ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

05.02.2016

 

28. Hotărâre privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație

29. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

30. Hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a stimulentului educational (tichete sociale pentru grădiniță)

31. Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015

32. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul “STAȚIE DE POMPARE APE UZATE - SPUN 2”

33. Hotărâre privind alegerea domnului RĂDUCANU TUDORICĂ în funcția de viceprimar al Municipiului Targoviste

34. Hotărâre privind desemnarea consilier­­­­­­­­­­­­­­­­ului local ALBU ANDREI-BOGDAN să îndeplinescă temporar atribuțiile de viceprimar ale dlui. Daniel-Cristian Stan

 

                                                                      

 

HOTĂRÂRE

privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 05.02.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice prin care propune adoptarea unei hotărâri privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§  Anexa la contractul de finanțare nr. 1413/26.03.2011 privind implementarea proiectului Complex Turistic de Natație;

§  Prevederile H.C.L nr. 313/18.12.2015 privind suplimentarea cu un numar de 102  posturi aplicabil pentru anul 2015, pentru îndeplinirea indicatorilor menționați in cuprinsul cererilor de finanțare, posturi cu caracter permanent și normă întreagă, precum și a unor posturi cu jumătate de normă;

§  Prevederile art. 36, alin.(2), lit. „d” și alin. (6), lit. “a”, lit.6 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se înființează Direcția Complex Turistic de Natație, ca serviciu public cu personalitate juridică și funcționează ca ordonator terțiar de credite sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

Art. 2 Direcția are sediul în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței nr. 9, iar activitatea se desfășoară în clădirile și spațiile date spre administrare.

Art. 3. Se aprobă organigrama Direcției Complex Turistic de Natație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Complex Turistic de Natație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Compartimentul Resurse Umane și Asigurarea Calitații, Direcția Economică, Direcția Complex Turistic de Natație și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

         Nr.   28

         Tgv. 05.02.2016     

    Red. U.M./3ex. 

                                    

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții

 ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 05.02.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei, a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Managementul Proiectelor;

§  Prevederile Ordinului nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică;

§ Adresa Instituției Prefectului - Județul Dîmbovita nr. 36412/16.12.2015;

§  Prevederile H.C.L nr. 313/18.12.2015 privind suplimentarea cu un numar de 102  posturi aplicabil pentru anul 2015, pentru îndeplinirea indicatorilor menționați in cuprinsul cererilor de finanțare, posturi cu caracter permanent și normă întreagă, precum și a unor posturi cu jumătate de normă;

§  Prevederile art. 36, alin.(2), lit. „a” și alin. (3), lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului, ca urmare a modificării structurii Direcției Managementul Proiectelor, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Managementul Proiectelor, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de Specilitate al Primarului, ca urmare a aprobării prezentului regulament.

Art. 4. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Compartimentul Resurse Umane și Asigurarea Calitații, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   29

          Tgv. 05.02.2016     

    Red. U.M./3ex. 

                                                 

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii de acordare a stimulentului educațional

(tichete sociale pentru grădiniță)

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 05.02.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea procedurii de acordare a stimulentului educațional (tichete sociale pentru grădiniță);

§  Prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

§  Prevederile art. 35 din  HG nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;

§  Prevederile art. 9, alin. 2 și alin. 5 din Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 1 și pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procedura de acordare a stimulentului educațional (tichete sociale pentru grădiniță), conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   30

          Tgv. 05.02.2016     

    Red. U.M./2ex. 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor

aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 05.02.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul de Impozite și Taxe Locale prin care se propune adoptarea procedurilor pentru acordarea scutirilor  aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015;

§  Prevederile art. 456, alin. 2 și ale art. 464, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

§  Prevederile H.G. nr. 1/20016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind aprobarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2016;

§  Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b , alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara, conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public,  conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform Anexei 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru aferent  clădirilor restituite potrivit art. 1, alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform Anexei 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru terenurile utilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform Anexei 14, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru terenurile utilizate de organizațiile nonprofit, declarate de utilitate publică în condițiile legii, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform Anexei 15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor, declarate de utilitate publică în condițiile legii, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform Anexei 16, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru terenurile afectate de calamități naturale, conform Anexei 17, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor, conform Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică -  Serviciul de Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

                                                                                         

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

         Nr.   31

          Tgv. 05.02.2016     

    Red. U.M./2ex. 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul

 “STAȚIE DE POMPARE APE UZATE - SPUN 2”

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.02.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul “STAȚIE DE POMPARE APE UZATE - SPUN 2”;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului - Domeniul major de intervenție 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii economici pentru proiectul “STAȚIE DE POMPARE APE UZATE - SPUN 2”, după cum urmează:

Valoarea totală a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului este de 618.860 lei, respectiv 742.630 lei cu 20% TVA, din care:

C+M: 333.070 lei, respectiv 399.680 lei cu 20% TVA.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

          Nr.   32

          Tgv. 05.02.2016     

    Red. U.M./2ex. 

 

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului RĂDUCANU TUDORICĂ

în funcția de viceprimar al Municipiului Targoviste

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.02.2016, având în vedere:

§      Prevederile Ordinului nr. 21/27.01.2016 privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local Bozieru Cosmin Petruț, înainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște;

§      Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dlui. RĂDUCANU TUDORICĂ în funcția de viceprimar al Municipiului Târgoviște;

§      Prevederile art.11 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§      Prevederile art. 57, alin. 1,3,7 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se alege dl. RĂDUCANU TUDORICĂ în funcția de viceprimar al Municipiului Târgoviște.

Art. 2 Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire dlui. viceprimar RĂDUCANU TUDORICĂ, tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciilor publice și instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local, precum și Instituției Prefectului județului Dâmbovița.

 

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

                  

 

 

         Nr.   33

         Tgv. 05.02.2016     

    Red. D.I./2ex. 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea consilier­­­­­­­­­­­­­­­­ului local ALBU ANDREI-BOGDAN să îndeplinescă temporar atribuțiile de viceprimar ale dlui. Daniel-Cristian Stan

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.02.2016, având în vedere:

§  Prevederile HCL nr. 26/19.02.2015 privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Târgoviște pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar;

§  Prevederile art. 72 alin. 2 din Legea din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dlui. ALBU ANDREI-BOGDAN să îndeplinescă temporar atribuțiile de viceprimar ale dlui. Daniel-Cristian Stan;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se deleagă dlui. consilier local ­­­­­­­­­­­­­­­­­ALBU ANDREI-BOGDAN îndeplinirea temporară a  atribuțiilor de viceprimar ale dlui. Daniel-Cristian Stan.

Art. 2 Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire dlui. ­­­­­­­­­­­­­­­­­ALBU ANDREI-BOGDAN, tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciilor publice și instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local, precum și Instituției Prefectului județului Dâmbovița.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

                  

 

 

 

 

         Nr.   34

         Tgv. 05.02.2016     

    Red. D.I./2ex. 

 

                                                            

      HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmboviț

 

 

                  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința extraordinară, astăzi 25.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmboviț

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§   Prevederile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii“C.N.I.” S.A cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr.   215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

              HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului cinematograf și teren aferent, situat în municipiul Târgoviște, Bulevardul Libertății, nr. 2C, județul Dâmbovița și aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, în suprafață construită de 1445 mp și teren aferent în suprafață de 2066 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 76204, nr. topo 625, și nr. topo 625-C1, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrica, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Târgoviște  se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Targoviste în valoare de 714,065 mii lei cu TVA.

Art. 6. Consiliul Local al Municipiului Târgoviște se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

         Nr.   35

         Tgv. 25.02.2016     

    Red. C.P./3 ex. 

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

29.02.2016

 

36. Hotărâre privind transformarea unui post vacant din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

37. Hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Salubritate

38. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2016 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

39. Hotărâre privind aprobarea strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Târgoviște

40. Hotărâre privind respingerea de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a achiziționării de servicii juridice de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița  (încetat prin HCL nr. 231/07.09.2016)

41. Hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director (administrator general) al Direcției Complex Turistic de Natație  

42. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

43. Hotărâre privind transmiterea unor bunuri proprietatea Municipiului Târgoviște, din administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în administrarea Direcției de Salubritate 

44. Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Universitatea “Valahia” din Târgoviște, a imobilului - Clădire Rectorat Universitatea Valahia, situat în Bdul. Regele Carol I, nr. 2

45. Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 5,4 mp din str. dr. Leo Plângă, nr. 1B

46. Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

47. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

48. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 8,70 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, parter (modul nr. 7)

49. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 14,23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 8)

50. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 8,27 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 12)

51. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 22)

52. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 50)

53. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 54)

54. Hotărâre  privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui grup sanitar în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, parter

55. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 22 mp, situat în Municipiul Târgoviște, strada Constantin Brâncoveanu, zona parcare taxi

56. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

57. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 30 ani, cu posibilitatea de prelungire 15 ani, a unui teren în suprafață de 15,26 mp, situat în Municipiul Târgoviște, adiacent străzii I.H.Rădulescu

58. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 643 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței

59. Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a Municipiului Târgoviște, în suprafață de

6 mp, situat în str. Matei Basarab, nr. 8

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unui post vacant

din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște privind transformarea unui post vacant de instructor sportiv din cadrul Secției Fotbal, în post de inspector de specialitate, gradul II, studii superioare de lungă durată, în cadrul Compartimentului Economic-Resurse Umane;

§ Prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 77/29.04.2015 referitoare la modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unui post vacant de instructor sportiv din cadrul Secției Fotbal, în post de inspector de specialitate, gradul II, studii superioare de lungă durată, în cadrul Compartimentului Economic-Resurse Umane.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.  36

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. D.I./2 ex.

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și

 a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Salubritate

 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Salubritate;

§  Prevederile H.C.L. nr. 191/23.09.2008 privind înființarea Direcției de Salubritate în subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.  37

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2016 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ;

§  Prevederile art. 6, alin. 7 – 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 1, pct. 2 și 3 Legii nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§  Prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

        Nr.  38

        Tgv. 29.02.2016     

   Red. U.M./3 ex.

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune aprobarea strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Târgoviște;

§      Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților  nr. 101/2006, republicată;

§      Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

§      Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§      Prevederile H.G. nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă strategia locală privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

    

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.  39

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

 

                                                                                                   

HOTĂRÂRE

              privind respingerea de către

              Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a achiziționării de servicii juridice

de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§  Adresa nr. 5459 din data de 22.02.2016 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. privind continuarea contractului de consultanță juridică nr. 765514/2013 încheiat cu Mușat&Asociații;

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§  Dispozițiile art. I din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3 lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Nu se aprobă achiziționarea, în anul 2016, de către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. a serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare, în condițiile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru litigiile izvorând din încheierea și/sau executarea contractelor de proiectare și/sau execuție lucrări din cadrul proiectului POS Mediu .

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

   

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.  40

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

         

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director

(administrator general) al Direcției Complex Turistic de Natație  

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director (administrator general) al Direcției Complex Turistic de Natație;

§      Prevederile H.G. nr. 575/2015 referitoare la aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016;

§      Prevederile HCL nr. 28/05.02.2016 referitoare la înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 63, alin. 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă criteriile de ocupare prin concurs a postului de director (administrator general) al Direcției Complex Turistic de Natație, pentru o perioadă de 4 ani, după cum urmează:

-        studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent – profil, conform H.G. nr. 575/2015, astfel:

a) din domeniul fundamental științe inginerești, următoarele domenii de licență: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie mecanică;

b)  din domeniul fundamental știinte sociale, următoarele domenii de licență:  drept, științe administrative, administrarea afacerilor, economie, management, marketing;

-         5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

-       cunoașterea unei limbi străine de largă circulație – nivel mediu (competențe atestate prin acte doveditoare);

-       cunoștințe de operare PC – nivel mediu (competențe atestate prin acte doveditoare);

Art. 2 În vederea realizării activității de monitorizare, de măsurare și evaluare a  performanței manageriale, în cadrul contractului de management vor fi prevăzuți indicatori de performanță care să permită cuantificarea rezultatelor după primul an de funcționare, după cum urmează:

-       numărul de competiții/evenimente organizate (minim 10/an) din care un numar de 3 competiții să fie înscrise în calendarul competițional al federațiilor naționale de specialitate.

-         număr de utilizatori – 40.000/an.

 

Art. 3 Se mandatează viceprimarul municipiului Târgoviște, dl. Cristian-Daniel Stan, ca, în îndeplinirea atribuțiilor de primar, prin dispoziție să numească un director interimar care să se ocupe de activitatea de pregătire și instruire a personalului de exploatare, respectiv a personalului tehnic, până la ocuparea prin concurs a postului vacant de director.

Art. 4 Bibliografia, comisia și calendarul concursului se vor stabili prin dispoziție a primarului, cu respectarea legislației incidente în materie.

   Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.  41

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. D.I /2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Târgoviște pe anul 2016

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 5716/24.02.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016;

§       Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița nr. STZ330/17.02.2016.

§       Contractul de sponsorizare nr. 252/15.01.2016.

§       OMFP 1661Bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de catre institutiile publice.

§       Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE:

 

    Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2016 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 38,5mii lei, prin:

·     majorarea  cu suma de  29,5  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02-" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București" conform adresei Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița nr. STZ330/17.02.2016  .

·     majorarea cu suma de 9  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01-" Donații si sponsorizări" ca urmare a încasărilor realizate în baza contractului de sponsorizare încheiat de Liceul Tehnologic Voievodul Mircea cu Asociația Școala de Valori.

  II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 38,5  mii lei, prin:

·     Majorarea cu suma de 38,5 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

-   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii cu suma de 9 mii lei.

-   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Asistență socială  cu suma de 29,5 mii lei.

Art. 2 Bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

          Bugetul general consolidat al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

 Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in anul 2016 este redată în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

          Prevederile H.C.L. nr. 11/26.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016, se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

    

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.  42

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. D.I /2 ex.

 

 

  HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri proprietatea Municipiului Târgoviște, din administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în administrarea Direcției de Salubritate 

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedință ordinară, astăzi, 29.02.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea unor bunuri (toalete ecologice), proprietatea Municipiului Târgoviște, din administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în administrarea Direcției de Salubritate;

§  Prevederile art. 867-870 din Codul Civil;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123 (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea unor bunuri proprietatea Municipiului Târgoviște, din administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în administrarea Direcția de Salubritate, conform Listei de inventariere, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Transmiterea se va efectua pe bază de Proces verbal, în evidența patrimonială a Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și a Direcției de Salubritate urmând a se opera în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.  43

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /3 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită către Universitatea “Valahia” din Târgoviște, a imobilului - Clădire Rectorat Universitatea Valahia, situat în

Bdul. Regele Carol I, nr. 2

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§      Adresa Universității “Valahia” din Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 4341/12.02.2016;

§   Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosință gratuită către Universitatea “Valahia” din Târgoviște, a imobilului - Clădire Rectorat Universitatea Valahia, situat în Bdul. Regele Carol I, nr. 2;

§   Prevederile art. 861, alin. 3, art. 866 și 874, alin. 1 din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 114, alin. 5 din Legea educației naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 229/16.08.2000 privind încheierea contractului de comodat pe o perioada de 5 ani între Consiliul Local Târgoviște și Universitatea Valahia Târgoviște pentru imobilul situat în Bdul. Regele Carol I, nr. 2;

§   Prevederile Actului adițional nr. 1/06.05.2011 la Contractul de comodat nr. 79/01.09.2000;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită către Universitatea Valahia a imobilului proprietate publică a municipiului Târgoviște  – Clădire rectorat Universitatea Valahia –  situat în bulevardul Regele Carol I nr. 2, cu următoarele date de identificare:

-   Denumire:    Clădire rectorat Universitatea Valahia;

-   Adresa:        Bulevardul Regele Carol I nr. 2;

-   Elemente descriptive:  construcție din zidărie S+P+1E, acoperiș din tablă, suprafața construită  = 265 mp, suprafața desfășurată = 530 mp;

-   Număr inventar:                      1000684;

-   Valoare de inventar:                      396.720 lei.

Art. 2. Darea în folosință gratuită a bunului se acordă pentru o perioadă de 10 ani, cu destinația sediu rectorat, începând cu data de 01.05.2016.

Art. 3 Transmiterea se va efectua prin contract de comodat în care vor fi prevăzute clauzele contractuale referitoare la modalitatea de întreținere și utilizare a bunului în cauză.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                   

    

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

       Nr.   44

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /3 ex.

 

 

 

 

 

                                                               

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 5,4 mp din str. dr. Leo Plângă, nr. 1B

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§      Adresa S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 3362/03.02.2016;

§      Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 5,4 mp din str. dr. Leo Plângă, nr. 1B;

§   Prevederile art. 12 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se acordă, cu titlu gratuit, în favoarea SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște, exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 5,4 mp din strada dr. Leo Planga nr. 1B, pentru realizarea și amplasarea instalației LES 0,4 kV cu conductor ACYAbY, conform documentației anexate.

Art. 2. SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște va exercita dreptul de uz și servitute asupra terenului, pe toată durata de existență a capacității energetice.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

               

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

       Nr.   45

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. D.I /3 ex.

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile;

§  Prevederile art. 863, lit. “e” din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§  Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare a imobilelor–Teren Strada I.H. Rădulescu (număr inventar 70001000) și Spațiu comercial strada George Cair nr. 11 A (număr inventar 102433) înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 157/2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a următoarelor bunuri imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre:.

 - Teren Strada Gării nr. 2-4                                       - număr inventar 700911;

 - Teren Strada Constantin Brâncoveanu nr. 62 A       - număr inventar 70001096

- Teren Calea Ialomiței nr. 5 – Cartodrom                  - număr inventar 7007601

- Teren Strada I.H. Rădulescu,                                  - număr inventar 70001000

- Spațiu comercial strada George Cair nr. 11 A          - număr inventar 102433

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 157/2014  se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

       Nr.  46

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. D.I /2 ex.

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Anexă la HCL nr. 46/29.02.2016

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

 

Nr. crt.

 

 

Nr. inventar

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

-lei-

1

 

 

 

700911

Teren strada Gării nr. 2 - 4

 

Strada Gării nr. 2-4, aferent bloc Garsoniere PAVCOM  Lot 3; categoria de folosință CC - Curți construcții; cvartal 98; parcela 1/1; număr cadastral 9325; suprafața = 1259 mp

1999

377.700

2

 

 

70001096

Teren Strada Constantin Brâncoveanu nr. 62 A

Strada Constantin Brâncoveanu nr. 62 A;  categoria de folosință CAT- Alte terenuri; cvartal 40; parcela 1; suprafața = 1379 mp;

1999

413.700

3

7007601

Teren Calea Ialomiței nr. 5 – Cartodrom

Calea Ialomiței nr. 5; categoria CC - Curți construcții; cvartal 145, parcela 5; suprafața = 35879 mp;

1999

2.511.530

4

 

 

70001000

Teren aferent alee strada I.H. Rădulescu

începe din strada IH Rădulescu și se înfundă, lungime 43 metri; categoria de folosință DS – Străzi, ulițe; cvartal 5,  parcela 12;  suprafața = 163 mp;

1999

 

 

48.900

5

 

 

 

 

 

 

 

102433

Spațiu comercial strada George Cair nr. 11 A

Strada George Cair nr. 11 A; construcție tip P din panouri sandwich, acoperită cu tablă ondulată, trei încăperi, cu geamuri și ușă tâmplărie aluminiu; suprafața construită a spațiului 61 mp;  Terasă betonată în suprafață de 69 mp, acoperită cu prelată, pe suport metalic din țeavă rectangulară, împrejmuită cu panouri din plasă zincată 25,62 m x 2,5 m; suprafața totală = 130 mp

2005

33.935

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§   Prevederile art. 861, art. 863 lit. e)  si lit. f) și art. 866 din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște, a bunurilor cu datele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște, cu bunurile incluse în domeniul public, conform art.1.

Art. 3. Se aprobă eliminarea pozițiilor nr. 1821 si 2576 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște, aprobat conform HCL nr. 156/2014.

Art. 4. Se aprobă modificarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 1819 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 664 din HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Clădire Teatrul Municipal Târgoviște “

- la poziția 1819 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 664 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Regele Carol I nr. 43; clădire zidărie tip subsol și demisol+P+1E, acoperiș din țiglă; la subsol și demisol: 10 încăperi și grup sanitar; la parter: două holuri, două încăperi, sala 60 locuri, sală cu scenă 240 locuri, două grupuri sanitare; la etaj: un hol, 10 încăperi, o sală; suprafața construită =1130 mp; suprafața desfășurată = 2624 mp“

- la poziția 1819 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 664 din HG nr. 1350/2001, coloana 4 va avea următorul cuprins: “ 1957 “

- la poziția 1819 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 664 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 637.340 “

- la poziția 1819 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 664 din HG nr. 1350/2001, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 156/29.05.2014; Carte funciară nr. 80726, număr cadastral 80726“

- la poziția 2413 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 665 din HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Teatrul Municipal Târgoviște“

- la poziția 2413 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 665 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Regele Carol I nr. 43, cvartal 189 parcelele 21 si 22; categoria de folosință CC – curți construcții; suprafața  =  4457 mp“

- la poziția 2413 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 665 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.337.100“

- la poziția 2413 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 665 din HG nr. 1350/2001, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 156/29.05.2014; Carte funciară nr. 80726, număr cadastral 80726 “

- la poziția 1581 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 641 din HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Fântână arteziană Teatrul Municipal“

- la poziția 1581 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 641 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Regele Carol I nr. 43, amplasată în fața clădirii teatrului municipal, suprafața construită = 132 mp“

- la poziția 1581 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 641 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.600“

- la poziția 1581 din HCL nr. 156/2014 corespunzătoare poziției 641 din HG nr. 1350/2001, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 156/29.05.2014; Carte funciară nr. 80726, număr cadastral 80726 “

- la poziția 2417 din HCL nr. 156/2014, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 191/95; parcela 64; suprafața = 1143.00 mp“

- la poziția 2419 din HCL nr. 156/2014, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 191/95; parcela 69; suprafața = 435.00 mp“

Art 5. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Compartimentul Evidența Patrimoniului, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                     

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

        Nr.  47

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. D.I /2 ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

                                                              

         Anexă la HCL nr. 47/29.02.2016

privind includerea unor bunuri în domeniul public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. inreg

 

 

Codul de clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

2959

 

 

 

Teren strada Gării nr. 4  - Lot 3

 

Strada Gării nr. 4, aferent bloc Garsoniere PAVCOM  ; categoria de folosință CC - Curți construcții; cvartal 98; parcela 1/1; număr cadastral 9325; suprafața = 1259 mp

1999

377.700

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 46/29.02.2016; Act de Dezmembrare nr. 2656/02.10.2007

2960

 

 

Teren Strada Constantin Brâncoveanu nr. 62 A

Strada Constantin Brâncoveanu nr. 62 A; categoria de folosința CAT - Alte terenuri; cvartal 40; parcela 1; suprafața = 1379 mp;

1999

413.700

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 46/29.02.2016

2961

 

Teren Calea Ialomiței nr. 5 – Cartodrom

Calea Ialomiței nr. 5; categoria CC - Curți construcții; cvartal 145, parcela 5; suprafața = 35879 mp;

1999

2.511.530

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 46/29.02.2016;

 

2962

 

 

 

Teren aferent alee strada I.H. Rădulescu

începe din strada IH Rădulescu și se înfundă, lungime 43 metri; categoria de folosință DS – Străzi, ulițe; cvartal 5,  parcela 12;  suprafața = 163 mp;

1999

 

 

 

 

48.900

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 46/29.02.2016;

 

2963

 

Spațiu comercial strada George Cair nr. 11 A

Strada George Cair nr. 11 A; construcție tip P din panouri sandwich, acoperită cu tablă ondulată, trei încăperi, cu geamuri și ușă tâmplărie aluminiu; suprafața construită a spațiului 61 mp;  Terasă betonată în suprafață de 69 mp, acoperită cu prelată, pe suport metalic din țeavă rectangulară, împrejmuită cu panouri din plasă zincată 25,62 m x 2,5 m; suprafața totală = 130 mp

2005

33.935

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 46/29.02.2016;

 

2964

 

 

 

1.6.8.

Anexă clădire rectorat

Strada colonel Dumitru Băltărețu, clădire din zidărie tip P cu două încăperi, acoperiș tablă, alăturată imobilului Clădire rectorat; suprafața = 49 mp.

1965

 

 

 

5.390

 

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 47/29.02.2016;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 8,70 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, parter (modul nr. 7)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 8,70 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, parter (modul nr. 7);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 8,70 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, parter (modul nr. 7).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Pătrașcu Eugen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

       Nr.   48

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 14,23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 8)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 14,23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 8);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 14,23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 8).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Pătrașcu Eugen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.   49

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 8,27 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 12)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 8,27 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 12);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 8,27 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 12).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Pătrașcu Eugen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

      

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

       Nr.   50

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

 

 

 

 

 

 

                                        

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 22)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 22);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 22).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Pătrașcu Eugen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

       Nr.   51

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

 

 

 

 

 

 

 

                                        

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 50)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 50);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 50).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Pătrașcu Eugen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

       Nr.   52

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

 

 

 

 

 

 

                                                                    

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 54)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 10,12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 54);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 10,12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 54).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Pătrașcu Eugen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

       Nr.   53

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui grup sanitar în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, parter

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui grup sanitar în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, parter;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui grup sanitar în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, parter.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Pătrașcu Eugen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 6 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

       Nr.   54

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafață de 22 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

strada Constantin Brâncoveanu, zona parcare taxi

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 22 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, zona parcare taxi (cvartal 40, parcela 1), în vederea desfășurării activității de prestări servicii (frizerie - coafură);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 22 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, zona parcare taxi (cvartal 40, parcela 1), în vederea desfășurării activității de prestări servicii (frizerie - coafură).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Pătrașcu Eugen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 28 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Urbanism, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

    

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

       Nr.   55

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp (3 locuri în suprafață de 3 mp fiecare), situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia - lângă Grădina Zoologică, aleea spre locurile de joacă pentru copii, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp (3 locuri în suprafață de 3 mp fiecare), situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia - lângă Grădina Zoologică, aleea spre locurile de joacă pentru copii, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Pătrașcu Eugen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

       Nr.   56

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

 

 

 

 

 

                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 30 ani, cu posibilitatea de prelungire 15 ani, a unui teren în suprafață de

15,26 mp, situat în Municipiul Târgoviște, adiacent străzii I.H.Rădulescu

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 30 ani, cu posibilitatea de prelungire 15 ani, a unui teren în suprafață de 15,26 mp, situat în Municipiul Târgoviște, adiacent străzii I.H.Rădulescu, cvartal 5, parcela 12, în vederea construirii unei scări de urgență;

§   Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 30 ani, cu posibilitatea de prelungire 15 ani, a unui teren în suprafață de 15,26 mp, situat în Municipiul Târgoviște, adiacent străzii I.H.Rădulescu, cvartal 5, parcela 12, în vederea construirii unei scări de urgență.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Pătrașcu Eugen

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 52 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.                                  

   

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

       Nr.   57

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. D.I /2 ex.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de

643 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 643 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței;

§   Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 643 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Pătrașcu Eugen

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 26 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.                                  

    

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

       Nr.   58

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M /2 ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a Municipiului Târgoviște, în suprafață de

6 mp, situat în str. Matei Basarab, nr. 8

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.02.2016, având în vedere:

§ Adresa nr. 5665 din data de 23.02.2016, prin care S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. solicită transmiterea cu titlu gratuit a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în str. Matei Basarab, nr. 8, în vederea extinderii rețelei electrice;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate public a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 6 mp, situat în str. Matei Basarab, nr. 8;

§  Prevederile art. 12 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se acordă cu titlu gratuit în favoarea SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște, exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 6 mp din strada Matei Basarab nr. 8, necesar lucrării extindere rețea electrică pentru racordare locuintă, conform documentației anexate.

Art. 2. SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște va exercita dreptul de uz și servitute asupra terenului, pe toată durata de existență a capacității energetice .

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului,  S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - SDEE Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Rodica Bănescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

       Nr.   59

        Tgv. 29.02.2016     

  Red. U.M./2 ex