467. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii noiembrie 2008

468. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

 

 

H O T A R A R E      

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii noiembrie 2008

                                                                                                                       

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 17.11.2008, având în vedere:

§         Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 244/16.07.2008 ;

§         Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată;

§         Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. consilier ing. Briceag Paul Robert în calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii noiembrie 2008.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către dl. consilier ing. Briceag Paul Robert şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

  

          Nr.   467

          Tgv. 17.11.2008

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinară, astazi 17.11.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008;

§   Ordinul Ministerului Finentelor Publice nr 1661 bis/2003 privind  modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primIte sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice;

§   Prevederile OUG nr. 5/2003, cu completarile si modificarile ulterioare, privind acordarea de ajutoare privind incalzirea locuintei;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008. modificata si completata prin H.C.L. nr. 54/29.03.2007, modificata si completata prin H.C.L. nr. 192/23.04.2007, modificata si completata prin Dispoziţia  nr. 9458/26.05.2008, HCL nr. 245/16.07.2008, HCL nr. 335/01.09.2008, HCL nr. 403/13.10.2008 si HCL nr. 413 din 28.10.2008 ;

§    Prevederile art. 36, alin. 4 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008 dupa cum urmeaza :

1.      Majorarea veniturilor totale cu suma de 379 mii lei, prin :

- majorarea cu suma de 133 mii lei a prevederilor la indicatorul Subvenţie ajutor încălzire, (cod indicator  42.02.34) ;

- majorarea cu suma de 206 mii lei a prevederilor la indicatorul Subvenţii primite de bugetele locale (cod indicator  42.02.01);

- majorarea cu suma de 40 mii lei a prevederilor la indicatorul Donaţii şi sponsorizări (cod indicator 37.02.01)

2.      Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 379 mii lei, din care pe capitole : 

- diminuarea creditelor la capitolul 51.02 „Autoritaţi publice”,  titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 40 mii lei;

- diminuarea creditelor la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” cu suma de 220  mii lei, din care: titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 169 mii lei si titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 51 mii lei;

- diminuarea creditelor la capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” cu suma de 115 mii lei din care: titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 15 mii lei si titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 100 mii lei;

- diminuarea creditelor la capitolul 67.02 „Cultură, Recreere şi Religie” cu suma de 863 mii lei din care : titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 578 mii lei si titlul ‘’Transferuri între unitati ‘’ cu suma de 285  mii lei;

- diminuarea creditelor la capitolul 70.02 „Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică’’,  titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 820 mii lei;

- diminuarea creditelor la capitolul 84.02 ‘’Transporturi’’,  titlul „Subvenţii” cu suma de 464 mii lei

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, titlul „Transferuri între unitati cu suma de 14 mii lei ;

 - majorarea creditelor la capitolul 67.02 ‘’ ’Cultură, Recreere şi Religie’’, titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 520 mii lei;

- majorarea creditelor la capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” cu suma de 1299 mii lei din care: titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 1166 mii lei si titlul ‘’Asistenta sociala’’ cu suma de 133 mii lei;

- majorarea creditelor la capitolul 70.02 ‘’Locuinţe, Serv şi Dezv Publică”, titlul „Bunuri si servicii cu suma de 1068 mii lei ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 2 Se rectifica bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008 conform anexei nr 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3  Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    468

Tgv. 17.11.2008