ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

25.06.2015

 

153.  Hotărâre privind premierea echipei de cercetători din cadrul Universității Valahia Târgoviște

154. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție și a unor funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

155. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, precum și a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 

156. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

157. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate

158. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al municipiului Târgoviște și a caietelor de sarcini pentru activitățile ce compun serviciul public de salubrizare

159. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A. (semnare ctr. mandat Olaru+numire membru provizoriu CA Chițulescu Corneliu)

160. Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște

161. Hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din Municipiul Târgoviște în vederea participării la programele locale multianuale privind creșterea performanței energetice în anul 2015

162. Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanțări rambursabile interne în suma de 18.020.000 lei, pentru finanțarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale străzi în Municipiul Târgoviște”

163. Hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „AMENAJARE PARC AGREMENT ȘI LOISIR U.M. GARÔ, Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, Beneficiar: JUDEȚUL DÂMBOVIȚA pin Consiliul Județean Dâmbovița

164. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan cu suprafața de teren de 3.000 mp pentru construire hală parter și împrejmuire teren”,  Târgoviște, T 17, P 265/210, P 265/211, beneficiar S.C. FIV IMPEX COMPANY S.R.L.

165. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M”,  Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 27, beneficiar CRISTEA MARIUS OCTAVIAN

166. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ P+3”,  Târgoviște, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar POSIRCA MARIA

167. Hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005, cu modificările și completările ulterioare

168. Hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

169. Hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

170. Hotărâre privind vânzarea directă a terenurilor atribuite în folosință în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 beneficiarilor acestor terenuri

171. Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgoviște în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI a unui bun imobil - teren Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Gheorghe, în suprafață de 896 mp, situat în Bdul. Unirii, nr. 23 B

172. Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgoviște în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI a unui bun imobil - teren Biserica din Cartierul Tineretului Sagricom, în suprafață de 800 mp,situat în str. Mircea Georgescu, nr. 10

173. Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil situat în Calea Ploiești, nr. 85 și darea în administrare către Poliția Locală a Municipiului Târgoviște

174. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

175. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2015al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

176. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Eroilor - zona Piața Bucegi

177. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 12,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

178. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 12,33 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

179. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 21,17 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

180. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,29 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 68

181. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 8,15 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, nr. 2 A - zona Baia Comunală

182. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren, în suprafață de 168 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1E

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HOTĂRÂRE

   privind premierea echipei de cercetători

  din cadrul Universității Valahia Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 25.06.2015 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice privind premierea echipei de cercetători din cadrul Universității Valahia Târgoviște;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru rezultatele excepționale obținute la concursul  ICRA -2015- Mobile Microrobotics Challenge, concurs ce s-a desfășurat în perioada 26-30 mai 2015 la Washington State Convertion Center în Seattle, Washington, USA se premiază cu suma de 2000 lei net, următorii membri ai echipei de cercetători din cadrul Universității Valahia Târgoviște:

conf. dr. Alexandru Ioan Vișan

dr. Florin Dragomir

asist. dr. ing. Mihaela Ivan

drd. Valentin Gurgu

student Nicolae Rădulescu

Art. 2 Suma va fi asigurată din capitolul bugetar 65.02- Învățământ, titlul II Bunuri și servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

       

 

    Nr.   153 

    Tgv. 25.06.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice de execuție și a unor funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§      Rapoartele de specialitate ale Serviciului Resurse Umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice de execuție și a unor funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste și a Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

§        Adresa Instituției Prefectului - Județul Dîmbovița nr. 10021/15.04.2015 privind numărul maxim de posturi;

§        Prevederile art. 26 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

§        Prevederile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§        Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

§        Procesele-verbale finale ale concursului de promovare în grad profesional;

§        Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§        Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a șase funcții publice de execuție («consilier, clasa I, grad profesional principal» în posturi de «consilier, clasa I, grad profesional superior») din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste.

Art. 2 Se aprobă transformarea a trei funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste și Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

-  o funcție contractuală de inspector de specialitate, grad profesional debutant se transformă în inspector de specialitate, grad profesional II;

-  o funcție contractuală de inspector de specialitate, grad profesional II se transformă în inspector de specialitate, grad profesional I;

-  o funcție contractuală de inspector de specialitate, grad profesional I se transformă în inspector de specialitate, grad profesional IA;

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

    Nr.   154  

    Tgv. 25.06.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, precum și a organigramei și a statului de funcții ale

Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere :

§Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, precum și a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

§Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 28271/2015 și înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 16625 din 23.06.2015;

§Adresa Instituției Prefectului - Județul Dîmbovita nr. 10021/15.04.2015 privind numărul maxim de posturi;

§Prevederile art. 100, 107, 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. XVI, alin. 2 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;   

§Prevederile art. 26 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

§ Prevederile art. 138 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală;

§ Prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                 

§Prevederile art. 36, alin.(2), lit. „a” și alin. (3), lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.08.2015 se aprobă organigrama și statul de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Începând cu data de 01.08.2015 se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform anexelor 3 si 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane și Asigurarea Calitații, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     

    Nr. 155 

    Tgv.25.06.2015

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale

Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 25.06.2015 având în vedere :

§Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 28270/2015 și înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 16626 din 23.06.2015;

§Adresa Instituției Prefectului - Județul Dîmbovița nr. 10021/15.04.2015 privind numărul maxim de posturi;

§Prevederile art. 99, 100, 107, 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. XVI, alin. 2 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;   

§Prevederile art. 26 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

§  Prevederile art.138 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală;Prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                 

§Prevederile art. 36, alin.(2), lit. „a” și alin. (3), lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.08.2015 se aprobă organigrama și statul de funcții ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                       

    Nr.  156

    Tgv. 25.06.2015

   

                                                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții

ale Direcției de Salubritate

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate;

§  Prevederile HCL nr. 166/27.06.2014 referitoare la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

Nr.   157

Tgv. 25.06.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al municipiului Târgoviște și a caietelor de sarcini pentru activitățile ce compun serviciul public de salubrizare

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de salubrizare în aria administrativă a municipiului Târgoviște și a Caietelor de sarcini ale Serviciului Public de Salubrizare;

§ Prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;

§ Prevederile Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

§ Prevederile Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

§ Prevederile O.U.G. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006;

§ Prevederile H.C.L. nr. 191/23.04.2008 privind înființarea Direcției de Salubritate în subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§ Prevederile HC.L. nr. 293/21.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare în aria administrativă a Municipiului Târgoviște al Serviciului Public de Salubrizare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Administrația Publică Locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de salubrizare al municipiului Târgoviște, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă caietele de sarcini ale activităților ce compun serviciului public de salubrizare al municipiului Târgoviște, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3 Începând cu data prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Directia Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                                                                                                Link Anexe HCL 158: 1   2   3   4   5

Nr.   158

Tgv. 25.06.2015

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, avand in vedere:

§     Adresa S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A, nr. 19032/03.06.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 14720/04.06.2015;

§   Raportul de specialitate nr. 16002 din data de 17.06.2015 întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§       Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile OUG. nr. 109/2011 referitoare la guvernanța corporativă la întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 82/29.04.2015 referitoare la stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A. ;

§        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., din data de 03.07.2015, ora 1200, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

    Nr.   159

     Tgv. 25.06.2015

 

 

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                  Anexa la H.C.L nr. 159/25.06.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 02.06.2015  pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.    Se împuternicește dl. Ciocîrlan Adrian-Dumitru, în calitate de reprezentant legal al actionarului majoritar al societatii in Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA,  sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de mandat anexat, ale cărui clauze au fost aprobate prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 28 din 29.08.2014, cu dl. Olaru Marin, membru în Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A., pentru restul de mandat, respectiv până la data de 30.05.2018.

 

 

Pentru  ____X______    Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

2.    Să numească, pentru un mandat de 4 luni, pe dl. CHIȚULESCU CORNELIU  membru provizoriu al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

 

 

Pentru  _____X_____    Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

 

                       

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv

al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște prin care se propune modificarea Actului Constitutiv al societății;

§   Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 privind înființarea S.C MUNICIPAL   SECURITY  S.R.L.  avand ca actionar unic Consiliul Local Municipal Targoviste;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” și ale alin. 5, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L., după cum urmează:

„Administratorul societății, având calitatea de director va fi numit prin Dispozitia Primarului Municipiului Târgoviște pe o perioadă de 3 ani și va exercita obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate.”

Art. 2 Actului Constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. se va republica, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

  Nr.   160

  Tgv. 25.06.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din Municipiul Târgoviște în vederea participării la programele locale multianuale privind creșterea performanței energetice în anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice – Compartiment Energetic, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din Municipiul Târgoviște în vederea participării la programele locale multianuale privind creșterea performanței energetice în anul 2015;

§  Prevederile art. 19, lit. „b” și art. 29 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Normei metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice;

§  Programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

       HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Lista blocurilor de locuințe din Municipiul Târgoviște în vederea participării la programele locale multianuale privind creșterea performanței energetice în anul 2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea și execuția lucrărilor la imobilele cuprinse în Lista blocurilor de locuințe pentru anul 2015 se va realiza în limita fondurilor alocate de la bugetul local, bugetul de stat și alte surse atrase (fonduri europene nerambursabile).

Art. 3 Cu adcerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

         Nr.   161

          Tgv. 25.06.2015

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanțări rambursabile interne în suma de 18.020.000 lei,
pentru finanțarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale străzi în Municipiul Târgoviște”

   

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședintă ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Economice prin care se propune aprobarea începerii de către executiv a procedurii pentru contractarea unui împrumut în suma de 18.020.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții “Reparații capitale străzi în Municipiul Târgoviște”

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 și alin. 4 lit. b,  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

             În temeiul art. 45 alin. 2 lit. b din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă demararea de către executiv a procedurii pentru contractarea unui împrumut pentru finanțarea obiectivului de investiții “Reparații capitale străzi în Municipiul Târgoviște”, în următoarele condiții:

·               Valoarea finanțării rambursabile 18.020.000 lei

·               Durata creditului 120 luni

·               Perioadă de grație de 24 luni

·               Perioada rambursare de 96 luni

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și Secretarul municipiului pentru comunicare.

         

                       

          Nr.   162

          Tgv. 25.06.2015

          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru

„AMENAJARE PARC AGREMENT ȘI LOISIR U.M. GARÔ, Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51,

Beneficiar: JUDEȚUL DÂMBOVIȚA pin Consiliul Județean Dâmbovița

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „AMENAJARE PARC AGREMENT ȘI LOISIR U.M. GARÔ, Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar: JUDEȚUL DÂMBOVIȚA pin Consiliul Județean Dâmbovița;

§  Prevederile art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „AMENAJARE PARC AGREMENT ȘI LOISIR U.M. GARÔ, Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar: JUDEȚUL DÂMBOVIȚA pin Consiliul Județean Dâmbovița.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

      

  Nr.   163

  Tgv. 25.06.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Extindere intravilan cu suprafața de teren de 3.000 mp pentru construire hală parter și împrejmuire teren”,  Târgoviște, T 17, P 265/210, P 265/211,

 beneficiar S.C. FIV IMPEX COMPANY S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan cu suprafața de teren de 3.000 mp pentru construire hală parter și împrejmuire teren”, Târgoviște, T 17, P 265/210, P 265/211, beneficiar S.C. FIV IMPEX COMPANY S.R.L.;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan cu suprafața de teren de 3.000 mp pentru construire hală parter și împrejmuire teren”, Târgoviște, T 17, P 265/210, P 265/211, beneficiar S.C. FIV IMPEX COMPANY S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  Nr.   164

  Tgv. 25.06.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M”,  Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 27,

 beneficiar CRISTEA MARIUS OCTAVIAN

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M”, Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 27, beneficiar CRISTEA MARIUS OCTAVIAN;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M”, Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 27, beneficiar CRISTEA MARIUS OCTAVIAN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

   

 

      

  Nr.   165

  Tgv. 25.06.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ P+3”, 

Târgoviște, str. Coconilor, nr. 2,

 beneficiar POSIRCA MARIA

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ P+3”, Târgoviște, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar POSIRCA MARIA;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ P+3”, Târgoviște, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar POSIRCA MARIA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

      

  Nr.   166

  Tgv. 25.06.2015

 

                                                            

               

                                                      HOTĂRÂRE                                                        

privind modificarea și completarea Actului Constitutiv

 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005,

cu modificările și completările ulterioare

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având in vedere:

§  Referatul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005, cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înființarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTÃRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, act constitutiv ce urmează a fi republicat.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIȘTE și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                                                  

 

  Nr.   167

  Tgv. 25.06.2015

 

               

                   HOTĂRÂRE                   

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având in vedere:

§   Referatul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii pentru activitatea de amenajare și întreținere spații verzi și curățenie în piețe și obor;

§  Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înființarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.;

§  Prevederile H.C.L. nr. 56/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTÃRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Cap. III - Drepturi și obligații, art. 11, pct. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., după cum urmează: “să achite în termen de până la 90 zile calendaristice, contravaloarea facturilor lunare pentru serviciile prestate. În cazul depășirii acestei scadențe stabilită de comun acord între părți, beneficiarul lucrărilor va achita dobânzi și penalități în cuantumul stabilit ca și pentru obligațiile bugetare.”

Art. 2 Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2 și Anexei nr. 6 la Contractul de delegare de gestiune, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011, conform noilor Anexe republicate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 56/14.03.2011, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate, urmând să se republice Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A. și anexele nr. 2 și nr. 6, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIȘTE și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                                                  

 

  Nr.   168

  Tgv. 25.06.2015

 

 

                                                           HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având in vedere:

§      Referatul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii pentru activitatea de amenajare și întreținere spații verzi și curățenie în piețe și obor;

§      Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înființarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

§      Prevederile H.C.L. nr. 57/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTÃRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Cap. III - Drepturi și obligații, art. 11, pct. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, după cum urmează: “să achite în termen de până la 90 zile calendaristice, contravaloarea facturilor lunare pentru serviciile prestate. În cazul depășirii acestei scadențe stabilită de comun acord între părți, beneficiarul lucrărilor va achita dobânzi și penalități în cuantumul stabilit ca și pentru obligațiile bugetare.”

Art. 2 Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2 și Anexei nr. 6 la Contractul de delegare de gestiune, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011, conform noilor Anexe republicate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 57/14.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate, urmând să se republice Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște și anexele nr. 2 și nr. 6, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIȘTE și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 Nr.   169

  Tgv. 25.06.2015

HOTĂRÂRE

privind vânzarea directă a terenurilor atribuite în folosință în

conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 beneficiarilor acestor terenuri

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședinta ordinară, astăzi, 25.06.2015, avand in vedere:

§ Solicitările beneficiarilor terenurilor atribuite în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003, înregistrate la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 12331, 12232/11.05.2015 și nr. 13030 din data de 18.05.2015;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol privind vânzarea directă a terenurilor atribuite în folosință, conform Legii nr. 15/2003, beneficiarilor acestor terenuri;

§ Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuințe, proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 175/27.06.2014 referitoare la aprobarea atribuirii în folosință gratuită în vederea edificării de locuințe, a unui număr de 8 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Real S.R.L. din care a rezultat un preț al terenului de 13,8 euro/mp și respectiv 14,23 euro/mp ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 72464, în suprafață de 13449 mp în 45 de loturi, conform planurilor anexate.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a 40 de loturi de teren atribuite conform Legii nr. 15/2003

Art. 3 Se aprobă vânzarea directă a a terenurilor atribuite în folosință în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 beneficiarilor acestor terenuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul Municipiului Târgoviște va desemna un funcționar public care să                       semneze actul de dezmembrare și actul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 5 Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a actului de vânzare – cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 6  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză și repartizare a loturilor cămin de casă și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

  Nr.   170

  Tgv. 25.06.2015

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 170/25.06.2015

 

 

 

 

Tabel nominal

cu persoanele care au solicitat cumpărarea terenului

atribuit în folosință în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Adresa teren

Suprafață teren

Preț

Observații

1.

Soficiuc Marian

Str. Gib Constantin,

nr. 40 (lot nr. 2)

237 mp

13,8 euro/mp

 

2.

Cîrstoiu Irina

Str. Gib Constantin,

nr. 42 (lot nr. 3)

237 mp

13,8 euro/mp

 

3.

Panait Nicolae

Str. Ciocârliei, nr. 8

180 mp

14,23 euro/mp

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgoviște în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI a unui bun imobil - teren Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Gheorghe, în suprafață de 896 mp,

situat în Bdul. Unirii, nr. 23 B

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgoviște în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI a unui bun imobil - teren Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Gheorghe, în suprafață de 896 mp, situat în Bdul. Unirii, nr. 23 B;

§       Adresa nr. 10858 din data de 27.04.2015, prin care ARHIEPISCOPIA TARGOVISTE, solicită transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului din Bdul. Unirii, nr. 23 B;

§       Prevederile art. 1 și art. 3, alin. 2 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

§       Prevederile H.C.L. nr. 245/29.06.2005 privind darea în folosință gratuită pe o perioada de 49 de ani, dar nu mai mult de durata existenței construcției, a terenului în suprafață de 900 m.p., situat în Municipiul Târgoviște, Bulevardul Unirii, între blocurile 68 – 69, pentru construirea unui lacaș de cult, către Arhiepiscopia Târgoviște;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă conform Legii nr. 239/2007, trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a terenului în suprafață de 896 mp, situat în Bulevardul Unirii nr. 23B, conform planului de situație anexat, cu următoarele date de identificare:

- Denumirea bunului:                 Teren Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Gheorghe;

- Adresă și amplasament:          Bulevardul Unirii nr. 23B; categoria de folosință Cc – curți construcții; număr cadastral 81477;

- Suprafața:                              896 mp;

- Număr inventar:                     701082;

- Valoare de inventar:   270.000 lei.

Art. 2. Se aprobă conform Legii nr. 239/2007, transmiterea fără plată din proprietatea privată a Municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei, a bunului imobil - Teren Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Gheorghe, în suprafață de 896 mp, identificat conform datelor  prevăzute la Art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 3 Imobilul se va transmite prin protocol și va fi folosit pentru desfășurarea activităților cu caracter de cult religios, Arhiepiscopia Targoviștei respectând dispozițiile Art. 4 din Legea nr. 239/2007.

Art. 4. Începând cu data prezentei HCL nr. 245/29.06.2005 se revocă.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Partimoniului Public și Privat, Arhiepiscopia Târgoviștei și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

Nr.   171

Tgv. 25.06.2015

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgoviște în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI a unui bun imobil - teren Biserica din Cartierul Tineretului Sagricom, în suprafață de 800 mp,situat în str. Mircea Georgescu, nr. 10

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgoviște în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI a unui bun imobil - teren Biserica din Cartierul Tineretului Sagricom, în suprafață de 800 mp, situat în str. Mircea Georgescu, nr. 10;

§       Adresa nr. 10859 din data de 27.04.2015, prin care ARHIEPISCOPIA TARGOVISTE, solicită transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului din str. Mircea Georgescu, nr. 10;

§       Prevederile art. 1 și art. 3, alin. 2 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

§       Prevederile H.C.L. nr. 442/10.12.2009 privind privind darea în folosință gratuită către « Arhiepiscopia Târgoviște » a unui teren proprietate publică a Municipiului Târgoviște în suprafață de 800 mp situat în zona Sagricom-Cartierul Tineretului

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă conform Legii nr. 239/2007, trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a terenului în suprafață de 800 mp, situat în locația SAGRICOM - Cartierul Tineretului, strada Mircea Georgescu nr. 10, conform planului de situație anexat, cu următoarele date de identificare:

- Denumirea bunului:    Teren Biserica din Cartierul Tineretului – Sagricom;

- Adresa și amplasament:         strada Mircea Georgescu, nr. 10; categoria de folosință Cc – curți construcții; număr cadastral 81952;

- Suprafața:                              800 mp;

- Număr inventar:                     701026;

- Valoare de inventar:   56.000 lei.

Art. 2. Se aprobă conform Legii nr. 239/2007, transmiterea fără plată din proprietatea privată a Municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei, a bunului imobil - Teren Biserica din Cartierul Tineretului  Sagricom, în suprafață de 800 mp, identificat conform datelor  prevăzute la Art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 3 Imobilul se va transmite prin protocol și va fi folosit pentru desfășurarea activităților cu caracter de cult religios, Arhiepiscopia Targoviștei respectând dispozițiile Art. 4 din Legea nr. 239/2007.

Art. 4. Începând cu data prezentei HCL nr. 442/10.12.2009 se revocă.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Partimoniului Public și Privat, Arhiepiscopia Târgoviștei și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

Nr.   172

Tgv. 25.06.2015

 

 HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil situat în Calea Ploiești, nr. 85 și darea în administrare către Poliția Locală a Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§   Adresa nr. 15789 din data de 15.06.2015 prin care Poliția Locală a Municipiului Târgoviște solicită atribuirea bunului imobil în suprafață de 187 mp, situat în Calea Ploiești, nr. 85;

§   Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil situate în Calea Ploiești, nr. 85 și darea în administrare către Poliția Locală a Municipiului Târgoviște;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil situat în strada Calea Ploiești nr. 85, indicativul C 3 conform planului de situație anexat, cu următoarele date de identificare:

- Denumire:                              Clădire magazie și arhivă

- Elemente descriptive:              construcție din zidărie tip P cu trei compartimente, acoperiș terasă bitumată;

- Suprafața construită:              187 mp;

- Valoare inventar:                   25.130 lei.

Art. 2. Se aprobă darea în administrarea Poliției Locale a Municipiului Târgoviște a bunului imobil - Clădire magazie și arhivă - inclus în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, conform Art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 3 Transmiterea se va efectua prin protocol în care se vor stipula condițiile de folosință, în evidența contabilă urmând a se opera în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                   

  Nr.   173

  Tgv. 25.06.2015

                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2015

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§Procesul Verbal nr. 2 din data de 18.06.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 543/20.02.2015;

§   Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Dispoziției Primarului nr. 543/20.02.2015 privind reorganizarea comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale;

§   Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 18.06.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 210 contracte de închiriere până la data de 30.06.2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

  Nr.   174

  Tgv. 25.06.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2015

al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri

prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 2 din data de 19.06.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr.  1372/25.05.2015;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 19.06.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă anularea unui număr de 35 de repartiții, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 2 din data de 19.06.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă un număr de 43 de locuințe disponibile, conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 2 din data de 19.06.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă lista cu solicitanții din lista de priorități care nu au acces la locuințe disponibile, datorită neîndeplinirii prevederilor Punctului A din criteriile cadru aprobate prin HCL nr. 131/27.05.2015, conform Anexei nr. 3 la Procesul Verbal nr. 2 din data de 19.06.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă lista cu solicitanții din lista de priorități care au acces la locuințe disponibile, prin îndeplinirea prevederilor Punctului A din criteriile cadru aprobate prin HCL nr. 131/27.05.2015, conform Anexei nr. 4 la Procesul Verbal nr. nr. 2 din data de 19.06.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă repartiția unui număr de 43 de locuințe disponibile, conform Anexei nr. 5 la Procesul Verbal nr. 2 din data de 19.06.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.      

Nr.   175

Tgv. 25.06.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Bdul. Eroilor - zona Piața Bucegi

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Eroilor - zona Piața Bucegi, cvartal 31, parcela 18, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Eroilor - zona Piața Bucegi, cvartal 31, parcela 18, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diaconu Diana

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   176

  Tgv. 25.06.2015

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu în suprafață de 12,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Piața Bărăției

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 12,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț, cu produse alimentare și nealimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 12,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare și nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diaconu Diana

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

           

  Nr.   177

  Tgv. 25.06.2015

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 12,33 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 12,33 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț, cu produse alimentare și nealimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 12,33 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț, cu produse alimentare și nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diaconu Diana

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                               

  Nr.   178

  Tgv. 25.06.2015

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 21,17 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 21,17 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, în vederea desfășurării activității de comerț, cu produse alimentare și nealimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 21,17 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, în vederea desfășurării activității de comerț, cu produse alimentare și nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diaconu Diana

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 19 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   179

  Tgv. 25.06.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,29 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 68

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,29 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 68, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,29 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 68, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diaconu Diana

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   180

  Tgv. 25.06.2015

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 8,15 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, nr. 2 A - zona Baia Comunală

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 8,15 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, nr. 2 A - zona Baia Comunală, în vederea desfășurării activității de prestări servicii (confecționare chei și încărcări brichete);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 8,15 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, nr. 2 A - zona Baia Comunală, în vederea desfășurării activității de prestări servicii.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diaconu Diana

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 68 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul oncesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.                                                                     

                                   

  Nr.   181

  Tgv. 25.06.2015

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren, în suprafață de 168 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1E

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 25.06.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui teren, în suprafață de 168 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1 E, în vederea amenajării unei parcări auto;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui teren, în suprafață de 168 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1 E, în vederea amenajării unei parcări auto, conform planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diaconu Diana

Păunescu Andrei

Rădulescu Cătălin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 9 lei/mp/an, la care se adaugă TVA - zona II.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.                                                                     

                                   

 Nr.   182

  Tgv. 25.06.2015