68. Hotarâre privind aprobarea si instrumentarea proiectului: „Modernizare drumuri de exploatare agricola în Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”, precum si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

68. Hotarâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte

69. Hotarâre privind desemnarea managerului interimar care să asigurare conducerea  interimară la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Târgovişte

70. Hotarâre privind desemnarea managerului interimar care să asigurare conducerea  interimară la Casa de Cultură a Municipiului Târgovişte « I.Gh. Vasiliu »

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea și instrumentarea proiectului : „ Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița ”, precum și asigurarea resurselor financiare pentru proiect

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.04.2010, având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind aprobarea proiectului „ Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița ”, precum și asigurarea resurselor financiare pentru proiect .

§                     Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Măsura 125 - „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”; sub-măsura 125a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”.

§                     Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§                     Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

§                     Prevederile Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările şi completările  ulterioare;

§                     Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii;

§                     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§                     Prevederile H.G. nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013;

§                     Prevederile OUG nr. 74 din 17 iunie 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din FEGA, FEADR si FEP si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului cu modificările şin completările ulterioare;

§                     Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â RE :

Art. 1 Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi instrumentarea proiectului „ Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, precum și asigurarea resurselor financiare pentru proiect.

Art. 2 Se aprobă lista cu drumurile de exploatare ce vor fi modernizate – conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Realizarea lucrărilor de investiții pe care le propune proiectul, sunt absolut necesare, deoarece unele din aceste drumuri fac legătura între un drum comunal sau un drum județean , cu loturile agricole ale localnicililor și cu agenți economici ( Ciupercărie), pentru ca apoi să iasă din nou în drum comunal, județean sau național ( DN  72 A) , astfel că unele dintre acestea ar putea fi folosite pentru a scurta o rută (prin comuna Șotânga spre Sinaia)  sau chiar pentru a face legătura între sate( satul Geangoiești – Priseaca– com Sotânga )

Art. 4 Suprafețele unitații administrativ teritoriale care vor fi deservite de proiectul menționat la art. 1  sunt  de 321,10 ha.

Art. 5 Costurile pentru realizarea investiției vor fi prevăzute în bugetul local al Municipiului Târgoviște pentru toată perioada de derulare a lucrărilor.

Art. 6 Proiectul se incadrează în prioritățile propuse în Planul de Urbanism General conform adresei nr. 2788/ 07.04.2010 eliberată de S.C. Blom România S.R.L. , în calitate de elaborator P.U.G. Târgoviște.

Art. 7 Se aprobă angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere și/sau reparare a investițiilor ce vor fi realizate, pentru o perioadă  de cel puțin 5 ani de la data la care acestea au fost date în exploatare, în cazul obținerii finanțării nerambursabile solicitate.

Art. 8 Se aprobă finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile și conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului, în cazul obținerii finanțării nerambursabile solicitate:

Valoare totală proiect (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA) : 5.084.766 lei din care :

§                    cheltuieli eligibile :  4.225.299  lei

§                    cheltuieli neeligibile : 60.317 lei

§                    TVA: 799.150 lei

Finanțarea proiectului se va realiza astfel:

§                    Fodul European  Agricol de Dezvoltare Rurală = 3.380.239 lei (80% din valoarea eligibilă a proiectului);

§                    Bugetul de stat = 845.060 lei (20% din valoarea eligibilă a proiectului );

§                    Bugetul Local = 60.317 lei (cheltuieli neeligiblie) +  799.150 lei ( TVA) = 859.467 lei

Art.   9     Se asigură accesul public la investiția realizată, fară taxă.

Art. 10 Se împuternicește domnul jr. Gabriel BORIGA, Primarul Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița, pentru semnarea și depunerea dosarului cererii de finanțare în vederea obținerii fondurilor nerambursabile solicitate.

Art. 11 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

            

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   SECRETAR MUNICIPIU

                            Ec. Tanase Silviu Gabriel                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

               

                                                        

  Nr.    67

  Tgv. 13 .04.2010

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi,15.04.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii - prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 32, 36-45 din O.UG. nr. 189/2008 aprobată prin Legea nr. 269/2009, privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public ;

§      Prevederile art. 36, alin. 6 lit “a” punctul 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

 

 

Nr.

crt.

 

Denumirea instituţiei

 

Numele şi prenumele

managerului

 

Rezultat final

 

1.

 

Teatru de Copii şi Tineret „Mihai Popescu

 

Ţopa Ion

 

8,53

satisfăcător

 

2.

 

Teatru Municipal „Tony Bulandra

Mihai Constantin

 

 

6,26

nesatisfăcător

3.

Casa de cultură a Municipiului „I.Gh. Vasiliu

Codreanu Lucian

 

5,06

nesatisfăcător

 

 

Art. 2 În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.a din O.U.G. 189/2008 modificată,începând cu data prezentei încetează contractele de management ale numiţilor Mihai Constantin şi Codreanu Lucian

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane si Asigurarea Calităţii, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

  Nr.    68

  Tgv.  15.04.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

H O T A R A R E

privind desemnarea managerului interimar care să asigurare conducerea  interimară la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi,15.04.2010, având în vedere:

§      Raportul de evaluare nr. 9444/ 12.04.2010 a managerilor instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§      Prevedrile H.C.L. nr. 68/15.04.2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte

§      Prevederile O.UG. nr. 189/2008 aprobată prin Legea nr. 269/2009, privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public ;

§      Prevederile art. 36, alin. 6 lit “a” punctul 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se numeşte doamna Bănescu Marta în funcţia de manager interimar la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Târgovişte.

Art. 2 Managerul interimar va asigura organizarea, gestionarea şi conducerea instituţiei până la data începerii executării noului contract de management încheiat în urma desfăşurării concursului de proiecte de management, ce se va organiza în maximum 120 zile calendaristice de la data prezentei.

Art. 3 Pe perioada interimatului raportul de muncă al doamnei Bănescu Marta cu instituţia de cultură mai sus menţionată se suspendă.

Art.  4 Cuantumul remuneraţiei lunare a managerului interimar va fi de 3.003 lei

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane si Asigurarea Calităţii, dna. Bănescu Marta si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                  

  Nr.    69

  Tgv.  15.04.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

H O T A R A R E

privind desemnarea managerului interimar care să asigurare conducerea  interimară la Casa de Cultură a Municipiului Târgovişte « I.Gh. Vasiliu »

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi,15.04.2010, având în vedere:

§      Raportul de evaluare nr. 9444/ 12.04.2010 a managerilor instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§      Prevedrile H.C.L. nr. 68/15.04.2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte

§      Prevederile O.UG. nr. 189/2008 aprobată prin Legea nr. 269/2009, privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public ;

§      Prevederile art. 36, alin. 6 lit “a” punctul 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se numeşte doamna Mihaela Alina Dumbravă în funcţia de manager interimar la Casa de Cultură a Municipiului Târgovişte « I.Gh. Vasiliu ».

Art.2 Managerul interimar va asigura organizarea, gestionarea şi conducerea instituţiei până la data începerii executării noului contract de management încheiat în urma desfăşurării concursului de proiecte de management ce se va organiza în maximum 120 zile calendaristice de la data prezentei.

Art. 3 Pe perioada interimatului raportul de muncă al doamnei Mihaela Alina Dumbravă cu Primăria Municipiului Târgovişte se suspendă .

Art.  4  Cuantumul remuneraţiei  lunare managerului interimar va fi de 1.707 lei

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane si Asigurarea Calităţii, dna. Mihaela Alina Dumbravă si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                                    

  Nr.    70

  Tgv.  15.04.2010