267. Hotarâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.- Sucursala Târgoviște, conform contractului de credit nr. 24184/22.09.2011

   268. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

269. Hotarâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

270. Hotarâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște

271. Hotarâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în Comisia de evaluare și asigurare a calității pentru unitățile școlare din Municipiul Târgoviște

272. Hotarâre privind aprobarea tarifului pentru depozitarea deșeurilor în rampa Aninoasa

273. Hotarâre privind acordarea de facilități fiscale contribuabililor din Municipiul Târgoviște

274. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2014

275. Hotarâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.09.2014

276. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Soarelui, nr. 25, beneficiar HOSSU ANA MARIA

277. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 GARAJ, FOIȘOR, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Cornel Popa, nr. 63, beneficiar VOICU OVIDIU

278. Hotarâre privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. cu suma de 600.000 lei

279. Hotarâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009

280. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a rețelelor de transport și distribuție energie termică, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

281. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unor locuri de joacă copii pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

282. Hotarâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 70, în curtea Grupului Școlar „Voievodul Mircea”

283. Hotarâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Liceului ”Ion Heliade Rădulescu”

284. Hotarâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 152 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în spatele imobilului din str. Udriște Năsturel, între bl. 20-21, în vederea construirii unei anexe-depozit

 

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.- Sucursala Târgoviște, conform contractului de credit nr. 24184/22.09.2011

 

              Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.10.2014, având in vedere:

§ Referatul Direcției Economice  nr. 25570/17.10.2014 prin care se propune prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.- Sucursala Târgoviște, conform contractului de credit nr. 24184/22.09.2011;

§ Prevederile Contractului de  credit nr. 24184/22.09.2011;

§ Prevederile H.C.L. nr. 183/31.08.2011 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.- Sucursala Târgoviște;

§  Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§  Prevederile art. 1166 din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. „b”, art. 63, alin. 1, lit. „c” și alin. 4, lit. „c”, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 și 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

              Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economica a fost aprobată conform dispozițiilor legale și având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’ din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările  și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere aferentă împrumutului contractat de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.- Sucursala Târgoviște, conform contractului de credit nr. 24184/22.09.2011, pâ la data de 26.04.2015.                                      

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   267

  Tgv. 20.10.2014

                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.10.2014, avand in vedere:

§        Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§        Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§        Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște 

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., din data de 21.11.2014, ora 1200, în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   268

  Tgv. 29.10.2014

 

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                 Anexa nr. 1 la HCL nr. 268/29.10.2014

Consiliul Local                                                                                                                   

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Extraordinare din data 21.11.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.11.2014 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.Să ratifice Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 3/29.01.2009/nr. 2624/29.01.2009, precum și a actelor adiționale nr. 1,2,3,4,5,6 și 7 ale acestuia, astfel cum au fost semnate și negociate de COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A. prin reprezentanții legali și de Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”.

 

                 Pentru  _____X______        Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,     

            prof. Dănuț Tică                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                                                                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului burselor

pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.10.2014, avand in vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște, pentru anul școlar 2014-2015;

§     Prevederile H.C.L. nr. 154/09.07.2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 și art. 115, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru anul școlar 2014 - 2015, cuantumul burselor municipale acordate elevilor din ciclul gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște se stabilesc după cum urmează:

a)                 Burse municipale de performanță - 200 lei;

b)                 Burse municipale de merit - 50 lei;

Art. 2 Angajarea la plată a sumelor necesare acordării burselor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri se face din Bugetul Local de la Capitolul 65.10 - Învățământ.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                  

  Nr.   269

  Tgv. 29.10.2014

 

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.10.2014, având în vedere:

§       Adresa Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 25629 din data de 17.10.2014;

§       Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea anexei la HCL nr. 331/31.10.2013 referitoare la desemnarea reprezentanțiilor Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște;

§       Prevederile art. 96, alin. 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile H.G. nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile Ordinului nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§       Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se numesc reprezentanții Consiliului Local Municipal Târgoviște în cadrul consiliilor de administrație ale unitățiilor școlare din Municipiul Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală, reprezentanții Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.  270

  Tgv. 29.10.2014

 

 

ANEXA la H.C.L. nr. 270/29.10.2014

 

 

Reprezentanții Consiliului Local Municipal Târgoviște

 în Consiliile de Administrație din unitățile de învățământ

 

I.                        Grădinițe

 

1.    Grădinița cu program prelungit nr. 1 – Andrei Daniela

2.    Grădinița cu program prelungit nr. 2 – Costache Violeta

3.    Grădinița cu program prelungit nr. 3 – Dudea Cristian

4.    Grădinița cu program prelungit nr. 8 „Raza de Soare” – Vulpoiu Mariana

5.    Grădinița cu program prelungit nr. 9 „Alexandrina Simionescu Ghica” – Păunescu Gavriel

6.    Grădinița cu program prelungit nr. 13 – Popescu Isabelle Florina

7.    Grădinița cu program prelungit nr. 14 – Avanu Vasile

8.    Grădinița cu program prelungit nr. 15 – Apostoiu Gurau Mihaela Florentina

9.    Grădinița cu program prelungit nr. 16 – Albu Laurențiu

 

 

II.                     Scoli cu clasele I-VIII

 

1.    Scoala Gimnazială, “Vasile Carlova”

1. Becheanu Mihaela

2. Codreanu Lucian

2.    Scoala Gimnazial㠄Ion Alexandru Brătescu Voinești”

1. Dumitru Roxana

2. Mocănescu Irina

3. Cioacă Nicoleta

3.    Scoala Gimnazial㠄Smaranda Gheorghiu” ­

1.                       Costache Lucia

4.    Scoala Gimnazial㠄Coresi”

1. Pantea Viorel

2. Grigorescu Doina

3. Tănase Cătălin

5.    Scoala Gimnazial㠄Tudor Vladimirescu”

1. Mitroi Izabela

2. Petrescu Victor

6.    Scoala Gimnazial㠄Mihai Viteazul”

1. Dragomir Elena

2. Mosor Sorina

3. Pușcașu Andreia

7.    Scoala Gimnazial㠄Grigore Alexandrescu”

1. Chiru Andi

2. Cîrstian Mirela

8.    Scoala Gimnazial㠄Radu cel Mare”

1.    Valentin Marian

2.     Tomescu Constantin

9.    Scoala Gimnazial㠄Paul Bănică”

1.    Tică Dan Alexandru

2.     Ioniță Gheorghe Marian

10.                   Scoala Gimnazial㠄Matei Basarab”

1.    Vitiuc Nicolae

2.    Mihai Vasilica

 

III.                      Colegii nationale, licee, grupuri scolare

 

1.                       Colegiul National „Ienachita Vacarescu”

1.                       Cristea Chiru Cătălin

2.                        Mihai Magdalena

3.                        Georgescu Anca

2.                       Colegiul National „Constantin Carabela”

1. Ioniță Ștefan

2. Vlăsceanu Daniela

3.                       Colegiul National „Constantin Cantacuzino”

1. Stancu Ferezia

2. Stoia Sorin Ion

3. Pătrășcan Bianca

4. Colegiul Național „Ion Ghica”

1. Moțoc Honorius

2. Oltei George

3. Bănescu Rodica

5. Liceul de  Arte „Balasa Doamna”

1. Oprescu Virgil - Ciprian

2. Dan Radu

6.                       Liceul Teoretic „ Petru Cercel”

1. Mitrescu Gabriel

2. Mihai Valentin

7.                       Liceul “I.H.Radulescu”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­1. Ciocîrlan Adrian - Dumitru

2. Petrescu Mircea

8.                       Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gura de Aur”

1.      Baicu Adrian

9.                       Grup Scolar Industrial „Nicolae Cioranescu”

1. Nica Ionuț

2. Marin Sandu

10. Grup Scolar „Voievodul Mircea”

1. Toboșaru Cosmin George

2. Staicu - Constantin - Dan - Dorin

3. Ticsa Florina Elena

11. Grup Scolar „Constantin Brâncoveanu”

1. Lunescu Cosmin

2. Miriță Petre

12. Grup Scolar de Constructii „Nicolae Mihăescu”

1. Bercu Adrian

13. Grup Scolar Electrotehnic „Spiru Haret”

1. Prisăcaru Eduard Dănuț

2. Dumbravă Ionuț Marius

14. Liceul Tehnologic de Transporturi Auto “Mr. Scarlat Lăzureanu”

1. Ianculescu George

2. Apostolescu Andreea - Tania

15.                       Palatul Copiilor

1. Babeu Pavel

2. Gheorghilaș Cristina

16. Club Sportiv Școlar

1. Nicolae Groza

2. Tătăranu Mihai

 

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în Comisia de evaluare și asigurare a calității pentru unitățile școlare din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.10.2014, având în vedere:

§       Adresele unităților de învățământ privind desemnarea unor reprezentanti in Comisiile de evaluare si asigurare a calitatii;

§     Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care propune adoptarea unei hotărâri privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în Comisia de evaluare și asigurare a calității pentru unele unități școlare din Municipiul Târgoviște

§       Prevederile art. 11, alin. 4, Capitolul III « Asigurarea interna a calitatii educatiei », din cuprinsul O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§       Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se numesc ca reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Târgoviște în Comisiile de evaluare și asigurare a calității pentru unitățile școlare din Municipiul Târgoviște, următorii:

1.      Zamfirescu Crina Elena pentru Seminarul Teologic Ortodox « SFANTUL IOAN GURA DE AUR »

2.      Ionescu Florentina Mirela pentru celelalte unități școlare din Municipiul Târgoviște, care au personalitate juridică.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală, reprezentanții Consiliului Local Municipal în Comisia de evaluare și asigurare a calității pentru unitățile școlare din Municipiul Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   271

  Tgv. 29.10.2014

 

 

 

            H O T Ă R Â R E    

privind aprobarea tarifului pentru depozitarea deșeurilor în rampa Aninoasa

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 29.10.2014 având în vedere:

§     Adresa nr. 4757/30.05.2014 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, derpozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”;

§ Adresa S.C. EUROGAS PRESCOM nr. 437/17.10.2014;

§     Adresa Institutului Național de Statistic㠖 Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița din data de 20.10.2014;

§     Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate privind aprobarea tarifului pentru depozitarea deșeurilor în rampa Aninoasa;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” și ale alin. 6, lit. “a”, pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă majorarea tarifelor pentru depozitarea deșeurilor stradale și a deșeurilor din construcții și demolări provenite din activitatea de salubrizare stradală, astfel:

Deșeuri stradale- 63,79 lei/t + TVA de la 57,50 lei/t+TVA

Deșeuri provenite din construcții și demolări: 83,20 lei/t+TVA de la 75 lei/t+TVA

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Direcția Economică și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   272

  Tgv. 29.10.2014

 

 

            H O T Ă R Â R E    

privind acordarea de facilități fiscale contribuabililor

din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 29.10.2014 având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice – Serviciul de Impozite și Taxe Locale cu privire la acordarea de facilități fiscale contribuabililor din Municipiul Târgoviște;

§Prevederile art. 125, alin. 2, lit. “d” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se scutesc de la plata majorărilor de întârziere, contribuabilii persoane fizice și juridice din Municipiul Târgoviște, care își achită integral toate obligațiile fiscale principale restante către Consiliul Local Municipal Târgoviște, în perioada 01.11.2014-30.11.2014, inclusiv.

Art. 2 Scutirea se aplică tuturor majorărilor ce izvorăsc din neplata la termenul scadent a taxelor și impozitelor locale, exceptându-se cele ce sunt de natură contractuală și se realizează conform procedurii stabilite în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică prin Serviciul de Impozite și Taxe Locale și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   273

  Tgv. 29.10.2014

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2014

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.10.2014, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 26373/24.10.2014 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2014;

· Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița nr. 119766/21.10.2014.

· Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița nr. 130096/24.10.2014

· Prevederile HCL 228/29.08.2014 referitoare la asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Dragomirești prin Consiliul Local Dragomirești în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENȚA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;

· Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2014 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 5.135 mii lei, prin:

 

·majorarea  cu suma de 1.230  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor"

·majorarea  cu suma de 132  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale"

·majorarea cu suma de 1.460  mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.01-" Cote defalcate din impozitul pe venit".

· majorarea cu suma de 58   mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.04-" Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale",

·majorarea cu suma de 48  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.50-" Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitatea",

·majorarea cu suma de 1.464  mii lei a prevederilor la indicatorul 33.02.10 -" Contribuția  părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in creșe",

·majorarea cu suma de 18  mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.50-" Alte amenzi, penalități si confiscări"

·majorarea cu suma de 488  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06-" Taxe speciale",

·majorarea cu suma de 64  mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice", 

·majorarea cu suma de 93 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului",

·majorarea cu suma de 80  mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.07 - " Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale ",

 

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 5.135  mii lei,prin:

 

·Majorarea cu suma de 29 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “ Autorități publice”, din care pe titluri:

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul Bunuri și servicii în vederea asigurării cheltuielilor de funcționare destinate Primăriei Târgoviște.

ź                          Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 171 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe.

·Diminuarea cu suma de 29 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “ Ordine publica și siguranța naționala”, din care pe titluri:

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu 40 mii lei la titlul Bunuri și servicii, din care pe instituții:

-  Majorarea prevederilor bugetare cu 40 mii lei la titlul Bunuri și servicii în bugetul aferent ISU.

ź                          Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 69 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe, din care pe instituții:

-  Diminuarea prevederilor bugetare cu 40 mii lei la Cheltuieli de capital - Alte active fixe în bugetul aferent ISU.

-  Diminuarea prevederilor bugetare cu 29 mii lei la Cheltuieli de capital - Alte active fixe în bugetul aferent Poliției Locale.

·Majorarea cu suma de 2.606  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ź                          Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 1.230 mii lei.

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu 1.464  mii lei la titlul Bunuri și servicii

ź                          Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 88 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe

·Majorarea cu suma de 17 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 66.02 “ Sănătate”, din care pe titluri:

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 17 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe.

·Majorarea cu suma de 0 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu 400 mii lei la titlul Bunuri și servicii,

aferente bugetului Clubului Sportiv Municipal

ź                          Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 400 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe aferente Clubului Sportiv Municipal

·Majorarea cu suma de 745  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu 400  mii lei la titlul Bunuri și servicii, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu 300  mii lei la titlul Asistență Socială, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 45 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·Majorarea cu suma de 810  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică și locuințe“, din care pe titluri:

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu 1.100 mii lei la titlul Bunuri și servicii, din care pe instituții:

-  Majorarea prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul Bunuri și servicii, aferente bugetului Direcției de Administrare a Patrimoniului public și Privat

-  Majorarea prevederilor bugetare cu 900 mii lei la titlul Bunuri și servicii, aferente bugetului Primăriei Târgoviște, din care 200 mii lei pentru majorarea cheltuielilor cu iluminatul public și 700 mii lei pentru cheltuieli privind apa pluvială.

ź                          Diminuarea  prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 290 mii lei .

·Majorarea cu suma de 1.142  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “ Protecția mediului”, din care pe titluri:

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu 1.488  mii lei la titlul Bunuri și servicii, din care pe instituții:

-  Majorarea prevederilor bugetare cu 400 mii lei la titlul Bunuri și servicii, aferente bugetului Direcției de Salubritate.

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu 1.088 mii lei la titlul Bunuri și servicii, aferente bugetului Primăriei Târgoviște,

ź                          Majorarea prevederilor bugetare cu 129  mii lei la titlul Alte cheltuieli, sume destinate achitării cotizațiilor pe anul 2014 către A.D.I. ’’Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide în Județul Dâmbovița’’.

ź                          Diminuarea  prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 475 mii lei.

·Diminuarea cu suma de 35  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 81.02 “Combustibili și energie“, din care pe titluri:

ź                          Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 35 mii lei.

·Diminuarea  cu suma de 150  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “ Transporturi”, din care pe titluri:

ź                          Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 150 mii lei.

 

  Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2014 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

                 Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2014 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investiții pe anul 2014 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Programul proiectelor cu finantare nerambursabilă pe anul 2014 finantate din bugetul general actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

                 Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2014, modificată prin HCL nr. 62/17.03.2014,  HCL nr. 162/17.06.2014, HCL nr. 191/24.06.2014, HCL nr.217/14.08.2014, HCL nr. 230/10.09.2014  se aplică în mod corespunzător.

  Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

  Nr.   274

  Tgv. 29.10.2014

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.09.2014

 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 29.10.2014, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 25988/22.10.2014 privind aprobarea contului de executie la data de 30.09.2014;

§     Prevederile art 49 alin.12 și alin.13 din Legea nr. 273/2010 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                  În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 30.09.2014, conform anexelor 1A si 1B  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuție a bugetului împrumuturilor interne la data de 30.09.2014, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

  Nr.   275

  Tgv. 29.10.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Soarelui, nr. 25,

 beneficiar HOSSU ANA MARIA

 

                 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.10.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Soarelui, nr. 25, beneficiar HOSSU ANA MARIA;

§       Prevederile art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Soarelui, nr. 25, beneficiar HOSSU ANA MARIA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   276

  Tgv. 29.10.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 GARAJ, FOIȘOR, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Cornel Popa, nr. 63,

beneficiar VOICU OVIDIU

 

              Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.10.2014, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 GARAJ, FOIȘOR, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Cornel Popa, nr. 63 beneficiar VOICU OVIDIU;

§      Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§     Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 GARAJ, FOIȘOR, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Cornel Popa, nr. 63 beneficiar, VOICU OVIDIU.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.  277

  Tgv. 29.10.2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

HOTARARE

privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

cu suma de 600.000 lei

 

              Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.10.2014, având in vedere:

§      Adresa nr. 5458/10.10.2014 a S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 25699/20.10.2014;

§      Prevederile art. 9, alin. 2 și alin. 5, lit. „a” din Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§     Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin 2,  lit. „a” și alin. 3, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

              În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Târgoviște cu suma de 600.000 lei, reprezentând 60.000 de acțiuni la valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în portofoliul acționarului Consiliul Local Municipal Targoviște.

Art. 2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu și reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuț să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre precum si de a efectua formalitățile în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Art. 3 După subscrierea și vărsarea capitalului social Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL. CONSTRUCT S.A. se va modifica în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu și reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuț, Direcția Economică și, pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   278

  Tgv. 29.10.2014

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009,

aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.10.2014, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune aprobarea includerii in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivului ”Rețea Canalizare Cartier Priseaca”, concesionarea catre operatorul de profil - SC Compania de Apa Targoviste și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009;

§       Prevederile art. 3 alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile Anexei nr. 3 la Normele tehnice de aplicare a Legii 213/1998 aprobate prin HG nr. 548/1999 - litera c) ;

§       Prevederile art. 1 alin. (2), lit. b), art. 24 alin. (1) lit. b) si alin. (2), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile HCL nr. 56/07.03.2006 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico–economici la obiectivul de investitii «Reabilitare infrastructura zona periurbana – sistem canalizare Cartier Priseaca»;

§       Prevederile HCL nr. 206/19.06.2006 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Reabilitare infrastructura in zona periurbana Cartier Priseaca, Municipiul Targoviste – sistem de canalizare, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia

§       Prevederile HCL nr. 348/2007 referitoare la afilierea Consiliului Local Municipal Târgoviște la Asociația Intercomunitar㠄 Apa Dâmbovița”;

§       Prevederile H.C.L. nr. 316/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A, în calitate de operator regional;

§       Prevederile H.C.L. nr. 399/16.12.2013 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009;

§     Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c » din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a obiectivului  - REȚEA CANALIZARE CARTIER PRISEACA - în valoare totală de 4.175.041,71 lei, compus din bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009, în sensul includerii în lista bunurilor concesionate către SC Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA, a obiectivului REȚEA CANALIZARE CARTIER PRISEACA, în valoare totală de 4.175.041,71 lei, compus din bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Transmiterea bunurilor ce compun obiectivul REȚEA CANALIZARE CARTIER PRISEACA către SC Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA, se va efectua prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”, în baza unui Proces – verbal ca act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009, încheiat în baza HCL nr. 348/2007 și HCL nr. 316/2009.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică, S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   279

  Tgv. 29.10.2014

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a rețelelor de transport și distribuție energie termică,

pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

 

                        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.10.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a rețelelor de transport și distribuție energie termică pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării;

§    Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§    Prevederile Normelor de aplicare ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile HCL nr. 359/07.11.2013 privind încetarea contractului de concesiune înregistrat la S.C. TERMICA S.A. sub nr. 6535/1999;

§    Protocolul privind preluarea de către Municipiul Târgoviște a bunurilor ce au făcut obiectul contractului, încheiat în data de 29.01.2014;

§    Prevederile HCL nr. 53/2014 referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a unor bunuri aflate în punctele și centralele termice preluate de la S.C. TERMICA S.A.

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a rețelelor de transport și distribuție energie termică, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, conform Listei ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe se va efectua conform prevederilor legale de către o comisie stabilită prin dispozitia primarului, urmând ca în evidența contabilă se se opereze în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

   

  Nr.   280

  Tgv. 29.10.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unor locuri de joacă copii pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

 

                        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.10.2014, având în vedere:

§         Adresa S.C. Municipal Construct S.A privind desființarea unor locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Târgoviște;

§      Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unor locuri de joacă copii pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării;

§    Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§    Prevederile Normelor de aplicare ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile HCL nr. 255/30.09.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Municipiul Târgoviște

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unor locuri de joacă copii pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, conform Listei ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe se va efectua conform prevederilor legale de către o comisie stabilită prin dispozitia primarului, urmând ca în evidența contabilă se se opereze în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, S.C. Municipal Construct S.A. și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   281

  Tgv. 29.10.2014

 

 

                                                                                                                             ANEXA LA HCL NR. 281/29.10.2014

 

LISTA

PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE A UNOR LOCURI DE JOACA COPII

PENTRU SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CASĂRII

Nr. crt.

Nr. inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

AN PIF

Valoare inventar

(lei)

1

 

7001625

 

Loc de joacă pentru copii - Strada 9 MAI

Strada 9 Mai - blocurile 4 - 8, Micro IX; D41; accesorii vechi: 2 leagăne balansoar cu 3 corpuri, 2 balansoare, 1foișor metalic, 1șpalier x 3 corpuri, 4 bănci;

2003

34.056,00

2

7007330

Loc de joacă pentru copii - Strada Crăițelor

Strada Crăițelor - blocurile 4 -  H2, Micro XI; accesorii vechi: 3 șpalieri verticali si 1 arcuit, 1leagan simplu, 1 balansoar, 7 bănci;

1999

91.312,00

3

101020

Loc de joacă pentru copii - Strada Petru Cercel

Strada Petru Cercel  - Cartier Prepeleac, Micro XII; accesorii vechi: 1 balansoar, 1 tobogan, 2 leagăne simple, 4 bănci, gard împrejmuire 62 metri;

2005

15.238,00

4

7001623

Loc de joacă pentru copii - Strada doctor Oprescu Dumitru

Strada doctor Oprescu Dumitru - blocul 26 - Piata Select, Micro VI; accesorii vechi: 2 leagăne x 2 locuri, 1 rotativă, 2 balansoare, 5 bănci rezematoare, împrejmuire gard metalic o latură;

2003

57.474,00

5

7007324

Loc de joacă pentru copii 1 - Aleea Trandafirilor

Aleea Trandafirilor - blocurile 1- 3; accesorii vechi: 2 șpalieri verticali, 6 bănci;

1999

40.867,00

6

7007327

Loc de joacă pentru copii 1- Strada Păcii 

Cartier CFR - Strada Păcii - blocul C1; accesorii vechi: 2 balansoare triple, 1șpalier curbat, 1tobogan, 2 leagăne balansoar, 1leagăn mare, 2 leagăne mici, 5 bănci, gard împrejmuire 3 laturi = 54 metri;

1999

38.320,00

7

7000998

Loc de joacă pentru copii 2 - Strada Păcii

Strada Păcii - blocul C3, Cartier CFR; accesorii vechi: 3  balansoare, 1șpalier, 2 leagăne, 8 bănci, gard împrejmuire 3 laturi = 68 metri

1999

38.321,00

8

7007326

Loc de joacă pentru copii - Strada Radu Popescu

Strada Radu Popescu - blocurile 33 -32; accesorii vechi: 3 șpalieri, 2 tobogane cu foișor, 1 rotativă, 2 balansoare, 3 leagăne duble, 1foișor, 9 bănci;

1999

71.518,00

 

9

7007331

Loc de joacă pentru copii - Bondocel - Strada Moldovei

Strada Moldovei - blocul 52, Micro  VI; accesorii vechi: 1 balansoar, 4 leagăne, 1 tobogan cu foisor, 1leagăn cu 2 locuri, 6 bănci rezemătoare;

1999

69.190,00

10

701058

Loc de joacă pentru copii - Strada Moldovei

Strada Moldovei - blocul 65-66, Micro VI; accesorii vechi: 1 balansoar,1 leagăn mare, 1 leagăn triplu, 2 bănci;

1999

46.400,00

11

102093

Loc de joacă pentru copii - Strada doctor Marinescu Gheorghe

Strada doctor Marinescu Gheorghe, PT 2 Micro VI; accesorii din lemn, crapat si putrezit: turn 1 buc, scară 1 buc, tobogan 1 buc, rampă 1 buc, leagăn 2 persoane 1 buc, balansoar 2 buc, 3 bănci

2009

25.872,00

12

7000996

Loc de joacă pentru copii 3 - Aleea Trandafirilor

Aleea Trandafirilor - blocurile 10 -12; accesorii vechi: 1 leagăn x 2 locuri; 3 balansoare, 1 rotativă, 1șpalier vertical;

1999

13.797,00

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 70, în curtea Grupului Școlar „Voievodul Mircea”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.10.2014, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 70, în curtea Grupului Școlar „Voievodul Mircea”, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor și/sau papetărie și prestări servicii (xerox);

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 70, în curtea Grupului Școlar „Voievodul Mircea”, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor și/sau papetărie și prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Dobândă Ion

Georgescu Alen

Diculescu Maria       

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 32 lei//mp/lună. Pe perioada vacanțelor școlare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.  282

  Tgv. 29.10.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Liceului ”Ion Heliade Rădulescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.10.2014, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Liceului ”Ion Heliade Rădulescu”, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor și/sau papetărie și prestări servicii (xerox);

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Liceului ”Ion Heliade Rădulescu”, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor și/sau papetărie și prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Dobândă Ion

Georgescu Alen

Diculescu Maria       

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 32 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   283

  Tgv. 29.10.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 152 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în spatele imobilului din str. Udriște Năsturel, între bl. 20-21, în vederea construirii unei anexe-depozit

 

               Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.10.2014, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 152 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în spatele imobilului din str. Udriște Năsturel, între bl. 20-21, în vederea construirii unei anexe-depozit;

§    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§    Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 152 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în spatele imobilului din str. Udriște Năsturel, între bl. 20-21, în vederea construirii unei anexe-depozit, conform planului de situație anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moțoc Honorius

Dobândă Ion

Georgescu Alen

Diculescu Maria

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

  Nr.   284

  Tgv. 29.10.2014