Inapoi

115. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Protectia si gospodarirea lacului Priseaca - Targoviste”

116. Hotarâre privind aprobarea contractarii de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, a unui credit in valoare de 3.500.000 lei, in scopul achitarii obligatiilor de plata restante  pentru gazele naturale furnizate de catre S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Bucuresti

117. Hotarâre privind aprobarea garantării unui împrumut intern în valoare de 3,000,000 lei contractat de S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes local „Modernizare retele termice in circuitul primar si secundar– Targoviste”

118. Hotarâre privind aprobarea tarifului practicat pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste

119. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 18 (optsprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

120. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din 10.05.2007 incheiat in urma sedintei „Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale” precum si a repartizarii unui numar de 3 locuinte din recuperari

121. Hotarâre privind aprobarea Procesului - verbal nr. 2 din data de 14.05.2007 incheiat in urma sedintei Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L., precum si a repartizarii unui  numar de 5 locuinte din recuperari

122. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, a terenului cota parte indiviza aferent apartamentului situat in Municipiul Targoviste, str. Virgil Draghiceanu, bl. 6, sc. B, et. 4, ap. 40, catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita

123. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 4 luni,  a suprafetei de teren de 100 m.p., situata in Piata „Mihai Viteazu”, pentru amenajarea unei terase de alimentatie publica

124. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani  cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu in suprafata de 40 m.p. pentru alee de acces la locuinta situata in Municipiul Targoviste, str. Tudorica Popescu, nr. 7

125. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a suprafetei de teren de 20 m.p., situata in incinta Grupului Scolar „Voievodul Mircea”, pentru amenajarea unui spatiu comercial

126. Hotarâre privind aprobarea organizarii editiei pilot “ELEMENTE” a Festivalului BABEL FEST in Municipiul Targoviste, in perioada 13 - 17 iunie 2007, de catre Teatrul “Tony Bulandra” Targoviste

127. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

128. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste

129. Hotarâre privind desemnarea d-lor cons. av. Dragan Sebastian Dragos si av. Sache Neculaescu, sa reprezinte interesele Consiliului Local Municipal Targoviste, impreuna cu Serviciul Juridic, Contencios si Executare Silita din cadrul Primariei Municipiului Targoviste, in litigiul care face obiectul dosarului nr. 37518/3/2006 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta S.C. MULTIRECLAMA S.R.L Bucuresti, impotriva careia a fost declarat recurs

130. Hotarâre privind respingerea plangerii prealabile formulate de numitul Paun Gabriel Virgil impotriva H.C.L. nr. 33/2007 referitoare la utilizarea suprafetei de 25 ha, teren situat in Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti, preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor, in vederea realizarii proiectului “Parc Industrial Targoviste”

131. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Gradinita nr. 8 Targoviste, str. Alexandru Vasilescu, nr. 3 ” Targoviste

132. Hotarâre privind aprobarea numirii unui reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. TERMICA S.A. Targoviste

133. Hotarâre privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste

134. Hotarâre privind stabilirea modului de gestiune a serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Targoviste desfasurata de S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste si S.C. PRESCOM S.A. Targoviste 

135. Hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste in vederea casarii a spatiului « Spalatorie » aferent cladirii pavilion social din incinta Grupului Scolar « Nicolae Cioranescu »

136. Hotarâre privind includerea unor bunuri imobile (blocuri de locuinte si terenuri aferente acestora) in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea D.A.P.P.P.

137. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire, a 2 (doua) terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de echipamente pentru telefonie digitala, situate in Municipiul Targoviste, Bdul. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 3E si respectiv str. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 26

138. Hotarâre privind preluarea de catre Directia de Asistenta Sociala a activitatii creselor nr. 2, 8, 13, 14 si 16 de pe raza Municipiului Targoviste, precum si a cheltuielilor materiale ale acestora

139. Hotarâre privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

140. Hotarâre privind aprobarea costului abonamentelor de transport public local pentru persoane cu handicap

141. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2200 RON dnei. Lengyel Tita din Municipiul Targoviste, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C

142. Hotarâre privind acordarea unui premiu in valoare de 10.000 RON actritei Laura Vasiliu, pentru contributia adusa la obtinerea premiului PALME d’OR 2007, la Festivalul International de la Cannes

143. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”,

actritei Laura Vasiliu, pentru contributia adusa la obtinerea premiului PALME d’OR 2007, la Festivalul International de la Cannes

144. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 101 / 26.04.2007 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani,  a unui spatiu in suprafata de 315 m.p din cladirea – atelier turnatorie – situata in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu pentru desfasurarea unei activitati  de prestari servicii si depozitare

145. Hotarâre privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

146. Hotarâre privind aprobarea participării Municipiului Targoviste in calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE "CIVITAS TARGOVISTE"

147. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iunie  2007

 

Aviz nr. 7 privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile de apa si canalizare practicate de catre R.A.G.C. Targoviste

Aviz nr. 8 privind introducerea experimentala a unor trasee de circulatie cu circuit inchis pe raza Municipiului Targoviste, pentru transportul rutier de persoane

Aviz nr. 9 privind obtinerea licentei pentru activitati conexe transportului rutier desfasurate de catre S.C. GRUP   ATYC S.R.L. Targoviste

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Protectia si gospodarirea lacului Priseaca - Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Protectia si gospodarirea lacului Priseaca - Targoviste”;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice;

§   Prevederile Legii nr. 466/2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Protectia si gospodarirea lacului Priseaca - Targoviste”

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Protectia si gospodarirea lacului Priseaca - Targoviste” dupa cum urmeaza:

 

      1. Indicatori tehnici:

-         reconstruirea descărcătorului de ape mari – spre malul drept, pe teren natural

-         reconstrucţia unui disipator de energie

-         refacerea golirii de fund şi a lucrărilor de disipare a acestuia

-         parapet sparge-val şi racordarea protecţiei paramentului amonte la parapet

-         completarea terasamentelor la baraj

-         reabilitare protecţie parament amonte în zonele distruse

-         reperi topogeodezici şi piezometre (AMC)

 

2. Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie:  3 257 190 RON  / 983 511 Euro

-Valoare C+M  :      3 175 190 RON  / 958 751 Euro

Din care:

            60% costuri eligibile suportate de:                      A.F.M .  1 905 114 RON / 575 250 Euro

            40% costuri eligibile +neeligibile suportate de:   Bugetul Local 1 352 676 RON / 408 441 Euro

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Administratia Fondului pentru Mediu –Bucuresti si de la Bugetul Local.

Art. 4 Se desemneaza Primarul Municipiului Targoviste, ing. Furcoiu Iulian, sa reprezinte solicitantul in relatia cu A.F.M., pana la momentul semnarii contractului (responsabil de proiect).

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    115

Tgv. 30.05.2007

 

   

 

 

  H O T A R A R E

privind aprobarea contractarii de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, a unui credit in valoare de 3.500.000 lei, in scopul achitarii obligatiilor de plata restante  pentru gazele naturale furnizate de catre S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Bucuresti

                                                                                     

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea contractarii de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, a unui credit in valoare de 3.500.000 lei, in scopul achitarii obligatiilor de plata restante  pentru gazele naturale furnizate de catre S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Bucuresti;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

·        Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste nr. 96 / 24.05.2007;

·        Prevederile Legii nr. 31 / 1990 a societatilor comerciale republicata si modificata de Legea nr. 441 /  2006;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „b” din cuprinsul Legii nr 215 / 2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba contractarea de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, a unui credit in valoare de 3.500.000 lei, in scopul achitarii obligatiilor de plata restante  pentru gazele naturale furnizate de catre S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Bucuresti.

Art. 2 Se mandateaza reprezentantii Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. TERMICA S.A. Targoviste sa imputerniceasca persoanele care vor negocia si semna, in numele si pe seama societatii, contractul de imprumut si celelalte documenta conexe acestuia.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate, reprezentantii A.G.A. ai S.C. TERMICA S.A. Targoviste, conducerea S.C. TERMICA S.A. Targoviste şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    116

Tgv. 30.05.2007

 

 

 

H O T Ă R Â R E A

nr. 117 din 30.05.2007.

privind aprobarea garantării unui împrumut

intern în valoare de 3,000,000 lei contractat de S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes local „Modernizare retele termice in circuitul primar si secundar– Targoviste”

 

    În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) şi (2) lit. b), precum şi ale art. 1207 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

·        având în vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;

·        ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare,

·        luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

·        ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

·        luând act de expunerea de motive a primarului Municipiului Targoviste, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 11491/29,05,2007, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 11491/29.05.2007, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, privind aprobarea garantării unui împrumut intern în valoare de 3.000.000 lei contractat de S.C. TERMICA S.A. pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes local „Modernizare retele termice in circuitul primar, Modernizare retele termice etapa IV – Targoviste”

·        constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 179/28.09.1999 privind aprobarea. Indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate al obiectivului de investitii „Modernizare retele termice in circuitul primar, Modernizare retele termice etapa IV – Targoviste”,

  

Consiliul Local Municipal Targoviste adoptă prezenta hotărâre :

 

Art. 1 Se aprobă garantarea unui împrumut intern în valoare de 3.000.000 lei, cu o maturitate de 1 an contractat de S.C. TERMICA S.A. pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes local „Modernizare retele termice in circuitul primar, Modernizare retele termice etapa IV – Targoviste”

Art. 2 Garantarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes local „Modernizare retele termice in circuitul primar, Modernizare retele termice etapa IV – Targoviste”.

Art. 3 Din bugetul local al MUNICIPIULUI TARGOVISTE  se asigură integral plata:

   a) serviciului anual al datoriei publice locale;

   b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

   c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la articolul 1.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Targoviste, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Targoviste şi Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita şi se va aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în presa locala, afisarea la sediul Primariei Municipiului Targoviste precum si la sediul S.C. TERMICA S.A. Targoviste, precum şi pe pagina de internet www.pmtgv.ro.

               

   

 

H O T A R A R E

privind aprobarea tarifului practicat pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.05.2007, avand in vedere:

-         Referatul S.C TERMICA S.A. Targoviste privind aprobarea pretului pentru energia termica produsa, transportata, distribuita su furnizata de S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al S.C TERMICA S.A. Targoviste privind ajustarea pretului pentru energia termica produsa, transportata, distribuita su furnizata de S.C. TERMICA S.A.;

-         Prevederile Legii nr. 51 / 2006 – legea serviciilor comunitare de utilitati publice;

-         Prevederile Ordinului nr. 66 / 2007 a presedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in cogenerare;

-         Prevederile Avizului nr. 5 / 29.03.2007 privind aprobarea tarifului practicat pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Avizul A.N.R.S.C. nr. 1904 din 24.05.2007 privind modificarea preturilor si tarifelor locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Jud. Dambovita

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “d” si alin. 6 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba aprobarea tarifului practicat pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, incepand cu data de 01.06.2007, dupa cum urmeaza:

-   Tarif local de 6,80 lei/Gj (28,48 lei / Gcal.), exclusiv TVA, pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice, destinata agentilor economici;

-   Tariful local mediu de 8,09 lei / Gj (33,89 lei / Gcal.), inclusiv TVA, pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice, destinata populatiei;

-   Tarif local mediu de 6,80 lei/Gj (28,48 lei / Gcal.), exclusiv TVA, pentru serviciile de distributie si furnizare a energiei termice, facturata agentilor economici;

-   Tarif local de 15, 66 lei / Gj (65,56 lei /Gcal.), exclusiv TVA, pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice, destinata agentilor economici.

-   Tariful local de 18, 63 lei / Gj (78, 02 lei / Gcal.), inclusiv TVA, pentru serviciile de distributie si furnizare a energiei termice, destinata populatiei

-   Pretul Local de 54,19 lei / Gj (226,88 lei / Gcal.), exclusiv TVA, inclusiv acciza pentru energia termica produsa, distribuita si furnizata prin centrale termice de cvartal pe baza de gaze naturale, destinata agentilor economici;

-   Pretul local de 64,49 lei / Gj (269,99 lei / Gcal.) inclusiv TVA, inclusiv acciza pentru energia termica produsa, distribuita si furnizata prin centrale termice de cvartal pe baza de gaze naturale, destinata populatiei;

-   Pretul local de 53,25 lei / Gj (222,97 lei / Gcal.), exclusiv TVA, pentru energia produsa, distribuita si furnizata pentru centrale termice de cvartal pe baza de gaze naturale, exclusiv acciza, destinata pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, invatamant si lacaselor de cult;

-   Pretul local mediu de 54,95 lei / Gj (230,08 lei / Gcal.), exclusic TVA, inclusiv acciza, pentru energia termkica produsa, transportata, distribuita si furnizata, facturata agentilor economici. 

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    118

Tgv. 30.05.2007

 

   

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 18 (optsprezece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;
 • Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;
 • Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;
 • Prevederile Legii nr. 61/1990;
 • Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;
 • Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct. c din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 18 (optsprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   119

Tgv. 30.05.2007

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din 10.05.2007 incheiat in urma sedintei „Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale” precum si a repartizarii unui numar de 3 locuinte din recuperari

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din 10.05.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale constituite conform Legii Locuintei nr. 114/1996, republicata;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei, republicata;
 • Prevederile H.C.L. nr. 292/17.11.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996 republicata;
 • Dispozitiile art. 36 lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Procesul Verbal nr. 1 din 10.05.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996 republicata, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba repartizarea unui  numar de 3 (trei) locuinte din recuperari,  conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    120

Tgv. 30.05.2006

 

 

   

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului - verbal nr. 2 din data de 14.05.2007 incheiat in urma sedintei Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L., precum si a repartizarii unui  numar de 5 locuinte din recuperari

 

Consiliul Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.05.2007, avand in vedere:

 • Procesul verbal nr. 2 din data de 14.05.2007 incheiat in urma sedintei Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L., precum si a repartizarii unui  numar de 5 locuinte din recuperari;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile H.G. nr. 962/2001 - privind normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – modificata si completata;
 • Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administraţia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Procesul verbal nr. 2 din data de 14.05.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor, care constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba repartizarea unui numar de 5 locuinte cu chirie pentru tineri construite prin programul A.N.L, locuinte din recuperari,  conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Comisia sociala de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L. – Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     121

Tgv. 30.05.2007

 

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, a terenului cota parte indiviza aferent apartamentului situat in Municipiul Targoviste, str. Virgil Draghiceanu, bl. 6, sc. B, et. 4, ap. 40, catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.05.2007,avand in vedere:

 • Adresa nr. 9640/08.05.2006 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita prin care solicita darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a terenului cota parte indiviza aferent apartamentului situat in Municipiul Targoviste, str. Virgil Draghiceanu, bl. 6, sc. B, et. 4, ap. 40;
 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a terenului cota parte indiviza aferent apartamentului situat in Municipiul Targoviste, str. Virgil Draghiceanu, bl. 6, sc. B, et. 4, ap. 40 catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 17 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile H.C.L. nr. 297/2006 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 163/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste, cu completarile si modificarile ulterioare;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „a” , precum si ale art. 123 si 124 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, a terenului cota parte indiviza aferent apartamentului situat in Municipiul Targoviste, str. Virgil Draghiceanu, bl. 6, sc. B, et. 4, ap. 40 catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita,

identificat conform datelor tehnice si planului de amplasament ce fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2 Predarea – primirea bunului se va face pe baza de protocol sau proces – verbal dupa perfectarea contractului de comodat incheiat intre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si respectiv ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   122

Tgv. 30.05.2007                      

 

 

  

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 4 luni,  a suprafetei de teren de 100 m.p., situata in Piata „Mihai Viteazu”, pentru amenajarea unei terase de alimentatie publica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 4 luni,  a suprafetei de teren de 100 m.p., situata in Piata „Mihai Viteazu”, pentru amenajarea unei terase de alimentatie publica;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin.2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 4 luni,  a suprafetei de teren de 100 m.p., situata in Piata „Mihai Viteazu”, pentru amenajarea unei terase de alimentatie publica, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

§         Georgescu Mugurel

§         Dragan Sebastian

§         Ilie Valentin

§         Nicoara Calin

Art.  3 Pretul de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   123

Tgv.  30.05.2007

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani  cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu in suprafata de 40 m.p. pentru alee de acces la locuinta situata in Municipiul Targoviste, str. Tudorica Popescu, nr. 7

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.05.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani  cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu in suprafata de 40 m.p. pentru alee de acces la locuinta situata in Municipiul Targoviste, str. Tudorica Popescu, nr. 7;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 46 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui spatiu in suprafata de 40 m.p. pentru alee de acces la locuinta situata in Municipiul Targoviste, str. Tudorica Popescu, nr. 7

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 25 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Georgescu Mugurel

Dragan Sebastian

Ilie Valentin

Nicoara Calin

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   124

Tgv. 30.05.2007

 

   

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a suprafetei de teren de 20 m.p., situata in incinta Grupului Scolar „Voievodul Mircea”, pentru amenajarea unui spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a suprafetei de 20 m.p., teren situat in incinta Grupului Scolar „Voievodul Mircea”, pentru amenajarea unui spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Prevederile art. 167 alin. 21­­­­­ din Legea invatamantului nr. 84/1995 modificata si completata prin OUG nr. 184/2001;

§         Dispozitiile art. 36 alin.2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani, a suprafetei de teren de 20 m.p., situata in incinta Grupului Scolar „Voievodul Mircea”, pentru amenajarea unui spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Georgescu Mugurel

Dragan Sebastian

Ilie Valentin

Nicoara Calin

Art.  3 Pretul  de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   125

Tgv. 30.05.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organizarii editiei pilot “ELEMENTE” a Festivalului BABEL FEST in Municipiul Targoviste, in perioada 13 - 17 iunie 2007, de catre Teatrul “Tony Bulandra” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea organizarii editiei pilot “ELEMENTE” a Festivalului BABEL FEST in Municipiul Targoviste, in perioada 13 -17 iunie 2007, Teatrului “Tony Bulandra” Targoviste;
 • Proiectul – cadru general al editiei pilot “ELEMENTE” a Festivalului BABEL FEST in Municipiul Targoviste, in perioada 13 -17 iunie 2007, Teatrului “Tony Bulandra” Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Avizului nr. 8 / 29.11.2006 privind sustinerea de principiu a proiectului cultural „Babel Fest”, initiat de Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „a”, alin. 4 lit. „a” si alin. 6 lit. „a” pct. 4 din Legea 215/2001 republicata;

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „a”  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba organizarea editiei pilot “ELEMENTE” a Festivalului BABEL FEST in Municipiul Targoviste, in perioada 13 -17 iunie 2007, de catre Teatrul “Tony Bulandra” Targoviste.

Art. 2 Bugetul editiei pilot “ELEMENTE” a Festivalului BABEL FEST este asigurat :

-          In  procent de 37 % (reprezentand suma de 100.000 lei) din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al Teatrului  Municipal “Tony Bulandra” Targoviste, capitolul “productie spectacole”

-          In procent de 63 % din surse atrase.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   126

Tgv. 30.05.2007

  

   

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 30.05.2007, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007;

§         Prevederile HG nr. 409/2007  privind  repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere  si distributie a energiei termice ;

§         Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2007

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 republicata

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

***Majorarea veniturilor totale cu suma de 3.000 mii lei,  prin majorarea urmatorilor indicatori :

- cote defalcate din TVA  3.000 mii lei

***Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 3.000 mii lei, prin ;

- majorarea creditelor la capitolul 81.02 Invatamant , titlul  ‘’ Cheltuieli de capital ’’ cu suma de 3.000 mii lei.

Bugetul rectificat este redat in anexa 1.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2007 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.  127

Tgv. 30.05.2007

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unei hotarari privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§         Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala,  republicat;

§         Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§         Dispozitiile art. 36, alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. c din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. c, din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă S T E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste unui numar de 6  (sase) persoane fizice, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe si Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.  

              

Nr.    128

Tgv. 30.05.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea d-lor cons. av. Dragan Sebastian Dragos si av. Sache Neculaescu, sa reprezinte interesele Consiliului Local Municipal Targoviste, impreuna cu Serviciul Juridic, Contencios si Executare Silita din cadrul Primariei Municipiului Targoviste, in litigiul care face obiectul dosarului nr. 37518/3/2006 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta S.C. MULTIRECLAMA S.R.L Bucuresti, impotriva careia a fost declarat recurs

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios si Executare Silita prin care se expune problematica legata de litigiul care a facut obiectul dosarului nr. 37518/3/2006, reclamanta S.C. MULTIRECLAMA S.R.L. Bucuresti, in urma pronuntarii sentintei nr. 1493 din 02.03.2007 de catre Tribunalul Bucuresti;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Sentinta nr. 1493 din 02.03.2007 pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 37518/3/2006 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta S.C. MULTIRECLAMA S.R.L Bucuresti
 • Prevederile H.C.L. nr. 18/ 19.01.2006 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare
 • Prevederile art. 37 din Legea nr. 215 / 2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnii consilieri, av. Dragan Sebastian Dragos si av. Sache Neculaescu, sa reprezinte interesele Consiliului Local Municipal Targoviste, impreuna cu Serviciul Juridic, Contencios si Executare Silita din cadrul Primariei Municipiului Targoviste, in litigiul care face obiectul dosarului nr. 37518/3/2006, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta S.C. MULTIRECLAMA S.R.L Bucuresti, impotriva careia a fost declarat recurs.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, consilierii municipali Dragan Sebastian Dragos si Sache Neculaescu, Serviciul Juridic, Contencios si Executare Silita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   129

Tgv.  30.05.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea plangerii prealabile formulate de numitul Paun Gabriel Virgil impotriva H.C.L. nr. 33/2007 referitoare la utilizarea suprafetei de 25 ha, teren situat in Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti, preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor, in vederea realizarii proiectului “Parc Industrial Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios si Executare Silita privind respingerea plangerii prealabile formulate de numitul Paun Gabriel Virgil impotriva H.C.L. nr. 33/2007 referitoare la utilizarea suprafetei de 25 ha, teren situat in Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti, preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor, in vederea realizarii proiectului “Parc Industrial Targoviste”;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 33/2007 privind utilizarea suprafetei de 25 ha, teren situat in Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti, preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor, in vederea realizarii proiectului “Parc Industrial Targoviste”
 • Prevederile art. 37 din Legea nr. 215 / 2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se respinge plangerea prealabila formulata de numitul Paun Gabriel Virgil impotriva H.C.L. nr. 33/2007 privind utilizarea suprafetei de 25 ha, teren situat in Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti, preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor, in vederea realizarii proiectului “Parc Industrial Targoviste”

Art. 2 Se imputernicesc domnii consilieri, av. Dragan Sebastian Dragos si av. Sache Neculaescu, sa reprezinte interesele Consiliului Local Municipal Targoviste, impreuna cu Serviciul Juridic, Contencios si Executare Silita din cadrul Primariei Municipiului Targoviste, in litigiul privind H.C.L. nr. 33/2007 referitoare la utilizarea suprafetei de 25 ha, teren situat in Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti, preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor, in vederea realizarii proiectului “Parc Industrial Targoviste”.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, consilierii municipali Dragan Sebastian Dragos si Sache Neculaescu, Serviciul Juridic, Contencios si Executare Silita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

 Nr.    130

Tgv.  30.05.2007

 

 

 

  

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Gradinita nr. 8 Targoviste, str. Alexandru Vasilescu, nr. 3 ” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Gradinita nr. 8 Targoviste, str. Alexandru Vasilescu, nr. 3 ” Targoviste;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice;

§   Prevederile H.G. nr. 300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Gradinita nr. 8 Targoviste, str. Alexandru Vasilescu, nr. 3  Targoviste”

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Gradinita nr. 8 Targoviste, str. Alexandru Vasilescu, nr. 3 Targoviste”, dupa cum urmeaza:

 

1.      Indicatori tehnici:

v     Terenul pe care este amplasata gradinita este in suprafata de 6644 mp, avand categoría de folosinta: curti-constructii.

v     Grupa de constructii “A1”- constuctii pana la P+4E;

v     Regim de inaltime:P, P+I, P+II;

v     Gradul II de rezistenta la foc; 

v     Structura de rezistenta este mixta, alcatuita din pereti structurali, portante din zidarie de caramida, stalpi si grinzi beton, plansee din beton, fundatiile fiind din beton ciclopian. Acoperisul este tip sarpanta din lemn ecarisat pe scaune pentru invelitori din tabla zincata.

v     Alcatuirea constructiva:

            -structura: mixta, zidarie portanta de caramida, stalpi si grinzi BA;

            -zidarie: caramida ceramica;

            -pardoseli: mozaic si parchet;

            -invelitoare :tabla pe sarpanta din lemn;

            -tamplarie: lemn;

v     Sistem constructiv:

            -fundatii               B.A.

            -plansee              B.A.

            -sarpanta             lemn

 

                CORP I

            -arie constuita          Sc=1351,50 mp

            -arie desfasurata     Sd=2572,10 mp

            -arie utila                 Su=1086,75 mp

                 CORP II

             -arie construita          Sc=373,45 mp

             -arie desfasurata      Sd=746,65 mp

             -arie utila                  Su=302,65 mp

               2.  Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 520059,07 RON

   -Valoare C+M      : 343769,14 RON

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul local, bugetul de stat si alte surse atrase .

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.   131

Tgv. 30.05.2007

 

 

 

  H O T A R A R E

privind aprobarea numirii unui reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea numirii unui reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. TERMICA S.A. Targoviste ;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-         Prevederile H.C.L. nr. 354 / 06.09.2005 privind completarea Statutului si numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in Adunarea Generale a Actionarilor a S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba noua componenta a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. TERMICA S.A. Targoviste, dupa cum urmeaza:

 • Aldea Daniela
 • Bondila Dorel
 • Pantea Viorel

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 354 / 06.09.2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se oblige Primarul, dl. Pantea Viorel si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    132

Tgv.  30.05.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-         Prevederile H.C.L. nr. 118 / 24.03.2005 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L.  si S.C. Teomar Electronic S.R.L.;

-         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.06.2007, se modifica si se completeaza componenta Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, dupa cum urmeaza:

 • Maican Dorin
 • Aldea Daniela
 • Martin Eugen
 • Ana George Bogdan
 • Lazarescu Catalin

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 118 / 24.03.2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se oblige Primarul, membrii Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    133

Tgv.  30.05.2007

 

 

 H O T A R A R E

privind stabilirea modului de gestiune a serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Targoviste desfasurata de S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste si S.C. PRESCOM S.A. Targoviste 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi, 30.05.2007, având in vedere:

 • Referatul Directiei Economice prin care se propune modificarea si completarea H.C.L. nr. 110/26.04.2007 referitoare la stabilirea modului de gestiune a serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Targoviste desfasurata de S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste si S.C. PRESCOM S.A. Targoviste ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Prevederile art. 23, ale art. 30 pct. 3 si art. 31 (1) si (5) din Legea nr.  51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • Prevederile Legii nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “d” si alin. 6 lit. “a” pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicata

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba delegarea gestiunii serviciului de salubrizare efectuat pe raza Municipiului Targoviste, catre S.C. ECO – SAL S.A. Targoviste si S.C. PRESCOM S.A. Targoviste, conform prevederilor art. 31 alin. 5  din cuprinsul Legii nr. 51/2006.”

Art. 2 Delegarea gestiunii se va face conform prevederilor legale.

Art. 3 Zonele in care vor presta servicii de salubrizare cei doi operatori sunt cele prevazute in anexa 1.

Art. 4 H.C.L. nr. 110/26.04.2007 se revoca.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica, Directia Tehnica, S.C. PRESCOM S.A Targoviste, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare

 

Nr.    134

Tgv. 30.05.2007

 

 

 

HOTARARE

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste in vederea casarii a spatiului « Spalatorie » aferent cladirii pavilion social din incinta Grupului Scolar « Nicolae Cioranescu »

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 30.05.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste in vederea casarii a spatiului « Spalatorie » aferent cladirii pavilion social din incinta Grupului Scolar « Nicolae Cioranescu »

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§         Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995;

§         Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a legii 15/1994 aprobate prin H.G. nr. 909/1997, cap. III, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile art. 36 pct. 5 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste in vederea casarii, a spatiului «Spalatorie», aferent Cladirii Pavilion Social din incinta Grupului Scolar «Nicolae Cioranescu», Strada Lt. Stancu Ion nr. 35.

Bunul imobil denumit « Spalatorie », care face obiectul prezentei hotarari este identificat conform fisei bunului imobil Cladire Pavilion Social, dupa cum urmeaza :

 • Denumire bun : Cladire Pavilion Social
 • Indicativ C1
 • Anul punerii in functiune : 1949
 • suprafata construita : de  651 m.p.,
 • constructie din caramida P + 1E
 • valoare bun imobil: 2.000.000 lei,
 • numar de inventar: 1001087,
 • anexe: spatiul „Spalatorie”, in suprafata de 100 m.p..

Art. 2 Materialele de constructie ce se vor recupera in urma demolarii spatiului „Spalatorie”  vor fi folosite pentru reparatii curente la cladirile din incinta Grupului Scolar „Nicolae Cioranscu”.

Art. 3 Dupa casarea bunului imobil denumit „Spalatorie”, se va opera in evidentele contabile ale Consiliului LocaL Municipal Targoviste in sensul diminuarii corespunzatoare a valorii  imobilului Cladire Pavilion Social.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

            Nr.   135

            Tgv. 30.05.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind includerea unor bunuri imobile (blocuri de locuinte si terenuri aferente acestora) in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea D.A.P.P.P.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 30.05.2007 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind includerea unor bunuri imobile (blocuri de locuinte construite si terenuri aferente acestora) in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea D.A.P.P.P.

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

§         Prevederile art. 26, Anexa nr. 3 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

§         Prevederile art. 1 pct. 14 din H.G. nr. 60/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§         Prevederile H.G. nr. 60/2004, art. 14, pct. 1 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

Prevederile art. 36 pct. 5 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Targoviste a terenurilor pe care sunt construite blocurile de locuinte pentru tineri construite prin A.N.L., aflate pe raza Municipiului Targoviste, conf. Legii nr. 152/1998 modificata si completata prin H.G. nr. 962/2001 si H.G. nr. 60/2004

Terenurile care fac obiectul prevederilor de la alineatul 1, sunt identificate in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2 Se aproba includerea blocurilor de locuinte pentru tineri construite prin A.N.L. in domeniul public al Municipiului Targoviste si darea lor in administrarea D.A.P.P.P. pe baza unui protocol de predare – primire.

Blocurile de locuinte pentru tineri construite prin A.N.L., care fac obiectul prevederilor de la alineatul 1, sunt identificate in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Blocurile de locuinte pentru tineri, construite prin A.N.L. situate in zona SAGRICOM, vor fi inregistrate in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste, dupa ce valorile de inventar ale acestor bunuri vor fi comunicate de catre A.N.L. Bucuresti

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  136

Tgv. 30.05.2007

 

   

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire, a 2 (doua) terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de echipamente pentru telefonie digitala, situate in Municipiul Targoviste, Bdul. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 3E si respectiv str. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 26

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.05.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire, a 2 (doua) terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de echipamente pentru telefonie digitala, situate in Municipiul Targoviste, Bdul. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 3E si respectiv str. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 26;

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin.2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire, a 2 (doua) terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de echipamente pentru telefonie digitala, situate in Municipiul Targoviste, Bdul. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 3E si respectiv str. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 26;

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de negociere a pretului de inchiriere.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Georgescu Mugurel

Dragan Sebastian

Ilie Valentin

Nicoara Calin

Art.  3 Pretul  de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   137

Tgv. 30.05.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind preluarea de catre Directia de Asistenta Sociala a activitatii creselor nr. 2, 8, 13, 14 si 16 de pe raza Municipiului Targoviste, precum si a cheltuielilor materiale ale acestora

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 30.05.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind preluarea de catre Directia de Asistenta Sociala a activitatii creselor nr. 2, 8, 13, 14 si 16 de pe raza Municipiului Targoviste, precum si a cheltuielilor materiale ale acestora

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor;

§         Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1033 / 2004 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1955 / 1995;

§         Prevederile H.C.L. nr. 253 / 28.11.2001 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale D.A.S. prin preluarea personalului creselor;

§         Prevederile art. 36 alin 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215 / 2001 republicata.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215 / 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu luna mai 2007, se aproba preluarea de catre Directia de Asistenta Sociala a activitatii creselor nr. 2, 8, 13, 14 si 16 de pe raza Municipiului Targoviste, precum si a cheltuielilor materiale ale acestora.

Art. 2 Sumele necesare acoperirii cheltuielilor materiale ale creselor preluate, vor fi asigurate in urma rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007.

Art.  3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.S. si Secretarul Municipilui Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.  138

Tgv. 30.05.2007

 

 

  

 

H O T A R A R E

privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 30.05.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor;

§         Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1033 / 2004 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1955 / 1995;

§         Prevederile H.C.L. nr. 28 / 15.02.2007 privind reactualizarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale Aparatului Propriu de Specialitate al Primarului si ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 38 / 15.02.2007 privind aprobarea noii organigrame si  statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala;

§         Prevederile art. 36 alin 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 republicata.

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, ca urmare a preluarii de catre aceasta directie a activitatii creselor nr. 2, 8, 13, 14 si 16 de pe raza Municipiului Targoviste.

Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, modificat, este cuprins in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se modifica si se completeaza organigrama si statul de functii ale Directiei de Asistenta Sociala prin suplimentarea cu 6 posturi in cadrul Centrului de zi pentru copii cu disabilitati, dupa cum urmeaza :

§         5 posturi de asistent medical crese ;

§         1 post magazioner

Noile configurari ale organigramei si ale statului de functii ale D.A.S. sunt cuprinse in anexele 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 28 / 15.02.2007 respectiv H.C.L. nr. 38 / 15.02.2007 se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.S. si Secretarul Municipilui Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   139

Tgv. 30.05.2007

 

   

 

HOTARARE

privind aprobarea costului abonamentelor de transport public local pentru persoane cu handicap

 

            Consiliul Local Minicipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007 avand in vedere :

 • Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea costului abonamentelor de transport public local pentru persoane cu handicap
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Prevederile OUG nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Dispozitiile  art. 36 alin. 2, lit. d si alin. 6 lit. pct.2, din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

                                          

HOTARASTE :

 

Art.1 Incepand cu data de 01.06.2007, se acorda gratuitate nelimitata pe toate liniile de transport urban in comun, pe raza Municipiului Targoviste, pentru persoanele cu handicap grav si accentuat precum si pentru insotitorii acestora, conform prevederilor Legii nr. 448/2006.

Art. 2 Beneficiaza de prevederile prezentei hotarari:

-         persoanele cu handicap grav si accentuat;

-         insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;

-         insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;

-         insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora;

-         asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;

asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav si accentuat.

Art. 3 Sumele aferente acestor abonamente vor fi prevazute in bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Costul unui abonament se estimeaza dupa cum urmeaza : 700 X 66 lei / abonament = 46.200 lei / lunar.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.S., Directia Economica si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   140

Tgv. 30.05.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2200 RON dnei. Lengyel Tita din Municipiul Targoviste, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.05.2007 avand in vedere:

-   Rapoartele de specialitate ale Comisiei de specialitate nr. 4 prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2200 RON dnei. Lengyel Tita din Municipiul Targoviste, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006.

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2200 RON dnei. Lengyel Tita din Municipiul Targoviste, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  141

Tgv. 30.05.2007

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui premiu in valoare de 10.000 RON actritei Laura Vasiliu, pentru contributia adusa la obtinerea premiului PALME d’OR 2007, la Festivalul International de la Cannes

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi 30.05.2007, având in vedere:

-  Adresa nr. 949 din 29.05.2007 a Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste;

      -    Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste privind acordarea unui premiu in valoare de 10.000 RON, actritei Laura Vasiliu pentru contributia adusa la obtinerea premiului PALME d’OR 2007, la Festivalul International de la Cannes;

-         Prevederile art. 36 alin. 6, pct. 4, din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se premiaza cu suma de 10.000 RON actrita Laura Vasiliu, angajata a Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste, pentru contributia adusa la obtinerea premiului PALME d’OR 2007, la Festivalul International de la Cannes.

Art. 2. Aceasta suma de bani va fi suportata din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   142

Tgv. 30.05.2007

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”,

actritei Laura Vasiliu, pentru contributia adusa la obtinerea premiului PALME d’OR 2007, la Festivalul International de la Cannes

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi 30.05.2007, având in vedere:

 • Adresa nr. 949 din 29.05.2007 a Teatrului Municipal „Tony   Bulandra” Targoviste;

§     Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, actritei Laura Vasiliu pentru contributia adusa la obtinerea premiului PALME d’OR 2007, la Festivalul International de la Cannes

 • Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;
 • Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. unic Se confera titlul de „CETATEAN DE ONOARE” actritei Laura Vasiliu, pentru contributia adusa la obtinerea premiului PALME d’OR 2007, la Festivalul International de la Cannes.

 

Nr.    143

Tgv. 30.05.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 101 / 26.04.2007 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani,  a unui spatiu in suprafata de 315 m.p din cladirea – atelier turnatorie – situata in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu pentru desfasurarea unei activitati  de prestari servicii si depozitare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.05.2007,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani,  a unui spatiu in suprafata de 315 m.p. din cladirea – atelier turnatorie – situata in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu pentru desfasurarea unei activitati  de prestari servicii si depozitare;
 •  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. nr. 101 / 26.04.2007 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani,  a unui spatiu in suprafata de 315 m.p din cladirea – atelier turnatorie – situata in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu pentru desfasurarea unei activitati  de prestari servicii si depozitare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata;

In temeiul art. 46 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica si completeaza H.C.L. nr. 101 / 26.04.2007 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani,  a unui spatiu in suprafata de 315 m.p din cladirea – atelier turnatorie – situata in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu pentru desfasurarea unei activitati  de prestari servicii si depozitare, dupa cum urmeaza:

Articolul 3 va avea urmatorul continut: „Pretul minim al redeventei este de 2 euro / m.p. / an.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 101 / 26.04.2007 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   144

Tgv. 30.05.2007

 

  

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

§         Adresa nr. 917/23.05.2007 a Teatrului Municipal “Tony Bulandra” inregistratata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 11112/24.05.2007;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata ulterior, privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

§         Prevederile art. 7 alin. 2, din O.G. nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului din sectorul bugetar, respectiv promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata;

În temeiul art. 45 alin.1 si alin. 6 din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste prin transformarea posturilor vacante de inspector de specialitate S IV si economist S II in posturi de actor S debutant.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   145

Tgv. 30.05.2007

 

   

 

H O T A R A R E

privind aprobarea participării Municipiului Targoviste in calitate de membru fondator la

constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE "CIVITAS TARGOVISTE"

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

-         Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Targoviste, in calitate de membru fondator, la infiintarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „CIVITAS TARGOVISTE”, precum si propunerea Primarului Municipiului Targoviste, dl. Ing. Iulian Furcoiu de a fi desemnat in consiliul de administraţie al acestei Asociaţii,

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-         In conformitate cu prevederile art. 11, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locale republicata, coroborate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. “e” si alin. 7 lit. “c”, precum si art. 45 alin. 2 litera “d” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba participarea Municipiului Targoviste, in calitate de membru fondator, la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „CIVITAS TARGOVISTE”.

Art. 2 Se insuseste proiectul Actului Constitutiv si al Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „CIVITAS TARGOVISTE”, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se imputernicesc Primarul Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste sa reprezinte Municipiul Targoviste in Adunarea Generala a Asociatiei si la semnarea actului constitutiv si statutului acesteia, precum si in Consiliul de administratie al Asociatiei.

Art. 4 Se aproba suma de 5.000 lei, reprezentand contributia Municipiului Targoviste la patrimoniul initial necesar constituirii Asociatiei cat si alte cheltuieli necesare constituirii acesteia (taxe notariale, taxe de timbru, etc.)

            Eventuala suma ramasa, va reprezenta venit al Asociatiei dupa constituirea sa.

Art. 5 Se aproba ca, ulterior dobandirii  personalitatii juridice de catre Asociatie, Municipiul Targoviste sa contribuie la veniturile acesteia cu o suma anuala ce va fi stabilita de catre Adunarea Generala a Asociatiei, veniturile acesteia urmand sa se completeze si din alte surse (donatii, sponsorizari, programe, etc.) si sa se utilizeze in realizarea scopurilor Asociatiei, conform prevederilor legale.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se oblige Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare si executare.

 

Nr.    146

Tgv.  30.05.2007

 

  

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iunie  2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

-            Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicata;

-               Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-           Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnul consilier, jr. Dragan Sebastian Dragos, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii iunie 2007.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier jr. Dragan Sebastian Dragos, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    147

Tgv. 30.05.2007

 

 

 

 

 

A V I Z

privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile de apa si canalizare practicate de catre R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007, in urma analizei solicitarii R.A.G.C. Targoviste, avand in vedere:

 • Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 65/2007;
 • Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

§         Prevederile art. 36 alin. 3 lit. “c” si ale art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza nr. Legii nr. 286/2006,

 

A V I Z E A Z A :

 

Art. 1 Documentatia de fundamentare a modificarii preturilor si tarifelor la serviciile de apa si canalizare practicate de R.A.G.C. Targoviste in vederea inaintarii acestora catre A.N.R.S.C., conform prevederilor legale.

Art. 2 Dupa avizarea de catre A.N.R.S.C. a preturilor si tarifelor la serviciile de apa si canalizare, R.A.G.C. Targoviste se obliga sa le supuna dezbaterii publice timp de 30 zile, conform prevederilor Legii nr. 52/2003.

Art. 3 Dupa aplicarea procedurilor conform prevederilor Legii nr. 52/2003 preturile si tarifele pentru apa si canalizare practicate de R.A.G.C. Targoviste vor fi supuse aprobarii Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentului aviz se obliga Primarul, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. 7

Tgv. 30.05.2007

 

                    

                    

 A V I Z

privind introducerea experimentala a unor trasee de circulatie cu circuit inchis pe raza Municipiului Targoviste, pentru transportul rutier de persoane

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.05.2007, avand in vedere:

-   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 294/ 04.08.2005 referitoare la stabilirea noilor trasee de circulatie de pe raza Municipiului Targoviste pentru transportul rutier de persoane;

-   Prevederile O.G. nr. 44/1997 modificata prin O.G. nr. 46/2004 privind transporturile rutiere;

-   Prevederile H.G. nr. 828/2003 si O.G. nr. 86/2001, privind serviciile  regulate de transport public local de calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002;

-   Prevederile O.G. nr.16/2002, pentru reabilitarea, dezvoltarea, eficientizarea si modernizarea   serviciului   public de transport local de  calatori;

-   Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 5 lit. “a  pct. 14 din Legea nr. 215/2001 republicata

            In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia publica locala,

 

A V I Z E A Z A

 

·        introducerea experimentala, pentru o perioada de 30 de zile, a 3 trasee de circulatie cu circuit inchis, pe raza Municipiului Targoviste, pentru transportul rutier de persoane, incepand cu data de 01.06.2007, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezentul aviz.

Cele 3 trasee experimentale vor fi uzitate numai de mijloacele de transport calatori aflate in dotarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste.

Dupa expirarea celor 30 de zile, eficienta celor 3 trasee experimentale va fi  analizata si, in cazul unor concluzii pozitive, supusa aprobarii Consiliului Local Municipal Targoviste, in sedinta ordinara din luna iune 2007.

 

Nr.    8

Tgv.  30.05.2007

 

 

 

A V I Z

privind obtinerea licentei pentru activitati conexe transportului rutier desfasurate de catre S.C. GRUP   ATYC S.R.L. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.06.2007, in conformitate cu prevederile art. 43, alin. 1 din O.U.G. nr. 109 / 2005, aprobata si modificata prin Legea nr. 102 / 2006 privind transporturile rutiere, O.M.T.C.T. nr. 1892 / 2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 102 / 2006, precum si prevederile art. 36alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind Administratia Publica Locala,

 

A V I Z E A Z A

 

infiintarea unor autogari pentru desfasurarea de activitati conexe transportului rutier de personae, pe raza Municipiului Targoviste, de catre S.C. GRUP ATYC Targoviste, cu conditia respectarii legilor in vigoare privind obtinerea documentatiilor de urbanism.

 

 

Nr.    9

Tgv. 30.05.2007

 

 

              Inapoi