111. Hotarâre privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2053/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

112. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

113. Hotarâre privind aprobarea acordului de transfer active încheiat între Municipiul Târgovişte, Nuon Energy România S.R.L. şi S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

114. Hotarâre privind demararea procedurilor pentru întocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere, transport, furnizare energie termică în Municipiul Târgovişte

115. Hotarâre privind modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013

116. Hotarâre privind demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare

117. Hotarâre privind preluarea de către Municipiul Târgovişte a contribuţiei de 50%, în cuantum de 1.047.197,33 lei, datorată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru Proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte” şi recuperarea acestei sume

118. Hotarâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Asociaţia „Ponte del Sorriso”, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa

119. Hotarâre privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

120. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

121. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

122. Hotarâre privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

123. Hotarâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială, Societatea Naţională de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dâmboviţa şi S.C. Indice Consulting and Management S.R.L privind proiectul strategic - multiregional ,,Competitivitate pentru o piaţă a muncii mai dinamică’’

124. Hotarâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială, Societatea Naţională de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dâmboviţa şi S.C. Indice Consulting and Management S.R.L privind proiectul strategic naţional «Consiliere şi formare profesională pentru dezvoltarea resurselor umane »

125. Hotarâre privind aprobarea Procedurii pentru acordarea înlesnirilor sub forma eşalonărilor la plată a obligaţiilor restante pentru contribuabilii persoane juridice

126. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 19.06.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

127. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 15.000 lei dlui. Oprea Adrian pentru fiul său Oprea Constantin Codruţ

128. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Valahia”

129. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei I.I. Constantinescu Silviu în vederea finanţării evenimentului

130. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 9.000 lei dlui. Pr. Dr. Gheorghe Manole pentru editarea lucrării „Creştinism şi cultură la Neagoe Vodă Basarab”

131. Hotarâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

132. Hotarâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare prin retragerea şi schimbarea destinaţiei mijlocului fix - STAŢIE DE POMPARE TÂRGOVIŞTE - şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei de Salubritate

133. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ ŞI SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER” în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu, nr. 41 A,  beneficiar SECARA ALEXANDRU IONEL

134. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SPAŢIU COMERCIAL PARTER+ETAJ” în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu, nr. 32 A,  beneficiar LUPOIU CONSTANTIN ŞI LUPOIU STEFANIA IOANA

135. Hotarâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Târgovişte, în sensul aprobării schimbului de imobile cu destinaţia de sedii sociale între Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi S.C. Municipal Security S.R.L.

136. Hotarâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

137. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” a imobilului  - Clădire cămin nr. 1 - situat incinta Liceului „Voievodul Mircea” din Bdul Regele Carol I, nr. 70

138. Hotarâre privind atribuirea în administrare Direcţiei de Salubritate a terenului situat în Târgovişte, strada Constructorilor, în vederea construirii unui nou amplasament pentru câinii comunitari

139. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 12, în curtea Grupului Şcolar de Transporturi Auto Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

140. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în curtea Grupului Şcolar „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

141. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 7,6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 262, în curtea Şcolii nr. 2 „Ion Alexandru Brătescu - Voineşti”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

142. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. I.E.Florescu, nr. 20, în incinta Grupului Şcolar Construcţii „Nicolae Mihăescu” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

143. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 16,45 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 2, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

144. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9,06 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 76, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

145. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu - zona C.F.Upet, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

146. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu - zona C.F.Upet, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

147. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 15,66 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, adiacent bl. 81, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

148. Hotarâre scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 30,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

149. Hotarâre scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 35 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, bl. 19 - 20, în vederea construirii unei anexe - zonă tehnică depozit

150. Hotarâre privind modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de Concesiune nr. 21/295/2010

151. Hotarâre privind modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de Concesiune nr. 22/296/2010

 

                                                                                                                                          

HOTĂRÂRE

privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2053/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 07.06.2013, avand in vedere:

§      Adresa Tribunalului Dâmbooviţa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 11854/13.05.2013, prin care se aduce la cunoştinţa Consiliului Local că pe rolul instanţei amintite se află dosarul nr. 2053/120/2013 avînd ca obiect obligarea Consiliului Local la constatarea încetării de drept a mandatului dlui Răducanu Tudorică;

§      Expunerea de motive a unui grup de 10 consilieri municipali prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind angajarea unui apărător care să reprezinte consiliul local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul dosarului nr. 2053/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa;

§      Poziţia adoptată de către Secretarul Municipiului Târgovişte potrivit căreia nu poate reprezenta Consiliul Local Municipal Târgovişte în instanţă întrucât hotărârea atacată nu poartă viza sa de legalitate;

§      Necesitatea asigurării asistenţei juridice de specialitate în cadrul dosarului în discuţie în cadrul căruia se contestă legalitatea unui act administrativ emis de Consiliul Local Municipal Târgovişte.

     În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă contractarea serviciilor unui apărător ales, în persoana domnului ANTON RĂZVAN FLORIN, care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în cadrul dosarului nr. 2053/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, având ca obiect obligarea Consiliului Local Municipal Târgovişte la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al dlui. Răducanu Tudorică.

Art. 2 Preşedintele de şedinţa va semna un contract de asistenţă juridică aferent şi împuternicirea apărătorului ales.

Art. 3 Onorariul apărătorului ales va fi suportat din bugetul Municipiului Târgovişte şi se va situa la nivelul onorariului orientativ minimal stabilit de Baroul Dâmboviţa, pentru fiecare fază procesuală.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   111

   Tgv. 07.06.2013

 

                                                                                                                                            

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 07.06.2013, avand in vedere:

§    Prevederile HCL nr. 22/10.01.2011 referitoare la aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§    Prevederile HCL nr. 44/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum şi a mandatului acestuia;

§    Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste şi a reprezentantului S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. cu modificările şi completările dispuse potrivit art. 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                   

   Nr.    112

   Tgv. 07.06.2013

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa 1

Consiliul Local                                                                                                                    

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare

a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. din data de ________

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.            Să modifice şi să completeze actul constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. astfel:

 

Art. 6, al capitolului II va avea următorul cuprins:

Scopul societăţii

Scopul societăţii comerciale constă în efectuarea, în condiţii de eficienţă economică şi de calitate, a activităţilor de producţie constând în execuţia de lucrări de construcţii, montaj şi instalaţii, reparaţii şi întreţinere, producţia, transportul, distribuţia şi comercializarea energiei termice şi a energiei electrice, cu respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare.

 

Art. 7 Obiectul propriu de activitate al societăţii, alin. 1 se completează cu literele f şi g, astfel:

f) Producerea, transportul, distribuţia şi comercializarea energiei termice.

            g) Producerea, transportul, distribuţia şi comercializarea energiei electrice.

                                                                                                                    

            Domeniul principal de activitate - alin. 3 al art. 7 se completează cu următoarele domenii de activitate:

    Cod 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

            351 Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice.

         3511 Producţia de energie electrică

         3512 Transportul energiei electrice

         3513 Distribuţia energiei electrice

         3514 Comercializarea energiei electrice

            353 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

         3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

 

   Pentru  ____X_______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

2.      Să se prezinte la Registrul Comerţului şi să solicite înscrierea modificărilor aduse actului constitutiv, potrivit pct. 1 din procura specială

 

              Pentru  ____X_______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa 2

Consiliul Local                                                                                                                    

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare

a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. din data de ________

 

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul S.C. ECO–SAL 2005 S.A. Târgovişte, numit prin HCL nr. 22/10.01.2011,  dl. BADEA DĂNUŢ, posesor al C.I. seria DD, nr. 457387, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.      Să modifice şi să completeze actul constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. astfel:

 

Art. 6, al capitolului II va avea următorul cuprins:

Scopul societăţii

Scopul societăţii comerciale constă în efectuarea, în condiţii de eficienţă economică şi de calitate, a activităţilor de producţie constând în execuţia de lucrări de construcţii, montaj şi instalaţii, reparaţii şi întreţinere, producţia, transportul, distribuţia şi comercializarea energiei termice şi a energiei electrice, cu respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare.

 

Art. 7 Obiectul propriu de activitate al societăţii, alin. 1 se completează cu literele f şi g, astfel:

 

f) Producerea, transportul, distribuţia şi comercializarea energiei termice.

            g) Producerea, transportul, distribuţia şi comercializarea energiei electrice.

                                                                                                                    

            Domeniul principal de activitate - alin. 3 al art. 7 se completează cu următoarele domenii de activitate:

 

    Cod 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

            351 Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice.

         3511 Producţia de energie electrică

         3512 Transportul energiei electrice

         3513 Distribuţia energiei electrice

         3514 Comercializarea energiei electrice

            353 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

         3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

 

   Pentru  ____X_______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

 

HOTARARE

   privind aprobarea acordului de transfer active încheiat între

 Municipiul Târgovişte, Nuon Energy România S.R.L. şi

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 07.06.2013, având în vedere:

§     Proiectul de Cogenerare Municipală Târgovişte din data de 30.09.2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Nuon Energy România S.R.L. şi S.C. TERMICA S.A.;

§     Contractul de Leasing Financiar Modificat care şi-a încetat executarea la 31.12.2012 ;

§     Rezoluţia asupra Restructurării Contractuale prin Transfer de active încheiată între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Nuon Energy România S.R.L. şi S.C. TERMICA S.A. la data de 28.08.2012;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi ale alin. 3, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă ACORDUL DE TRANSFER ACTIVE – ATA - 2013 încheiat între Municipiul Târgovişte, Nuon Energy România S.R.L. şi S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicesc Primarul jr. Gabriel Florin Boriga şi Viceprimarul ing. Ioan Ţuţuianu să semneze în numele şi pe seama Municipiului Târgovişte ACORDUL DE TRANSFER ACTIVE – ATA – 2013.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Nuon Energy România S.R.L. şi S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   113

    Tgv. 07.06.2013

                                                                                                               

 

HOTARARE

     privind demararea procedurilor pentru întocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere, transport, furnizare energie termică în Municipiul Târgovişte

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 07.06.2013, având în vedere:

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor pentru întocmirea studiului de oportunitate în vederea delegării gestiunii serviciului public de producere, transport, furnizare energie termică pentru zona sud-centru din Municipiul Târgovişte, determinată potrivit schiţei de amplasament prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   114

    Tgv. 07.06.2013

 

 

HOTARARE

privind modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 07.06.2013, având în vedere:

§      Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013;

§      Prevederile H.C.L. nr. 304/25.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit  nr.16 Str.  cel Mare nr.23 >>;

§      Prevederile H.C.L. nr. 327/25.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului GRUP ŞCOLAR SPIRU HARET»;

§      Prevederile H.C.L. nr. 326/25.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul de Arte Balasa Doamna»;

§      Prevederile H.C.L. nr. 333/25.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului SCOALA NR.13 Matei Basarab»;

§      Prevederile H.C.L. nr. 325/25.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul Teoretic Petru Cercel»;

§      Prevederile H.C.L. nr. 331/25.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului SCOALA NR.10 RADU CEL MARE»;

§      Prevederile H.C.L. nr. 318/25.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste -CORP A»;

§      Prevederile H.C.L. nr. 319/25.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste -CORP C »; 

§      Prevederile H.C.L. nr. 321/25.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste Impozite si Taxe- Punct Termic E»;

§      Prevederile H.C.L. nr. 320/25.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste Impozite si Taxe-Bloc E»;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin.3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Programului de Investiţii pentru anul 2013, în sensul completării cu următoarele obiective de investiţii, după cum urmează :

 

Nr.

Crt

Denumire obiectiv investiţii

Indicatori economici

Observaţii

Total general

C+M

 

1

 

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr.16

 

122.788.27 Lei

 

 

10.654.08   Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 304/25.11.2010

 

2

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr.7 şi Gradiniţa cu program prelungit nr.15

 

122.788.27 Lei

 

10.654.08   Lei

 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 305/25.11.2010

 

3

 

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr. 14

 

122.788.27

Lei

 

10.654.08

Lei  

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 306/25.11.2010

 

4

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr.3

 

113.306,14

Lei

 

10.654,08 

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 307/25.11.2010

 

5

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr 8 ,,Raza de soare ‘’

 

150.488,88

Lei

 

10.654,08

Lei 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 308/25.11.2010

 

6

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr.13

 

122.788,27

Lei

 

10.654,08

Lei  

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 309/25.11.2010

 

7

Dotare cu CT proprie a obiectivului Liceul nr. 3 Ion Heliade Radulescu

 

273.310

Lei

 

96. 651

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 310/25.11.2010

 

8

Dotare cu CT proprie a obiectivului Liceul nr. 4 Constantin Brancoveanu

 

365.052 

Lei

 

73.644

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 311/25.11.2010

 

9

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr.6 Tudor Vladimirescu

 

271.139

Lei 

 

77.555 

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 312/25.11.2010

 

10

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr.9 Grigore Alexandrescu

 

360.534 

Lei

 

107.135

Lei 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 313/25.11.2010

 

11

Dotare cu CT proprie a obiectivului Liceul nr. 2 Voievodul Mircea

 

535.092 

Lei

 

174.446

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 314/25.11.2010

 

12

Dotare cu CT proprie a obiectivului Centru Integrat SF.MARIA

 

15.200

Lei

 

5.460

Lei 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 315/25.11.2010

 

13

Dotare cu CT proprie a obiectivului Centru social  pentru persoane  varsnice SF.ELENA

 

16.070

Lei  

 

8.310

Lei  

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 316/25.11.2010

 

14

Dotare cu CT proprie a obiectivului Centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi - Târgovişte

 

17.050

Lei

 

12.150

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 317/25.11.2010

15

Dotare cu CT proprie a obiectivului Primăria Mun. Târgovişte, Corp A

 

45.680

 Lei

 

 

9.300

Lei

 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 318/25.11.2010

16

Dotare cu CT proprie a obiectivului Primăria Mun. Târgovişte, Corp C

 

26.890

Lei

 

 

7.690

Lei

 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 319/25.11.2010

17

Dotare cu CT proprie a obiectivului Primăria Mun. Târgovişte, Impozite şi Taxe PT E

 

 

 

41.850

Lei

 

 

 

33.850

 Lei

 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 320/25.11.2010

18

Dotare cu CT proprie a obiectivului Primăria Mun. Târgovişte, Impozite şi Taxe PT E

 

10.850

Lei

 

 

5.580

Lei

 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 321/25.11.2010

19

Dotare cu CT proprie a obiectivului Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu

 

399.528

Lei

 

10.654,08

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 322/25.11.2010

20

Dotare cu CT proprie a obiectivului Grup Scolar Constructii Montaj -  Nicolae Mihaescu

 

579.603

Lei

 

97.520

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 323/25.11.2010

21

Dotare cu CT proprie a obiectivului Colegiul  National Constantin Cantacuzino

 

228.530,02

Lei

 

10.654,08

Lei  

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 324/25.11.2010

22

Dotare cu CT proprie a obiectivului Liceul Teoretic Petru Cercel

78.096

Lei

 

29.115

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 325/25.11.2010

 

23

Dotare cu CT proprie a obiectivului Liceul de Arte Bălaşa Doamna

100.773

Lei

 

32.215

 Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 326/25.11.2010

 

24

Dotare cu CT proprie a obiectivului Grup Şcolar Spiru Haret

336.980

Lei

 

207.760

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 327/25.11.2010

25

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr. 3 Smaranda Gheorghiu

355.455

Lei

41.515

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 328/25.11.2010

26

Dotare cu CT proprie a obiectivului Scoala cu clasele I-VIII « Coressi »

 

204.025,63 Lei 

 

10.654,08

Lei  

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 329/25.11.2010

27

Dotare cu CT proprie a obiectivului Scoala nr. 8 Mihai Viteazu

97.673

Lei

29.115

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 330/25.11.2010

28

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr. 10 Radu cel Mare

628.613

Lei

 

41.515

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 331/25.11.2010

29

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr. 11 Paul Bănică

487.865

Lei

41.515

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 332/25.11.2010

30

 

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr. 13 Matei Basarab

629.853

Lei

 

42.755

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 333/25.11.2010

 

Art. 2 Pentru bocurile ANL şi blocurile cu locuinţe sociale se vor întocmi Studii de Fezabilitate în vederea dotării cu centrale termice de bloc, urmând a fi supuse spre aprobare Consiliului Local şi introduse în Programul de Investiţii pentru anul 2013.

Art. 3 Se asigură finanţarea noilor obiective din Bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   115

    Tgv. 07.06.2013

   

 

HOTARARE

privind demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 07.06.2013, având în vedere:

§      Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «b», alin. 4, lit. «e» din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru instituţii publice şi unităţi şcolare, după cum urmează:

 

 

Nr.

Crt

Denumire obiectiv investiţii

Indicatori economici

Observaţii

Total general

C+M

 

1

 

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr.16

 

122.788.27 Lei

 

 

10.654.08   Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 304/25.11.2010

 

2

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr.7 şi Gradiniţa cu program prelungit nr.15

 

122.788.27 Lei

 

10.654.08   Lei

 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 305/25.11.2010

 

3

 

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr. 14

 

122.788.27

Lei

 

10.654.08

Lei  

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 306/25.11.2010

 

4

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr.3

 

113.306,14

Lei

 

10.654,08 

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 307/25.11.2010

 

5

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr 8 ,,Raza de soare ‘’

 

150.488,88

Lei

 

10.654,08

Lei 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 308/25.11.2010

 

6

Dotare cu CT proprie a obiectivului Gradiniţa cu program prelungit  nr.13

 

 

122.788,27

Lei

 

10.654,08

Lei  

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 309/25.11.2010

 

7

Dotare cu CT proprie a obiectivului Liceul nr. 3 Ion Heliade Radulescu

 

 

273.310

Lei

 

96. 651

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 310/25.11.2010

 

8

Dotare cu CT proprie a obiectivului Liceul nr. 4 Constantin Brancoveanu

 

365.052 

Lei

 

73.644

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 311/25.11.2010

 

9

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr.6 Tudor Vladimirescu

 

271.139

Lei 

 

77.555 

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 312/25.11.2010

 

10

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr.9 Grigore Alexandrescu

 

360.534 

Lei

 

107.135

Lei 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 313/25.11.2010

 

11

Dotare cu CT proprie a obiectivului Liceul nr. 2 Voievodul Mircea

 

535.092 

Lei

 

174.446

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 314/25.11.2010

 

12

Dotare cu CT proprie a obiectivului Centru Integrat SF.MARIA

 

15.200

Lei

 

5.460

Lei 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 315/25.11.2010

 

13

Dotare cu CT proprie a obiectivului Centru social  pentru persoane  varsnice SF.ELENA

 

16.070

Lei  

 

8.310

Lei  

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 316/25.11.2010

 

14

Dotare cu CT proprie a obiectivului Centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi - Târgovişte

 

17.050

Lei

 

12.150

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 317/25.11.2010

15

Dotare cu CT proprie a obiectivului Primăria Mun. Târgovişte, Corp A

 

45.680

 Lei

 

 

9.300

Lei

 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 318/25.11.2010

16

Dotare cu CT proprie a obiectivului Primăria Mun. Târgovişte, Corp C

 

26.890

Lei

 

 

7.690

Lei

 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 319/25.11.2010

17

Dotare cu CT proprie a obiectivului Primăria Mun. Târgovişte, Impozite şi Taxe PT E

 

 

 

41.850

Lei

 

 

 

33.850

 Lei

 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 320/25.11.2010

18

Dotare cu CT proprie a obiectivului Primăria Mun. Târgovişte, Impozite şi Taxe PT E

 

10.850

Lei

 

 

5.580

Lei

 

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 321/25.11.2010

19

Dotare cu CT proprie a obiectivului Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu

 

399.528

Lei

 

10.654,08

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 322/25.11.2010

20

Dotare cu CT proprie a obiectivului Grup Scolar Constructii Montaj -  Nicolae Mihaescu

 

579.603

Lei

 

97.520

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 323/25.11.2010

21

Dotare cu CT proprie a obiectivului Colegiul  National Constantin Cantacuzino

 

228.530,02

Lei

 

10.654,08

Lei  

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 324/25.11.2010

22

Dotare cu CT proprie a obiectivului Liceul Teoretic Petru Cercel

78.096

Lei

 

29.115

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 325/25.11.2010

 

23

Dotare cu CT proprie a obiectivului Liceul de Arte Bălaşa Doamna

 

100.773

Lei

 

32.215

 Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 326/25.11.2010

 

24

Dotare cu CT proprie a obiectivului Grup Şcolar Spiru Haret

336.980

Lei

 

207.760

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 327/25.11.2010

25

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr. 3 Smaranda Gheorghiu

355.455

Lei

41.515

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 328/25.11.2010

26

Dotare cu CT proprie a obiectivului Scoala cu clasele I-VIII « Coressi »

 

204.025,63 Lei 

 

10.654,08

Lei  

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 329/25.11.2010

27

Dotare cu CT proprie a obiectivului Scoala nr. 8 Mihai Viteazu

97.673

Lei

29.115

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 330/25.11.2010

28

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr. 10 Radu cel Mare

628.613

Lei

 

41.515

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 331/25.11.2010

29

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr. 11 Paul Bănică

487.865

Lei

41.515

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 332/25.11.2010

30

 

Dotare cu CT proprie a obiectivului Şcoala nr. 13 Matei Basarab

629.853

Lei

 

42.755

Lei

S.F. aprobat prin H.C.L. nr. 333/25.11.2010

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   116

  Tgv. 07.06.2013

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

HOTĂRÂRE

privind preluarea de către Municipiul Târgovişte a contribuţiei de 50%, în cuantum de 1.047.197,33 lei, datorată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru Proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte” şi recuperarea acestei sume

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi, 07.06.2013 având în vedere :

§      Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 95370/20.12.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 32669/27.12.2012 prin care este notificată rezilierea unilaterală a Contractului de Finanţare nr. 1030/03.05.2012, începând cu data de 23.12.2012;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind aprobarea achitării cheltuielilor aferente lucrărilor de reabilitare termică corespunzătoare contribuţiei bugetului de stat;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la preluarea contribuţiei de 50% aferentă lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor, datorată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismmului, de către Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Contractul de Finanţare nr. 1030/03.05.2012;

§      Procesul - verbal nr. 94668/19.12.2012 încheiat la sediul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

§      Adresa Primăriei Municipiului Târgovişte înaintată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, nr. 25386/2012;

§      Prevederile Legii Finanţelor Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă preluarea de către Municipiul Târgovişte a contribuţiei de 50%, în cuantum de 1.047.197,33 lei datorată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru Proiectul „Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte”.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municuipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga să întreprindă toate demersurile pe langă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru reluarea finanţării şi recuperarea sumei de 1.047.197,33 lei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   117

  Tgv. 07.06.2013

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Asociaţia „Ponte del Sorriso”, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.06.2013, având în vedere:

§   Avizul conform nr. 9399 din data de 12.06.2013 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcţionat Şcoala Generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca, în „case de tip familial”;

§   Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr. 14520 din data de 12.06.2013;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „e” şi alin. 7, lit.”c”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcţionat Şcoala Generală cu Clasele I - IV,  Nr. 7, Priseaca, din Municipiul Târgovişte, judeţ Dâmboviţa, în „Case de tip familial”.

   Schimbarea destinaţiei se face pentru o perioadă de 10 ani, dată după care imobilul revine la destinaţia iniţială.

            Art. 2 Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Asociaţia „Ponte del Sorriso”, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, să semneze Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Asociaţia „Ponte del Sorriso”, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   118

Tgv. 18.06.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 27.06.2013, având in vedere:

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1744 din data de 22.01.2013 prin care se aduce la cunoştinţă excluderea din partid a dlui. Răducanu Tudorică;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal prin care se aduce la cunoştinţă hotărârea Comisiei Judeţene pentru Integritate, Statut şi Litigii;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 10738 din data de 12.04.2013;

§   Dosarul nr. 2053/120/2013;

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§   Prevederile art. 9 alin. 2, lit. h1, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. h1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   119

  Tgv. 27.06.2013

  

                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  27.06.2013 având în vedere :

§    Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, prin transformarea a 6 posturi, ca urmare a promovărilor în grad profesional;

§    Prevederile art. 68 şi 107, lit. „a” din Legea nr. 188/1999 - Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 1, alin. 2 din Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

§    Prevederile art. 5 din Anexa 1, Cap.I, lit. B.  din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. (3), lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, prin transformarea a 6 posturi, ca urmare a promovărilor în grad profesional, după cum urmează:

v   4 (patru) posturi de “consilier, clasa I, grad profesional asistent” în posturi de “consilier, clasa I, grad profesional principal” ;

v   2 (două) posturi de “consilier, clasa I, grad profesional principal” în posturi de “consilier, clasa I, grad profesional superior” .

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

         Nr.   120

  Tgv. 27.06.2013

  

                                  

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii

al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin transformarea a trei funcţii publice ca urmare a promovării în grad profesional;

§   Prevederile art. 64, alin. 2, lit. ”a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Procesele verbale finale ale examenului de promovare în grad profesional;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prin transformarea a trei funcţii publice ca urmare a promovării în grad profesional, după cum urmează:

v  transformarea a două posturi de „consilier, clasa I, grad profesional principal” în posturi de „consilier, clasa I, grad profesional superior”.

v  transformarea unui post de „consilier, clasa I, grad profesional asistent” în post de „consilier, clasa I, grad profesional principal”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul DAPPP şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   121

  Tgv. 27.06.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcţii publice vacante

din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§   Prevederile art. 107, lit. „b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 31/31.01.2011 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte şi a Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, ca urmare a modificărilor intervenite prin înfiinţarea Poliţiei Locale;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, după cum urmează:

v  Un post de „consilier, clasa I, grad profesional principal” în post de „consilier juridic, clasa I, grad profesional principal”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul DAPPP şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   122

  Tgv. 27.06.2013

 

                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială, Societatea Naţională de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dâmboviţa şi S.C. Indice Consulting and Management S.R.L privind proiectul strategic - multiregional ,,Competitivitate pentru o piaţă a muncii mai dinamică’’

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind împuternicirea Primarului Gabriel Florin Boriga pentru a încheia în calitate de reprezentant legal al Direcţiei de Asistenţă Socială, Acordul de Parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dâmboviţa şi S.C. Indice Consulting and Management S.R.L privind proiectul strategic - multiregional ,,Competitivitate pentru o piaţă a muncii mai dinamică’’ ;

§      Prevederile Ghidului Solicitantului nr.125 - Fii activ pe piaţa muncii - POSDRU 2007-2013;

§      Prevederile Acordului de Parteneriat - Anexa 6 a cererii de finanţare;

§      Prevederile PNR 2011 - 2013 (Planul Naţional Regional);

§      Prevederile PND 2007 - 2013 (Planul Naţional de Dezvoltare) ;

§      Prevederile PRAO (Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare) ;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „e” şi alin. 7, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială, Societatea Naţională de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dâmboviţa şi S.C. Indice Consulting and Management S.R.L privind proiectul strategic - multiregional ,,Competitivitate pentru o piaţă a muncii mai dinamică’’, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - AXA PRIORITARĂ 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 .

Art. 2 Valoarea totală a proiectului este de 6.517.464,69 lei, iar sursele de finanţare ale proiectului sunt: Comisia Europeană şi Guvernul României 98% şi Direcţia de Asistenţă Socială şi partenerii implicati în implementarea proiectului 2%, după cum urmează:

·      Direcţia de Asistenţă Socială: 103.700.60 lei

·      Crucea Roşie: 11.127,74 lei

·      S.C. Indice Consulting and Management S.R.L: 15.520,95lei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   123

  Tgv. 27.06.2013

  

                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială, Societatea Naţională de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dâmboviţa şi S.C. Indice Consulting and Management S.R.L privind proiectul strategic naţional ,,Consiliere şi formare profesională pentru dezvoltarea resurselor umane’

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind împuternicirea Primarului Gabriel Florin Boriga pentru a încheia în calitate de reprezentant legal al Direcţiei de Asistenţă Socială, Acordul de Parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dâmboviţa şi S.C. Indice Consulting and Management S.R.L privind proiectul strategic - naţional ,,Consiliere şi formare profesională pentru dezvoltarea resurselor umane’’ ;

§      Prevederile Ghidului Solicitantului nr.125 - Fii activ pe piaţa muncii - POSDRU 2007-2013;

§      Prevederile Acordului de Parteneriat - Anexa 6 a cererii de finanţare;

§      Prevederile PNR 2011 - 2013 (Planul Naţional Regional);

§      Prevederile PND 2007 - 2013 (Planul Naţional de Dezvoltare) ;

§      Prevederile PRAO (Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare) ;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „e” şi alin. 7, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială, Societatea Naţională de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dâmboviţa şi S.C. Indice Consulting and Management S.R.L privind proiectul strategic - naţional ,,Consiliere şi formare profesională pentru dezvoltarea resurselor umane’’, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - AXA PRIORITARĂ 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare’’.

Art. 2 Valoarea totală a proiectului este de 14.386.767,69 lei, iar sursele de finanţare ale proiectului sunt: Comisia Europeană şi Guvernul României 98% şi Direcţia de Asistenţă Socială şi partenerii implicati în implementarea proiectului 2%, după cum urmează:

·      Direcţia de Asistenţă Socială: 254.255,01 lei

·      Crucea Roşie: 11.379.74 lei

·      S.C. Indice Consulting and Management S.R.L: 22.082,60 lei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   124

  Tgv. 27.06.2013

  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Procedurii pentru acordarea înlesnirilor sub forma eşalonărilor la plată a obligaţiilor restante pentru contribuabilii

persoane juridice

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Impozite şi Taxe Locale prin care se propune aprobarea Procedurii pentru acordarea înlesnirilor sub forma eşalonărilor la plată a obligaţiilor restante pentru contribuabilii persoane juridice;

§      Prevederile art. 125 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 29/2011 privind privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice, nr. 1853/05.04.2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” şi alin. 4, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procedura pentru acordarea înlesnirilor sub forma eşalonărilor la plată a obligaţiilor restante pentru contribuabilii persoane juridice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.   125

  Tgv. 27.06.2013

  

 

                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 19.06.2013

 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§    Procesul Verbal nr. 3  din data de 19.06.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 195/2012 privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996 şi ale HCL nr. 311/2012 privind modificarea şi completarea HCL nr. 195/2012 referitoare la organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e”,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  si cele ale  art. 45, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 19.06.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 224 contracte de închiriere până la data de 30.06.2014, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se respinge prelungirea a 3 (trei) contracte de închiriere, pentru neplata datoriilor aferente locuinţei, pentru următoarele persoane :

·        Maghiran Ilie - Aleea Griviţa, bl. 1, ap. 53 ;

·        Horvat Aura Liliana - Bdul Unirii, căminul nr. 2, ap. 57 ;

·        Chelarescu Vasile Ioan - Bdul Unirii, căminul nr. 2, ap. 60. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   126

  Tgv. 27.06.2013

  

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 15.000 lei

dlui. Oprea Adrian pentru fiul său Oprea Constantin Codruţ

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având in vedere: 

§  Cererea dlui Oprea Adrian, nr. 12588/20.05.2013, prin care solicită acordarea unui sprijin financiar în vederea efectuării tratamentului necesar pentru fiul său Oprea Constantin Codruţ;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar dlui Oprea Adrian în vederea efectuării tratamentului de specialitate, investigaţiilor medicale şi regimului alimentar special pentru fiul său Oprea Constantin Codruţ;

§  Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în cuantum de 15.000 lei dlui Oprea Adrian în vederea efectuării tratamentului de specialitate, investigaţiilor medicale şi regimului alimentar special pentru fiul său Oprea Constantin Codruţ.

Art. 2 Suma acordată va fi suportată din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului

 

  Nr.   127

  Tgv. 27.06.2013

  

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Valahia”

    

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având in vedere:

§   Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 12636/20.05.2013 prin care Facultatea de Drept şi Ştiinţe politice solicită acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei pentru organizarea expoziţiei anuale de fotojurnalism;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 3.000 lei pentri Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice, în vederea organizării expoziţiei anuale de fotojurnalism;

§      Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 3.000 lei, Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Valahia” – Târgovişte, în vederea organizării expoziţiei anuale de fotojurnalism.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   128

  Tgv. 27.06.2013

   

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei

I.I. Constantinescu Silviu în vederea finanţării evenimentului

Chindia Challenge

    

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având in vedere:

§   Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 14514/12.06.2013  prin care I.I. Constantinescu Silviu şi MPG România solicită acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru desfăşurarea evenimentului Chindia Challenge;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 10.000 lei pentru I.I. Constantinescu Silviu, în vederea finanţării evenimentului Chindia Challange;

§      Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, I.I. Constantinescu Silviu în vederea finanţării evenimentului Chindia Challenge.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   129

  Tgv. 27.06.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 9.000 lei

dlui. Pr. Dr. Gheorghe Manole pentru editarea lucrării

„Creştinism şi cultură la Neagoe Vodă Basarab”

    

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având in vedere:

§   Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1499/2013 prin care dl. Pr. Dr. Gheorghe Manole solicită un sprijin financiar în valoare de 9.000 lei pentru editarea lucrării „Creştinism şi cultură la Neagoe Vodă Basarab”;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 9.000 lei dlui. Pr. Dr. Gheorghe Manole pentru editarea lucrării „Creştinism şi cultură la Neagoe Vodă Basarab”;

§      Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 9.000 lei dlui. Pr. Dr. Gheorghe Manole pentru editarea lucrării „Creştinism şi cultură la Neagoe Vodă Basarab”.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   130

  Tgv. 27.06.2013

  

 

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având in vedere:

§      Prevederile referatului Direcţiei Economice  nr. 15097/20.06.2013 prin care se propune prelungirea perioadei de tragere până la data de 31.12.2013;

§      Prevederile Contractului de  credit nr. 340/15.07.2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§      Prevederile H.C.L. nr. 394/2009 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§      Prevederile H.C.L. nr.  168/2010 privind aprobarea modificării şi completării anexei la HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA;

§      Prevederile H.C.L. nr. 117/2011 referitoare la prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A., conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 250/26.09.2012 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§   Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§   Prevederile art. 1166 din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. „b”, art. 63, alin. 1, lit. „c” şi alin. 4, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica a fost aprobată conform dispoziţiilor legale şi având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările  şi completările ulterioare, adoptă următoarea

  

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere aferentă împrumutului contractat de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009, pana la data de 31.12.2013.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

              Nr.    131

  Tgv.  27.06.2013

  

 

HOTARARE

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare prin retragerea şi schimbarea destinaţiei mijlocului fix - STAŢIE DE POMPARE TÂRGOVIŞTE - şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei de Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare prin retragerea şi schimbarea destinaţiei mijlocului fix - STAŢIE DE POMPARE TÂRGOVIŞTE - şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei de Salubritate;

§     Adresa nr. 12497/17.05.2013 a S.C Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A, prin care societatea solicită scoaterea mijloc fix - Staţie de pompare Târgovişte – din contractul de concesiune aflat în derulare cu Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile HG nr. 1350/2001 pozitia 397 prin care Municipiul Târgovişte deţine în proprietate publică mijlocul fix – Staţie de pompare Târgovişte – situat in Parcul Mitropoliei;

§   Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 3/2624/29.01.2009 prin care mijlocul fix – Staţie de pompare Târgovişte – situat în Parcul Mitropoliei, se află în concesiunea S.C Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA.;

§   Prevederile art. 57, alin. 1, lit. „e” din OUG nr. 54/2006 prin privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi ale alin. 5, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se modifică Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aflat în derulare între Municipiul Târgovişte şi S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A, prin retragerea mijlocului fix – Staţie de pompare Târgovişte – situat în Parcul Mitropoliei, cu valoarea de 2393 lei.

Art. 2 Se aprobă schimbarea destinaţiei mijlocului fix – Staţie de pompare Târgovişte – proprietate publică a Municipiului Târgovişte, conform pozitiei 397 din HG nr. 1350/2001, prin încadrarea acestuia în subgrupa de clasificare 1.5. – Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare - şi transmiterea în administrarea Direcţiei de Salubritate sub denumirea - Clădire Parc Mitropolie – în vederea intreţinerii şi exploatării.

Art. 3 Transmiterea bunului către Direcţia de Salubritate, se va efectua prin protocol care va cuprinde datele şi elementele de identificare ale construcţiei precum şi condiţiile de întreţinere şi exploatare.

Art. 4 S.C Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A şi Directia de Salubritate vor proceda la predarea - primirea bunului pe baza de proces - verbal şi vor opera în evidenţele contabile în mod corespunzător.      

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A, Direcţia de Salubritate şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   132

  Tgv. 27.06.2013

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ ŞI SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER” în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu, nr. 41 A,  beneficiar SECARA ALEXANDRU IONEL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ ŞI SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER” în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu, nr. 41 A,  beneficiar SECARA ALEXANDRU IONEL;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ ŞI SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER” în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu, nr. 41 A,  beneficiar SECARA ALEXANDRU IONEL.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr.   133

  Tgv. 27.06.2013

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SPAŢIU COMERCIAL PARTER+ETAJ” în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu, nr. 32 A,  beneficiar LUPOIU CONSTANTIN ŞI LUPOIU STEFANIA IOANA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SPAŢIU COMERCIAL PARTER+ETAJ” în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu, nr. 32 A,  beneficiar LUPOIU CONSTANTIN ŞI LUPOIU STEFANIA IOANA;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „SPAŢIU COMERCIAL PARTER+ETAJ” în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu, nr. 32 A,  beneficiar LUPOIU CONSTANTIN ŞI LUPOIU STEFANIA IOANA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr.   134

  Tgv. 27.06.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Târgovişte, în sensul aprobării schimbului de imobile cu destinaţia de sedii sociale între Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi

S.C. Municipal Security S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§  Adresa nr. 2349/12.06.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 14463/12.06.2013, prin care Poliţia Locală solicită ca etajul imobilului din Calea Ploieşti, nr. 85 să fie repartizat Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte ;

§  Adresa nr. 811/11.06.2013 prin care S.C. Municipal Security S.R.L. solicită schimbarea actualului sediu din imobilul aflat pe Calea Ploieşti, nr. 85 în imobilul situat pe Bdul Independenţei, nr. 2;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Târgovişte şi transmiterea acestora către Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi S.C. Municipal Security S.R.L.;

§  Prevederile H.C.L. nr. 42/28.02.2011 -             Anexa 1 privind trecerea din administrarea Directiei de Administrarea Patrimoniului Public şi Privat în administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, a bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Targoviste aflate in locaţia fosta “Baia Comunală“ din Bulevardul Independentei nr. 2;

§  Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 privind infiintarea  S.C  MUNICIPAL   SECURITY  S.R.L.  avand ca actionar unic Consiliul Local Municipal Targoviste;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi ale alin. 5, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă schimbul de imobile cu destinaţia de sedii sociale între Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi S.C. Municipal Security S.R.L.

Art. 2 Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte, va avea sediul social, va funcţiona şi va administra imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte - Clădire Poliţia Locală din strada Calea Ploieşti nr. 85, Cartier Matei Voievod, construcţie tip P + 1E în suprafaţă construită de 400 mp şi desfasurată de 716 mp, conform planului anexat, cu valoarea de inventar = 258.098 lei.

Art. 3 SC Municipal Security SRL va avea folosinţa gratuită a imobilului  proprietate publică a Municipiului Târgovişte din Bulevardul Independenţei nr. 2 - Spaţiu fosta clădire Baia comunală, cota parte 292 mp aferentă etajului I al clădirii, conform planului anexat, cu valoarea de inventar = 105.258 lei - şi - Canalizare fosta clădire Baia comunală, cu valoarea de inventar = 1.000 lei, imobil în care va avea sediul social şi va funcţiona pe durata existenţei societăţii.

Art. 4 Transmiterea în administrare către Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte se va efectua pe bază de protocol, iar transmiterea în folosinţă gratuită către SC Municipal Security SRL se va efectua prin contract de comodat, care vor cuprinde datele şi elementele de identificare ale bunurilor precum şi condiţiile de intreţinere şi exploatare.

Art. 5 Poliţia Locala a Municipiului Târgovişte şi SC Municipal Security SRL vor proceda pe baza de Proces verbal la predarea – primirea  imobilelor în cauză.

Art. 6 In evidentele contabile se va opera în mod corespunzator.

Art. 7 Începând cu data prezentei articolul 6  din HCL  nr. 222/04.10.2010 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţiea de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte, S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   135

  Tgv. 27.06.2013

  

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte prin care se propune actualizarea Actului Constitutiv al societăţii, ca urmare a schimbării sediului social din Calea Ploieşti, nr. 85 în Bdul Independenţei, nr. 2;

§   Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 privind înfiinţarea S.C MUNICIPAL   SECURITY  S.R.L.  avand ca actionar unic Consiliul Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.C.L. nr. 135/27.06.2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Târgovişte, în sensul aprobării schimbului de imobile cu destinaţia de sedii sociale între Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi S.C. Municipal Security S.R.L.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi ale alin. 5, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 4, alin. 1 din Actul Constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L., după cum urmează:

Sediul social al societăţii este în Târgovişte, Bdul Independenţei, nr. 2.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   136

  Tgv. 27.06.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” a imobilului  - Clădire cămin nr. 1 - situat incinta Liceului „Voievodul Mircea” din Bdul Regele Carol I,

nr. 70

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§   Adresa nr. 12900/23.05.2013 prin care Universitatea « Valahia » din Târgovişte solicită prelungirea Contractului de Comodat nr. 20440/29.10.2003, avand ca obiect folosinţa gratuită a imobilului – Clădire cămin nr. 1 -  din incinta Liceului „Voievodul Mircea”, pentru o perioadă de 10 ani;

§   Raportul de specialitate al Direcţei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită către Universitatea « Valahia » din Târgovişte a imobilului  - Clădire cămin nr. 1 - proprietate publică a Municipiului Târgovişte situat în incinta Liceului „Voievodul Mircea” din Bdul Regele Carol I, nr. 70, pentru o perioadă de 10 ani în vederea asigurării cazării studenţilor;

§   Prevederile H.C.L. nr. 263/30.09.2003 darea în folosinţă gratuită pe o perioada de 10 ani, a Căminului nr. 1 - Liceul Voievodul Mircea către Universitatea „Valahia” Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” din Târgovişte a imobilului - Clădire cămin nr. 1 - proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în incinta Liceului „Voievodul Mircea” din bulevardul Regele Carol I nr. 70, constructie tip S+P+3E în suprafaţă construită de 831 mp, indicativul C 24 conform planului anexat, cu valoarea de inventar = 1.979.027 lei.

Art. 2. Se acordă folosinţa gratuită a bunului pentru o perioada de 10 ani, cu destinaţia cămin pentru cazarea studenţilor ce urmeaza studiile Universităţii „Valahia” din Târgovişte, începând cu data de 01.10.2013.

Art. 3. Transmiterea se va efectua prin contract de comodat care va cuprinde datele şi elementele de identificare ale construcţiei precum şi condiţiile de întreţinere şi exploatare.

Art. 4. Liceul „Voievodul Mircea” şi Universitatea „Valahia” din Târgovişte vor opera în evidenţele contabile în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Universitatea « Valahia », Liceul « Voievodul Mircea » şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   137

  Tgv. 27.06.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în administrare Direcţiei de Salubritate a terenului situat în Târgovişte, strada Constructorilor, în vederea construirii unui nou amplasament pentru câinii comunitari

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind atribuirea în administrare a terenului situat în Târgovişte, str. Constructorilor, în vederea construirii unui nou amplasament pentru câinii comunitari;

§   Adresa dnei Grigore Georgeta Aurelia, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 3771/07.02.2012;

§   Contractul de vânzare cumpărare nr. 67/2011 întocmit de Biroul Notarilor Publici « ACTA LEGALIA » ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 71/30.03.2006 privind trecerea imobilului proprietate publică a Municipiului Târgovişte “Clădire gospodărie anexă la cantină” din administrarea Grupului Şcolar “Voievodul Mircea” în administrarea Direcţiei Grădini Publice ;

§   Protocolul de predare în administrare a imobilului “Clădire gospodărie anexă la cantină”, nr. 461/12.02.2008 ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» şi alin. 5, lit. « a » şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea în administrarea Direcţiei de Salubritate a terenului situat în Târgovişte, str. Constructorilor, în vederea construirii unui nou amplasament pentru câinii comunitari.

Art. 2 Transmiterea în administrare către Direcţia de Salubritate se va efectua prin contract de comodat, care va cuprinde datele şi elementele de identificare ale bunurilor precum şi condiţiile de intreţinere şi exploatare.

Art. 3 In evidenţele contabile se va opera în mod corespunzator.

Art. 4 Începând cu data prezentei HCL  nr. 71/30.03.2006 se abrogă.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   138

  Tgv. 27.06.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 12, în curtea Grupului Şcolar de Transporturi Auto Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 12, în curtea Grupului Şcolar de Transporturi Auto Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 12, în curtea Grupului Şcolar de Transporturi Auto Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, conform planului de situaţie anexat.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Rădulescu Cătălin

Păunescu Andrei

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

   Nr.   139

  Tgv. 27.06.2013

  

                                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în curtea Grupului Şcolar „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, în curtea Grupului Şcolar „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, în curtea Grupului Şcolar „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Rădulescu Cătălin

  Păunescu Andrei

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

  Nr.   140

  Tgv. 27.06.2013

  

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 7,6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 262, în curtea Şcolii nr. 2 „Ion Alexandru Brătescu - Voineşti”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 7,6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 262, în curtea Şcolii nr. 2 „Ion Alexandru Brătescu - Voineşti”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 7,6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 262, în curtea Şcolii nr. 2 „Ion Alexandru Brătescu - Voineşti”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Rădulescu Cătălin

  Păunescu Andrei

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

  Nr.   141

  Tgv. 27.06.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. I.E.Florescu, nr. 20, în incinta Grupului Şcolar Construcţii „Nicolae Mihăescu” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. I.E.Florescu, nr. 20, în incinta Grupului Şcolar Construcţii „Nicolae Mihăescu” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. I.E.Florescu, nr. 20, în incinta Grupului Şcolar Construcţii „Nicolae Mihăescu” Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Rădulescu Cătălin

  Păunescu Andrei

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

  Nr.  142

  Tgv. 27.06.2013

  

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 16,45 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 2, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§                                                                                                                          Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 16,45 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 2, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 16,45 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 2, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Rădulescu Cătălin

  Păunescu Andrei

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

  Nr.   143

  Tgv. 27.06.2013

  

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9,06 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 76, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9,06 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 76, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 9,06 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 76, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Rădulescu Cătălin

  Păunescu Andrei

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

  Nr.   144

  Tgv. 27.06.2013

    

                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu - zona C.F.Upet, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.06.2013 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu - zona C.F.Upet, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu - zona C.F.Upet, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pătraşcu Eugen

    Mocanu Livia

    Bozieru Cosmin

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

       

   Nr.   145

  Tgv. 27.06.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu - zona C.F.Upet, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.06.2013 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu - zona C.F.Upet, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul I.C.Brătianu - zona C.F.Upet, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pătraşcu Eugen

    Mocanu Livia

    Bozieru Cosmin

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

       

  Nr.   146

  Tgv. 27.06.2013

  

 

                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 15,66 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, adiacent bl. 81, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.06.2013 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 15,66 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, adiacent bl. 81, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 15,66 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, adiacent bl. 81, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pătraşcu Eugen

    Mocanu Livia

    Bozieru Cosmin

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

       

  Nr.   147

  Tgv. 27.06.2013

  

                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 30,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.06.2013 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 30,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 30,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pătraşcu Eugen

    Mocanu Livia

    Bozieru Cosmin

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

       

   Nr.   148

  Tgv. 27.06.2013

 

                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 35 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, bl. 19 - 20, în vederea construirii unei anexe - zonă tehnică depozit

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.06.2013 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 35 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, bl. 19 - 20, în spatele imobilului - magazin nr. 44, în vederea construirii unei anexe - zonă tehnică depozit;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 35 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, bl. 19 - 20, în spatele imobilului - magazin nr. 44, în vederea construirii unei anexe - zonă tehnică depozit, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pătraşcu Eugen

    Mocanu Livia

    Bozieru Cosmin

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 130 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

       

   Nr.   149

  Tgv. 27.06.2013

  

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de Concesiune nr. 21/295/2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de Concesiune nr. 21/295/2010, în sensul modificării destinaţiei terenului concesionat, din amenajare terasă – cafenea, în extindere spaţiu comercial existent;

§    Adresa S.C. METEX S.A înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 10387/19.04.2013 prin care societatea solicită modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 21/295/2010, în sensul modificării destinaţiei suprafeţei de 80 mp din amenajare terasă – cafenea, în suprafaţă destinată extinderii spaţiului comercial existent;

§    Prevederile H.C.L. nr. 295/2010 privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 80 mp., situat în B-dul Mircea cel Bătrân , adiacent magazin „Muntenia”, în vederea amenajării unei terase – cafenea;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de concesiune nr. 21/295/2010 după cum urmează:

Art. 1 Obiectul contractului îl constituie concesionarea unui teren în suprafaţă de 80 mp, situat în Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân, adiacent magazin Muntenia, în vederea extinderii spaţiului comercial existent, în aliniament cu construcţia existentă, conform planului ataşat.

Art. 2 Lucrările de extindere se vor realiza în aliniament cu construcţia existentă, executată în anul 2011, menţinând aceeaşi soluţie constructivă, adică: structura din cadre metalice, europrofile pe cuzineţi de beton armat, închideri cu acelaşi material şi culoare, tâmplărie cu geam termoizolant, învelitoare pe şarpantă metalică, mascată de atic. Lucrările de construire se vor realiza numai după obţinerea autorizaţiei de construire eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte. Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de obţinerea acordurilor şi avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism.”

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, să semneze Actul Adiţional la Contractul de concesiune nr. 21/295/2010, potrivit modificărilor mai sus aprobate.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Contractul de concesiune nr. 21/295/2010 rămân neschimbate.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

     

  Nr.   150

  Tgv. 27.06.2013

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de Concesiune nr. 22/296/2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 27.06.2013, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de Concesiune nr. 22/296/2010, în sensul modificării destinaţiei terenului concesionat, din amenajare zonă tehnică, în extindere spaţiu comercial existent;

§    Adresa S.C. METEX S.A înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 10387/19.04.2013 prin care societatea solicită modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 22/296/2010, în sensul modificării destinaţiei suprafeţei de 90 mp, din amenajare zonă tehnică în suprafaţă destinată extinderii spaţiului comercial existent;

§    Prevederile H.C.L. nr. 296/2010 privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 90 mp., situat în B-dul Independenţei, adiacent magazin „Muntenia”, pentru amenajare zona tehnică;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 şi 2 ale Contractului de concesiune nr. 22/296/2010 după cum urmează:

Art. 1 Obiectul contractului îl constituie concesionarea unui teren în suprafaţă de 90 mp, situat în Târgovişte, Bdul Independenţei, adiacent magazin Muntenia, în vederea extinderii spaţiului comercial existent, în aliniament cu construcţia existentă, conform planului ataşat.

Art. 2 Lucrările de extindere se vor realiza în aliniament cu construcţia existentă, executată în anul 2011, menţinând aceeaşi soluţie constructivă, adică: structura din cadre metalice, europrofile pe cuzineţi de beton armat, închideri cu acelaşi material şi culoare, tâmplărie cu geam termoizolant, învelitoare pe şarpantă metalică, mascată de atic. Lucrările de construire se vor realiza numai după obţinerea autorizaţiei de construire eliberată de Primăria Municipiului Târgovişte. Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de obţinerea acordurilor şi avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism.”

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, să semneze Actul Adiţional la Contractul de concesiune nr. 22/296/2010, potrivit modificărilor mai sus aprobate.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Contractul de concesiune nr. 22/296/2010 rămân neschimbate.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   151

  Tgv. 27.06.2013