32. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 36 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

33. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2010

34. Hotarâre privind  modificarea  H.C.L. nr. 244/20.06.2009 în sensul completării datelor şi elementelor de identificare ale unor bunuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

35. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”

36. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”

37. Hotarâre privind reducerea numărului de autorizaţii pentru efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Târgovişte

38. Hotarâre privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 21 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

39. Hotarâre   privind modificarea H.C.L. nr. 192/27.04.2009 şi H.C.L. nr. 255/10.08.2009 referitoare la aprobarea  proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

40. Hotarâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru  proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

41. Hotarâre privind aprobarea  proiectului “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoarea si promovarea turistica a Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste”,  a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ( DALI), a Studiului de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico- economici şi asigurarea resurselor financiare.

42. Hotarâre privind respingerea plângerii formulate de catre S.C. Artpress Impact SRL împotriva H.C.L. 11/28.01.2010 referitoare la  modificarea H.C.L. nr. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010

43. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru  obiectivul de investiţii Construire Centru Social pentru persoanele fără adăpost „Speranţa” din cadrul Programului de Interes Naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă.”

44. Hotarâre privind asocierea  Municipiului Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, comuna Şotânga şi comuna Ulmi în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului Târgovişte, a comunei Şotânga şi comunei Ulmi”

45. Hotarâre privind ajustarea tarifului transportului urban de călători în Municipiul Târgovişte, pentru anumite tipuri de abonament

46. Hotarâre privind  aprobarea rambursării unor sume declarate neeligibile privind implementarea Proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.06 DB 1267 „Mai pregătiţi pentru siguranţa cetăţeanului”

47. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

48. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 08.02.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010

49. Hotarâre privind transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal în proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa şi administrarea Consiliului Judeţean  a terenului în suprafaţă de 300 mp. aferent Bibliotecii Judeţene „I.H.Rădulescu”

50. Hotarâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte a unor drumuri de exploatare

51. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni  a unui teren în suprafaţă de 7 mp. situat in incinta Parcului Chindia, în vederea amplasării unei rulote pentru comercializarea îngheţatei

52. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani a unui teren, în suprafaţă de 60 mp, situat în Str. Şoseaua Găeşti – zona Big în vederea amenajării unui spaţiu comercial

53. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani cu posibilitate de prelungire de 12 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în str. Calea Domnească –adiacent nr. 208 în vederea amenajării unui spaţiu de producţie şi restaurare obiecte de artă

54. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 1 an şi 6 luni cu posibilitate de prelungire, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân –staţia autobuz Mitropolie – modul “B” în vederea amenajării unui spaţiu comercial

55. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unei parcări reşedinţă, situată în zona blocurilor J şi O, B-dul Independenţei, din Municipiul Târgovişte,

56. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 250 mp. situat în Cartierul Sagricom în vederea amenajării unui spaţiu comercial

57. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării până la data de 8.08.2016 cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 42 mp. situat în B-dul I.C. Brătianu în vederea extinderii spaţiului comercial existent

58. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani a unui teren, în suprafaţă de 48 mp, situat în Str. Şoseaua Găeşti – zona Big în vederea amenajării unui spaţiu comercial

59. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 35 mp. situat în str. Virgil Drăghiceanu – adiacent Bloc 35 pentru realizarea unui spaţiu comercial

60. Hotarâre privind concesionarea directă pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp. situat în str. Gării

61. Hotarâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca “Ion Heliade         Rădulescu”-Tărgovişte- pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în Municipiul Târgovişte, B-dul Libertăţii, nr.3, bloc B1, parter pe o perioadă de 6 luni

62. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită, către „S.C. ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD” – Sucursala Târgovişte, a unui teren în suprafaţăa de 10 m.p., situat în str. Nicolae Filipescu – adiacent bl. 40, în vederea realizării unui post de transformare electric

63. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită, către S.C. Electrica Distribuţie „Muntenia Nord” – Sucursala Târgovişte a 3(trei) terenuri în suprafaţă de 1,2; 1,52; 0,8 mp., fiecare, situate în incinta fostului spital “Mănăstirea Dealu” pentru executarea lucrării de alimentare cu energie electrică a Staţiei de telefonie mobilă “Vodafone”,

64. Hotarâre privind  modificarea H.C.L. nr. 183/2007 privind acceptarea donatiei terenului in suprafata de 1780 m.p., situat in Municipiului Targoviste, Strada Crangului, Cartier Priseaca, proprietar S.C. HORFI INGINERIE SI CONSULTANTA S.R.L.

65. Hotarâre privind darea în administrare a Stadionului „Eugen Popescu” către Club Sportiv Municipal Târgovişte

66. Hotarâre privind infiintarea  comisiilor  de evaluare si de contestatii  a managerilor institutiilor de cultura

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 36 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, avand în vedere:

§       Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care propune iniţierea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 36 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art.286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§    Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte unui numar de  36 persoane fizice, conform  anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2   Se respinge acordarea de înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste unui numar de  3 persoane fizice , conform anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

               

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR MUNICIPIU

        Ing. Paul Robert Briceag                                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

                                                                       

 Nr.    32

 Tgv.  12.03.2010

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2010

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 12.03.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serviciul Contabilitate privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010;

§    Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 34/2010 privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei  termice furnizate populaţiei în sistem centralizat,

§    Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,

§    Legea 500/2002 privind finanţele publice,

§    Hotărârea Consiliului Local Târgovişte nr. 108/26.02.2010 privind majorarea capitalului social al SC Compania de Apă Târgovişte

§    Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autoritarilor publice ale administraţiei locale,

§    Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale/ Ministerul Finanţelor Publice nr. 32/42 din 11.01.2010 pentru monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autoritarilor publice ale administraţiei locale,

§    Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la reglementarea unor masuri financiar fiscale;

§    Hotărârea Consiliului Local Târgovişte nr.436/10.12.2009 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010.

§    Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 375188/07.01.2010

§    adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice  nr. 7258/7181/16.02.2010,

§    Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1032/16.02.2010 privind aprobarea Programului National multianual privind creşterea performantei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2010,

§    adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 11349/15.05.2009 .

§    Legea 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar   la constituirea familie;

§    Legea 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-născuţi;

§    Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non profit de interes general,

§    HCL 24/28.01.2010 privind utilizarea disponibilului din fondul de rulment.

§    HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA.

§    HCL 425/09.11.2009  privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA

§    Prevederile Legea 273/2006 a finanţelor publice locale;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata

§    In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2010 conform anexei nr 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2010 conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Bugetul  Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2010 conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se aproba Bugetul  Creditelor interne pe anul 2010 conform anexei 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Se aproba Bugetul Veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010 conform anexei 5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Se aproba bugetele institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, finantate din bugetul local, conform anexei nr 6, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 Se aproba Bugetul Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2010 conform anexei 7, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

   Nr. 33 

   Tgv.12.03.2010

 

                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind  modificarea  H.C.L. nr. 244/20.06.2009 în sensul completării datelor şi elementelor de identificare ale unor bunuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice -  prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr. 244/20.06.2009 în sensul completării datelor şi elementelor de identificare ale unor bunuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, modificat şi completat prin H.G. nr. 1975/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§       Prevederile H.G. nr. 166/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.975/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţie Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L. nr.  244/20.06.2009 , în sensul completării datelor şi elementelor de identificare  după cum urmează:

 

 

Poz. Inreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventor

-lei-

Situatia juridica

actuala

1

1.7.1.2

Retea iluminat

B.dul Unirii – 127 buc stalpi

1999

273.000

Aprobat prin HCL244/2009

2

1.7.1.2

Retea iluminat

Calea Campulung  – 43 buc stalpi

1999

92.400

Aprobat prin HCL244/2009

3

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada T. Vladimirescu – 41 buc stalpi

1999

88.000

Aprobat prin HCL244/2009

4

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Col. Baltaretu – 17 buc stalpi

1999

36.600

Aprobat prin HCL244/2009

5

1.7.1.2

Retea iluminat

StradaBenone Georgescu – 9 buc stalpi

1999

19.350

Aprobat prin HCL244/2009

6

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Iancu Jianu– 17 buc stalpi

1999

36.500

Aprobat prin HCL244/2009

7

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada dr. Marinescu Ghe – 15 buc. stalpi

1999

32.200

Aprobat prin HCL244/2009

8

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada vasile Voiculescu – 8 buc stalpi

1999

17.200

Aprobat prin HCL244/2009

9

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Transilvaniei – 36 buc stalpi

1999

77.400

Aprobat prin HCL244/2009

10

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Moldovei – 56 buc stalpi

1999

120.000

Aprobat prin HCL244/2009

11

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Oprescu Dumitru – 27 buc stalpi

1999

58.000

Aprobat prin HCL244/2009

12

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Bucovinei – 14 buc stalpi

1999

30.000

Aprobat prin HCL244/2009

13

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Tineretului – 9 buc stalpi

1999

19.300

Aprobat prin HCL244/2009

14

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Basarabiei – 10 buc stalpi

1999

21.500

Aprobat prin HCL244/2009

15

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Arcasilor – 25 buc stalpi

1999

53.700

Aprobat prin HCL244/2009

16

1.7.1.2

Retea iluminat

Aleea Trandafirilor – 71 buc stalpi

1999

152.600

Aprobat prin HCL244/2009

17

1.7.1.2

Retea iluminat

B.dul IC Bratianu- 136 buc stalpi

1999

292.400

Aprobat prin HCL244/2009

18

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Aviator Negel – 6 buc stalpi

1999

12.900

Aprobat prin HCL244/2009

19

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Vasile Lupu – 6 buc stalpi

1999

12.900

Aprobat prin HCL244/2009

20

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Traian Vuia – 4 buc stalpi

1999

8.600

Aprobat prin HCL244/2009

21

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Ciprian Porumbescu – 4 buc stalpi

1999

8.600

Aprobat prin HCL244/2009

22

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Pacii - – 4 buc stalpi

1999

8.600

Aprobat prin HCL244/2009

23

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Nicolae Grigorescu – 2 buc stalpi

1999

4.300

Aprobat prin HCL244/2009

24

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Neagoe Basarab – 8 buc stalpi

1999

17.200

Aprobat prin HCL244/2009

 

 

 

 

 

 

 

25

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada IE Florescu – 11 buc stalpi

1999

23.600

Aprobat prin HCL244/2009

26

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada 8 martie – 14 buc stalpi

1999

30.100

Aprobat prin HCL244/2009

27

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Luceafarului -  18 buc stalpi

 

1999

38.700

Aprobat prin HCL244/2009

29

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Mihail Sadoveanu – 6 buc stalpi

1999

12.900

Aprobat prin HCL244/2009

29

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Pandurilor – 9 buc stalpi

1999

19.300

Aprobat prin HCL244/2009

 

30

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Mihai Popescu – 14 buc stalpi

1999

30.100

Aprobat prin HCL244/2009

31

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Radu de la Afumati- 16 buc stalpi

1999

34.400

Aprobat prin HCL244/2009

32

1.7.1.2

Retea iluminat

Calea Bucuresti – 50 buc stalpi

1999

107.500

Aprobat prin HCL244/2009

33

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Soldat Nae Ion – 17 buc stalpi

1999

36.500

Aprobat prin HCL244/2009

34

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Vlad Tepes – 10bvuc stalpi

1999

21.500

Aprobat prin HCL244/2009

35

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Tony Bulandra – 12 buc stalpi

1999

25.800

Aprobat prin HCL244/2009

36

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Vasile Blendea – 12 buc stalpi

1999

25.800

Aprobat prin HCL244/2009

37

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Lazarica Petrescu – 13 buc stalpi

1999

27.900

Aprobat prin HCL244/2009

38

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Stanica Ilie – 12 buc stalpi

1999

25.800

Aprobat prin HCL244/2009

39

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Ionel Fernic – 28 buc stalpi

1999

60.200

Aprobat prin HCL244/2009

40

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada George Cair – 18 buc stalpi

1999

38.700

Aprobat prin HCL244/2009

41

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Ion Cioranescu – 10 buc stalpi

1999

21.500

Aprobat prin HCL244/2009

,42

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada marin Stanescu – 5 buc stalpi

1999

10.700

Aprobat prin HCL244/2009

43

1.7.1.2

Retea iluminat

Strada Nicolin Ion –

8 buc stalpi

1999

17.200

Aprobat prin HCL244/2009

 

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 244/20.06.2009 se aplică în mod corespunzător

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obilgă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                             

   Nr. 34

   Tgv.12.03.2010

                                   

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

§    Prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se modifica indicatorii tehnici aferenți obiectivului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” , după cum urmează:

a)                  Reabilitare drumuri, spaţii publice:

ü                  lungime străzi  cu trotuare pe ambele părţi                        - 6.746 ml

ü                  lungime piste biciclişti                                                       - 8.000 ml

ü                  locuri parcare                                                                  -1.916 buc

ü                  staţii transport public                                                       -12 buc

ü                  marcaje rutiere                                                                 -12.000 ml

ü                  indicatoare rutiere                                                             - 140 buc

ü                  amenajare spaţii de joacă                                                 - 4 buc

ü                  amenajare teren spaţii verzi                                                 - 6 ha

 

              Durată realizare :                                                         - 32 luni

b)                  Reabilitare reţele iluminat public şi fibră optică:

ü                  lungime reţea reabilitată:                                                       -  12.509 ml

ü                  Stâlpi iluminat stradal                                                           - 311 buc

ü                  Stâlpi iluminat parcări panouri fotovoltaice                        - 93 buc

ü                  Stâlpi iluminat zonă supraveghere parcări

panouri fotovoltaice                                                                            - 3 buc

ü                  Lungime fibră optică                                                             - 8.282 ml

 

                           Durată realizare :                                                          - 32 luni

c)                   Reabilitare reţele apă-canal:

ü                  Lungime reţele apă                                                                - 6.960 ml

ü                  Cămine de vane                                                                     - 28 buc

ü                  Hidranţi incendiu                                                                    - 45 buc

ü                  Sistem monitorizare presiune                                       - 4 buc

ü                  Reţea canalizare                                                                    - 1.984 ml

ü                   Branşamente                                                             -282 buc

ü                  Guri scurgere                                                                        - 256 buc

 

     Durată realizare :                                                                    - 32 luni

 

Art.  2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 179/2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

   Nr. 35 

   Tgv.12.03.2010

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

§    Prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici aferenți obiectivului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” , după cum urmează:

 

d)                  Reabilitare drumuri, spaţii publice:

ü                  lungime străzi  cu trotuare pe ambele părţi               - 15.975 ml

ü                  lungime piste biciclişti                                                    - 5.038 ml

ü                  locuri parcare                                                               - 2923 buc

 

 

 

ü                  staţii transport public                                                        -6 buc

ü                  amenajare spaţii de joacă                                                 - 6 buc

ü                  amenajare teren spaţii verzi                                               - 0.9 ha

 

    Durată realizare :                                                                  - 32 luni

 

e)                                                                                

ü                  lungime reţea iluminat:                                           - 9.681 ml

ü                  Stâlpi iluminat stradal                                                        - 242 buc

ü                  Corpuri de iluminat stradal                                             - 242 buc

ü                  Corpuri de iluminat  solar cu celulă fotovoltaică             - 60 buc

ü                  Stâlpi iluminat zonă supraveghere parcări

panouri fotovoltaice                                                                        - 60 buc

ü                  Corpuri de iluminat  solar zonă supreveghere video       - 8 buc

ü                  Lungime fibră optică                                                          - 5.050 ml

 

                    Durată realizare :                                                      - 32 luni

 

f)                    Reabilitare reţele apă-canal:

 

ü                  Reţea apă de joasă presiune                                    - 6.670 ml

ü                  Rețea apă de înaltă presiune                                                 - 4278 ml

ü                  Cămine de vane                                                                   - 75 buc

ü                  Hidranţi incendiu                                                                  - 52 buc

ü                  Branșamente                                                                        - 204 buc

ü                  Reţea canalizare                                                                   - 3.521 ml

ü                  Cămine canalizare                                                                 - 169 buc

ü                  Guri scurgere                                                                        - 137 buc

 

     Durată realizare :                                                                      - 32 luni

Art.  2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 180/2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

   Nr. 36 

   Tgv.12.03.2010

 

 

H O T A R A R E

privind reducerea numărului de autorizaţii pentru efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,12.03.2010, având în  vedere:

§  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Birou Transport privind reducerea numărului de autorizaţii existente cu 140 de locuri, pentru efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Târgovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile O.M.I.R.A. nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile HCL nr. 125/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă reducerea numărului de autorizaţii existente, cu 140 de locuri, pentru efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Târgovişte.

 Art. 2 Autorizaţiile taxi retrase ca sanctiune nu se vor mai atribui la alţi beneficiari, de către Autoritatea de autorizare, decăt în situaţia cand se va coborâ sub pragul de 300 de autorizaţii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

  Nr.    37

  Tgv.  12.03.2010

          

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 21 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind

Codul de procedură fiscală

 

Consiliul Local Municipal Târgovşte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune iniţierea unei hotarari privind declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 21 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Dosarele persoanelor care înregistrează debite restante la contribuţia de hrană;

§     Situaţia centralizatoare privind restanţele înregistrate la contribuţia de harnă, la data de 30.12.2009;

§     Prevederile art.1 şi art. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36  alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 21 persoane,   însumând un debit de 9515 lei, asistate de Cantina de Ajutor Social, conform anexei care este parte integranta din prezenta hotărăre

Art. 2 Se aprobă stingerea datoriilor, scoaterea creanţelor din evidenţa curentă şi trecerea lor într-o evidenţă separată.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

  

               Nr.   38

   Tgv. 12.03.2010

 

H O T Ă R Â R E

   privind modificarea H.C.L. nr. 192/27.04.2009 şi H.C.L. nr. 255/10.08.2009 referitoare la aprobarea  proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 192/27.04.2009 şi H.C.L. nr. 255/10.08.2009 referitoare la aprobarea  proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 192/27.04.2009 modificat prin H.C.L. nr. 255/10.08.2009 referitoare la aprobarea  proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ;

§   Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§   Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§   Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§   Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 192/27.04.2009, modificată prin H.C.L. nr. 255/10.08.2009, după cum urmează:

        “Art. 2.” va avea următorul cuprins : Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu" stabiliti prin Documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) dupa cum urmeaza:

-    Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 14.337.320 lei din care

C+M:  9.775.002  lei;

Defalcata pe urmatoarele obiective de investitii:

·  ,,Reabilitarea si modernizarea Grupului Scolar Industrial Nicolae Cioranescu’’(DALI)

- Valoare, inclusiv TVA= 9.658.432 lei, din care C+M= 5.878.599 lei

·  ,,Extinderea Grupului Scolar Industrial Nicolae Cioranescu’’(SF)

Valoare, inclusiv TVA= 4.678.888 lei, din care C+M= 3.896.403 lei

-    Durata de realizare : 12 luni;

-    Capacitati :

-    Regim de inaltime cladire reabilitata –P+1E; P+2E

-    Suprafata construita reabilitata –Sc= 2100,08 mp (din DALI)

-    Suprafata desfasurata reabilitata –Sd= 5.031,56 mp (din DALI)

-    Suprafata utila totala reabilitata –Su= 4.404,68 mp (din DALI)

-    Regim de inaltime cladire noua-sala de sport- P, P+1E

-    Hmax cornisa= 7,15 mp;

-    Suprafata nou construita –Sc= 1.513,42 mp (din SF)

-    Suprafata desfasurata –Sd= 1.752,62 mp (din SF)

-    Suprafata utila totala –Su= 1.513,90 mp (din SF)

 

         “ Art. 6.” va avea următorul cuprins: Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei 243.045,41 lei (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2,01% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 192/27.04.2009 şi H.C.L. nr. 255/10.08.209 se aplică în mod corespunzător..

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică , Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

   

  Nr.    39

  Tgv.  12.03.2010

                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru  proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§    Prevederile H.C.L. nr. 186/2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ;

§    Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§    Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§    Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii  pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Ienachita Vacarescu".

Art. 2. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Ienachita Vacarescu" si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului dupa cum urmeaza:

-     Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 6.919.550,48 lei din care

            C+M :  4.608.657,63 lei;

Esalonarea investitiei (INV/C+M) : Anul 2009: 568.686,72 lei (Proiectare);

           Anul I:  2.740.228,77 lei / 2.076.816,25 lei; Anul II:  3.610.634,98 lei / 2.531.841,38 lei

Durata de realizare : 17 luni;

-     Capacitati :

- Numar total de clase in corp B dupa reabilitare : 19 sali de clasa si 2 cabinete limbi straine.

- Numar total de clase in corp C dupa reabilitare : 4 sali de clasa, 4 laboratoare IT, 3 cabinete de limbi straine, 1 centru de documentare.

- Extindere corp C : 116,90 mp, 1 sala biblioteca IT.

- Suprafata Teren de sport: 1500 mp, se reabiliteaza prin refacerea stratului de uzura, pentru asigurarea scurgerilor pluviale, se imprejmuieste cu gard de sarma pe stalpi metalici cu inaltimea de 2,00 m, se monteaza cosuri de baschet si se asigura iluminat exterior.

Art. 3. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Ienachita Vacarescu" cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 6.919.550,48 lei.

Art. 4. Se aprobă depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Ienachita Vacarescu", in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Ienachita Vacarescu", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 6.919.550,48  lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

Art. 6. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei 96.123,03 lei (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7. Se aprobă finanţarea din bugetul local a sumei de 1.016.595,32 lei reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Art. 8 Se aprobă finantarea sumei de 799.972,11 lei din bugetul local pe anul 2010, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetele anului 2010.

Art. 9. Se aprobă finantarea sumei de 1.096.803,89 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Ienachita Vacarescu" din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 10. Se aprobă finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 11. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 12. Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 13. Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 14. Începând cu data prezentei, H.C.L. 186/27.04.2009 se revocă.

Art. 15 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr. 40 

   Tgv.12.03.2010

                                                                              

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  proiectului “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoarea si promovarea turistica a Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste”,  a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie

( DALI), a Studiului de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico- economici şi asigurarea resurselor financiare.

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 12.03.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Directiei Tehnice – Birou Proiecte Dezvoltare Comunitara prin care se solicita adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului “Restaurarea, conservarea, protejarea punerea în valoarea si promovarea turistica a Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste”, a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ( DALI), a Studiului de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico- economici şi asigurarea resurselor financiare;

§    Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 421/09.11.2009 privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoarea si promovarea turistica a Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste“;

§    Programul Operational Regional, Axa Prioritara 5, domeniul major de interventie 5.1-Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea structurilor conexe“.

§    Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba Documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) pentru obiectivul “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoarea si promovarea turistica a Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste”.

       Art. 2  Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoarea si promovarea turistica a Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste” stabiliti prin Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii), dupa cum urmeaza:

                   Indicatori tehnici:

 

·          Suprafata restaurata a obiectivului de patrimoniu (mp)      61.500 mp

·          Amenajari peisagistice realizate (mp)                                       19.600mp

·          Capacitatea parcarilor realizate (nr.locuri):        -  4 locuri pentru autocare

                                                                                             -13 locuri pentru autoturisme

·          Lungimea cailor de acces construite / reabilitate, modernizate catre obiectivele de patrimoniu  (km)

·          drumuri acces

·          a)lungime – 1,5 km;

·          b)suprafata carosabila - 7077mp

·          alei pietonale/trotuare

·          lungime – 4 km;

·          suprafata – 10072 mp

·          rigole si casiuri – suprafata 960mp

·          Locuri special amenajate / echipamente speciale de acces pentru persoanele cu mobilitate redusa (nr):

-                     12 rampe

-                     5 elevatoare de exterior

·          Lungimea retelei de apa nou creata:                                   2.865 m

·          Lungimea retelei de canalizare pluviala:                             2.650 m

·          Lungimea retelei electrice de iluminat exterior                  4.170 m

 

             Indicatori economici:

 

·        Valoarea totala a proiectului   din care:                       74 345 939,32   lei

·        Valoarea eligibila a proiectului                                      61 178 015,26  lei

·        Valoarea neeligibila a proiectului                                   1 297 564,00   lei

·        Valoare TVA (aplicata la valoarea totala a proiectului)   11 870 360,06   lei                                                               

·        Asistenta financiara nerambursabila solicitata           59 954 455,95  lei

·        Contributie proprie in proiect  din care:                       2 521 124,31  lei

                   - cheltuieli eligibile                                                    1 223 560,31  lei

                   -cheltuieli neeligibile                                                 1 297 564,00  lei

      AM POR ramburseaza TVA aferent numai cheltuielilor eligibile                

Pe durata implementarii proiectului indicatorii economici aprobati pot suferi modificari datorita influentei inflatiei.

Art. 3 Se aprobă proiectul  “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoare si promovarea turistica a Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste” cu indicatorii tehnica-economici prevazuti in documentatia de avizare lucrari de interventii, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de : 74 345 939,32 lei

  Art. 4 Se aprobă depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoare si promovarea turistica a Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste”, in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”.

   Art. 5 Se aprobă asigurarii tuturor  resurselor  financiare necesare implementarii optime a proiectului “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoare si promovarea turistica a Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste”in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 74 345 939,32 lei (cheltuieli eligibile ,cheltuieli neeligibile,TVA) .

   Art. 6 Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 1 223 560,31  lei (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

   Art. 7 Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 1 297 564,00 lei reprezentand cheltuieli neeligibile aferente proiectului “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoare si promovarea turistica a Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste”

    Art. 8 Se aprobă finantarea sumei de 29 977 227, 97  lei din bugetul local pe anul 2011, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare,restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetele anilor 2012-2013.

   Art. 9 Se aprobă finantarea sumei de 11 870 360,06 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoare si promovarea turistica a Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste”din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform O.G. 29/2007.

    Art. 10 Se aprobă finantarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

   Art. 11 Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

    Art. 12 Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare sa fie mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

    Art.13 Pe durata pregatirii si implementarii proiectului sa se respecte prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 14. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   41 

   Tgv.12.03.2010

 

H O T A R A R E

privind respingerea plângerii formulate de catre S.C. Artpress Impact SRL împotriva H.C.L. 11/28.01.2010 referitoare la  modificarea H.C.L. nr. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi,12.03.2010, având în vedere:

§   Solicitarea de revocare a S.C. Artpress Impact SRL împotriva H.C.L11/28.01.2010 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010 ;

§   Raportul de specialitate al  Serviciului Contencios Juridic prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind respingerea plângerii formulate de către S.C. Artpress Impact SRL împotriva H.C.L. 11/28.01.2010 referitoare la  modificarea H.C.L. nr. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010;

§   Prevederile H.C.L. nr. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiu Târgovişte pentru anul 2010;

§  Prevederile H.C.L. nr. 11/28.01.2010 referitoare la  modificarea H.C.L. nr. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010;

§      Prvederile art. 283, 287, 292 din  Codul Fiscal;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de către S.C. Artpress Impact SRL împotriva H.C.L. 11/28.01.2010 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Contencios si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

  Nr.    42

  Tgv. 12.03.2010

          

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru  obiectivul de investiţii Construire Centru Social pentru persoanele fără adăpost „Speranţa” din cadrul Programului de Interes Naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă.”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010 având în vedere:

§  Adresa nr. 32/12.11.2009 prin care proiectul depus privind centrul social de urgenţă „Speranţa” a fost declarat căştigător ;

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate, pentru  obiectivul de investiţii Construire Centru Social pentru persoanele fără adăpost „Speranţa” din cadrul Programului de Interes Naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă ;

§    Prevederile HG nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe;

§    Prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 322/11.09.2009 privind înfiinţarea centrului social de urgenţă pentru persoanele fără adăpost „Speranţa” ;

§    Prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.  1710/12.11.2009 prina care se aprobă lista proiectelor selectate şi cuantumul sumelor acordate în vederea încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă în cadrul PIN „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă”;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru PIN 7- „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru  obiectivul de investiţii Construire Centru Social pentru persoanele fără adăpost „Speranţa” din cadrul Programului de Interes Naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă dupa cum urmeaza:

 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA( mii lei) : 602.500 lei (141.216 euro)

     1 euro=4,2665 lei ( curs B.N.R. la data de 21.09.2009)

C+M :  437.473 lei (102.537 euro)

-     Esalonarea investitiei (INV/C+M):Anul I:602.500 lei/ (141.216 euro)/ 437.473 lei (102.537 euro) 

-     Durata de realizare : 8 luni;

-     Capacitati ( în unităţi fizice şi valorice) :

- Suprafaţă construită           Sc = 382,41 mp.

- Suprafaţă desfăşurată         Sd = 647,41 mp. din care utilizati de centrul    social Sd1=480 mp.

- Suprafaţă utila totala          Su = 549,07 mp.

Art. 2. Sursele de finanţare se asigură de la bugetul de stat.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţiei de Asistenţă Socială, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                

   Nr.   43 

   Tgv. 12.03.2010

 

 

H O T Ă R Â R E     

privind asocierea  Municipiului Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, comuna Şotânga şi comuna Ulmi în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului Târgovişte, a comunei Şotânga şi comunei Ulmi”

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 12.03.2010 având în vdedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice –  prin care se propune necesitatea adoptarii unui proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului Târgovişte, a comunei Şotânga şi  comunei Ulmi”;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin.2 lit.”e” şi alin. 7, lit.”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

    În temeiul art. 45 alin. 2, lit.”d” şi lit.”f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

 Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Comuna Şotânga si Comuna Ulmi, în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului Târgovişte, comunei Şotânga şi comunei Ulmi”.

Art. 2 Finanţarea proiectului se va realiza din surse atrase prin programele structurale, contribuţia  Municipiului Târgovişte va fi de 50% iar Consiliul Judeţean, Comuna Şotânga, Comuna Ulmi vor asigura contribuţia în procent 50% la costurile eligibile, acoperirea costurilor neeligibile şi a tuturor eventualelor costuri suplimentare de execuţie, conform Acordului de Asociere, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3  Se împuternicesc pentru semnarea acordului privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Comuna Şotânga, Comuna Ulmi, în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului Târgovişte, a comunei Şotânga şi comunei Ulmi, dl. Primar al  Municipiului Târgovişte, jr. Florin Gabriel Boriga şi Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 4  De la data prezentei H.C.L. nr. 18/28.01.2010, se revocă.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   44  

   Tgv.12.03.2010

 

H O T A R A R E

privind ajustarea tarifului transportului urban de călători în Municipiul Târgovişte, pentru anumite tipuri de abonament

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 12.03.2010, având în vedere:

§   Adresa nr. 4810/23.02.2010 a S.C. Asociaţia Investitorilor Transport Târgovişte SRL.

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se susţine necesitatea adoptarii unei hotărâri privind ajustarea tarifului transportului urban de călători în Municipiul Târgovişte, pentru anumite tipuri de abonament;

§  Prevederile H.C.L. nr. 172/02.07.2007 privi nd introducerea de noi tipuri de abonament pentru transportul urban de călători de către S.C. Transport Public S.A. Târgovişte;

§   Prevederile art. 43 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

§   Raportele de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi alin.6 lit.”a” pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă ajustarea tarifului transportului urban de călători în Municipiul Târgovişte, pentru anumite tipuri de abonament, după cum urmează:

 

Abonament

 

TARIF ACTUAL

 (cu T.V.A)

TARIF PROPUS

(cu T.V.A.)

MAJORARE

%

Abonament săptămânal(7 zile) cu mai multe călătorii pe zi

 

20 lei

 

24 lei

 

22.23%

Abonament nenominal (familial) cu mai multe călătorii pe zi

 

180 lei

 

220 lei

 

22.23%

 

 

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, A.I.T.T, S.C. Transport Public S.A si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.    45

  Tgv. 12.03.2010

 

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea rambursării unor sume declarate neeligibile privind implementarea Proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.06 DB 1267 „Mai pregătiţi pentru siguranţa cetăţeanului”

 

     Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 12.03.2010     avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al echipei de implementare al Proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.06 DB 1267;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Solicitarea Oficiului de Plăţi şi Contractare Phare - în calitate de Autoritate Contractantă, transmisă de către Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice- în calitate de Autoritate de Implementare prin adresa nr. 4492042 din 10.02.2009 prin care se comunică faptul că eventuale costuri neeligibile de către ulterioare misiuni de audit cauzate de implementarea neadecvată a contractului sau datorită unor aspecte tehnice cu privire la legalitatea desfăşurării procedurii de achiziţie secundară vor fi suportate de către beneficiarul proiectului ;

§   Prevederile Contractului de  finanţare a Proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.06 DB 1267;

§        Prevederile art. 36 alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice   Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

                     In temeiul art. 45 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aprobă rambursarea unor sume declarate neeligibile în implementarea proiectului PHARE RO2005/017-553.01.03.06 DB 1267 în care Municipiul Târgovişte are calitatea de Beneficiar, în cazul descoperirii acestora în cadrul unor ulterioare misiuni de audit.

Art. 2 Cuantumul sumei prevăzute la art. 1 va fi comunicat de către Oficiului de Plăţi şi Contractare Phare - în calitate de Autoritate Contractantă, şi va fi returnată Autorităţii Contractante la prima cerere scrisă a acesteia..

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                          

   Nr.    46

   Tgv. 12.03.2010

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al DAPPP privind solicitarea unui chiriaş  care doreste să cumpere locuinţa pe care o deţine cu contract de închiriere;

§    Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţine fondului locativ care urmează a fi vândute  chiriaşilor şi preţul de vânzare al acesteia;

§    Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§    Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul titular de contract de închiriere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare după cum urmează:

 

Nr. crt.

 

 

Nr. de înregistrare

 

Numele şi prenumele solicitantu-

lui

 

Adresa

 

Nr. şi data contractului de închiriere

– actual şi iniţial

 

Anul

construcţiei blocului

Preţ apartament calculat conf. Legii 61/1990, 85/1992, 76/1994

 

1.

 

 

3851.15.02.

2010

 

 

PANAIT

GEANINA

Str. Vasile Blendea nr.2, bl. 18C, et.3, ap.16, MVIII -3 camere

 

16510a

08.05.2007

16277a

10.09.1999

 

1980

 

8.421 lei

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

     

  Nr.    47

  Tgv. 12.03.2010

     

  

   HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 08.02.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL,

constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 08.02.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 33 din Legea nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.C.L. nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din 08.01.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010.

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 30.09.2010, pentru un număr de 4 persoane, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 08.02.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010, anexat prezentei hotărâri.

Art. 3 Termenul de închiriere pentru locuinţele repartizate se prelungeşte până la data de 30.09.2010, iar la expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

Art. 4 Se aprobă repartizarea unei locuinţe, conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 08.02.20010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010, anexat prezentei hotărâri.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr. 48 

   Tgv.12.03.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

H O T A R A R E

privind transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal în proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa şi administrarea Consiliului Judeţean  a terenului în suprafaţă de 300 mp. aferent Bibliotecii Judeţene „I.H.Rădulescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în sedinţă ordinară astăzi,12.03.2010, avand in vedere:

§  Adresa Consiliului Judeţean înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr.3684/12.02.2010 prin care se solicită transferul unui teren în  suprafeţei 300 mp., situat în vecinătatea Bibliotecii Judeţene „I.H.Rădulescu”, pentru realizarea unui proiect de reabilitare şi extindere a acestei instituţii, în proprietatea  Judeţului Dâmboviţa şi administrarea Consiliului Judeţean    ;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind  transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal în proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa şi administrarea Consiliului Judeţean  a terenului în suprafaţă de 300 mp. aferent Bibliotecii Judeţene „I.H.Rădulescu”;

§   Prevederile art. 18,  alin (1), (3), (4) din  Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţiilor cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.c din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

In temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aproba transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal în proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa şi administrarea Consiliului Judeţean a terenului în suprafaţă de 300 mp. aferent Bibliotecii Judeţene „I.H.Rădulescu”conform planului de amplasament anexat.

Art. 2 Datele şi elementele de identificare ale terenului ce se transmit sunt:

v     Denumire                             SPATIU VERDE STRADA STELEA

v     Amplasament                       adiacent Biblioteca Judeţeană „ I.H.Rădulescu”

v                                                                                                     Număr inventar                     700377, poziţia 1606 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 166/2007

v     Valoare de inventar actuală   420.000 lei

v     Suprafaţă                             300 mp., conform planului de amplasament anexat

 

Art.  3  Transmiterea bunului se va efectua prin protocol de predare-primire .

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.    49 

   Tgv .12.03.2010

 

H O T A R A R E

privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si

administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte a unor drumuri de exploatare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi,  12.03.2010, avand in vedere:

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba includerea în domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor drumuri de exploatare, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.    50

   Tgv. 12.03.2010

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni  a unui teren în suprafaţă de 7 mp. situat in incinta Parcului Chindia, în vederea amplasării unei rulote pentru comercializarea îngheţatei

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni  a unui teren în suprafaţă de 7 mp. situat in incinta Parcului Chindia, în vederea amplasării unei rulote pentru comercializarea îngheţatei;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni ( de la 1.04-31.10 a fiecărui an)  a unui teren în suprafaţă de 7 mp. situat in incinta Parcului Chindia, în vederea amplasării unei rulote pentru comercializarea îngheţatei.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Stanescu Iulian

   Pantea Viorel

   Motoc Honorius

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 30lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

    

               Nr.   51

   Tgv. 12.03.2010

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani a unui teren, în suprafaţă de 60 mp, situat în Str. Şoseaua Găeşti – zona Big în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,12.03.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani,, a unui teren, în suprafaţă de 60 mp, situat în Str. Şoseaua Găeşti – zona Big în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§    Prevederile Legii 10/2001 modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile art. 14, din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani,, a unui teren, în suprafaţă de 60 mp, situat în Str. Şoseaua Găeşti – zona Big în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament, care face farte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Stanescu Iulian

Pantea Viorel

Motoc Honorius

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei va fi de 38 lei/mp/an.

Art. 4Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

               Nr.   52

   Tgv. 12.03.2010

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani cu posibilitate de prelungire de 12 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în str. Calea Domnească –adiacent nr. 208 în vederea amenajării unui spaţiu de producţie şi restaurare obiecte de artă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,12.03.2010, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani cu posibilitate de prelungire de 12 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în str. Calea Domnească –adiacent nr. 208 în vederea amenajării unui spaţiu de producţie şi restaurare obiecte de artă;

§        Prevederile Legii 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii 10/2001 modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art.14 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile O.G. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală;

§        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani cu posibilitate de prelungire de 12 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în str. Calea Domnească –adiacent nr. 208 în vederea amenajării unui spaţiu de producţie şi restaurare obiecte de artă, conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Stanescu Iulian

Pantea Viorel

Motoc Honorius

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

     

               Nr.  53

   Tgv.12.03.2010

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 1 an şi 6 luni cu posibilitate de prelungire, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân –staţia autobuz Mitropolie – modul “B” în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 1 an şi 6 luni cu posibilitate de prelungire, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân staţia autobuz Mitropolie – modul “B” în vederea amenajării unui spaţiu comercial ;

§        Prevederile Legii 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii 10/ 2001 modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile O.G. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală;

§        Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 1 an şi 6 luni cu posibilitate de prelungire, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân staţia autobuz Mitropolie – modul “B” în vederea amenajării unui spaţiu comercial conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Stanescu Iulian

Pantea Viorel

Motoc Honorius

Art. 3  Preţul de început al licitaţiei este de 36 lei/mp./lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

     

               Nr.  54

   Tgv.12.03.2010

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unei parcări reşedinţă, situată în zona blocurilor J şi O, B-dul Independenţei, din Municipiul Târgovişte,

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Transport prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unei parcări reşedinţă, situată în zona blocurilor J şi O, B-dul Independenţei, din Municipiul Târgovişte ;

§   Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§      Prevederile art. 36, alin 2  lit. c si alin. 5 lit. a ale art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata, adopta urmatoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării,pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni a parcării de reşedinţă aferentă blocurilor J şi O, B-dul Independenţei, din Municipiul Târgovişte, cu un număr de 251 locuri parcare.

Planul de amplasament al parcării, constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

       Stanescu Iulian

        Pantea Viorel

        Motoc Honorius

Art.  3  Preţul  de început al licitaţiei este 8.500 lei/lună/total locuri parcare, inclusiv T.V.A ( 6.885 lei/luna/total locuri parcare, fara T.V.A)

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare                         

 

  Nr.    55 

  Tgv. 12 .03.2010

           

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 250 mp. situat în Cartierul Sagricom în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 250 mp. situat în Cartierul Sagricom în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§     Prevederile Legii 10/2001 modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 14, din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit. „a” şi 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            , alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 250 mp. situat în Cartierul Sagricom în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament, care face farte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

       Stanescu Iulian

        Pantea Viorel

        Motoc Honorius

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei va fi de 38lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

               Nr.  56

   Tgv.12.03.2010

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării până la data de 8.08.2016 cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 42 mp. situat în B-dul I.C. Brătianu în vederea extinderii spaţiului comercial existent

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, până la data de 8.08.2016 cu posibilitate de prelungire de 5ani, a unui teren în suprafaţă de 42 mp. situat în B-dul I.C. Brătianu în vederea extinderii spaţiului comercial existent;

§    Prevederile Legii 10/2001 modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile art. 14, din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, până la data de 8.08.2016 cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 42 mp. situat în B-dul I.C. Brătianu în vederea extinderii spaţiului comercial existent, conform planului de amplasament, care face farte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

       Stanescu Iulian

        Pantea Viorel

        Motoc Honorius

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei va fi de 100lei/mp/an.

Art. 4Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

               Nr.   57

   Tgv.12.03.2010

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani a unui teren, în suprafaţă de 48 mp, situat în Str. Şoseaua Găeşti – zona Big în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani,, a unui teren, în suprafaţă de 48 mp, situat în Str. Şoseaua Găeşti – zona Big în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§    Prevederile Legii 10/2001 modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile art. 14, din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani,, a unui teren, în suprafaţă de 48 mp, situat în Str. Şoseaua Găeşti – zona Big în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament, care face farte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

       Stanescu Iulian

        Pantea Viorel

        Motoc Honorius

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei va fi de 38 lei/mp/an.

Art. 4Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

               Nr.   58

   Tgv.12.03.2010

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 35 mp. situat în str. Virgil Drăghiceanu – adiacent Bloc 35 pentru realizarea unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 35 mp. situat în str. Virgil Drăghiceanu – adiacent Bloc 35 pentru realizarea unui spaţiu comercial,;

§    Prevederile Legii 10/2001 modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile art. 14, din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 35 mp. situat în str. Virgil Drăghiceanu – adiacent Bloc 35, pentru realizarea unui spaţiu comercial, , conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Stanescu Iulian

Pantea Viorel

Motoc Honorius

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei va fi de 62lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

               Nr.    59

   Tgv.  12.03.2010

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp. situat în str. Gării

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.03.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind concesionarea directă, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp. situat în str. Gării;

§     Prevederile Legii 10/2001 modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 14, din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 15 lit.”e” din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art.36, alin. 2, lit.„c” şi alin. 5, lit. „a” şi 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            , alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă concesionare directă, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp. situat în str. Gării

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

               Nr.   60

   Tgv.12.03.2010

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca “Ion Heliade         Rădulescu”-Tărgovişte- pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat

 în Municipiul Târgovişte, B-dul Libertăţii, nr.3, bloc B1, parter pe o perioadă de 6 luni

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,12.03.2010, având in vedere:

§       Adresele nr. 413/12.08.2009 şi 500/22.10.2009 ale Bibliotecii „Ion Heliade Rădulescu”, din Municipiul Târgovişte prin care se solicită prelungirea, pe o perioadă de 6 luni a contractului de comodat nr.93/03.03.2003, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Târgovişte, B-dul Libertăţii, nr.3, bloc B1, parter;

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se solicită prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, a contractului de comodat nr.93/03.03.2003,cu Biblioteca Ion Heliade Rădulescu, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Târgovişte, B-dul Libertăţii, nr.3, bloc B1, parter;

§       Prevederile H.C.L. nr. 46/27.02.2003 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani a spaţiului situat în Municipiul Târgovişte, B-dul Libertăţii, nr.3, bloc B1, parter;

§       Prevederile H.C.L nr. 164/1998 privind aprobarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Târgovişte;     

§       Prevederile Legi 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completarile ulterioare;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§           Prevederile art. 124,   din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3, lit.a, Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1     Se prelungeşte, pe o perioadă de 6 luni contractul de comodat nr.93/03.03.2003, incheiat cu Biblioteca Ion Heliade Rădulescu, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Târgovişte, B-dul Libertăţii, nr.3, bloc B1,parter;

Art. 2   Prevederi H.C.L. nr. 46/27.02.2003 se aplică in mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Serviciul Fond Locativ,  Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                  

  Nr.    61

  Tgv.12.03.2010

 

          

H O T A R A R E

privind darea în folosinţă gratuită, către „ S.C. ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD” – Sucursala Târgovişte, a unui teren în suprafaţăa de 10 m.p., situat în str. Nicolae Filipescu – adiacent bl. 40, în vederea realizării unui post de transformare electric

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în şedinţă ordinară astazi,12.03.2010, avand în vedere:

§       Adresa nr. 2886/2010, a S.C “ELECTRICA DISTIBUTIE MUNTENIA NORD” – Sucursala Targoviste, prin care solicită darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă  de 10 m.p. situat în str. Nicolae Filipescu – adiacent bl. 40, în vederea reamplasării postului de transformare PTCZ 17 AFLAT pe o proprietate privată;

§       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea în folosinţă gratuită pe durata existentei capacităţilor energetice, către S.C. Electrica Distribuţie Muntenia Nord a terenului în suprafaţă de 10 mp., situat în str. Nicolae Filipescu – adiacent bl. 40 în vederea realizării unui post de transformare electric;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 16, alin 1-3, din Legea nr. 13/2007 a Energiei Electrice cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prvederile Legii 231/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile art. 14 si art. 124 din Legea 215/2001 republicata republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe durata existentei capacităţilor energetice, a unui  teren în suprafaţă de 10 m.p., situat în Municipiul Târgovişte,  str. Nicolae Filipescu – adiacent bl. 40, către S.C. „ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD” – Sucursala Târgovişte, pentru amplasarea unui post de transformare electric,  conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2.Realizarea investitiei se va face dupa obtinerea Certificatului de Urbanism si Autorizaţiei de ConstrucŢie .

Art. 3. Darea în folosinţă se va face pe baza de contract de comodat întocmit de către D.A.P.P.P. şi semnat de reprezentanţii legali ai celor doua parti.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica, Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

   

   Nr.    62

  Tgv. 12 .03.2010

 

 

H O T A R A R E

privind darea în folosinţă gratuită, către S.C. Electrica Distribuţie „Muntenia Nord” – Sucursala Târgovişte a 3(trei) terenuri în suprafaţă de 1,2; 1,52; 0,8 mp., fiecare, situate în incinta fostului spital “Mănăstirea Dealu” pentru executarea lucrării de alimentare cu energie electrică a Staţiei de telefonie mobilă “Vodafone”,

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în şedinţă ordinară astăzi,12.03.2010, având în vedere:

§       Adresa nr. 2472/2010, a S.C. “ELECTRICA DISTIBUTIE MUNTENIA NORD” – Sucursala Târgovişte, prin care solicită darea în folosinţăa gratuită a 3 suprafeţe de teren, situate în incinta fostului spital Mănăstirea Dealu pentru executarea lucrării de alimentare cu energie electrică a Staţiei de telefoniei mobilă „Vodafone” aflate în incinta acestuia ;

§       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosinţă gratuită, către S.C. Electrica Distribuţie „Muntenia Nord” – Sucursala Târgovişte a 3(trei) terenuri în suprafaţă de 1,2; 1,52; 0,8 mp., fiecare,. situate în incinta fostului spital “Mănăstirea Dealu” pentru executarea lucrării de alimentare cu energie electrică a Staţiei de telefonie mobilă “Vodafone”,  ;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 16 alin 1-3 din Legea nr. 13/2007 a Energiei Electrice cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile art. 14 si art. 124 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, către S.C. Electrica Distribuţie „Muntenia Nord” – Sucursala Târgovişte a 3(trei) terenuri în suprafaţă de 1,2; 1,52; 0,8 mp., fiecare, situate în incinta fostului spital “Mănăstirea Dealu” pentru executarea lucrării de alimentare cu energie electrică a Staţiei de telefonie mobilă “Vodafone”, conform planului de amplasament ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Terenurile solicitate pentru dare în folosinţă gratuită au următoarele destinaţii:

ü   1,21 mp. pentru amplasare stâlp al unei linii electrice aeriene de joasă tensiune;

ü   1,52 mp. pentru montarea unei cutii de măsură şi protecţie trifazată ;

ü   0,8 mp. pentru instalare cablu al liniei electrice subterane de joasă tensiune în lungime de 2 m ;

Art. 2. Realizarea obiectivelor de investiţii se va face după obţinerea Certificatului de Urbanism şi Autorizaţiei de Construcţie.

Art. 3. Darea în folosinţă se va face pe baza de contract de comodat întocmit de către D.A.P.P.P. şi semnat de reprezentanţii legali ai celor doua parţi.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica, Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                

  Nr.    63

  Tgv. 12 .03.2010

          

                                                                                                                                                                

 

H O T A R A R E

privind  modificarea H.C.L. nr. 183/2007 privind acceptarea donatiei terenului in suprafata de 1780 m.p., situat in Municipiului Targoviste, Strada Crangului, Cartier Priseaca, proprietar S.C. HORFI INGINERIE SI CONSULTANTA S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 12.03.2010     avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. –prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind  modificarea H.C.L. nr. 183/2007 în ceea ce priveşte acceptarea donatiei terenului in suprafata de 1780 m.p., situat in Municipiului Targoviste, Strada Crangului, Cartier Priseaca, proprietar S.C. HORFI INGINERIE SI CONSULTANTA S.R.L.;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.C.L. nr. 183/2007 privind acceptarea donatiei terenului in suprafata de 1780 m.p., situat in Municipiului Targoviste, Strada Crangului, Cartier Priseaca, proprietar S.C. HORFI INGINERIE SI CONSULTANTA S.R.L. ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 318 / 28.09.2006 privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Constructii de locuit si introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 7117 m.p.” in Municipiul Targoviste, D.N. 72A – Cartier Priseaca, beneficiar S.C. Horfi Inginerie

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c”  si art. 121 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice   Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

                    In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 183/2007 după cum urmează :

                     „ Art. 1” va avea următorul cuprins :  Se accepta donatia terenului in suprafata de 2198 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Crangului, Cartier Priseaca, proprietar S.C. HORFI INGINERIE SI CONSULTANTA S.R.L., compus din suprafetele de 1103 mp. si 1095 mp. conform planurilor de amplasament care fac parte integranta din prezenta hotarare.

                    „Art. 2” va avea următorul cuprins : Se imputerniceste pentru semnarea actelor de donatie in fata notarului public, Secretarul Municipiului Targoviste, Jr. Chiru Cătălin Cristea.

                     „ Art. 4” va avea următorul cuprins:  Dupa perfectarea actelor de donatie, terenul in suprafata de 2198 m.p. care face obiectul prezentei hotarari, va fi inclus în inventarul Municipiului Târgovişte ca bun al domeniului public cu destinaţia de drum”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 183/2007 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Şef, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr. 64 

   Tgv.12.03.2010

 

H O T A R A R E

 privind darea în administrare a Stadionului „Eugen Popescu” către

Club Sportiv Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 12.03.2010,avand in vedere:

§         Solicitarea nr. 1425/19.01.2010 cu privire la modificarea termenului contractual, în sensul continuarii inchirierii pe o perioada de 35de ani ;

§         Raportul de specialitate nr. 324/08.03.2010 prin care se sustine necesitatea aprobarii inei hotărâri privind darea in adminstrare a Stadionului “Eugen Popescu” catre Club Sportiv Municipal Targoviste ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 5/2005 privind darea în administrarea Direcţiei de Sport, Turism şi Agrement, a Stadionului Municipal “Eugen Popescu” în vederea desfăşurării activităţiilor sportive ;

§         Prevederile H.G. nr. 1099/18.09.2003 privind trecerea din proprietatea publica a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a Stadionului Municipal “Eugen Popescu”;

§         Prevederile art. 11 lit “a” din  Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările si completările ulterioare ;

§               Prevederile art. 36 alin. 2 lit “c” din din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§               În temeiul art. 45, al in. 3 din din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in administrarea catre Club Sportiv Municipal Targoviste,  a  Stadionului Municipal “Eugen Popescu”  cu urmatoarele elemente de identificare :

Adresa: Strada Justitiei nr. 3

Suprafata totala a terenului: 36.440 m.p.

Art. 2   Se respinge solicitarea S.C. Fotbal Club Municipal Târgoviste S.A. , cu privire la modificarea termenului contractual, in sensul continuarii inchirierii pe o perioada de 35 de ani.

Art. 3 Darea in administrare a bunurilor se va face pe baza de protocol intre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si ai Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, până la organizaarea unei noi licitatii într-un termen de maxim 6 luni.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Club Sportiv Municipal Târgovişte si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. 65

           Tgv.12.03.2010

 

 

H O T A R A R E

 privind infiintarea  comisiilor  de evaluare si de contestatii  a

managerilor institutiilor de cultura

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 12.03.2010,avand in vedere:

§    Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii –prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind  infiintarea  comisiilor  de evaluare si de contestatii  a managerilor institutiilor de cultura;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;     

§    Prevederile H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură  ;                                                                                                                                      

§    Prevederile O.U.G.nr. 118/ 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile art.38 si art.42 din O.U.G.nr.189/ 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu  modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile art. 36 alin. 6 lit “a” punctul 4 din din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    În temeiul art. 45, alin. 1 din din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 În vederea evaluării managerilor instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, se împuterniceste Primarul Municipiului Târgovişte jr. Gabriel Florin Boriga sa numească membrii comisiilor de evaluare si de contestatii.

Art. 2 Specialiştii în domeniu ce vor face parte din comisiile de evaluare a managerilor Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului de Copii şi Tineret „Mihai Popescu”, Casei de Cultură a Municipiului „I.GH. Vasiliu” vor fi numiti prin dispozitie a Primarului, jr. Gabriel Florin Boriga dintre persoanele prevăzute în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Comisiile de evaluare vor avea urmatoarea componenta:

-  4 specialisti

-  2 reprezentanti ai autoritatii locale dintre care un reprezentant al Consiliului Local Municipal Targoviste, respectiv Motoc Honorius, Badiu Cristina Minerva, Baluta Vasile, cate unul pentru fiecare comisie, si un reprezentant al Primarului Municipiului Targoviste

.

Art. 4 Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a evaluarii managementului conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 Art. 5 Membrii comisiei de contestatii vor fi numiti prin Dispozitia Primarului Municipiului Targoviste, conform Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Biroul Resurse Umane si Asigurarea Calităţii, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.                                                                                                               

          

   Nr. 66 

   Tgv.12.03.2010