ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

28.08.2019

 

328.  Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Centrului rezidențial de asistență și reintegrare / reintegrare socială pentru persoane fără adăpost „Sfânta Maria” din cadrul Direcției de Asistență Socială

329.  Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea III, august 2019

330.  Hotărâre privind aprobarea listei candidaților beneficiari de scutire de la plata taxelor școlare în cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, filiala Târgoviște

331.  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 197/2018 privind premierea absolvenților care obțin media 10 la examenul de evaluare națională și bacalaureat, precum și a elevilor olimpici  participanți la olimpiade și concursuri școlare/competiții sportive, faza națională și a profesorilor îndrumatori din Municipiul Târgoviște 

332.  Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

333.  Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

334.  Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019

335.  Hotărâre privind demararea procedurilor de achiziționare de către Municipiul Târgoviște a unui teren în suprafață de 2388 m2, situat Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin

336.  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 50/2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: „Consolidarea și reabilitarea clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”

337.  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 51/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “Consolidarea și reabilitarea clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”

338.  Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova din Târgoviște, județul Dâmbovița”

339.  Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - “Sală de sport cu tribună 180 locuri, Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13, Județul Dâmbovița, Campus Universitatea Valahia”

340.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan și construire locuințe P+1”, Municipiul Târgoviște, localitatea Priseaca, punct „Pe Deal”, T42, P609/39, jud. Dâmbovița, beneficiar MIHAI AUREL

341.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Desființare construcții C1și C2,Construire două locuințe cuplate P+M”, Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Filipescu, nr. 61, jud. Dâmbovița, beneficiar BOIA CRISTINA

342.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire showroom, birouri, magazii depozitare și împrejmuire teren”, Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 202, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea HEXA IDP S.R.L.

343.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Clinică medicală D+P+1+M”, Municipiul Târgoviște, Str. I.H. Rădulescu, nr. 11, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea MEDCARE DR. TOMESCU ANDREI S.R.L.

344.  Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri ce compun Stadionul Municipal „Eugen Popescu” și ,,Piața Tricolorului”

345.  Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

346.  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița a punctului termic PT 7 Micro VI cu terenul aferent clădirii, situat în Municipiul Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu

347.  Hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

348.  Hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaș

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoane fără adăpost

„Sfânta Maria” din cadrul Direcției de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere :

§Referatul de aprobare nr. 28350/21.08.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 28351/21.08.2019 al Direcției de Asistență Socială;

§ Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

§ Prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

§ Prevederile Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

§ Prevederile H.C.L. nr. 57/20.02.2018 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 135/26.04.2018 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§ Raportul de evaluare/monitorizare în teren - servicii sociale înregistrat la D.A.S. cu nr. 6259/B/22.03.2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                     

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

           În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.09.2019, se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoane fără adăpost „Sfânta Maria” din cadrul Direcției de Asistență Socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu aceeași dată, prevederile anexei 4 a H.C.L. nr. 135/26.04.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  328

Tgv. 28.08.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

  privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local,

sesiunea III, august 2019

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§ Procesul verbal nr. 5/20.08.2019 al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Referatul de aprobare nr. 28282/21.08.2019;

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție;

§ Prevederile art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 194/19.04.2019 privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), d), f) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

           În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, sesiunea III, august 2019, a proiectelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   329

Tgv. 28.08.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți              

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei candidaților beneficiari de scutire de la plata taxelor școlare în cadrul Școlii Postliceale Sanitare

„Carol Davila”, filiala Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr.  27461/12.08.2019;

§ Raportul nr. 27462/12.08.2019 al comisiei de selectare a cursanților Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Târgoviște beneficiari de scutire de la plata taxelor școlare;

§Prevederile H.C.L. nr. 222/26.09.2001 privind aprobarea concesionării directe a clădirii și terenului în suprafață de 253 mp, situat pe str. Calea Domnească, nr. 235 (Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu) către Asociația „Societatea Doamnelor Dâmbovițene”;

§Prevederile H.C.L. nr. 45/28.02.2002 privind aprobarea Regulamentului de selecționare a cursanților Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, filiala Târgoviște;

§Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (14), din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă lista candidaților beneficiari de scutire de la plata taxelor școlare în cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, filiala Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Școala Postliceală Sanitar㠄Carol Davila” - filiala Târgoviște, comisia de selectare a cursanților și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

      prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   330

Tgv. 28.08.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                

 

 

Anexă la HCL nr. 330/28.08.2019

 

 

Lista candidaților admiși

 în conformitate cu Regulamentul privind selectarea unui procent de 10% cursanți ce vor fi școlarizați în cadrul Școlii Postliceale ”Carol Davila”-filiala Târgoviște și vor beneficia de scutirea taxelor școlare

 

 

 

 

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI

REZULTAT SELECȚIE

1.

Dobra Doina

admis

 

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

         pentru modificarea HCL nr. 197/2018 privind premierea absolvenților care obțin media 10 la examenul de evaluare națională și bacalaureat, precum și a elevilor olimpici  participanți la olimpiade și concursuri școlare/competiții sportive, faza națională și a profesorilor îndrumatori din Municipiul Târgoviște 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr.  28131/20.08.2019;

§  Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Adresa nr. 4126/02.08.2019 a Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 26363/02.08.2019;

§ Prevederile art.  5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 9, alin. (7), art. 12, alin. (3), art. 103, alin. (2), art. 105, alin. (2), lit h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 197/20.06.2018 privind premierea absolvenților care obțin media 10 la examenul de evaluare națională și bacalaureat, precum și a elevilor olimpici  participanți la olimpiade și concursuri școlare/competiții sportive, faza națională și a profesorilor îndrumatori din Municipiul Târgoviște;

§Avizele comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

  Art. I. Art. 1 al HCL nr. 197/20.06.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Începând cu anul școlar 2017-2018 se premiază absolvenții care obțin media 10 la examenul de evaluare națională și bacalaureat, precum și elevii olimpici care au obținut rezultate deosebite în etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare/competițiilor sportive, precum și profesorii îndrumatori din municipiul Târgoviște, după cum urmează:

-                absolvenți bacalaureat cu media  10          =   2000 lei net/elev

-                absolvenți evaluare națională cu media 10 = 2000 lei net/elev

 

În cazul premiilor individuale:

-         medalia de aur/premiul I =         3.000 lei net/elev, 1.500 lei net /profesor

-         medalia de argint/premiul II =   2.000 lei net/elev,  1.000 lei net /profesor

-         medalia de bronz/premiul III =  1.000 lei net/elev,     500 lei net /profesor

-         mențiuni/premii speciale =           500 lei net/elev,      250 lei net /profesor

 

În cazul premiilor pe echipe:

-         medalia de aur/premiul I =      5.000 lei net/echipă, 1.500 lei net /profesor

-         medalia de argint/premiul II = 3.000 lei net/echipă, 1.000 lei net /profesor

-         medalia de bronz/premiul III= 2.000 lei net/echipă,    500 lei net /profesor

-         mențiuni/premii speciale =    1.000 lei net/echipă,      250 lei net /profesor

 

Art. II Art. 3 al HCL nr. 197/20.06.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

 „Identificarea și acordarea premiilor elevilor și profesorilor care intră sub incidența prezentei hotărâri va fi făcută de către Primarul Municipiului Târgoviște, prin dispoziția acestuia, pe baza comunicărilor transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița/instituții de învățământ/federații/cluburi sportive”.

Art. III. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   331

Tgv. 28.08.2019

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la

 COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§ Raportul nr. 27667/13.08.2019 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Bogdan-Constantin Stoica și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   332

Tgv. 28.08.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                           

 

   

         Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                           Anexa la H.C.L nr. 332/28.08.2019

Consiliul Local                                                                                                 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 356/27.09.2017, dl. Bogdan-Constantin Stoica să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.  Să aprobe prelungirea termenului de subscriere prevăzut în hotărârea nr. 19 din data de 18.10.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., în hotărârea nr. 22 din data de 31.08.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și în hotărârea nr. 23 din data de 19.03.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., până la 31.12.2019.

 

 

Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abținere________

 

   

2.  Să verifice modul de subscriere și plată a acțiunilor emise în baza hotărârilor nr. 19 din data de 18.10.2016, nr. 22 din data de 31.08.2018 și nr. 23 din data de 19.03.2019 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la data de  30.06.2019, dată care constituie sfârșitul perioadei de subscriere.

 

 

Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abținere________

 

 

3.  Să aprobe majorarea capitalului social al Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și plătite în intervalul 01.01.2019 – 30.06.2019, în baza hotărârilor nr.19 din data de 18.10.2016, nr. 22 din data de 31.08.2018 și nr. 23 din data de 19.03.2019 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de la valoarea actuală de 3.058.981 lei, la valoarea de 3.070.601 lei, respectiv cu suma de 11.620 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 11.620 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu pe acțiune, la care se adaugă o primă de emisiune de 7,605 lei pe acțiune, totalul primelor de emisiune fiind 88.377,41 lei, acțiuni și prime de emisune subscrise și plătite de către Comuna Tătărani.

 

 

  Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abținere________                             

          

                    

4.    Să aprobe actualizarea și semnarea, în numele și pe seama acționarilor, a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. urmare a majorării de capital, precum și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a hotărârii adunării generale a acționarilor.

                    

                                                         

    Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abținere________                             

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară

 a Acționarilor la societatea

 MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 28175/20.08.2019 al Direcției Administrație Publică Locală;

§  Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 254/27.09.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. ;

§  Prevederile art. 15 din Actul Constitutiv al Municipal Construct S.A.;

§  Prevederile HCL nr. 369/26.09.2018 privind transferul activității de exploatare a sistemului de iluminat public al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 426/26.10.2018 privind majorarea capitalului social al societății Municipal Construct S.A.

§  Prevederile Hotărârii A.G.A. Municipal Construct S.A. nr. 17 și 18/07.12.2018;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Municipal Construct S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de

pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Mihai – Silviu Sandu, și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   333

Tgv. 28.08.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

                                              Anexa  la HCL nr. 333/28.08.2019         

                                            

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Extraordinare

a Acționarilor MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 254/27.09.2016, dl. MIHAI - SILVIU SANDU, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.            Să aprobe modificarea art. 6 și art. 8 din actul constituiv al societății după cum urmează:

 

Articolul 6.

Scopul societății

 

       „Scopul societății constă în efectuarea, în condiții de eficiență economică și de calitate, a activităților de producție constând în executia de lucrari de constructii, montaj si instalatii,reparatii si intretinere cu  respectarea întocmai a legislației române”.

 

         Articolul 8

Capitalul social, acțiunile și aporturile societare

 

(1)        Societatea „MUNICIPAL CONSTRUCT ” S.A are un capital social în valoare de 4.312.310  lei, constituit din aporturi  în natură in valoare de  609.160 lei si aport in numerar de 3.703.150  lei  subscris si varsat.

(2) Capitalul social este divizat în 431.231 acțiuni, emise în formă dematerializată, egale ca valoare, indivizibile, înregistrate în registrul acționarilor, fiecare având o  valoare nominală de câte 10   lei/ acțiune.

(3) Capitalul social al Societății „MUNICIPAL CONSTRUCT  S.A” in

valoare de 4.312.310  lei este deținut astfel :

      a) Consiliul Local Municipal Targoviste cu valoarea de 4.312.210 lei echivalent a 431.221 actiuni

      b) Consiliul Local al Comunei Dragomiresti cu valoarea de 100 lei echivalent a 10 actiuni.

(4) Consiliul Local Municipal Targoviste si Consiliul Local al Comunei Dragomiresti în calitate de acționari exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

(5) În cazul schimbării structurii acționariatului, valoarea subscripțiilor fiecărui acționar, numărul de acțiuni deținute în proprietate de fiecare acționar, cota de participare la capitalul social, cota de participare la beneficiile și pierderile societății precum și transmisiunile dreptului de proprietate, garanțiile reale, constituirea sau transmiterea altor drepturi reale sau personale, interdicțiile sau măsurile asiguratorii asupra acțiunilor sau privitoare la acestea se vor înscrie în Registrul Comerțului.

(6) Acțiunile conferă titularilor drepturi egale.

 

      

    Pentru  ______X______   Împotrivă_________  Abținere_________    

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

· Referatul de aprobare nr. 28279 / 21.08.2019;

· Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 28628/23.08.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

· Adresa Inspectoratului Școlar Județean Dambovița nr. 8953/22.08.2019;

· Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale  nr. 5776/25.07.2019;

· Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale  nr. 5777/25.07.2019;

· Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale  nr. 5778/25.07.2019;

· Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale  nr. 5815/22.08.2019;

· Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale  nr. 5873/ 22.08.2019;

· Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

· Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) și b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.040 mii lei, prin:

·                        Majorarea cu suma de 1.796  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale".

·                        Majorarea cu suma de 244  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.09 " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat".

 

      II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.040  mii lei, prin:

·                        Majorarea cu suma de 130 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “ Autorități executive si legislative“, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii  cu suma de 130 mii lei. 

·                        Majorarea cu suma de 869  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii  cu suma de 625 mii lei.

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Transferuri interne   cu suma de 244 mii lei

·                        Majorarea cu suma de 1.041  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuințe, servicii si dezvoltare publica“, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii  cu suma de 1.041 mii lei, din care 600 mii lei pentru cheltuieli privind iluminatul public și 441 mii lei în vederea suplimentării alocațiilor bugetare destinate serviciilor de pază pentru locurile de joacă.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2019 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 22.112 mii lei, prin:

·                        Majorarea cu suma de 22.112 mii lei a prevederilor la indicatorul 41.07.02.01 "Sume aferente creditelor interne".

  II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 22.112 mii lei, prin:

·                        Majorarea cu suma de 1.870 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul  Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020   cu suma de 1.870 mii lei, în vederea suplimentării alocațiilor bugetare destinate cofinanțării proiectelor:

o    ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Grădiniței  “Rază de Soare ” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 122305 cu suma de 1.500 mii lei conform HCAÎL nr. 5776/25.07.2019.

o    ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea scolii gimnaziale “Matei Basarab” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 120281 cu suma de 200 mii lei conform HCAÎL nr. 5777/25.07.2019.

o    ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea scolii gimnaziale “Mihai Viteazul ” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 120295 cu suma de 170 mii lei conform HCAÎL nr. 5778/25.07.2019.

·                        Majorarea cu suma de 6.000 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Locuințe, servicii si dezvoltare publica“, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul  Active nefinanciare    cu suma de 6.000 mii lei,

·                        Majorarea cu suma de 14.242 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “Transporturi“, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Active nefinanciare    cu suma de 14.242 mii lei.

Art. 3  Suma de 5.242 mii lei, ce urmează a fi trasă din creditul contractat de CEC BANK S.A. conform HCAÎL nr. 5815/22.08.2019 va fi utilizată după cum urmează:

 

Denumire obiectiv

Suma (mii lei)

Reparații capitale străzi în municipiul Târgoviște - pachet 4

1.500,00

Reabilitare și modernizare drumuri de interes local  în municipiul Târgoviște -  Priseaca etapa II (documentatie tehnico economica si executie)

1.800,00

Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in municipiul Târgoviște - Lot 1 (documentatie tehnico economica si executie)

900,00

Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in municipiul Târgoviște - Lot 2 (documentatie tehnico economica si executie)

687,00

Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița (documentatie tehnico economica si executie)

355,00

TOTAL

5.242,00

 

Art. 4 Suma de 15.000 mii lei, ce urmează a fi trasă din creditul contractat de BCR S.A. conform HCAÎL nr. 5873/22.08.2019 va fi utilizată după cum urmează:

 

Denumire obiectiv

Suma (mii lei)

Reabilitare și modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din  Târgoviște, (documentatie tehnico economica si executie)

6.000

Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița (documentatie tehnico economica si executie)

2.500

Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie din  Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița (documentatie tehnico economica si executie)

500

Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Târgoviște, (documentatie tehnico economica si executie)

6.000

TOTAL

15.000

 

Art. 5 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Bugetul creditelor interne rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat este redat în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul creditelor interne este redată în anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 6  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  334

Tgv. 28.08.2019

Redactat 4 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

   privind demararea procedurilor de achiziționare de către Municipiul Târgoviște a unui teren în suprafață de 2388 m2,

 situat Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr.  28059/20.08.2019;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile art. 13 lit. h) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea âmpotriva incendiilor, republicată;

§Prevederile Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

§Prevederile HCL nr. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și art. 7 lit. k) și m) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de achiziționare de către Municipiul Târgoviște, a unui teren - categoria de folosință drum, în suprafață de 2388 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, în vederea asigurării accesului facil al autoutilitarelor de intervenție în incinta Stadionului Eugen Popescu.

Art. 2 (1)Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să contracteze serviciile unui expert tehnic autorizat pentru a

stabili valoarea terenului în cauză și ulterior efectuării expertizei, să negocieze prețul cu actualul proprietar.

          (2)Valoarea finală a prețului obținut în urma evaluării și negocierii precum și celelalte clauze ale contractului de vânzare vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date - Registrul Agricol, Direcția Economică, Serviciul Achiziții Publice și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

Nr.   335

Tgv. 28.08.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                    

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții:

“Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”

 

                   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 28538/22.08.2019;

§ Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 28539/22.08.2019, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§ Prevederile Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

§ Prevederile O.M.D.R.A.P. nr. 6461/17.12.2018 pentru completarea și înlocuirea anexei la O.M.D.R.A.P. nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul P.N.D.L. II, în perioada 2017 - 2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”;

§ Norme tehnice și STAS-uri incidente ;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. d), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 50/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”, după cum urmează:

“Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiție “Consolidarea și Reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Tony Bulandra” cu suma de 44.506,00 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul Național de Dezvoltare Locala cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   336

Tgv. 28.08.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

                                                          

                                      

 

             

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 51/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul:

“Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§  Referatul de  aprobare nr. 28540/22.08.2019;

§  Raportul comun nr. 28541/22.08.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 6461/2018 pentru completarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.3407/2017  privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL II,  in perioada 2017-2020.

§ Prevederile H.C.L. nr. 51/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”;

§ Norme tehnice și STAS-uri incidente ;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (3) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I H.C.L. nr. 51/13.02.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul: „Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”

                   Indicatori tehnici - capacități tehnice:

-  Suprafața terenului:  4457mp;

-  Suprafața constr. existentă: 1262mp;

-  Suprafața desf. existentă: 2747mp;

-  Suprafața constr. propusă: 2747mp (se mentine);

-  Suprafața desf. propusă: 2747mp (se mentine);

-  Regim de inaltime: Sp+P+1E;

P.O.T. existent = 28,32% - P.O.T. - propus = 28,32% (se mentine); 

-  C.U.T. existent = 0, 616 - C.U.T.  - propus = 0,616 (se mentine); 

                   Indicatori financiari:

 

Valoarea totala a investitiei (INV)

 

Valori cu TVA

Valori fara TVA

 

Lei

Euro

Lei

Euro

Valoarea totala

 

499.761,00

105.027,12

422.043,87

88.694,48

din care C+M

 

391.117,84

82.195,24

328.670,45

69.071,63

 

Conversia indicatorilor maximali în euro s-a realizat conform cursului   euro din ghid respectiv, 1 euro = 4,7584 lei, curs la data de 22.04.2019

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 3 luni.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de Dezvoltare Locală și bugetul local.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   337

Tgv. 28.08.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației tehnico-economice la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale

Vasile Cârlova din Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§  Referatul de  aprobare nr. 28284/21.08.2019;

§   Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Devizul general al investiției;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația tehnico-economică la faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova din Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova din Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

Sc existentă + propusă = 1451mp

Sd existentă + propusă = 3418mp

Sd existentă + propusă (inclusiv subsol) = 3575,75mp

POT propus = 44.97%

CUT propus = 1.06

Durata de execuție a proiectului

Durata minimă de realizare a investiției este de 24 luni și durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni.

Indicatori economici, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții în conformitate cu devizul general:

- valoarea totală (INV), fără TVA 19%:      10.217.019,92 lei

din care construcții-montaj ( C+M ):              6.968.993,06 lei

- valoarea totală (INV), cu TVA 19%:            12.141.887,67 lei

din care construcții-montaj ( C+M ):              8.293.101,74 lei

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local și alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   338

Tgv. 28.08.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                             

 

 

HOTĂRÂRE

         privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - “Sală de sport cu tribună 180 locuri, Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13,

Județul Dâmbovița, Campus Universitatea Valahia”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 27610/13.08.2019;

§   Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.”S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§  Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița, aflat în proprietatea Municipiului Târgoviște, în suprafață de 7.824 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 84254, nr. topo 84254, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții Proiect tip – “Sală de sport cu tribună 180 locuri, Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13, Județul Dâmbovița, Campus Universitatea Valahia”.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Targoviste, județul Dambovita a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Targoviste  se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Targoviste se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl intrețină pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  339

Tgv. 28.08.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                            

HOTĂRÂRE

      privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan și construire locuințe P+1”, Municipiul Târgoviște, localitatea Priseaca,

 punct „Pe Deal”, T42, P609/39, jud. Dâmbovița, beneficiar MIHAI AUREL

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 26832/07.08.2019;

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan și construire locuințe P+1”, Municipiul Târgoviște, localitatea Priseaca, punct „Pe Deal”, T42, P609/39,jud. Dâmbovița, beneficiar MIHAI AUREL;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan și construire locuințe P+1”, Municipiul Târgoviște, localitatea Priseaca, punct „Pe Deal”, T42, P609/39, jud. Dâmbovița, beneficiar MIHAI AUREL .

Art. 2 Se stabilesc funcțiunea dominantă: L – locuire și următorii indicatori urbanistici: POT max= 38%; CUT = 0,76;  Hmax10,00 m (la coamă), nr. niv. maxim P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   340

Tgv. 28.08.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                                     

                                                                 

HOTĂRÂRE

      privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Desființare construcții C1și C2,Construire două locuințe cuplate P+M”, Municipiul Târgoviște,

str. Nicolae Filipescu, nr. 61, jud. Dâmbovița, beneficiar BOIA CRISTINA

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 27646/13.08.2019;

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Desființare construcții C1și C2, Construire două locuințe cuplate P+M”, Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Filipescu, nr. 61, jud. Dâmbovița, beneficiar BOIA CRISTINA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Desființare construcții C1și C2, Construire două locuințe cuplate P+M”, Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Filipescu, nr. 61, jud. Dâmbovița, beneficiar BOIA CRISTINA.  Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 5, funcțiunea dominantă: LMu – Zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare P, P+1, P+2 (până la 10,00m) și următorii indicatori urbanistici: POT max= 40%; CUT = 0,80;  RHmax9,00 m (la coamă), nr. niv. P+M.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   341

Tgv. 28.08.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                                       

HOTĂRÂRE

      privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire showroom, birouri, magazii depozitare și împrejmuire teren”, Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 202,

jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea HEXA IDP S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 27647/13.08.2019;

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire showroom, birouri, magazii depozitare și împrejmuire teren”, Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 202, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea HEXA IDP S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire showroom, birouri, magazii depozitare și împrejmuire teren”, Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 202, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea HEXA IDP S.R.L.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă: IS - zonă pentru instituții și servicii de interes general, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT max= 60%; CUT = 1,00;  Hmax = 10,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   342

Tgv. 28.08.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                  

HOTĂRÂRE

      privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Clinică medicală D+P+1+M”, Municipiul Târgoviște, Str. I.H. Rădulescu, nr. 11, jud. Dâmbovița,

beneficiar Societatea MEDCARE DR. TOMESCU ANDREI S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 27648/13.08.2019;

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Clinică medicală D+P+1+M”, Municipiul Târgoviște, Str. I.H. Rădulescu, nr. 11, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea MEDCARE DR. TOMESCU ANDREI S.R.L.

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire Clinică medicală D+P+1+M”, Municipiul Târgoviște, Str. I.H. Rădulescu, nr. 11, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea MEDCARE DR. TOMESCU ANDREI S.R.L.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 2, funcțiunea dominantă: Li –zonă pentru locuințe individuale și de tip duplex/cuplate; IS - zonă pentru instituții și servicii de interes general, zona Sv- spații verzi cu rol ambiental  și de protecție; zona Cr- căi de comunicație rutieră, respectiv următorii indicatori urbanistici:

Zona Li –locuințe individuale și de tip duplex/cuplate: POT max= 45%; CUT = 1,3;  Hmax = 10,00 m., RHmax: P, P+1, P+2;

Zona IS- instituții și servicii de interes general:  POT max= 50%; CUT = 2,0;  Hmax = 10,00 m., RHmax: D+P+1+M;

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   343

Tgv. 28.08.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                               

                                                                

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii  din funcțiune și casarea  unor bunuri ce compun Stadionul Municipal „Eugen Popescu” și ,,Piața Tricolorului”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§       Referatul de aprobare nr. 28286/21.08.2019;

§    Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§    Adresele nr. 25815/30.07.2019 și 28065/20.08.2019 ale Direcției Managementul Proiectelor;

§    Prevederile cap. III din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare;

§     Prevederile art. (2) ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§   Avizele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1), lit. a) și art. 361 alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri ce compun Stadionul Municipal ”Eugen Popescu” din Municipiul Târgoviște, prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri ce compun ,,Piața Tricolorului” din Municipiul Târgoviște, prevăzute în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea prin dezmembrare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

·        Șopron intrare vestiar C1: număr de inventar 102200, valoare aferentă 5.000 lei;

·        Împrejmuire teren fotbal: număr de inventar 102194, valoare aferentă 50.000 lei.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   344

Tgv. 28.08.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

                                                                 

                                                              

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 28423/22.08.2019;

§  Raportul comun al compartimentelor de resort nr. 28424/22.08.2019, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 137/27.06.2013 privind transmiterea în folosință gratuită către Universitatea „Valahia” a imobilului  - Clădire cămin nr. 1 - situat incinta Liceului „Voievodul Mircea” din Bdul Regele Carol I, nr. 70, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 292/26.11.2014 privind transmiterea în folosință gratuită a unui bun proprietatea Municipiului Târgoviște către Clubul Sportiv Școlar Targoviște;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 427 - Bazine acumulare Priseaca, 428 - Teren - Bazine acumulare Priseaca, 1560 - Teren - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1838 - PT4 Micro VI - Strada Basarabiei, 1856 - PT Crăițe - Strada Crăițelor, 2623 - Teren PT 7 Micro VI, 2631 - Teren Strada Basarabiei, 3697 - Teren strada Crăițelor nr. 2B, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 427, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cartier Priseaca; stație clorinare compusă din următoarele construcții: C1-vestiare 56 mp, C2-birou comandă 47 mp, C3-C4-C5-bazine de apă în suprafață totală de 4.040 mp, C6-bazin neutralizare 10 mp și C7-bazin clorinare 9 mp, cu echipamente, racorduri, instalații, rezervoare de apă, teren aferent = 13.149 mp; Carte funciară 85184 număr cadastral 85184,

- la poziția 428, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cartier Priseaca; Bazine acumulare Priseaca; cvartal 271, parcela 1/1; Categoria de folosință CC- Curți construcții; Vecinătăți: Nord – Ocolul Silvic, Est - teren municipiu, DE 563 și proprietate particulară, Sud – număr cadastral 8211, Vest - teren municipiu;  suprafața = 13.149 mp; Carte funciară 85184 număr cadastral 85184, iar coloanal 5 va avea următorul cuprins,, 591.705 lei“

- la poziția 1560, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada  Justitiei nr. 3; compus din arenă de joc, pistă și evantaie atletism, teren antrenament și grevat de construcții; Vecinătăți: Nord - proprietate particulară și numerele cadastrale 70732, 10324, 10318; Est – numerele cadastrale 10318, 83882, 7923, 75536, 83106 și 83105, Sud - numerele cadastrale 83119, 83825, 5323 și 84637; Vest - numerele cadastrale 84734, 83928 și 83858; Suprafața = 35.937 mp; Carte Funciară nr. 85136, număr cadastral 85136 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.781.100 lei“

- la poziția 1838, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Basarabiei; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 360 mp; Carte funciară 84959 număr cadastral 84959 - C1-U1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.568 lei“

- la poziția 1856, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Strada Crăițelor nr. 2 B; Clădire din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, formată din apartamentele U1 și U4; Suprafața construită = 265 mp; Carte Funciară nr. 84741, număr cadastral 84741 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “34.952 lei“,

- la poziția 2623, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Strada Tudor Vladimirescu, categoria de folosinț㠖 curți construcții, suprafața totală = 274 m2 din care: cota parte teren corespunzătoare numărului cadastral 84953-C1-U1 = 244/408 m2  și cota parte teren corespunzătoare numărului cadastral 84953-C1-U4 = 30/408 m2 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “80.310 lei“;

- la poziția 2631, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 4 Micro VI “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Basarabiei; cvartal 101, parcela 39; categoria de folosință CC curți-construcții; suprafața = 505 mp, Carte Funciară nr. 84959, număr cadastral 84959“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “148.016 lei“

- la poziția 3697, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC- Curți construcții; Vecinătăți: Nord - teren municipiu, Est - teren municipiu, Sud - teren municipiu, Vest - teren municipiu; suprafața = 503 mp; Carte funciara 84741, numar cadastral 84741“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “164.893 lei“.

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Hotărârea Consiliului Local nr. 137/27.06.2013 privind transmiterea în folosință gratuită către Universitatea „Valahia” a imobilului  - Clădire cămin nr. 1 - situat incinta Liceului „Voievodul Mircea” din Bdul Regele Carol I, nr. 70, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Hotărârea Consiliului Local nr. 292/26.11.2014 privind transmiterea în folosință gratuită a unui bun proprietatea Municipiului Târgoviște către Clubul Sportiv Școlar Targoviște, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a pozițiilor: 3812-Teren Strada Justiției, în suprafață de 785 mp, valoare aferentă 235.500 lei și 3813-Teren Strada Justiției în suprafață de 718 mp, valoare aferentă 215.400 lei.

Art. 6 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 7 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   345

Tgv. 28.08.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița a punctului termic „PT 7 Micro VI” cu terenul aferent clădirii, situat în Municipiul Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 28353/21.08.2019;

§   Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 28354/21.08.2019;

§Adresa Consiliului Județean Dâmbovița nr. 26955/07.08.2019, formulată în baza H.C.J.D. nr. 153/30.07.2019 privind aprobarea cererii de transmitere a unui bun imobil teren și construcție situat în Târgoviște, strada Valul Cetății (P.T. VII), din domeniul public al municipiului Târgoviște, în domeniul public al Județului Dâmbovița;

§Extrasul de Carte Funciară 84953 din care reiese că bunurile imobile - teren și clădire fost punct termic „PT7 Micro VI”, situate în strada Tudor Vladimirescu, având numărul cadastral 84953, aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§Extras din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște din care reiese că la nr. inventar 70001411, poziția 2623, figurează terenul pe care este amplasată clădirea fostului punct termic „PT 7 Micro VI”;

§Extras din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște din care reiese că la nr. inventar 101039, poziția 1802, figurează clădirea fostului punct termic „PT 7 Micro VI”;

§Avizele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1), lit. a) și art. 294 alin. (3), (5) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița a unui bun imobil compus din construcție - fost punct termic „PT 7 Micro VI” și teren aferent clădirii, situat în Municipiul Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu, în vederea amenajării unui spațiu pentru depozitarea și păstrarea documentelor.

Art. 2 Datele de identificare ale bunului imobil care face obiectul articolului 1 din prezenta hotărâre sunt următoarele:

a) fost punct termic „PT 7 Micro VI”, Strada Tudor Vladimirescu; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, compusă din apartament U1 în suprafață construită de 230 m2, număr cadastral 84953 - C1- U1 și apartament U4 în suprafață construită de 28 m2, număr cadastral 84953 - C1- U4; suprafața totală construită = 258 m2, suprafața utilă totală = 241,31 m2; an PIF = 1993; valoare de inventar  = 51.043  lei (reevaluată în 2017);

b) teren aferent „PT 7 Micro VI”, Strada Tudor Vladimirescu, categoria de folosinț㠖 curți construcții, suprafața totală = 274 m2 din care: cota parte teren corespunzătoare numărului cadastral 84953-C1-U1 = 244/408 m2  și cota parte teren corespunzătoare numărului cadastral 84953-C1-U4 = 30/408 m2 ; valoare de inventar  = 80.310 lei (reevaluată în 2017); Carte funciară 84953 număr cadastral 84953.

Art. 3 Transmiterea se va efectua pe bază de protocol, ce se va încheia între cele două instituții.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   346

Tgv. 28.08.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL

către actualii chiriași

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr.  27614/13.08.2019;

§ Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;                   

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Ordinului nr. 2097/2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se anulează prețurile de vânzare aprobate de consiliul local în anul 2019, pentru locuințele pentru tineri construite prin ANL, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, anulare determinată de modificarea modului de stabilire a prețului de vânzare.

Art. 2 Se aprobă vânzarea a 7 (șapte) locuințe A.N.L. către actualii titulari ai contractelor de închiriere, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Secretarul General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în anexa 2.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   347

Tgv. 28.08.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ

 de stat, către actualul chiriaș

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr.  27612/13.08.2019;

§ Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului și din fondul unităților economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile art. 2 al H.C.L. nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTÂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea, sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractul de vânzare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   348

Tgv. 28.08.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                      

 

            

ANEXA la H.C.L. nr. 348/28.08.2019

 

       TABEL  NOMINAL

întocmit în baza HCL nr. 59, art. 2/30.03.2001

cu apartamentul din fondul locativ de stat

ce urmează a fi vândut chiriașului conform prevederilor

Decret -Lege nr. 61/1990

 

Nr. crt.

Nr.înreg.

Numele și prenumele solicitantului

Adresa

Nr. și data contractului de închiriere

 

PIF

Preț apart. calculat cf. Legii 61/1990, 76/1994

 

 

1.

 

 

 

 

22207/

02.07.2019

 

 

DOICAN AURELIA CRISTINA

 

Str. Udriște Năsturel nr.8, bl. 26, sc. D, et. 4, ap. 78,

Su =

38,08 m2

 

    24/03.01.2019

 

1976

 

13.826 lei

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                 jr. Chiru-Cătălin Cristea