85. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 prin utilizarea sumei de 700 mii lei din fondul de rezervă bugetară

86. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

87. Hotarâre privind obţinerea acordului de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului  Şcoala Generală cu clasele I - IV,  Nr. 7, Priseaca

88. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, în vederea organizării şi desfăşurării conferinţei naţionale cu tema „Biblioteca _şcolar@realitate.perspective”

89. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

90. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Tică Dănuţ

91. Hotarâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

92. Hotarâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

93. Hotarâre privind modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Directiei de Asistenta Sociala

94. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, nr. 5, bl. 34

95. Hotarâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2012 şi a planului de administrare ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

96. Hotarâre privind rectificarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică Târgovişte

97. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

98. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei

99. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România  

100. Hotarâre privind aprobarea devizului estimativ pentru obiectivul „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate – Gara Târgovişte Sud- DN 72”

101. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI P+1” în Municipiul Târgovişte, str. Nicolae Bălcescu, nr. 17 A, beneficiar S.C. ANGIMETAL IMPEX S.R.L.

102. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunului imobil „Magazie metalică Şcoala Prof. Paul Bănică”

103. Hotarâre privind transferul unui autoturism către Direcţia de Salubritate

104. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,79 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

105. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,65 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, parter, modul nr. 3, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

106. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu cu destinaţia grup sanitar, în suprafaţă de 23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etajul 1

107. Hotarâre privind obţinerea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului Şcoala Generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca, din Municipiul Târgovişte, judeţ Dâmboviţa

108. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 6.000 lei Clubului de Bridge „Valahia”

109. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei Liceului de Arte „Bălaşa Doamna”

110. Hotarâre privind respingerea constatării incetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 prin utilizarea sumei de

700 mii lei din fondul de rezervă bugetară

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.05.2013, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 11.267/06.05.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013;

· Raportul de specialitate ale Clubului Sportiv Municipal nr. 11243/07.05.2013;

· Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

· Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 după cum urmează :

· diminuarea prevederilor bugetare la capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.02.05 ’’ Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale’’, titlul 50 "Fonduri de rezervă", cu suma de 700 mii lei.

· majorarea cu suma de 700 mii lei a prevederilor bugetare la 67.02 "Cultura, recreere si religie", Subcapitolul 67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei", titlul Bunuri si servicii,  alineatul 20.30.30. Cu suma de 700 mii lei se majorează în mod corespunzător bugetul Clubului Sportiv Municipal

Bugetul local detaliat  la cheltuieli  pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul  2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexa nr.  1 la prezenta hotarare .

Art. 2 Angajarea la plată a sumei rectificate potrivit art. 1 al prezentei hotărâri, este condiţionată de prezentarea în termen de 7 zile, de la data prezentei, a execuţiei bugetare detaliate a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte pe capitole de cheltuieli.

      Vor fi puse la dispoziţia consilierilor locali contractele în baza cărora îşi desfăşoară activitatea sportivii, antrenorii şi alţi membri ai staff-ului tehnic, cu excepţia personalului care îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă.

Art. 3 Se constituie comisia specială de analiză şi verificare, cu următoarea componenţă: Pătraşcu Eugen, Bozieru Cosmin, Rădulescu Cătălin, Diaconu Diana şi Prisăcaru Ciprian.

      Comisia va avea ca obiectiv verificarea modului de angajare la plată a sumei utilizate din fondul de rezervă bugetară, menţionată la art. 1 al prezentei hotărâri, urmând a-şi desfăsura activitatea până la sfârşitul anului bugetar.

Art. 4 Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013  se aplică în mod corespunzător.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate, Clubul Spotiv Municipal Târgovişte, comisia constituită şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   85

Tgv  13.05.2013

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor

la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

                           

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 21.05.2013, avand in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2013 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§  Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 22.05.2013 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.     86

  Tgv.  21.05.2013

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                        Anexa nr. 1

Consiliul Local                                                                                                                       

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 22.05.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 18.05.2013 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1. Să aprobe rezultatele economico-financiare înregistrate de S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. în perioada 01.09.2012- 31.12.2012

 

Pentru  _____X______   Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

2.        Să redacteze şi să semneze în numele şi pe seama societăţii Raportul Administratorilor pentru perioada 01.09.2012-31.12.2012, în baza rezultatelor menţionate la punctul 1

 

Pentru  _____X______   Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

 

 

  Data   22.05.2013

 

                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind obţinerea acordului de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului  Şcoala Generală cu clasele I - IV,  Nr. 7, Priseaca

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 21.05.2013 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind obţinerea acordului de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului Şcoala Generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca;

§   Adresa nr. 9776/12.04.2013 prin care Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, solicită trecerea în proprietatea sa a imobilului Şcoala Generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca şi schimbarea destinaţiei acestuia, în sensul dezvoltării de servicii sociale pentru copiii şi tinerii din sistemul rezidenţial, în vederea organizării unui complex de „case de tip familial” în care să asigure condiţii de locuire în conditii minime de integrare în societate;

§   Prevederile art. 112, alin. 6 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa - pozitiile 676, 703, 720;

§   Prevederile H.C.L. nr. 27/2013 referitoare la aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2013-2014;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi exprimă acordul de principiu în vederea schimbării destinaţiei imobilului - ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I - IV,  NR. 7, PRISEACA şi transferului proprietăţii către Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.

Art. 2 Bunurile prevăzute la articolul 1 se identifică astfel:

Ř                Teren Şcoala generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca – strada Crângului nr. 72, categoria de folosinţă Curţi – construcţii; suprafata 7700 mp;

Ř                Clădire Şcoala generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca – construcţie din zidărie tip P; suprafaţă construită 184 mp + anexa magazie 61 mp;  anul construirii 1933;

Ř                Grup sanitar Şcoala generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca - construcţie din zidărie tip P; suprafaţă construită 14 mp; anul construirii 1975.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâră se obligă Primarul, Direcţia de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică, Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    87

Tgv. 21.05.2013

 

                                                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei,

în vederea organizării şi desfăşurării conferinţei naţionale cu tema „Biblioteca _şcolar@realitate.perspective”

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 21.05.2013, având in vedere:

§   Adresa Casei Corpului Didactic Dâmboviţa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 11872 din data de 13.05.2013;

§   Raportul de specialitate nr. 12326/16.05.2013 prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, în vederea organizării şi desfăşurării conferinţei naţionale cu tema „Biblioteca_şcolar@realitate.perspective”, adresată bibliotecarilor corpului didactic din ţară;

§    Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§   Prevederile Legii Finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, în vederea organizării şi desfăşurării conferinţei naţionale cu tema „Biblioteca_şcolar@realitate.perspective

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 65.02- Învăţământ, titlul Bunuri şi servicii.

Art. 3  Se mandatează Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, să semneze Acordul de Parteneriat cu Casa Corpului Didactic, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”, pentru organizarea şi desfăşurarea conferinţei naţionale cu tema „Biblioteca_şcolar@realitate.perspective

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

  

Nr.   88

Tgv. 21.05.2013

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, avand in vedere:

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2013 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§ Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 29.05.2013 şi data de 14.06.2013 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   89

  Tgv. 28.05.2013

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                                 Anexa nr. 1

Consiliul Local                                                                                                                    

 

                                             PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 29.05.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 12.05.2013 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1. Să aprobe situaţiile financiare ale anului 2012, care cuprind Bilanţul, Contul de profit şi pierdere, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia Fluxurilor de Trezorerie  şi Notele Explicative ale S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Pentru  _____X______           Împotrivă____________     Abţinere___________

 

2. Să aprobe Raportul Administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2012

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________       Abţinere___________

 

3. Să aprobe repartizarea profitului net realizat pentru exerciţiul financiar al anului 2012, pe destinaţii.

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________     Abţinere___________

 

4. Să aprobe fondul de participare la profit a salariaţilor.

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________    Abţinere___________

   

 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                SECRETAR MUNICIPIU      

         ec. Pătraşcu Eugen                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa nr. 2

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare din data 29.05.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 12.05.2013 pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

 

1. Să aprobe modificarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A., conform Anexei.

 

 

 

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________  Abţinere___________

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                SECRETAR MUNICIPIU      

      ec. Pătraşcu Eugen                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                                 Anexa nr. 3

Consiliul Local                                                                                                                    

 

                                             PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 14.06.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 30.05.2013 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1. Să aprobe Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

2. Să aprobe clauzele contractului de mandat încheiat de societate cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________      Abţinere___________

 

 

3. Să semneze în numele şi pe seama societăţii contractul de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administraţie

 

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________      Abţinere___________

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                SECRETAR MUNICIPIU      

         ec. Pătraşcu Eugen                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal

al dlui. Tică Dănuţ

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 28.05.2013, având in vedere:

§   Prevederile HCL nr. 73/25.04.2013 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Cioacă Gabriel Nicolae;

§ Adresele Partidului Democrat Liberal înregistrate la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 9840 din data de 12.04.2013 şi nr. 10738 din data de 24.04.2013, prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Tică Dănuţ aflat pe pozitia nr. 13 în lista cu supleanţi a Partidului Democrat Liberal, de la alegerile locale din data de 10.06.2012;

§   Raportul de specialitate nr. 10041 din data de 16.04.2013, întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§   Declaraţia dlui. Tică Dănuţ de acceptare a mandatului de consilier municipal în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Tică Dănuţ;

§   Prevederile art. 31, alin. 3 şi art. 33 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Târgovişte validează mandatul de consilier municipal din partea PDL, al dlui. TICĂ DĂNUŢ.         .

Art. 2 Începând cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 2 pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitaţiilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, va fi următoarea:

1. arh. Enache Lucian -  USL-preşedinte

2. ing. Babeu Pavel -  PDL -secretar

3. ec. Ţuţuianu  Ioan - USL

4. Bozieru Cosmin Petruţ-   PP-DD

5. prof.Tică Dănuţ - PDL

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

   Nr.    90

   Tgv. 28.05.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având în vedere:

§Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte prin care se propune modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 referitoare la înfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                     

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                     

  Nr.   91

  Tgv. 28.05.2013

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte prin care se propune modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§Prevederile art. 29, alin. 1 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile art. 2, 3, 99, 100, 107, 111 şi 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică din data de 23.05.2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                       

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    92

  Tgv. 28.05.2013

 

                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013 având în vedere:

§         Legea 263/2007, actualizata – privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;

§         Legea 292/2011 privind asistenta sociala;

§         OUG 68/2003 privind serviciile sociale, consolidate;

§         HG 539/2005 pentru aprobarea nomenclatorului institutiilor de aistenta sociala si a structurii orientive de personal,a regulamentului cadru de organizare si functionare a institutiilor de aistenta sociala, precum si a normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 68/2003 peivind serviiile sociale, modificat si completat prin HG 1007/2005,  ( anexa 1);

§         HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;

§         HCL 292/25.10.2012 – privind infiintarea Cresei Sagricom si a une crese in strada Nicolae Filipescu nr. 73 in cadrul DAS – Serviciul Crese.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Începând cu 01.06.2013 se aproba modificarea organigramei, a statului de functii, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară ale Direcţiei de Asistenţă Socială, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

      Art. 2.Personalul noilor structuri create (Creşa Spiriduş şi Creşa Iepurilă) va fi angajat şi îşi va începe activitatea după asigurarea surselor de finanţare

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economica, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                     

  Nr.    93

  Tgv. 28.05.2013

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării

Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte,

str. Radu Popescu, nr. 5, bl. 34

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astazi, 28.05.2013, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune  modificarea HCL nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în str. Radu Popescu, bl. 34;

§   Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

§   Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.557 din 23.06.2004( art. 132-133);

§   Hotararea Guvernului Romaniei nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului national de actiune privind prevenirea abandonului copilului de catre familie.

§   Hotarare Guvernului Romaniei nr. 928/2007 pentru ratificarea Acordului – cadru de imprumut F/P1566 (2006) din 29 ianuarie 2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.614 din 5 septembrie 2007 intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finantarii proiectului pentru dezvoltarea de “ Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”;

§   Hotararea nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai ( Anexa2  Regulament – cadru de organizare si functionare a serviciilor de zi);

§   Ordinul 219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizarea copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate;

§   Ordinul nr.289/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

§   Ordinul nr.24/2004 al Secretarului de stat al ANPDC pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

§   Ordinul 177/ 2003 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului;

§   Prevederile HCL nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, bl. 34;

§   Prevederile HCL nr. 52/2013 referitoare la modificarea HCL nr. 156/2012 privind aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, bl. 34;

§   Manulalul de implementare pentru finantarea de subproiecte prin proiectul ,,Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent’’ ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

        Art. I Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu nr. 5, bl. 34, va avea următorul cuprins:

 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea Centrului de zi ,,ARLECHINO’’, cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, nr. 5, bl. 34, scara A si B, parter, pe cota parte teren :63/479 mp, suprafata constructie :219 mp

Art. 2 Se aprobă efectuarea lucrărilor de branşare la reţeaua de apă, canalizare, electricitate, cale de acees şi telefon pe cheltuiala Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie în cuantum de 9% din valoarea subproiectului (fără taxe) şi în structura descrisă de punctul 5.7 din Manulalul de implementare pentru finanţarea de subproiecte prin proiectul ,,Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent’’ privind Cheltuieli eligibile din contribuţia solicitantului, dupa cum urmeaza :

Ř     Valoare cladire :138.368 euro

Ř     Evaluarea nevoilor si a grupului tinta : 281 euro

Ř     Pregatirea si elaborarea subproiectului : 7579 euro

Ř     Campanii pentru informarea publicului : 82 euro

Ř     Obtinerea certificatului de urbanism si pregatirea studiului de prefezabilitate : 1965 euro

Ř     Servicii de evaluare a terenului si cladirii puse la dispozitia subproiectului : 404 euro

Ř     Obtinere autorizatie de construire/acorduri/avize : 200 euro

Art. 4 Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi ia angajamentul de a înregistra la Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară, conform legii, clădirea rezultată în urma implementării subproiectului şi de a menţine destinaţia clădirii reabilitate pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune.

Art. 5 Se aprobă organigrama Centrului de zi ,,ARLECHINO’’, după cum urmează:

v     1 Sef Centru (psiholog), 1 post psiholog, 2 posturi institutori, 2 posturi asistent social,1 post agent curatenie.

Art. 6 Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi ia angajamentul de a asigura din bugetul propriu costurile de întreţinere şi reparare a clădirii şi a costurilor de funcţionare a serviciilor ce rezultă după realizarea subproiectului, cat timp va fi necesar, dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a acestora.

Art. 7 Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi ia angajamentul de a asigura accesul personalului angajat în cadrul noului serviciu comunitar creat, la cursurile de formare organizate în cadrul Proiectului şi de a achita cheltuielile de transport ocazionate de participarea la aceste cursuri.

Art. 8 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte jr. Gabriel Florin Boriga, să încheie contractul de finanţare.

      Art. II Începând cu data prezentei HCL nr. 52/2013 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

          Nr.    94

          Tgv. 28.05.2013

 

                                                                                                                                            

HOTARARE

privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2012 şi a

planului de administrare ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2012;

§ Planul de administrare al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pentru perioada 2013-2017;

§      Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2012 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Planul de administrare al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pentru perioada 2013-2017, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   95

  Tgv. 28.05.2013

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul

Direcţiei Grădina Zoologică Târgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Grădina Zoologică prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind rectificarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică Târgovişte;

§ Prevederile art. 19, alin. 2  şi  art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 72/2013 referitoare la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2013;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică după cum urmează:

„Punctul 67.C1.2 - Clădire vestiare, sala de mese, grup sanitar pentru personalul muncitor - o bucată (1) - 50.000 lei;

Punctul 67.C1.3 - Clădire grup sanitar pentru vizitatori - o bucată (1) - 50.000 lei;

Punctul 67.C1.1 - Cheltuieli pentru elaborare S.F., avize, autorizaţii - şase bucăţi (6) - 40.000 lei” se înlocuiesc cu:

 „Punctul 67.C1.8 - Container stocare tip vestiar cu grup sanitar pentru personalul muncitor - o bucată (1) - 48.000 lei;

Punctul 67.C1.9 - Container uşor tip sală de mese şi oficiu pentru personalul muncitor - o bucată (1) - 39.000 lei;

Punctul 67.C1.10 - Alte containere tip grup sanitar pentru vizitatori - o bucată (1) - 53.000 lei.”

 

Art. 2 H.C.L. nr. 72/2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2013 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Grădina Zoologică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

                                                          

Nr.    96

Tgv. 28.05.2013

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având în vedere:

·        Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 12778/22.05.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013;

·        Contractul de sponsorizare nr. 232/21.08.2012;

·        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·        Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

   Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 după cum urmează :

 

Majorarea veniturilor totale cu suma de 16 mii lei, prin:

§ majorarea cu suma de 16 mii lei  a prevederilor la indicatorul  Donaţii şi sponsorizări (cod 37.02.01)

 

Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 16  mii lei, prin:

 

§   Majorarea cu suma de 16 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie, Subcapitolul  Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei, titlul Bunuri şi Servicii, alineatul 20.30.30. Cu suma de 16 mii lei se majorează în mod corespunzător bugetul Clubului Sportiv Municipal.

 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013     rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  1, 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.         

 

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

  Nr.   97

  Tgv. 28.05.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei

Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având in vedere:

§   Adresa Universităţii Valahia - Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 8975/04.04.2013 prin care se solicită acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei pentru organizarea simpozionului ştiiţific cu tema „Biserica şi Societatea în contemporaneitate: provocări, tendinţe, perspective”;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 15.000 lei în vederea desfăşurării evenimentului cultural „Biserica şi Societatea în contemporaneitate: provocări, tendinţe, perspective”;

§      Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 15.000 lei, Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Valahia” – Târgovişte, în vederea desfăşurării simpozionului ştiiţific cu tema „Biserica şi Societatea în contemporaneitate: provocări, tendinţe, perspective”.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    98

  Tgv. 28.05.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei,

Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având in vedere:

§  Solicitarea Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 10380 din data de 19.04.2013;  

§  Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România  

§  Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 10.000 lei Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România, în vederea realizării unei expoziţii de tablouri reprezentând imagini cu Târgoviştea veche.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art.  3 După realizarea vernisajelor expoziţia va fi donată pe bază de proces verbal Primăriei municipiului Târgovişte.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    99

  Tgv. 28.05.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea devizului estimativ pentru obiectivul „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate – Gara Târgovişte Sud- DN 72”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având in vedere:

§   Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind aprobarea devizului estimativ pentru „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”;

§   Prevederile art. 36,  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice   Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

  Art. 1 Se aprobă devizul estimativ al lucrării „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate – Gara Târgovişte Sud- DN 72”, astfel:

 

1.      Reabilitare prin torcretare culee spre Găeşti – valoare 56.938,32 lei

2.      Reabilitare piloni (stâlpi) prin torcretare – valoare 173.272,19 lei

3.      Reabilitare rigle prin torcretare – valoare 284.731,51 lei

 

Art. 2 Se aprobă introducerea în programul privind reparaţia şi întreţinerea străzilor, a obiectivului „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”, valoarea estimativă a lucrării fiind de 514.942,02 lei fără T.V.A.

 

Art. 3 Suma de 514.942,02 lei fără T.V.A. va fi suportată de la capitolul 84.02. Transporturi, titlul Bunuri şi servicii.

 

 

   Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   100

  Tgv. 28.05.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI P+1” în Municipiul Târgovişte, str. Nicolae Bălcescu, nr. 17 A,

beneficiar S.C. ANGIMETAL IMPEX S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI P+1” în Municipiul Târgovişte, str. Nicolae Bălcescu, nr. 17 A, beneficiar S.C. ANGIMETAL IMPEX S.R.L.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI P+1” în Municipiul Târgovişte, str. Nicolae Bălcescu, nr. 17 A, beneficiar S.C. ANGIMETAL IMPEX S.R.L.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                              

         Nr.    101   

         Tgv. 28.05.2013

                                                        

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunului imobil

„Magazie metalică Şcoala Prof. Paul Bănică”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având în vedere:

§  Adresele nr. 774/28.11.2012 şi 200/05.04.2013 ale Şcolii Prof. Paul Bănică prin care se solicită scoaterea din funcţiune şi casarea bunului imobil - Magazie Metalică;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunului imobil „Magazie Metalică Şcoala Prof. Paul Bănică”;

§  Prevederile din HG nr. 548/1999 referitoare la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

§  Prevederile H.G. nr. 1350/2001 referitoare la atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§  Prevederile art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§  Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil „Magazie metalică Şcoala Prof. Paul Bănică”, situat în str. Moldovei, nr. 3, corespunzator pozitiei 723 din Anexa 4 la HG nr. 1350/2001, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, cu următoarele elemente de identificare:

·      Construcţie metalică tip P,  în suprafaţă de 70 mp;

·       număr de inventar 1001069;

·      An PIF 1987

·      Valoare de inventar 19.702 lei, conform ultimei reevaluări (decembrie 2011)

In evidenţa contabilă a D.A.P.P.P.se va opera în mod corespunzător.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    102

  Tgv. 28.05.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind transferul unui autoturism către Direcţia de Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013 având în vedere:

§       Solicitarea Direcţiei de Salubritate înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 9024/05.04.2013 privind transferul unui autoturism din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat către Direcţia de Salubritate;

§       Raportul de specialitate al Compartimentului Transport prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transferul unui autoturism către Direcţia de Salubritate;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se transferă autoturismul Dacia 1310 E, cu numărul de înmatriculare DB–04–PMT, an de fabricaţie 1995, valoare de inventar 990,34 lei, către Direcţia de Salubritate.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

  Nr.   103

  Tgv. 28.05.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,79 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,79  mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,79 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Dobândă Ion

Bănescu Rodica

Babeu Pavel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   104

  Tgv. 28.05.2013

 

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,65 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, parter, modul nr. 3, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,65  mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, parter, modul nr. 3, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,65  mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, parter, modul nr. 3, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Dobândă Ion

Bănescu Rodica

Babeu Pavel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   105

  Tgv. 28.05.2013

 

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spaţiu cu destinaţia grup sanitar, în suprafaţă de 23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etajul 1

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu cu destinaţia grup sanitar, în suprafaţă de 23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etajul 1;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu cu destinaţia grup sanitar, în suprafaţă de 23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etajul 1.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Dobândă Ion

Bănescu Rodica

Babeu Pavel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 6 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    106

  Tgv. 28.05.2013

 

                                                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E

            privind obţinerea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului

Şcoala Generală cu clasele I - IV, nr. 7,

Priseaca, din Municipiul Târgovişte, judeţ Dâmboviţa

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013 având în vedere:

§   Adresa nr. 9776/12.04.2013 prin care Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, solicită trecerea în proprietatea sa a imobilului Şcoala Generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca şi schimbarea destinaţiei acestuia, în sensul dezvoltării de servicii sociale pentru copiii şi tinerii din sistemul rezidenţial, în vederea organizării unui complex de „case de tip familial” în care să asigure condiţii de locuire în conditii minime de integrare în societate;

§   Memoriul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind solicitarea adresată ministrului educaţiei pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului Şcoala Generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca, din Municipiul Târgovişte, judeţ Dâmboviţa;

§   Prevederile art. 112, alin. 6 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 3, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa - pozitiile 676, 703, 720;

§   Prevederile H.C.L. nr. 27/2013 referitoare la aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2013-2014;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se solicită ministrului educaţiei naţionale avizul conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului în care a funcţionat ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I - IV,  NR. 7, PRISEACA, din Municipiul Târgovişte, judeţ Dâmboviţa şi transferul proprietăţii către Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.

Art. 2 Bunurile prevăzute la articolul 1 se identifică astfel:

Ř                 Teren Şcoala generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca – strada Crângului nr. 72, categoria de folosinţă Curţi – construcţii; suprafata 7700 mp;

Ř                 Clădire Şcoala generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca – construcţie din zidărie tip P; suprafaţă construită 184 mp + anexa magazie 61 mp, 2 săli de clasă, anul construirii 1933;

Ř                 Grup sanitar Şcoala generală cu clasele I - IV, nr. 7, Priseaca - construcţie din zidărie tip P; suprafaţă construită 14 mp; anul construirii 1975.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 87 din 21.05.2013 se revocă.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Ministrului Educaţiei Naţionale, Primarului Municipiului Târgovişte, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice, Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa, Consiliului Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Prefectului Judeţului Dâmboviţa, şi, va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

 

Nr.   107

Tgv. 28.05.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 6.000 lei

Clubului de Bridge „Valahia”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având in vedere:

§   Solicitarea Clubului de Bridge „Valahia” înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 11662/10.05.2013 privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 6.000 lei în vederea derulării turneului naţional de bridge „Chindia”;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 11622 din data de 27.05.2013;

§  Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§       Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 6.000 lei, Clubului de Bridge „Valahia” , în vederea derulării turneului naţional de bridge „Chindia”.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   108

  Tgv. 28.05.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei

Liceului de Arte „Bălaşa Doamna”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.05.2013, având in vedere:

§   Solicitarea Liceului de Arte „Bălaşa Doamna” înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 13221/28.05.2013 privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei în vederea organizării Concursului Naţional de Interpretare Instrumentală ”W.A.Mozart”- ediţia a XVII-a;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 13221 din data de 28.05.2013;

§  Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§       Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 5.000 lei, Liceului de Arte „Bălaşa Doamna”, în vederea organizării Concursului Naţional de Interpretare Instrumentală ”W.A.Mozart”- ediţia a XVII-a.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 65.02- Învăţământ, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   109

  Tgv. 28.05.2013

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea constatării incetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 28.05.2013, având in vedere:

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1744 din data de 22.01.2013 prin care se aduce la cunoştinţă excluderea din partid a dlui. Răducanu Tudorică;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal prin care se aduce la cunoştinţă hotărârea Comisiei Judeţene pentru Integritate, Statut şi Litigii;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 10738 din data de 12.04.2013;

§   Dosarul nr. 2053/120/2013;

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§   Prevederile art. 9 alin. 2, lit. h1, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. h1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.    110

   Tgv. 28.05.2013