muntenia”, în vederea amenajării unei terase - cafenea;

§      Prevederile art. 11, alin.(1), lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 80 mp., situat în B-dul Mircea cel Bătrân , adiacent magazin „Muntenia”, în vederea amenajării unei terase - cafenea, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Badiu Cristina Minerva

Iorga Liviu

Paraschiv Cornelia

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 100 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Compartiment Autorizaţii, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                

       Nr.  295

 Tgv.25.11.2010

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 90 mp., situat în B-dul Independenţei , adiacent magazin „Muntenia”, pentru amenajare zona tehnică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Compartiment Autorizaţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 90 mp., situat în B-dul Independenţei , adiacent magazin „Muntenia”, pentru amenajare zona tehnică;

§      Prevederile art. 11, alin.(1), lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 90 mp., situat în B-dul Independenţei , adiacent magazin „Muntenia”, pentru amenajare zona tehnică, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Badiu Cristina Minerva

Iorga Liviu

Parasvhiv Cornelia

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 143 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Compartiment Autorizaţii, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                     

       Nr.  296

 Tgv.25.11.2010

  OCAL

 

                                                                                                                           

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L.nr. 251/2010 referitoare la  scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp., situat în str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78 A, sc.D, ap. 61, în vederea extinderii locuinţei

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.11.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Compartiment Autorizaţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L.nr. 251/2010 referitoare la  scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp., situat în str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78 A, sc.D, ap. 61, în vederea extinderii locuinţei;

§      Prevederile H.C.L nr. 251/2010 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp., situat în str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78 A, sc.D, ap. 61, în vederea extinderii locuinţei

§      Prevederile art. 11, alin.(1), lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 251/2010 după cum urmează:

             Art.1 va avea următorul cuprins: Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp., situat în str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78 A, sc.D, ap. 61, în vederea amenajării unui hol şi scară de acces la spaţiul comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Art. 3 va avea următorul cuprins : Preţul de început al licitaţiei este de 38 lei/mp/an.

Art.  2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 251/2010, se aplică in mod corespunzător

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Compartiment Autorizaţii, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

       Nr.  297

 Tgv.25.11.2010

  OCAL

                                                                                                                                                                

 

H O T A R A R E

privind  acceptarea donatiei terenului situat in Municipiul Târgovişte, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2 D în suprafaţă de 471 mp.,

proprietate a S.C. MODUL SHOPPING CENTER S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi,25.11.2010     avand in vedere:

§  Adresa nr. 29614/18.11.2010 a S.C. MODUL SHOPPING CENTER S.R.L.

§   Raportul de specialitate al Biroului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol –prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind  acceptarea donatiei terenului, situat in Municipiul Târgovişte, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2 D în suprafaţă de 17.336 mp., proprietate a S.C. MODUL SHOPPING CENTER S.R.L. .;

§   Prevederile art.1.011 din Codul Civil al României;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c”  din Legea Administraţiei Publice   Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

                                    In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se acceptă donaţia terenului, situat in Municipiul Târgovişte, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2 D, în suprafaţă de 471 mp., proprietate a S.C. MODUL SHOPPING CENTER S.R.L., conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotătâre.

Art. 2 Pentru semnarea actelor de donaţie in forma autentica se împuterniceşte Secretarul Municipiului , jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  298

   Tgv.25.11.2010

 

                                                                                                                                                                

H O T Ă R Â R E

privind  modificarea H.C.L. nr. 261/2010 referitoare la aprobarea proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,25.11.2010 având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenta Sociala – Biroul Stategii Proiecte prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 261/2010 referitoare proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

§   Prevederile H.C.L. nr. 261/2010 referitoare la aprobarea proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică H.C.L. nr. 261/2010 referitoare la aprobarea proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect , după cum urmează:

Art. 2 va avea următorul cuprins : Se aprobă proiectul  ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, cu o valoare totală de 2.202.324 lei.

Art. 3 va avea următorul cuprins : Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei după cum urmează:

1. Valoare totala a  investitie,inclusiv TVA(lei) 2.195.760 lei reprezentand 513.279 euro (in preturi octombrie 2010,1 euro=4,2779 lei-curs BNR),din care :

-C+M(constructii +montaj) 1.731.112 lei reprezentand 404.663 euro

        Art. 4 va avea următorul cuprins : Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 35.646,20 lei reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 5 va avea următorul cuprins :Se aprobă asigurararea tututror resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste’’, in conditiile impuse de Programul Operational Regional 2007-2013 si legislatia in vigoare in valoare totala de 2.202.324lei din bugetul local, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR.

Art. 6 va avea următorul cuprins : Se aprobă finantarea sumei de 406.976 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste’’ din bugetul local.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L, nr. 261/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia de Asistenta Sociala, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.           

 

  Nr.    299

  Tgv. 25.11 .2010

 

 

  H O T A R A R E

privind susţinerea de către Consiliul Local Municipal Târgovişte a cheltuielilor de întreţinere pentru Grădiniţa „ Sf. Francisc” Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010, având in vedere:

§   Adresa nr. 21404/19.08.2010 prin care Grădiniţa „Sf. Francisc” Târgovişte solicita sprijin financiar din partea Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru plata facturilor la utilităţi;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care propune adoptarea unei hotărâri privind susţinerea de către Consiliul Local Municipal Târgovişte a cheltuielilor de întreţinere pentru Grădiniţa „ Sf. Francisc” Târgovişte;

§   Prevederile art. 10 alin. 2 şi art. 103 alin.4 din Legea nr. 84/1995 legea învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Începând cu anul şcolar 2010-2011 Consiliul Local Municipal Târgovişte susţine plata cheltuielilor de întreţinere (gaze, energie electrică, apă, taxă salubritate) pentru Gradiniţa „Sf. Francisc” Târgovişte .

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de  Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    300

   Tgv. 25.11.2010                                                                                                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administraţie Publică Locală prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 127/2010 privind  asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi dl. Popescu Gheorghe în vederea înfiinţării Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 162/2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se desemnează domnul primar, jr. Gabriel Boriga ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

  

  Nr.    301

  Tgv. 25.11 .2010

                                                                                                                             

 

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea preţului de valorificare a materialului lemnos pentru foc exploatat din padurea proprietatea Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010 având în vedere:

§   Adresa nr. 7181/28.10.2010 a Direcţiei Silvică Dâmbovita înregistarată la Primăria Târgovişte  sub nr. 27816/01.11.2010;

§   Raportul de specialitate al Biroului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date- Registrul Agricol, prin care se susţine necesitataea adoptării unei hotărâri privind aprobarea preţului de valorificare a materialului lemnos pentru foc exploatat din padurea proprietatea Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă preţul de valorificare a materialului lemnos pentru foc exploatat din padurea proprietatea Municipiului Târgovişte în cuantum de 100 lei/mc.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Birou Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date- Registrul Agricol  si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                       

  Nr.    302

  Tgv. 25.11 .2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 46 / 26.02.2009 referitoare la  aprobarea proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE, JUDETUL DÂMBOVITA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 46/26.02.2009 referitoare la  aprobarea proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE, JUDETUL DÂMBOVITA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare).;

§   Prevederile H.C.L. nr. 46/26.02.2009 referitoare la  aprobarea proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE, JUDETUL DÂMBOVITA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare) ;

§   Prvederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

§   Prvederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prvederile O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificările şi copletările ulterioare;

§       Prevederile HG nr.811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Integrarii Europene a asistentei tehnice pentru pregatirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin POR 2007-2013;

§            Prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare

§       Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007-2013 Axa Prioritara 3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale” domeniul major de interventie 3.4.”Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare,universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua” .

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e şi li.d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr. 46/26.02.2009 referitoare la  aprobarea proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE, JUDETUL DÂMBOVITA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare), după cum urmează:

            „ Art. 2”, va avea următorul cuprins : Se aprobă proiectul  “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE, JUDETUL DÂMBOVITA” şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului după cum urmează:

Ű    Valoare totala, inclusiv TVA = 4.479,803 mii lei

Ű    C+M, inclusiv TVA = 2.952,520 mii lei

Ű    Esalonarea investitiei (INV/C+M): - Anul I 4.479,803 mii lei / 2.952,520 mii lei

Ű    Durata de realizare :12 luni;

Ű    Capacitati (in unitati fizice si valorice):

- Regim de inaltime – P+2+M ;

- Hmax cornisa = 11,05  ;

- Suprafata construita – Sc=      710 mp

- Suprafata desfasurata –Sd= 2.840 mp

- Suprafata utila totala – Su =2.130 mp”

            „ Art. 3”, va avea următorul cuprins : Se aproba proiectul “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE, JUDETUL DÂMBOVITA”, cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in Documentatia de avizare lucrari de interventii, care face parte integranta din proiect, avand o valoare totala de  4.519.033,16 lei.”

            Art. 5”, va avea următorul cuprins: Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE, JUDETUL DÂMBOVITA”, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 4.519.033,16 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).”

            Art. 7”, va avea următorul cuprins: Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 702.479,30 lei reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.„

            Art. 9”, va avea următorul cuprins: Se aproba finantarea sumei de 697.094,82 lei, reprezentand TVA aferenta cheltuielilor eligibile ale proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALASA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE, JUDETUL DÂMBOVITA” din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.”

            Art. 10” va avea următorul cuprins: Se aproba finantarea sumei de 160.095,03 lei reprezentand TVA aferenta cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul local.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL 46/2009 se aplică în mod corespunzător;

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

   Nr.   303

   Tgv. 25.11.2010

 

                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la

« Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.16 Str. Radu cel Mare nr.23 >>

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010 având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.16 Str. Radu cel Mare nr.23 >>

§    Prevederile H.G. . 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

v       Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

§   H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii 

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.16 Str. Radu cel Mare nr.23 >> după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI:

v                  AMPLASAMENT

            Str.Radu cel Mare nr.23

v                  SITUATIA PROPUSA

   Procurare si montare cazan asezat pe pardoseala , complet echipat , functionand pe gaz metan , cu arzator modulant  , cu racordare la cos de fum , avand capaciatea de incalzire O=300 Kw (pentru apa 90/70 C).

 

  Procurare si montare sistem evacuare gaze arse/admisie aer proaspat L=4,0 m ( cos fum ).

  Procurare si montare boiler pentru preparat apa calda menajera , avand V=1000 l.

v                  AMPLASAMENT PROPUS

    Str.  Radu cel Mare nr.23  Targoviste jud Dambovita

v                  AVIZE SI ACORDURI

Acord acces la sistemul de distributie gaze naturale –SC GDF SUEZ SA

Autorizare I.S.C.I.R de functionare termica

 

   INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:              122.788.27 din care

   - Valoare C+M      :               10.654.08   lei

 

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.  304

   Tgv.25.11.2010

  

                                                                                                                                  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la

« Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.7 si Gradinita cu program prelungit nr.15 Str. George Cair » 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010 având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.7 si Gradinita cu program prelungit nr.15 Str. George Cair >>

§    Prevederile H.G. . 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

v       Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

§   H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii 

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.7 si Gradinita cu program prelungit nr.15 Str. George Cair >>, după cum urmează:

INDICATORI TEHNICI:

v                  AMPLASAMENT

            Str.  George Cair nr.10

 

v                SITUATIA PROPUSA 

 Procurare si montare cazan asezat pe pardoseala , complet echipat , functionand pe gaz metan , cu arzator modulant  , cu racordare la cos de fum , avand capaciatea de incalzire O=300 Kw (pentru apa 90/70 C).

  Procurare si montare sistem evacuare gaze arse/admisie aer proaspat L=4,0 m ( cos fum ).

  Procurare si montare boiler pentru preparat apa calda menajera , avand V=1000 l.

v                  AMPLASAMENT PROPUS

    Str.  George Cair nr.10 Targoviste jud Dambovita

 

v                AVIZE SI ACORDURI

Acord acces la sistemul de distributie gaze naturale –SC GDF SUEZ SA

Autorizare I.S.C.I.R de functionare termica

 

   INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:              122.788.27 din care

   - Valoare C+M      :               10.654.08   lei

 

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.  305

   Tgv.25.11.2010

  

                                                                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la

« Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr. 14 »

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010 având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr. 14 >>

§    Prevederile H.G. . 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

v       Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

§   H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii 

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “ Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr. 14”, după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI:

v                  AMPLASAMENT

            Str. Vasil;e Voiculescu nr.4

 

v                SITUATIA PROPUSA

    Procurare si montare cazan asezat pe pardoseala , complet echipat , functionand pe gaz metan , cu arzator modulant  , cu racordare la cos de fum , avand capaciatea de incalzire O=300 Kw (pentru apa 90/70 C).

   Procurare si montare sistem evacuare gaze arse/admisie aer proaspat L=4,0 m ( cos fum ).

   Procurare si montare boiler pentru preparat apa calda menajera , avand V=1000 l.

v                  AMPLASAMENT  PROPUS

    Str.  Vasile Voiculescu nr.4 Targoviste jud Dambovita

v                  AVIZE SI ACORDURI

Acord acces la sistemul de distributie gaze naturale –SC GDF SUEZ SA

Autorizare I.S.C.I.R de functionare termica

 

   INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:              122.788.27 din care

   - Valoare C+M      :               10.654.08   lei

 

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.  306

   Tgv.25.11.2010

  

                                                                                                                                  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la

« Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.3 « Trandafirilor »    Str. Aleea Trandafirilor nr.3 »

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.3 ,,Trandafirilor  Str. Aleea Trandafirilor nr.3

§       Prevederile H.G. . 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

v       Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

§   H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii 

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.3 ,,Trandafirilor  Str. Aleea Trandafirilor nr.3, după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI:

v                  AMPLASAMENT -Str. Aleea Trandafirilor nr 3

 

v                    SITUATIA PROPUSA

 Procurare si montare cazan asezat pe pardoseala , complet echipat , functionand pe gaz metan , cu arzator modulant  , cu racordare la cos de fum , avand capaciatea de incalzire O=300 Kw (pentru apa 90/70 C).

  Procurare si montare sistem evacuare gaze arse/admisie aer proaspat L=4,0 m ( cos fum ).

  Procurare si montare boiler pentru preparat apa calda menajera , avand V=1000 l

v                  AMPLASAMENT PROPUS

    Str.  Aleea Trandafirilor nr.3 Targoviste jud Dambovita

v                  AVIZE SI ACORDURI

Acord acces la sistemul de distributie gaze naturale –SC GDF SUEZ SA

Autorizare I.S.C.I.R de functionare termica

 

   INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:              113 306,14 din care

   - Valoare C+M      :               10 654,08   lei

 

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.  307

   Tgv.25.11.2010

  

                                                                                                                                  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la

« Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr 8 ,,Raza de soare ‘’  Str. Virgil Draghiceanu nr.3 »

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010 având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr 8 ,,Raza de soare ‘’  Str. Virgil Draghiceanu nr.3 >>

§    Prevederile H.G. . 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

v       Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

§   H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii 

§   Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului Dotare cu centrala termica proprie Gradinita cu program prelungit  nr 8 ,,Raza de soare ‘’  Str. Virgil Draghiceanu nr.3 >>

, după cum urmează:

INDICATORI TEHNICI:

v                  AMPLASAMENT

            Str. Virgil Draghiceanu nr. 3

v                  SITUATIA PROPUSA

Procurare si montare cazan asezat pe pardoseala , complet echipat , functionand pe gaz metan , cu arzator modulant , cu racordare la cos de fum , avand capacitatea de incalzire Q=350Kw (pentrapa 90/70 C )

Procurare si montare sistem evacuare gaze arse/admisie aer proasoat (cos fum).

Procurare si montare boiler pentru preparat apa calda menajera avand V=1000 l

v                AMPLASAMENT PROPUS

  Str.  Virgil Draghiceanu nr.3 Targoviste jud Dambovita

v                  AVIZE SI ACORDURI

Acord acces la sistemul de distributie gaze naturale –SC GDF SUEZ SA

Autorizare I.S.C.I.R de functionare termica

 

  INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie          150 488.88 din care

   - Valoare C+M      :          10.654.08   lei

 

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.  308

   Tgv.25.11.2010

  

                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la

« Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.13 Str. Tineretului nr.10 »

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.13 Str. Tineretului nr.10 »    

§       Prevederile H.G. . 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

v       Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

§   H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii 

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului Dotare cu centrala termica proprie Gradinita cu program prelungit  nr.13 Str. Tineretului nr.10 , după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI:

v                  AMPLASAMENT-  Str.Tineretului nr.10 , Targoviste

v                  SITUATIA PROPUSA :Procurare si montare cazan asezat pe pardoseala , complet echipat , functionand pe gaz metan , cu arzator modulant , cu racordare la cos de fum , avand capacitatea de incalzire Q=300 Kw (pentru apa 90/70 C)

Procurare si montare sistem evacuare gaze arse /admise aer propaspat L=4.0 m (cos fum)

 

Procurare si montare boiler pentru preparat apa calda menajera , avand V=1000 l.

v                  AMPLASAMENT PROPUS

    Str.  Tineretului nr.10 Targoviste jud Dambovita

v                  AVIZE SI ACORDURI

Acord acces la sistemul de distributie gaze naturale –SC GDF SUEZ SA

Autorizare I.S.C.I.R de functionare termica

 

   INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:              122.788.27 din care

   - Valoare C+M      :               10.654.08   lei