A V I Z privind ajustarea tarifelor la energia termica produsa, transportata si distribuita de S.C. TERMICA S.A.  Targoviste

 

155. Hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

156. Hotarare privind stabilirea traseelor de circulatie rutiera pe raza Municipiului Targoviste, pentru operatorii de transport calatori judetean si interjudetean

157. Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului “Conservarea si imbunatatirea calitatii apei in bazinele hidrografice ale Judetului Dambovita - aplicatia ISPA – etapa I – Zona pilot Targoviste, modernizarea sistemului de colectare, transport si epurare a apelor uzate in Municipiul Targoviste”

158. Hotarare privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste, Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 30, beneficiar Cojuhari Svetlana

159. Hotarare privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta + spatiu comercial – P+1” in Municipiul Targoviste, Strada Basarabiei nr. 4, beneficiar Mirica Constantin

160. Hotarare privind P.U.D. studiat pentru “Duplex familial P+M” in Municipiul Targoviste, Strada Nicolae Filipescu nr. 84, beneficiari Sanda Ion si Mihai Petre

161. Hotarare privind aprobarea vanzarii a unui numar de 8 (opt) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

162. Hotarare privind constituirea Comisiei municipale de stabilire a amplasamentelor pentru chioscuri de difuzare a presei pe raza Municipiului Targoviste

163. Hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii cu inca un an, a 2 terenuri in suprafata de 16,2 m.p. si 45 m.p. in incinta Gradinitei nr. 8 Targoviste

164. Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren pentru institutiile publice de pe raza Municipiului Targoviste in vederea amenajarii de rampe pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr. 519/2002 si O.U.G. nr. 102/1999

165. Hotarare privind concesionarea directa a unor suprafete de teren aferente societatilor comerciale, persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiale de pe raza Municipiului Targoviste, in vederea amenajarii unor rampe de acces pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr. 519/2002 si O.U.G. nr. 102/1999

166. Hotarare privind darea in administrarea Teatrului Municipal “Tony Bulandra” a parcarii aferente acestuia, situata in Bulevardul Carol I

167. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Iosifescu Lucretia, domiciliata in Municipiul Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 43, Sc. A, Ap. 7 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de locatari

168. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6.000.000 lei numitei Agherghinei Niculina, domiciliata in Targoviste, strada Duiliu Zamfirescu, Bl. 16, Sc. A, Ap. 1 pentru achitarea unor datorii la F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste

169. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitului Vaduva Adrian, domiciliat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, Bl. 42, Sc. B, Ap. 10 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari

170. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 4 milioane lei/luna, pana in data de 30 septembrie 2006, elevului Catrina M.L. Mihail Daniel, orfan de ambii parinti, domiciliat in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu, Bl. A2C, Ap. 1 

171. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 200 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sfantul Gheorghe” din municipiul Targoviste, cartier Suseni, Preot Paroh Neacsu Stancu

172. Hotarare privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti, Directia Gradini Publice si Directia Salubritate  si angajarea personalului muncitor in conformitate cu Legea nr. 76/2002

173. Hotarare privind aprobarea deplasarii unei delegatii a administratiei publice locale din Targoviste la Ivano - Frankivsk (Ucraina) pentru parafarea memorandumului de acord mutual, in perioada 07 - 09.05.2005

174. Hotarare privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 al „Comisiei de Analiza si Repartizare a Locuintelor Sociale”, constituita conform H.C.L. nr. 292/17.11.2004

175. Hotarare privind imputernicirea domnului Primar, ing. Iulian Furcoiu, si a domnului Secretar al Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu, pentru a participa la licitatia publica cu strigare in vederea achizitionarii a doua camine de nefamilisti din patrimoniul „S.C. Wisconsin Turning System S.A.” Targoviste, aflata in lichidare judiciara

176. Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii mai 2005

 

 

 

A V I Z

privind ajustarea tarifelor la energia termica produsa, transportata si

distribuita de S.C. TERMICA S.A.  Targoviste

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.04.2005, avand in vedere:

-         Referatul S.C TERMICA S.A. Targoviste privind ajustarea tarifelor la energia termica produsa, transportata si distribuita de S.C. TERMICA S.A.  Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al S.C TERMICA S.A. Targoviste privind ajustarea tarifelor la energia termica produsa, transportata si distribuita de S.C. TERMICA S.A.  Targoviste;

-         Prevederile O.G. nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

-         Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

A V I Z E A Z A :

 

Se aproba ajustarea tarifelor la energia termica produsa, transportata si distribuita de S.C. TERMICA S.A.  Targoviste, incepand cu data de 01.05.2005, dupa cum urmeaza:

 

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din C.T. Targoviste – Sud, pentru agentii economici racordati la iesirea din centrala, fara TVA = 1.194.910 lei/Gcal;

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din C.T. Targoviste – Sud, pentru agentii economici racordati la reteaua de transport, fara TVA = 1.348.430 lei/Gcal;

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din C.T. Targoviste – Sud, pentru agentii economici racordati la reteaua de distributie, fara TVA = 1.814.333 lei/Gcal;

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din centralele termice de cvartal, pentru agentii economici racordati la reteaua de distributie, fara TVA = 1.472.184 lei/Gcal;

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din C.T. Targoviste – Sud, consumatorilor tip populatie, racordati la reteaua de transport, fara TVA = 1.564.151 lei/Gcal;

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din C.T. Targoviste – Sud, consumatorilor tip populatie, racordati la reteaua de distributie, fara TVA = 2.104.046 lei/Gcal;

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din centralele termice de cvartal, consumatorilor tip populatie, racordati la reteaua de distributie, fara TVA = 1.707.313 lei/Gcal;

               

Nr.   2

Tgv. 27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 27.04.2005, având în vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul Contabilitate prin care se propune adoptarea unei hotarari privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005;

-         Rapoartele de avizare ale comsiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Adresa Ministerului Finantelor Publice nr. 10243/2005;

-         Prevederile O.G. nr. 45/2003 a finanţelor publice locale;

-         Prevederile H.C.L. nr. 328/2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2005;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2005 dupa cum urmeaza :

***Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.380.908 mii lei,  prin majoarea cu acceasi suma a  indicatorului ‘Sume defalcate din TVA pt finantarea serv comunitare de evidenta a populatiei’’ (cod 33.02.07),

***Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.380.908 mii lei, prin majorarea creditelor  la capitolul 51.02 ‘’Autoritati executive’’,  Subcapitolul  51.02.07 ‘’Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor’’ cu suma de 1.380.908 mii lei, din care pe titluri ;

 • majorarea creditelor la titlul I cheltuieli de personal cu suma de 1.156.500 mii lei
 • majorarea creditelor la titlul II cheltuieli materiale cu suma de 224.408 mii lei

Bugetul local rectificat  este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prevederile H.C.L. nr. 328/2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2004 se aplică în mod corespunzător.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    155

Tgv. 27.04.2005

 

H O T A R A R E

 privind stabilirea traseelor de circulatie rutiera pe raza Municipiului Targoviste,

pentru operatorii de transport calatori judetean si interjudetean

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.04.2005 avand in vedere:

-    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea traseelor de circulatie rutiera pe raza Municipiului Targoviste, pentru operatorii de transport calatori;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Prevederile O.U.G.  nr. 195/2002 – privind  circulatia  pe  drumurile  publice;

-    Prevederile O.G. nr. 46/2004, art.1, alin.4 - privind transporturile rutiere;

-    Prevederile H.G. nr. 828/2003 si O.G. nr. 86/2001, privind serviciile  regulate de transport public    local  de  calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002

-    Prevederile O.G. nr.16/2002, pentru reabilitarea, dezvoltarea, eficientizarea si modernizarea   serviciului   public de transport local de  calatori;

-    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-    Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

            In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 Se stabilesc traseele de circulatie rutiera pe raza Municipiului Targoviste, dupa cum urmeaza:  

 

A.  TRASEELE  DE  CIRCULATIE  PENTRU  MICROBUZE

 

1.  Pe  directia  TARGOVISTE – BUCURESTI

DUS:  Autogari,  B-dul  Unirii,  str.Garii (punct   de  imbarcare  Gara  Sud), B-dul Regele Carol I, B-dul I.C. Bratianu, str. Petru Cercel (punct de imbarcare Petru Cercel ), Calea  Bucuresti, D.J. 711 sau D.N. 71.

INTORS: D.N. 71 sau D.J. 711, Calea Bucuresti, str. Petru Cercel (punct de debarcare Petru Cercel), B-dul I.C. Bratianu ( punct de  debarcare UPET, pana in CFU) , str. Tudor  Vladimirescu,  str. Calea  Campulung, Sens Giratoriu, B-dul Unirii sau Eroilor,  Autogari.

2.   Pe  directia  TARGOVISTE – MORENI - PLOIESTI

Varianta A:

DUS:  Autogara  ( Lic. I. Vacarescu), str. Gimnaziului, Valea  Voievozilor.

INTORS: Valea Voievozilor, str. Justitiei, str. Calea Domneasca, str. Gimnaziului, Autogara (Lic. I. Vacarescu).

Varianta B:

DUS: Autogari, B-dul Unirii sau Eroilor, Sens Giratoriu, str. C. Brancoveanu ( punct de imbarcare “2    Brazi”), Calea Domneasca, str. Gimnaziului (punct de imbarcare Lic.  I.   Vacarescu), Valea  Voievozilor.

INTORS: Valea Voievozilor, str. Justitiei (punct de debarcare Lic. I. Vacarescu), Calea Domneasca, str. C.    Brancoveanu (punct de debarcare "2 Brazi”), Sens Giratoriu, B-dul Unirii sau  Eroilor, Autogari.

3.   Pe directia TARGOVISTE    PUCIOASA  -  SINAIA – BRASOV

                 DUS:  Autogari, B-dul Unirii sau Eroilor, Sens Giratoriu, str. C. Brancoveanu (punct  de  imbarcare “2 Brazi”), str. Mihai Bravu, Aleea Sinaia (punct de imbarcare Transformator), D.N.71.

                 INTORS: D.N. 71, Aleea Sinaia (punct de debarcare Transformator), str. Mihai Bravu, str. C. Brancoveanu (punct de debarcare “2 Brazi”), Sens Giratoriu, B-dul Unirii sau Eroilor, Autogari.

4.   Pe directia TARGOVISTE – GAESTI

DUS: Autogari, B-dul Unirii sau Eroilor, Sens Giratoriu, Calea Campulung, str. T. Vladimirescu,   str. Col. Dumitru Baltaretu (punct de imbarcare Monument), Soseaua Gaesti (punct de imbarcare poarta nr.1 C.O.S.), D.N. 72.

                   INTORS: D.N. 72, Soseaua Gaesti (punct de debarcare poarta  nr. 1 C.O.S.), str. Col. Dumitru   Baltaretu, str. T. Vladimirescu (punct de debarcare Policlinica), Calea Campulung, Sens Giratoriu, B-dul Unirii sau Eroilor, Autogari.

5.  Pe directia TARGOVISTE –  VOINESTI – CETATENI - CAMPULUNG MUSCEL

                   DUS: Autogari, B-dul Unirii sau Eroilor, Sens Giratoriu, Calea Campulung (punct  de  imbarcare Sala  Polivalenta), Priseaca  (punct de imbarcare Centru), D.N. 72A.

                  INTORS: D.N. 72 A, Priseaca (punct de debarcare Centru), Calea Campulung (punct de debarcare  Sala Polivalenta), Sens  Giratoriu, B-dul Unirii sau Eroilor, Autogari.

6. Pe directia TARGOVISTE – MANASTIREA DEALU

                DUS: Autogara, B-dul Unirii (punct de imbarcare Universitate), str. Garii (punct de imbarcare Gara Sud), B-dul Regele Carol I, B-dul I.C. Bratianu (punct de imbarcare Dealu Mare si Restaurant Ialomita), B-dul Independentei (punct de imbaracare Caraiman), str. 9 Mai, Calea Domneasca (punct de imbarcare Sc. Nr. 2 si Suseni), Halta Teis, B-dul Eroilor, Aleea Sinaia (punct de imbarcare I.L.F. Dambovita), Aleea     Manastirea Dealu (punct de imbarcare DACIA SERVICE si Depozitul Materiale de Constructii), Spitalul  Manastirea Dealu.

               INTORS: Spital Manastirea Dealu (punct de debarcare), Aleea Manastirea Dealu (punct de debarcare Depozit Materiale de Constructii si DACIA SERVICE), Aleea Sinaia (punct de debarcare I.L.F. Dambovita), Calea Domneasca (punct de debarcare Suseni si Sc. Nr.2), str. 9 Mai, B-dul Independentei ( punct de debarcare Caraiman), B-dul I.C. Bratianu (punct de debarcare Dealu Mare), B-dul Regele Carol I,  str. Garii (punct de debarcare Gara Sud), B-dul Unirii (punct de debarcare Universitate), Autogara.

 

      Cursele  de  transport  de  persoane   cu   microbuze   care   circula   in   regim   de tranzit   nu  au  puncte  de  imbarcare    debarcare  pe  raza  municipiului  Targoviste.

 

B. TRASEELE  DE  CIRCULATIE  PENTRU  AUTOBUZE

 

1. Pe directia CAMPINA – MORENI – PLOIESTI – OCHIURI – GURA OCNITEI – I. L. CARAGIALE

          DUS: Autogari, Calea Campulung, str. T. Vladimirescu, B-dul I.C. Bratianu (statie Restaurant  Ialomita), str. Petru Cercel (statie Petru Cercel), Calea Bucuresti, Calea Ialomitei (statie Agentia Protectiei Mediului), str. Gimnaziului, Valea  Voievozilor.

          INTORS: Valea Voievozilor, str. Gimnaziului, Calea  Ialomitei (statie Agentia Protectiei Mediului),  Calea Bucuresti, str. Petru Cercel ( statie Petru Cercel), B-dul I.C. Bratianu (statia UPET, pana in CFU), Sens Giratoriu, str. Col. Dumitru Baltaretu (statie Monument), Soseaua Gaesti, str. Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Calea Campulung, Autogari.

2. Pe directia BRASOV – RUNCU – BEZDEAD – GLODENI – VULCANA – PUCIOASA

             DUS: Autogari, B-dul Eroilor (statie Halta Teis), Aleea Sinaia (statie Transformator), D.N. 71.

             INTORS: D.N. 71, Aleea Sinaia (statie Transformator), B-dul Eroilor (statie Halta Teis ), Autogara (statie Autogara), str. Calea Campulung, str. Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Sens Giratoriu, Soseaua Gaesti, str. Col. Dumitru Baltaretu, Sens Giratoriu, str. T. Vladimirescu (statie Policlinica), str. Calea Campulung, Autogari.

3. Pe directia CAMPULUNG MUSCEL – VALENI DAMBOVITA – PUCHIENI – MALU CU FLORI – CANDESTI DEAL – CANDESTI VALE – PRIBOIU – TATARANI – CAPRIORU – MANESTI – RAUL ALB – BARBULETU – PIETRARI – SCHEIU – BUTOIU – DRAGAESTI – OLARI – DECINDENI.

             DUS: Autogari, str. Calea Campulung, Priseaca (statie Centru), D.N. 72 A.

             INTORS: D.N. 72 A, Priseaca (statie Centru), str. Calea Campulung, str. Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Sens Giratoriu, Soseaua Gaesti, str. Col. Dumitru Baltaretu, Sens Giratoriu, str.  T. Vladimirescu (statie Policlinica), Calea Campulung, Autogari.

4. Pe directia RAMNICU VALCEA – CORBII MARI – PICIOR DE MUNTE – SUTA SEACA – SILISTE – RACIU – LUCIENI – COBIA – RANCACIOV – PRODULESTI – GURA SUTII – SPERIETENI – PIERSINARI.

             DUS: Autogari, str. Calea Campulung, str. T. Vladimirescu, Sens Giratoriu, str. Col. Dumitru Baltaretu (statie Monument), Soseaua Gaesti (statie poarta nr.1 C.O.S.), D.N. 72.

             INTORS: D.N. 72, Soseaua Gaesti (statie poarta nr.1 C.O.S.), str. Col. Dumitru Baltaretu, Sens Giratoriu, str. T. Vladimirescu (statie Policlinica), str. Calea Campulung, Autogari.

5. Pe directia NICULESTI – BUJOREANCA – DOBRA – BALENI – PLOIESTI - FINTA – BUCSANI – HABENI – COMISANI – LAZURI

DUS: Autogari, str. Calea Campulung, str. Tudor Vladimirescu, B-dul I.C. Bratianu (statie Restaurant Ialomita), str. Petru Cercel (statie Petru Cercel), Calea Bucuresti, D.J. 711.

INTORS: D.J. 711, Calea Bucuresti, str. Petru Cercel (statie Petru Cercel), B-dul I.C. Bratianu (statie UPET, pana in C.F.U.), Sens Giratoriu, str. Col. Dumitru Baltaretu (statie Monument), Soseaua Gaesti, str. Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), str. Calea Campulung, Autogari.

6. Pe directia BUCURESTI (BALENI) – BUCURESTI (RACARI) – ALUNIS – ILFOVENI

DUS: Autogari, str. Calea Campulung, str. T. Vladimirescu, B-dul I.C. Bratianu (statie Restaurant Ialomita), str. Petru Cercel (statie Petru Cercel), Calea Bucuresti, D.J. 711 sau D.N. 71.

INTORS: D.N. 71 sau D.J. 711, Calea Bucuresti, str. Petru Cercel (statie Petru Cercel), B-dul I.C. Bratianu (statie UPET, pana in CFU), str. T. Vladimirescu, Calea Campulung, Autogari.

 

Art. 2 Statiile   de     imbarcare      debarcare    calatori    din    interiorul    Municipiului Targoviste,  atat   pentru   microbuze  cat   si  pentru  autobuze,  sunt   stabilite   numai pentru   personalul   institutiilor   publice   sau   agentilor   economici, inclusiv  pentru elevi    si   studenti,  care  au  legitimatii  de  calatorie  emise   de  catre  operatorii   de transport  pe  baza  de abonamente.

Art. 3 Cursele de transport special de calatori (conventie), se vor efectua de catre operatorii de transport public, autorizati, in baza contractului de prestare a transportului incheiat de comun acord cu agenti economici sau institutii publice.

Art. 4 Programele de circulatie pentru cursele in conventie vor cuprinde: traseele de parcurs, punctele  capat de traseu (fara utilizarea statiilor publice din Municipiul Targoviste) si orele de circulatie. Programele   respective vor fi aprobate de catre serviciul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, conform H.G. nr. 828/ 2003.

Art. 5 Este interzisa imbarcarea calatorilor care au destinatie de circuit interior (urban), acestia  beneficiind de serviciile transportului public local de calatori.

Art. 6 Operatorii de transport calatori pe traseele judetene si interjudetene au obligatia sa incheie contracte cu autogarile care le asigura capetele de traseu (plecarile si sosirile in curse), cat si statiile publice de imbarcare – debarcare, in care au  voie sa opreasca maxim 5 (cinci) minute, conform caietelor de    sarcini eliberate de catre A.R.R. – filiala Dambovita.

Art. 7 Stationarea si parcarea este permisa numai in autogarile autorizate, cu care operatorii de transport au incheiat contracte.

Art. 8 Autovehiculele destinate transporturilor de marfa, inclusiv a substantelor periculoase (transporturi   speciale), vor respecta semnificatia indicatoarelor de semnalizare rutiera, amplasate pe raza Municipiului Targoviste, referitor la restrictiile de tonaj, gabarit si regim orar, conform O.U.G. nr.195/2002 - privind circulatia pe drumurile publice.

 Art. 9 Nerespectarea traseelor de circulatie, a punctelor de imbarcare - debarcare calatori stabilite prin  H.C.L. si imbarcarea calatorilor cu destinatie de oras, de catre mijloacele de transport judetean si interjudetean cu microbuze si autobuze, cat si circulatia pe raza Municipiului Targoviste fara aprobarea de traseu, se sanctioneaza, conform O.G. nr. 86/2001, art. 30, alin 2 - aprobata si modificata prin Legea nr. 284/2002 – privind serviciile de transport local de calatori si O.G. nr. 2/2001, art. 8, alin. 2 – aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002 – privind regimul juridic al contraventiilor, cu amenda contraventionala de la 5 milioane lei la 10 milioane lei.

Amenzile respective vor fi aplicate de personalul imputernicit de catre Primarul Municipiului Targoviste si se vor achita la Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul D.A.P.P.P. Targoviste.

Art. 10 Operatorii de transport calatori pe trasee judetene si interjudetene in regim de tranzit, au obligatia sa imbarce si sa debarce calatori numai in autogarile cu care au incheiat contracte, conform caietelor de sarcini si sa circule pe trasee aprobate de catre serviciul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Targoviste.

Art. 11 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P.,  Birou Control Primar si Relatii cu Publicul, Serviciul Contencios Juridic si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    156

Tgv. 27.04.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului “Conservarea si imbunatatirea calitatii apei in bazinele hidrografice ale Judetului Dambovita - aplicatia ISPA – etapa I – Zona pilot Targoviste, Modernizarea sistemului de colectare, transport si epurare a apelor uzate in Municipiul Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 27.04.2005, având în vedere:

·    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului “Conservarea si imbunatatirea calitatii apei in bazinele hidrografice ale Judetului Dambovita _aplicatia ISPA – etapa I – Zona pilot Targoviste, Modernizarea sistemului de colectare, transport si epurare a apelor uzate in Municipiul Targoviste”;

·    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare

·    Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

·    Prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici ai obiectivului “Conservarea si imbunatatirea calitatii apei in bazinele hidrografice ale Judetului Dambovita - aplicatia ISPA – etapa I – Zona pilot Targoviste, Modernizarea sistemului de colectare, transport si epurare a apelor uzate in Municipiul Targoviste”, in urmatoarele variante:

 

Varianta I

 

Retea – 20,91 k.m.

a.  Statia de epurare Sud – teren ocupat definitiv – S = 44,130 m.p;

·        Aria construita – 41,306,6 m.p.;

·        Aria desfasurata – 41,670 m.p.;

·        Debit epurat – Qmax.zi = 551 l/s

b.  Statia de epurare Nord

·        Teren ocupat definitiv – S = 13.294 m.p. (existent);

·        Aria construita = aria desfasurata = 13.715 m.p.;

·        Debit epurat – Qmax.zi = 98 l/s.

Durata de executie a investitiei - 36 luni

Valoarea totala a investitiei (fara T.V.A.) = 1.316.297.502 mii lei (35.829.318 euro)

                                     din care : C+M = 748.563.829 mii lei (20.375.737 euro)

 

 Sursele de finantare ale investitiei sunt:

 Costuri eligibile total                   = 33.330.387 euro, din care:

·  GRANT ISPA                 75%   =  24.997.790 euro  

·  CREDIT                           20% = 6.666.078 euro

·  FONDURI PROPRII          5% = 1.666.519 euro + costuri neeligibile = 711.214 euro;

Fonduri proprii total                    = 2.377.733 euro

 

Varianta II

 

Retea – 20,91 k.m.

a.      Statia de epurare Sud

·        Teren ocupat definitiv – S = 50.000 m.p;

·        Debit epurat – Qmax.zi = 649 l/s

b.  Statia de epurare Nord – se dezafecteaza

Durata de executie a investitiei - 36 luni

    Valoarea totala a investitiei (fara T.V.A.) = 1.258.592.632 mii lei (34.258.605 euro)

                                              din care C+M = 732.126.047 mii lei (19.928.304 euro)

 

Sursele de finantare ale investitiei sunt:

 Costuri eligibile total                   = 31.492.740 euro, din care:

·        GRANT ISPA           75% = 23.619.555 euro  

·        CREDIT                   20% = 6.298.548  euro

·        FONDURI PROPRII  5% = 1.574.637 + costuri neeligibile = 978.148 euro;

Fonduri proprii total                     = 2.552.785 euro

Art. 2 Dupa acceptarea uneia dintre cele 2 variante de catre Ministerul Mediului si Protectiei Apelor pentru finantare I.S.P.A., Ministerul Intregrarii si delegatia Comisiei Europene, aceasta va fi promovata in proiectul tehnic si in detaliile de executie pentru realizarea investitiei.

Art. 3 Se aproba Acordul de Asociere cu Consiliul Judetean Dambovita pentru implementarea si realizarea proiectului si se imputerniceste, ca reprezentant legal, domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu, pentru semnarea acestuia.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

          

Nr.    157

Tgv. 27.04.2005

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste,

Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 30, beneficiar Cojuhari Svetlana

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste, Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 30, beneficiar Cojuhari Svetlana;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste, Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 30, beneficiar Cojuhari Svetlana.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    158

Tgv. 27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta + spatiu comercial – P+1” in Municipiul Targoviste, Strada Basarabiei nr. 4, beneficiar Mirica Constantin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta + spatiu comercial – P+1” in Municipiul Targoviste, Strada Basarabiei nr. 4, beneficiar Mirica Constantin;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Locuinta + spatiu comercial – P+1” in Municipiul Targoviste, Strada Basarabiei nr. 4, beneficiar Mirica Constantin.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                

Nr.   159

Tgv. 27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Duplex familial P+M” in Municipiul Targoviste,

Strada Nicolae Filipescu nr. 84, beneficiari Sanda Ion si Mihai Petre

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Duplex familial P+M” in Municipiul Targoviste, Strada Nicolae Filipescu nr. 84, beneficiari Sanda Ion si Mihai Petre;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Duplex familial P+M” in Municipiul Targoviste, Strada Nicolae Filipescu nr. 84, beneficiari Sanda Ion si Mihai Petre.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                

Nr.   160

Tgv. 27.04.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 8 (opt) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.04.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art.38 lit.”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 8 (opt) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    161

Tgv. 27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind constituirea Comisiei municipale de stabilire a amplasamentelor pentru chioscuri de difuzare a presei pe raza Municipiului Targoviste

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, pentru o perioada de 10 ani, a 16 amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, aflate pe domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei;

·        Propunerea d-lui cons. Vasiliu Teodor privind constituirea unei Comisii municipale de stabilire a amplasamentelor pentru chioscuri de difuzare a presei pe raza Municipiului Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba constituirea Comisiei municipale de stabilire a amplasamentelor pentru chioscuri de difuzare a presei pe raza Municipiului Targoviste, in urmatoarea componenta:

 1. ing. Maican Dorin – director D.A.P.P.P.;
 2. ing. Ilie N. Valentin – consilier municipal;
 3. ing. Alexandrescu Alexandru – consilier municipal;
 4. g-ral. Pana Nicolae – consilier municipal;
 5. ing. Olaru Marin – consilier municipal.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    162

Tgv. 27.04.2005

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani,

cu posibilitatea prelungirii cu inca un an, a 2 terenuri in

suprafata de 16,2 m.p. si 45 m.p. in incinta Gradinitei nr. 8 Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2005, avand in vedere:

-                Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii cu inca un an, a 2 terenuri in suprafata de 16,2 m.p. si 45 m.p. in incinta Gradinitei nr. 8 Targoviste;

-                Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 prin care se modifica si completeaza Legea Invatamantului nr. 84/1995;

-                Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-                Prevederile art. 1 din H.G. nr. 128/1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor;

-                Prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor de tutun;

-                Prevederile H.C.L. nr. 143/15.07.2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005;

-                Prevederile art. 38 lit. “g” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii cu un an, a 2 terenuri in suprafata de 16,2 m.p. si 45 m.p., in incinta Gradinitei nr. 8 Targoviste, conform planurilor de amplasament 1 si 2 anexate prezentei hotarari.

Art. 2 In spatiile amenajate se va desfasura activitatea de comert cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor.

Art. 3 Este interzisa vanzarea produselor alcoolice si a tutunului in spatiul amenajat pe terenul inchiriat.

Art. 4 Pretul minim al inchirierii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 5 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., comisia constituita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    163

Tgv. 27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren pentru institutiile publice de pe raza Municipiului Targoviste in vederea amenajarii de rampe pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr. 519/2002 si O.U.G. nr. 102/1999

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2005, avand in vedere:

-                Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren pentru institutiile publice de pe raza Municipiului Targoviste in vederea amenajarii de rampe pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr. 519/2002 si O.U.G. nr. 102/1999;

-                Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                Prevederile art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, modificata si aprobata prin Legea nr. 519/2002;

-                Prevederile art. 38 lit. “g” si art. 126 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren pentru institutiile publice de pe raza Municipiului Targoviste in vederea amenajarii de rampe pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr. 519/2002 si O.U.G. nr. 102/1999.

Art. 2 Suprafetele de teren vor fi identificate si stabilite de catre D.A.P.P.P. si Directia Tehnica si Gestiune Urbana intr-un plan de situatie aprobat de catre primar, care va sta la baza incheierii contractului de comodat si eliberarii autorizatiei de construire.

Art. 3 Predarea – primirea bunurilor se va face pe baza de protocol sau proces – verbal dupa perfectarea contractului de comodat.

Art. 4 In cazul in care se va schimba destinatia spatiului institutiei in spatiu pentru societati comerciale sau pentru locuinta, contractul se va rezilia de drept.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia constituita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    164

Tgv. 27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directa a unor suprafete de teren aferente societatilor comerciale, persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiale de pe raza Municipiului Targoviste,

in vederea amenajarii unor rampe de acces pentru persoanele cu handicap,

conform Legii nr. 519/2002 si O.U.G. nr. 102/1999

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2005, avand in vedere:

-                Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind concesionarea directa a unor suprafete de teren aferente societatilor comerciale, persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiale in vederea amenajarii unor rampe de acces pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr. 519/2002 si O.U.G. nr. 102/1999;

-                Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                Prevederile art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, modificata si aprobata prin Legea nr. 519/2002;

-                Prevederile art. 10 din Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-                Prevederile H.C.L. nr. 212/1999 privind stabilirea preturilor de inceput de negociere pentru concesionarile directe de terenuri proprietate publica sau privata a Municipiului Targoviste;

-                Prevederile art. 38 lit. “g” si art. 126 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba concesionarea directa a unor suprafete de teren aferente societatilor comerciale, persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiale in vederea amenajarii unor rampe de acces pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr. 519/2002 si O.U.G. nr. 102/1999.

Art. 2 Suprafetele de teren vor fi identificate si stabilite de catre D.A.P.P.P. si Directia Tehnica si Gestiune Urbana intr-un plan de situatie aprobat de catre primar, care va sta la baza incheierii contractului de concesiune si eliberarii autorizatiei de construire.

Art. 3 Durata concesionarii este de 25 de ani cu plata redeventei in 10 ani.

Art. 4 In termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotarari, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de negociere a pretului.

Art. 5 Pretul de inceput al concesionarii este cel prevazut prin H.C.L. nr. 212/1999.

Art. 6 In cazul in care se va schimba destinatia spatiului comercial (pentru sedii institutii, locuinte), contractul se va rezilia  de drept.

Art. 7 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    165

Tgv. 27.04.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind darea in administrarea Teatrului Municipal “Tony Bulandra” a parcarii aferente acestuia, situata in Bulevardul Carol I

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2005,avand in vedere:

Adresa nr. 7062/14.04.2005 a Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste prin care se solicita darea in administrarea Teatrului Municipal “Tony Bulandra” a parcarii aferente acestuia, situata in Bulevardul Carol I;

Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea in administrarea Teatrului Municipal “Tony Bulandra” a parcarii aferente acestuia, situata in Bulevardul Carol I;

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice de aplicare ale Legii nr. 213/1998;

Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in administrarea Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Targoviste, a parcarii aferente acestuia, situata in Bulevardul Carol I, avand urmatoarele date de identificare:   

·        Nr. de inventar 100870;

·        Suprafata 684 m.p.;

·        Valoare 263.326.320 lei

Art. 2 Teatrul Municipal „Tony Bulandra” se obliga sa pastreze destinatia de parcare publica a bunului ce face obiectul prezentei hotarari.

Art. 3 Darea in administrare se va efectua pe baza de protocol de predare – primire de catre o comisie stabilita prin Dispozitia primarului, in termen de 15 zile.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    166

Tgv. 27.04.2005

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Iosifescu Lucretia, domiciliata in Municipiul Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 43, Sc. A, Ap. 7 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de locatari

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.04.2005 avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Iosifescu Lucretia, domiciliata in Municipiul Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 43, Sc. A, Ap. 7 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de locatari;

·        Referatul de ancheta sociala privind pe numita Iosifescu Lucretia, domiciliata in Municipiul Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 43, Sc. A, Ap. 7;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

·        Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Iosifescu Lucretia, domiciliata in Municipiul Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 43, Sc. A, Ap. 7 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de locatari.

Art. 2  Banii vor fi virati de catre D.A.S. direct in contul Asociatiei de locatari.

Art. 3 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    167

Tgv. 27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6.000.000 lei numitei Agherghinei Niculina, domiciliata in Targoviste, strada Duiliu Zamfirescu, Bl. 16, Sc. A, Ap. 1 pentru achitarea unor datorii la F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.04.2005 avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6.000.000 lei numitei Agherghinei Niculina, domiciliata in Targoviste, strada Duiliu Zamfirescu, Bl. 16, Sc. A, Ap. 1 pentru achitarea unor datorii la F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste;

·        Referatul de ancheta sociala privind pe numita Agherghinei Niculina, domiciliata in Targoviste, strada Duiliu Zamfirescu, Bl. 16, Sc. A, Ap. 1;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

·        Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 6.000.000 lei numitei Agherghinei Niculina, domiciliata in Targoviste, strada Duiliu Zamfirescu, Bl. 16, Sc. A, Ap. 1 pentru achitarea unor datorii la F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste.

Art. 2  Banii vor fi virati de catre D.A.S. direct in contul F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste.

Art. 3 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    168

Tgv. 27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitului Vaduva Adrian, domiciliat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, Bl. 42, Sc. B, Ap. 10

pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.04.2005 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitului Vaduva Adrian, domiciliat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, Bl. 42, Sc. B, Ap. 10 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari;
 • Referatul de ancheta sociala privind pe numitul Vaduva Adrian, domiciliat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, Bl. 42, Sc. B, Ap. 10;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;
 • Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitului Vaduva Adrian, domiciliat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, Bl. 42, Sc. B, Ap. 10 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Banii vor fi virati de catre D.A.S. direct in contul Asociatiei de proprietari.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    169

Tgv. 27.04.2005

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 4 milioane lei/luna, pana in data de 30 septembrie 2006, elevului Catrina M.L. Mihail Daniel, orfan de ambii parinti, domiciliat in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu, Bl. A2C, Ap. 1 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.04.2005 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in echivalent a 50 de euro/luna pana in data de 30 septembrie 2006, elevului Catrina M.L. Mihail Daniel, orfan de ambii parinti, domiciliat in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu, Bl. A2C, Ap. 1;
 • Propunerea formulata de comisia de specialitate nr. 2 privind acordarea sumei de 4 milioane lei;
 • Recomandarea conducerii Colegiului National „Constantin Carabella” Targoviste cu privire la situatia scolara a elevului Catrina M.L. Mihail Daniel;
 • Referatul de ancheta sociala privind pe elevul Catrina M.L. Mihail Daniel, orfan de ambii parinti, domiciliat in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu, Bl. A2C, Ap. 1;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 121 din Legea nr 272/2004 privind protectia copilului;
 • Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 4 milioane lei/luna, pana in data de 30 septembrie 2006, elevului Catrina M.L. Mihail Daniel, orfan de ambii parinti, domiciliat in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu, Bl. A2C, Ap. 1, pentru terminarea cursurilor liceale si clarificarea situatiei scolare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    170

Tgv. 27.04.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 200 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sfantul Gheorghe” din municipiul Targoviste,

cartier Suseni, Preot Paroh Neacsu Stancu

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2005,avand in vedere:

Referatul comisiei de specialitate nr. 4 prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 200 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sfantul Gheorghe” din municipiul Targoviste, cartier Suseni, Preot Paroh Neacsu Stancu;

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Targoviste;

Avizul Ministerului Culturii si Cultelor datorita faptului ca aceasta biserica se afla pe lista monumentelor istorice;

Prevederile art. 38 lit. “d” si “z” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 200 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sfantul Gheorghe” din Municipiul Targoviste, cartier Suseni, Preot Paroh Neacsu Stancu.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 59.02.20 – „Cultura, religie si alte actiuni culturale”.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    171

Tgv. 27.04.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti, Directia Gradini Publice si Directia Salubritate  si angajarea personalului muncitor in conformitate cu Legea nr. 76/2002

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2005,avand in vedere:

·  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrarea Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti, Directia Gradini Publice si Directia Salubritate  si angajarea personalului muncitor in conformitate cu Legea nr. 76/2002;

·  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·  Prevederile art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

·  Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001

 In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba nominalizarea lucrarilor ce se vor executa de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti, Directia Gradini Publice si Directia Salubritate, si anume:

 • Reparatii strazi si trotuare;
 • Modernizare Piata 1 Mai;
 • Lucrari de reparatii si igienizare la unitati de invatamant;
 • Reabilitare cladiri publice si monumente de arhitectura, artistice si de cult;
 • Amenajari locuri de joaca si spatii verzi;
 • Lucrari edilitar – gospodaresti (retele apa, canalizare, termice, electrice)
 • Reparatii si lucrari de igienizare la cladiri din domeniul sanatatii si asistentei sociale
 • Lucrari de salubrizare a orasului

Art 2 Pentru executarea acestor lucrari, directiile sus – mentionate vor dispune angajarea unui numar de 130 de muncitori necalificati si calificati pe o perioada determinata, in intervalul 01.05.2005 – 31.12.2005, proveniti din randul somerilor aflati in evidenta Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca Dambovita.

Salariile vor fi asigurate conform art. 78 si 79 din Legea nr. 76/2002, respectiv:

·  In perioada 1 aprilie – 31 octombrie, din subventia acordata de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Dambovita reprezentand 70 % din salariul minim brut pe tara, in vigoare in luna in care se face plata, restul de 30 % fiind suportat din bugetul propriu al angajatorului;

·  In perioada 1 noiembrie – 31 martie, din subventia acordata de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Dambovita reprezentand echivalentul unui salariu debaza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se face plata, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajator, aferente salariatului subventionat.

Art. 3 Directiile mentionate la articolul 1, vor tine o evidenta separata cu cheltuielile efectuate cu forta de munca pentru lucrarile la care se foloseste personal muncitor subventionat.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrarea Europeana si Management Administrativ Directia de Lucrari Edilitar – Gospodaresti, Directia Gradini Publice, Directia Salubritate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

              

Nr.    172

Tgv.  27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea deplasarii unei delegatii a administratiei publice locale din Targoviste la Ivano - Frankivsk (Ucraina) pentru parafarea memorandumului de acord mutual,

 in perioada 07 - 09.05.2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2005 avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea deplasarii unei delegatii a administratiei publice locale din Targoviste la Ivano - Frankivsk (Ucraina) pentru parafarea memorandumului de acord mutual, in perioada 07 -  09.05.2005;

·        Invitatia de participare adresata municipalitatii orasului Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba deplasarea unei delegatii a administratiei publice locale din Targoviste la Ivano - Frankivsk (Ucraina) pentru parafarea memorandumului de acord mutual, in perioada 07 - 09.05.2005, in urmatoarea componenta:

-         d-l primar al Municipiului Targoviste, ing. Furcoiu Iulian;

-         d-l consilier municipal Dragan Sebastian Dragos;

-         d-l consilier municipal Grozavu Ion Gabriel;

-         d-l consilier municipal Nicoara Calin Nicolae;

-         d-l prof. Paunescu Gavriel, Primaria Municipiului Targoviste;

-         d-l Curchi Constantin, translator.

Art. 2  Cheltuielile legate de transport, cazare, diurna, asigurari de sanatate si cele de perfectare a documentelor de deplasare, vor fi suportate de Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Soferul automobilului cu care se va face deplasarea, va fi desemnat prin Dispozitia Primarului, in timp util.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Integrare Europeana si Management Administrativ, Directia Economica – Serviciul Buget - Contabilitate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   173

Tgv. 27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 al „Comisiei de Analiza si Repartizare a Locuintelor Sociale”, constituita conform H.C.L. nr. 292/17.11.2004

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2005 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Biroul Fond Locativ, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului verbal nr. 1 al Comisiei de Analiza si Repartizare a Locuintelor Sociale, constituita conform H.C.L. nr. 292/17.11.2004;
 • Rapoartele de avizare ale comsiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 114/1996 – Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile H.C.L. nr. 292/17.11.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;
 • Prevederile art. 38 pct. 1 şi 2 lit. “s” din Legea nr. 215/2001;

          În temeiul art.46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba Procesul Verbal nr. 1 al Comisiei de Analiza si Repartizare a Locuintelor Sociale, constituita conform H.C.L. nr. 292/17.11.2004.

Se aproba repartizarea a 14 locuinte sociale din recuperari conform anexei 1.

Se aproba repartizarea boxelor de la subsolul blocului B O1 din Strada Constantin Brancoveanu, catre chiriasii acestui bloc, conform anexei 2.,

Procesul Verbal impreuna cu anexele 1 si 2, fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Biroul Fond Locativ, Comisia de Analiza si Repartizare a Locuintelor Sociale si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    174

Tgv. 27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind imputernicirea domnului Primar, ing. Iulian Furcoiu, si a domnului Secretar al Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu, pentru a participa la licitatia publica cu strigare in vederea achizitionarii a doua camine de nefamilisti din patrimoniul „S.C. Wisconsin Turning System S.A.” Targoviste, aflata in lichidare judiciara

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2005, avand in vedere:

·        Propunerea d-lui Primar, ing. Iulian Furcoiu, privind  achizitionarea prin licitatie publica cu strigare a celor doua camine de nefamilisti 1 si 2, din patrimoniul „S.C. Wisconsin Turning System S.A.” Targoviste, aflata in lichidare judiciara;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se imputerniceste domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu si domnul Secretar al Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu, pentru a participa la licitatia publica cu strigare in vederea achizitionarii a celor doua camine de nefamilisti din patrimoniul „S.C. Wisconsin Turning System S.A.” Targoviste, aflata in lichidare judiciara.

Art. 2 Primarul Municipiului Targoviste va informa Consiliul Local Municipal in sedinta ordinara din luna mai, despre modul de achizitionare a celor doua camine de nefamilisti.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul si Secretarul Municipiului pentru comunicare si executare.

             

Nr.    175

Tgv. 27.04.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii mai 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2005,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Georgescu Mugurel in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii mai 2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Georgescu Mugurel si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    176

Tgv. 27.04.2005