23. Hotarâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

24. Hotarâre privind constituirea Consiliului Consultativ Comunitar al Municipiului Târgovişte

25. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială

26. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Municipal Târgovişte

27. Hotarâre privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2013-2014

28. Hotarâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

29. Hotarâre privind cofinanţarea investiţiei „ Racord apă la sediul I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa şi Detaşamentul de Pompieri Târgovişte”

30. Hotarâre privind aprobarea vânzării a două apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi

31. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 23.01.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

32. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 13.02.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

33. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 409/28.10.2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte

34. Hotarâre privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate

35. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a unor terenuri şi spaţii comerciale din Municipiul Târgovişte

36. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 14,23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 8, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

37. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 18, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

38. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 19, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

39. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a trei terenuri în suprafaţă totală de 1,5 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 224, în vederea amplasării a trei panouri publicitare

40. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial (depozit) în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ (depozit produse lactate)

41. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 408 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, adiacent proprietăţii din str. Smârdan, nr. 16, în vederea amenajării unei parcări auto

42. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân - staţie autobuz Mitropolie, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu flori

 

43. Hotarâre privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora

44. Hotarâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum şi a mandatului acestuia

45. Hotarâre privind desemnarea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 28.02.2013, având în vedere:

§Prevederile art. 36 alin. 2 şi 4, lit. “b”, art. 45 alin. 2, art. 63 alin. 1, lit. “c” şi alin. 4 lit. “c”, precum şi ale art. 115 alin. 1, lit. “b”, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§  Prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, republicat, referitoare la contracte sau convenţii;

§ Raportul direcţiei economice, înregistrat sub nr. 4271/11.02.2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor, înregistrate în contabilitate, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din OUG nr. 3/2013.

 

CONSILIUL LOCAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE  adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de maxim 2.000.000 lei, cu o maturitate de 5 ani.

Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate la data de 28.02.2013 faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, conform situaţiei prevăzute în anexa la prezenta.

Art. 3. Din bugetul local al unităţii administrativ teritoriale Municipiul Târgovişte se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale Municipiul Târgovişte următoarele date:

a)   hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b)   valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a unităţii administrativ teritoriale Municipiul Târgovişte;

d)   durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e)   dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f)      plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2)     Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul unităţii administrativ teritoriale Municipiul Târgovişte.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Târgovişte, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Târgovişte şi Prefectului Judeţului Dâmboviţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www. pmtgv.ro

 

             Nr.    23

  Tgv. 28.02.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Consiliului Consultativ Comunitar

al Municipiului Târgovişte

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  28.02.2013 având în vedere :

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind constituirea Consiliului Consultativ Comunitar al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 103, din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 501 şi art. 502 din O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei O.N.U. cu privire la drepturile copilului, republicată;

§   Raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „d” si alin. 6 lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ Comunitar al Municipiului Târgovişte având următoarea compomenţă:

v     reprezentantul Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa - Inspector Marian Curculescu;

v     reprezentantul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa - Popa Agota;

v     reprezentantul Poliţei Municipiului Târgovişte - scms. de poliţie Nuţa Ion;

v     reprezentantul Arhiepiscopiei Târgovişte - preot Rada Adrian;

v     reprezentantul Spitalului Judeţean Dâmboviţa - dr. Rotaru Gabriela;

v     reprezentantul Direcţiei de Asistenţă Socială - Rădoi Angelica;

v     reprezentantul Consiliului Local Municipal Târgovişte - PĂTRAŞCU EUGEN;

v     reprezentantul Consiliului Local Municipal Târgovişte - BABEU PAVEL

v     reprezentantul Consiliului Local Municipal Târgovişte - DIACONU DIANA ELENA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa, Poliţia Municipiului Târgovişte, Arhiepiscopia Târgovişte, Spitalul Judeţean Dâmboviţa, reprezentanţii Consiliului Local Mmunicipal Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   24

  Tgv. 28.02.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii

ale Direcţiei de Asistenţă Socială

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.02.2013 având în vedere :

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind mărirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav de la 115 la 140 de posturi;

§   Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

§   Prevederile art. 42, alin. 7 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

§   Prevederile art. 6, alin. 2 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

§   Prevederile H.C.L. nr. 48/2012 referitoare la aprobarea criteriilor de selectie a dosarelor de angajare a asistentilor personali in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direciei de Asistenta Socială;

§   Prevederile H.C.L. nr. 157/2013 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 48/2012 privind aprobarea criteriilor de selectie a dosarelor de angajare a asistentilor personali in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direciei de Asistenta Socială;

§   Situaţia cererilor pentru angajare ca asistent personal al persoanei cu handicap grav la data de 15.02.2013;

§   Raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială, începând cu data de 01.04.2013, prin mărirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, de la 115 la 140 de posturi, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

      

  Nr.   25

  Tgv. 28.02.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii

ale Teatrului Municipal Târgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  28.02.2013 având în vedere :

§    Raportul de specialitate al Teatrului Municipal Târgovişte prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unui post vacant în cadrul Teatrului Municipal Târgovişte;

§    Sentinţa civilă nr. 652/27.03.2012 prin care s-a dispus anularea deciziei nr. 255/01.09.2010 emisă de Casa de Cultura a Municipiului „I.Gh. Vasiliu”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. (3), lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Municipal Târgovişte prin transformarea unui post vacant de specialist relaţii publice S II în post de funcţionar M.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

  Nr.   26

  Tgv. 28.02.2013

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2013-2014

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2013, având în vedere:

§   Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 4584 din data de 14.02.2013;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2013-2014;

§   Prevederile art. 61 alin. 2 şi art. 95 lit. j din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d şi ale alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă reţeaua de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2013-2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  27

  Tgv. 28.02.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 28.02.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;

§  Prevederile art. 6, alin. 7 – 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§  Prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                            

             Nr.    28

  Tgv. 28.02.2013

                                                                                                                 

 

H O T A R A R E

privind cofinanţarea investiţiei „ Racord apă la sediul I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa şi Detaşamentul de Pompieri Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 28.02.2013, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind cofinanţarea investiţiei „Racord apă la sediul I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa şi Detaşamentul de Pompieri Târgovişte”;

§      Prevederile art. 20, alin.1 şi alin. 2 din O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit “a”, pct. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                  În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă cofinanţarea investiţiei „Racord apă la sediul I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa şi Detaşamentul de Pompieri Târgovişte”.

Art. 2 Valoarea estimată a proiectului este de 40.000,85 lei cu TVA, din care: contribuţia I.S.U. Basarab I şi Detaşamentului de Pompieri Târgovişte este de 2% (800,075lei), iar contribuţia Municipiului Târgovişte este de 98% (39.200,775 lei).

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa, Detaşamentul de Pompieri Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   29

  Tgv. 28.02.2013

 

                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării a două apartamente din fondul locativ de stat,

către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2013, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-Compartiment Fond Locativ privind vânzarea a două apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§        Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a două apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                     

  Nr.   30

  Tgv. 28.02.2013

 

                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 23.01.2013

 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.02.2013, având în vedere:

§    Procesul Verbal nr. 1  din data de 23.01.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 195/2012 privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996 şi ale HCL nr. 311/2012 privind modificarea şi completarea HCL nr. 195/2012 referitoare la organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e”,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 23.01.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 6 contracte de închiriere până la data de 30.06.2013, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă criteriile şi punctajele în vederea repartizării locuinţelor sociale, pentru întocmirea listei de priorităţi pe anul 2013, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă 3 schimburi de locuinţă, conform procesului verbal.

Art. 5 Se aprobă repartizarea a 11 locuinte, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    31

  Tgv. 28.02.2013

 

 

Proces- Verbal Nr.1

Incheiat astazi 23.01.2013, cu prilejul sedintei Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, constituita in baza Dispoziţiei Primarului nr. 8118/29.11.2012

 

La dezbaterile sedintei comisiei  ce au avut loc astazi, 23.01.2013, au fost prezenti un numar de 10 membrii, din cei 12 membrii ce au fost nominalizati prin Dispoziţiei Primarului nr.8118/29.11.2012, un numar de 2 membrii  fiind lipsa.

 Primul punct pe ordinea de zi a fost analizarea solicitarilor venite din partea unor titulari de contracte, privind prelungirea termenului contractului de inchiriere.

A fost propusa in unanimitate, prelungirea unui numar de 6 solicitari privind prelungirea  termenului contractului de inchiriere, pana la data de 30.06.2013, conform anexei 1 la procesul verbal.

La punctul doi pe ordinea de zi, a fost discutata si propusa spre aprobare de toti membrii comisiei prezenti, modalitatea de punctare a urmatoarelor criterii dupa cum urmeaza:

- la vechimea cererii se va lua ca data de referinta data  de  31.01.2013.

            Concluziile finale ale comisiei sunt evidentiate in anexa nr. 2 la procesul verbal;

Comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale a analizat un nr. de 6 cererii privind efectuarea unui schimb de locuinta intre titularii de contract dupa cum urmeaza:

- LAZAR GEORGETA –titulara de contract al ap.3 din bl.BO2, str.C-tin. Brancoveanu  solicita schimb de locuinta cu  OPREA VALENTINA ALINA -  titular de contract al garsonierei nr.42 din bl.2, B-dul Unirii;

- MIHAI GEORGETA -  titulara de contract al garsonierei nr. 11 din bl.2, Bdul. Unirii solicita schimb de locuinta cu  SURUGIU MARIUS GHEORGHE -  titular de contract al garsonierei nr.55 din bl.1B, str. Laminorului;

- OPREA ION –titulara de contract al garsonierei nr.62 din bl. 2, B-dul. Unirii  solicita schimb de locuinta cu  BUNESCU RODICA -  titular de contract al garsonierei nr.12 din bl.8, str. I.E.Florescu

Schimbul de locuinta se va face cu conditia achitarii la zi a tuturor datoriilor aferente locuintei  de catre fiecare titular de contract.

Membrii  comisiei, prezenti in sedinta, propun  in unanimitate aprobarea acestor schimburi de locuinte.

Termenul de inchiriere se propune pana la data de 30.06.2013

Membrii comisiei au fost de acord cu solicitarea numitei GHEORGHE AMALIA chiriasa a   garsonierei nr.44 din blocul 8, str. I.E.Florescu , privind trecerea fiicei HERASTRAU ANCUTA GABRIELA  in contractul de inchiriere.

Membrii comisiei au fost de acord cu solicitarea numitului HAGIANU VASILE chirias al garsonierei nr.45 din blocul 8, str. I.E.Florescu , privind scoaterea din contractul de inchiriere a fostei sotii HAGIANU MARIANA conform hotararii definitive de divort.

Membrii comisiei au respins in unanimitate  solicitarea numitei SAMOILA ELENA  privind inchiderea balconului.

Membrii comisiei au respins in unanimitate  solicitarea locatarilor din bl.17B, str. Dr. Oprescu Dumitru  privind efectuarea lucrarilor de separatie gaze.

Membrii comisiei prezenti in sedinta au propus  spre aprobare, conform Anexei nr. 3  la procesul verbal, repartizarea unui  numar de 11 locuinte sociale din recuperari, cu conditia achitarii tuturor datoriilor si repararea acestora pe cheltuiala proprie.

La punctele nr. 1, 4, 6, 7,10,11,  din anexa nr. 3, domnul Bozieru Cosmin se abtine,  fara a motiva din punct de vedere legal acest lucru.

Termenul de inchiriere se propune pana la data de 30.06.2013

 Totodata, membrii comisiei, au analizat si respins, un numar de 7(sapte), solicitari privind repartizarea unor locuinte sociale din recuperari, dupa cum urmeaza:

MATAC MADALIA ( cererea nr. 31726/11.12.2012) solicita repartizarea ap.64 din bl.1, str. Aleea Grivita);

            SORA IULIAN - (cererea nr.29865/16.11.2012) solicita repartizarea ap.47 din bl.1B, str. Laminorului ;

             TANASE NICOLAE ( cererea nr. 12761/11.06.2008) solicita repartizarea garsonierei 50 din bl.1B, str. Laminorului ;

STEFAN ELENA EMANUELA( cererea nr.13648/30.05.2011) ) solicita repartizarea garsonierei 52 din bl.1B, str. Laminorului;

TOMA ROBERT LAURENTIU (cererea nr.29563/18.11.2011) solicita repartizarea  garsonierei nr.2 din caminul 2, B-dul. Unirii;

STANGACIU (MOISE) CLAUDIA (cererea nr.20329/08.09.2011) solicita repartizarea ap.53 din bl.1B, str. Laminorului ;

DEGERATU TINCUTA PETRONELA (cererile nr.16428/01.08.2007 si 7293/15.03.2012) – solicita repartizarea ap.31 din bl. 1B, str. Laminorului ;

Membrii comisiei au fost de acord cu solicitarea numitului IORDAN COSTEL chirias al garsonierei nr.27 din blocul 2, B-dul. Unirii , privind extindere de spatiu pentru jumatate din garsoniera.

  Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul proces-verbal si urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local Targoviste.

                                                                                   ANEXA nr.1 la HCL nr.  31/28.02.2013

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

CU  CHIRIASII DIN  BLOCURILE DE LOCUINTE SOCIALE PROPUSE SPRE APROBARE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENELOR  CONTRACTELOR DE INCHIRIERE PÂNĂ LA DATA DE 30.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

NR. CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

STRADA

BLOC

AP.

1

MIHAI GEORGETA

B-DUL. UNIRII

2

11

2

GRECU VASILE

B-DUL. UNIRII

2

46,47

3

BALACEANU TUDORA

B-DUL. UNIRII

2

50

4

OPREA ION

B-DUL. UNIRII

2

62

5

POTERASU GABRIEL IULIAN

I. E. FLORESCU

8

46

6

NEAGU MARIA MAGDALENA

I.E.FLORESCU

8

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               SECRETAR MUNICIPIU

           jr. Stan Daniel Cristian                   jr.  Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesul verbal a fost intocmit intr-un exemplar si semnat de catre membrii comisiei.

 

C O M I S I E:

 

-ing. Ioan Tutuianu - viceprimar - presedinte …………….……………..

-Ing. Maican Dorin - director DAP - membru ………………………………….

-Jr. Epurescu Elena – sef Birou Contencios Juridic - membru ……….

-Jr. Iordache Marcela - dir.adj. DAS - membru….………………………………

- Raducanu Tudorica - cons. Local – membru - absent………………………..

- ec. Diculescu Maria - cons. Local - membru  - absent……………………

- jr. Radulescu Catalin - cons. Local - membru  ……………………….

- Ing. Albu  Andrei - cons. local - membru - …………………………..

- prof. Prisacaru Ciprian - cons. local - membru - ……………………..

- Bozieru Cosmin - cons.local - membru ………………………………

-ec. Costache Niculina – cons. Fond Locativ – membru ………………………

- Ing. Negoita Aurelia – cons. Fond Locativ - secretar……………………………….

 

 

ANEXA nr. 2 la HCL nr. 31/28.02.2013

 

 

CRITERII SI PUNCTAJE  IN VEDEREA REPARTIZARII LOCUINTELOR SOCIALE CONFORM LEGII LOCUINTEI NR.114/1996

 

 

1.      Criterii:

 

·  Tineri casatoriti;

·  Parinte cu copii in intretinere;

·  Tineri proveniti din institutiile de ocrotire sociala;

·  Invalizi de gradul I si II;

·  Persoane handicapate;

·  Pensionari:

·  Veterani si vaduve de razboi;

·  Luptatori din Revolutia din decembrie 1989, precum si urmasi de erou martir;

·  Numarul membrilor de familie;

·  Situatia locativa actuala;

·  Persoanele care locuiesc in imobile nationalizate, castigate de fostii proprietari sau imobile ale unor societati comerciale;

·  Contributia personala la dezvoltarea comunitati (perioada lucrata si importanta activitatii prestate);

·  Categorii de persoane considerate cazuri exceptionale (speciale);

·  Comportament social;

·  Vechimea cererii solicitantului;

 

 

2.      Punctaje:

 

·  Tineri casatoriti                                                                              - 3 puncte;

·  Parinte cu copii in intretinere                                                         - 3 puncte;

·  Tineri proveniti din institutiile de ocrotire sociala                           - 3 puncte;

·  Invalizi de gradul I si II                                                                   - 1-3 puncte;

·  Persoane handicapate                                                                   - 1-3 puncte;

·  Pensionari                                                                                       - 2 puncte;

·  Veterani si vaduve de razboi                                                           - 1 punct;

·  Luptatori din Revolutia din decembrie 1989, precum si urmasi

                              de erou martir                                                                                  - 1 punct;

·  Pentru fiecare  membru de familie                                                   - 1 punct;

·  Situatia locativa actuala (ancheta sociala)                                        - 1-3 puncte;

·  Persoanele care locuiesc in imobile nationalizate, castigate de

      fostii proprietari                                                                                    - 3 puncte;

·  Chiriasi in imobile ale unor societati comerciale care au contracte

·  valabile                                                                                               - 1 punct;

·  Contributia personala la dezvoltarea comunitati (perioada

      lucrata si importanta activitatii prestate)                                              - 0-3 puncte;

·  Categorii de persoane considerate cazuri exceptionale

      (speciale)                                                                                             – 0-3 puncte;

 

·  Comportament social                                                                         - 0-3 puncte;

·  Vechimea cererii solicitantului                   < 1an                                - 0 puncte ,

·                                                                       1-5 ani (inclusiv)             - 1 punct,

·                                                                       5-10 ani(inclusiv)            - 6 puncte,

·                                                                     > 10 ani                              - 7 puncte,

                                                                     

 

 

Comisia nu va lua in considerare dosarele incomplete si cele ale caror solicitanti au detinut o locuinta proprietete personala.

Tabelele nominale cu beneficiarii locuintelor sociale vor fi aprobate prin Hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste.

Contestatiile impotriva Hotararii Consiliului Local cu privire la listele de acordare a locuintelor sociale se vor adresa Instantei de Contencios Administrativ competente (potrivit Cap. II, Art. 21, alin.3, din H.G. 1275/2000 privind normele de aplicare a prevederilor Legii 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare).

 

 

        Presedinte de sedinta,                                Secretar Municipiu,

       jr. Stan Daniel Cristian                             jr. Chiru Catalin Cristea

 

 

 

 

ANEXA nr. 3 la HCL nr. 31/28.02.2013

 

 

TABEL NOMINAL

CU REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE DIN RECUPERARI

 

 

Nr.

crt.

 

Numele  si prenumele

 

Bloc

 

Nr. apart.

Nr. camere

 

Strada

1

ALBU DESPINA

2

2

1

B-dul. Unirii

2

BALAN VIORICA

1

64

2

Aleea Grivita

3

ENE NELU

1

70

1

Aleea Grivita

4

BROJBEANU ELENA

1B

31

2

Laminorului

5

STEFAN ION

B01

1

2

C-tin Brancoveanu

6

VARGA BETA

1B

47

1

Laminorului

7

PANAIT DUMITRU

1B

50

2

Laminorului

8

BUNICA ELENA

1B

3

1

Laminorului

9

SANDRU SILVIU

1A

15

1

Laminorului

10

VARGA ELENA

1B

53

2

Laminorului

11

GRIGORESCU RADITA

1B

52

1

Laminorului

 

 

        Presedinte de sedinta,                                Secretar Municipiu,

       jr. Stan Daniel Cristian                             jr. Chiru Catalin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 13.02.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.02.2013, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 1 din data de 13.02.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziţiei Primarului nr.  6615/08.11.2012;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 13.02.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 10 contracte de închiriere, până la data de 30.09.2013, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 32 unităţi locative ANL din recuperări, până la data de 30.09.2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    32

  Tgv. 28.02.2013           

 

 

PROCES -VERBAL Nr. 1

 

Incheiat astazi 13.02.2013 cu prilejul intrunirii Comisiei de Analiza si Repartizare a Locuintelor cu chirie pentru tineri prin ANL constituita conform Dispozitiei Primarului nr.6615/08.11.2012

 

La dezbaterile sedintei care a avut loc astazi 13.02.2013, au participat un numar de 11 membrii din cei 12 membrii ce au fost nominalizati  prin Dispozitia Primarului nr. 6615/08.11.2012.

La propunerea domnului Tutuianu Ioan membrii comisiei  prezenti in sedinta au aprobat modalitate de predare a locuintelor ANL astfel:

- In cazul in care predarea locuintei se face la solicitarea titularului de contract

Procesul - verbal de predare primire incheiat de catre administrator va fi insotit de actele doveditoare a achitarii tuturor datoriilor(chirie, intretinere, apa, energie electrica, gaze), sau de dovada actionarii in instanta in vederea recuperarii tuturor datoriilor (chirie, intretinere, apa, energie electrica, gaze).

-   In cazul in care locuinta este parasita, administratorul va incheia un act de constatare in acest sens, alaturi de care se va atasa dovada actionarii in instanta in vederea recuperarii tuturor datoriilor(chirie , intretinere, apa, energie electrica, gaze).

Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au aprobat prelungirea unui nr. de 10 contracte de inchiriere pana la data de 30.09.2013  conform ANEXEI 1 la procesul- verbal.

Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate, conform Anexei nr.2  la procesul-verbal, repartizarea unui  numar de 32 unitati locative ANL  din recuperari.  La punctul nr. 11  din anexa nr. 2, domnul Georgescu Alen si doamna Rujoiu Daniela se abtin.

Termenul de inchiriere se propune pana la data de 30.09.2013.

Pentru intocmirea contractului de inchiriere conform Legii nr.152/1998, se va proceda la reactualizarea actelor ce insotesc cererea respectiva:

         - adeverinta de salariat;

         - copie dupa cartea de munca operata la zi sau dupa contractul de munca, vizat de I.T.M. (pentru solicitant);

   - declaratie notariala pentru solicitant sau dupa caz, ale membrilor de familie majori din familia acestuia, ca nu au detinut si nu detin locuinta proprietate personala in municipiul Targoviste si nici nu este beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ – teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in localitatea in care a solicitat locuinta.

Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate amanarea pana la o sedinta viitoare repartizarea apartamentului 4 din bl. 7, str. Ing. Gib Constantin.

Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate amanarea repartizarii pana la o sedinta viitoare a garsonierei nr. 19 din bl. A1, str. Col. Nicolin Ion,  urmand sa se procedeze la  evacuarea ocupantilor ilegali ANDREI ELENA NICOLETA si ANDREI REMUS ILIE si recuperarea debitelor.

Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au respins solicitarea  domnului NEDELCU COSTINEL ADRIAN de repartizare a apartamentului nr. 15 din bl. 17C, str. Dr. Oprescu Dumitru deoarece nu se afla pe lista de prioritati.

Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate evacuarea doamnei ANGHEL ELENA ALINA care ocupa fara forme legale garsoniera 21 din bl.11B,    B-dul. Eroilor.

Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate amanarea pana la o sedinta viitoare a urmatoarelor schimburi de locuinta urmand ca toti solicitanti de schimb sa fie invitati la comisie:

- ANGHEL MIHAI CONSTANTIN – titular de contract al ap.7 din bl.A4, str. Lazarica Petrescu  (2 camere – 3persoane) solicita schimb de locuinta cu CIUCA GEORGIAN – titular de contract al ap. 2 din bl. A4, str. Lazarica Petrescu (1 camera -3 persoane);

- MIHAESCU CARMEN CERASELA – titulara de contract al ap.16 din bl.4, str.

Ing. Gib Constantin (1 camera – 2 persoane) solicita schimb de locuinta cu NICULA INELDA DANIELA -  titular de contract al ap.11 din bl.4, str. Ing. Gib Constantin (2 camere – 2 persoane);

- TOMESCU CLARA CLAUDIA – titulara de contract al ap.8 din bl.39A, B-dul.

 Unirii (2 camere – 2 persoane)solicita schimb de locuinta cu MATEI GHEORGHE - titular de contract al ap.19 din bl.6, str. Ing. Gib Constantin (2 camere – 3 persoane);

- VISAN MARIANA – titulara de contract al ap.1 din bl.11B, B-dul. Eroilor (1

camera – 2 persoane) solicita schimb de locuinta cu ENACHESCU MIHAI IONUT -  titular de contract al ap.6 din bl.11A, B-dul. Eroilor (2 camere – 3 persoane).

- CRACANEL MARIAN LAURENTIU – titular de contract al ap.2 din bl. 4, str. Ing. Gib C-tin (2 camere – 3 persoane) solicita schimb de locuinta cu MARIN        RUXANDRA DELIA -  titulara de contract al ap.19 din bl.4, str. Ing. Gib C-tin (1 camera – 4 persoane).

      - WISCHEEG GERNA GERTRUDE- titular de contract al ap.19 din bl.17C, str. Dr. Oprescu Dumitru (1 camera – 2 persoane) solicita  schimb de locuinta cu DOLOMET COSMIN GABRIEL – titular de contract  al ap. 1 din bl.1, str. Ing. Gib C-tin. (1 camera – 3 persoane)

      -  GHEORGHE GABRIEL VALENTIN - titular de contract al ap3 din bl.5, str. Ing.Gib Constantin (1 camera – 3 persoane) solicita  schimb de locuinta cu GEORGESCU BOGDAN HORATIU – titular de contract  al ap. 16 din bl.5, str. Ing. Gib C-tin. (2 camera – 3 persoane);

Privind modalitate de calcul achiriei pentru locuintele a caror titulari de contract au inplinit 35 de ani si au beneficiat de minim 5 ani de inchiriere membrii comisiei  prezenti in sedinta, cu exceptia domnului Patrascu Eugen care s-a abtinut, au aprobat:

- cheltuieli de intretinere      - 0%

- cheltuieli de RK                 - 0%

- cheltuieli de administrare   - 0% 

Membrii comisiei  au analizat situatia apartamentelor ANL inchiriate de catre  o parte  dintre salariatii  Teatrului Tony Bulandra precum si situatia datoriilor aferente acestor apartamente:

 

BL.11A, ap.40, B-dul. Eroilor - 9000 lei datorie

BL 11A, ap.41, B-dul. Eroilor - 10000 lei datorie

BL 11A, ap.43, B-dul. Eroilor - 7600 lei datorie

BL 11A, ap.44, B-dul. Eroilor - 9600 lei datorie

BL 11B, ap.4, B-dul. Eroilor - 9.700 lei datorie

BL. C3, garsoniera nr. 2, str. Soroca  2500 lei datorie

 

Au hotarat in unanimitate demararea procedurilor de evacuare a ocupantilor ilegali si recuperarea debitelor in termen de 30 de zile, urmand a fi repartizate la sedinta urmatoare.

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul proces-verbal si urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local Targoviste .

Procesul - verbal a fost intocmit intr-un exemplar si semnat de catre membrii comisiei prezenti.

 

 

 

C O M I S I A :

 

- Tutuianu Ioan-viceprimar-presedinte………………. .

-  Maican Dorin-director DAP-membru…………………………

-  Rujoiu Dana-cons.Serv.Juridic-membru……………………….

-  Iordache Marcela-director adjunct DAS-membru… ……….. .

-  Banescu Rodica-consilier local-membru – absent..…………..….…

-  Patrascu Eugen-consilier local-membru - ………..………………

-  Georgescu Alen-consilier local-membru– …………………………….

-  Paunescu Andrei-consilier local-membru………….…..………..

-  Babeu Pavel-consilier local-membru -  …………………………..

-  Cioaca Gabriel -consilier local-membru-  …………………….………

-  Paicu Mariana-cons. APPP-membru…………………………

-  Baltasiu Victorita - ref. APPP-secretar(fara drept de vot)…………

 

 

 

                                                                                        ANEXA 1 la HCL nr. 32/28.02.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL CU CHIRIASII DIN BLOCURILE DE LOCUINTE A.N.L.

PROPUSI SPRE APROBARE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENELOR CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PANA LA DATA 30.09.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr.crt

NUMELE SI PRENUMELE

STRADA

BL.

AP.

Observatii

1

STANESCU ADRIAN

B-dul. Unirii

39A

6

 

2

DUTU NARCISA

ing. Gib C-tin

5

4

 

3

BANU CATALINA ELENA

Col. Nicolin Ion

A1

8

 

4

NICULESCU CRISTINA GABRIELA

Soroca

C2

3

 

5

GHIBU GEORGETA

Lazarica Petrescu

A2

10

 

6

MARIN MARIA

Lazarica Petrescu

A3

5

 

7

GHERASIM BOGDAN DRAGOS

HOTIN

C6A

5

 

8

STANESCU IONELA DOINITA

B-dul. Unirii

39A

7

 

9

RADUCEA CRISTIAN

SOROCA

C2

11

 

10

ENACHESCU MIHAI IONUT

B-dul. Eroilor

11A

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Preşedinte de sedinţă                                          Secretar Municipiu

 

          jr. Stan Daniel Cristian                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

                          

 

 

 

ANEXA 2 la HCL nr. 32/28.02.2013

 

TABEL NOMINAL

CU REPARTIZAREA LOCUINTELOR  ANL DIN RECUPERARI

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nr.

Crt.

Numele si Prenumele

Nr.

camere

Bloc

Nr. apart.

Strada

1

Voicu Gabriela Simona

2

8

26

Ing. Gib Constantin

2

Voicu Dorina

2

17A

14

Dr. Oprescu Dumitru

3

Vaduva Robert Danut

2

5

19

Ing. Gib Constantin

4                                                                                                                     

Vartopeanu Stefania Cecilia

2

6

23

Ing. Gib Constantin

5

Ivan Gina Tatiana

2

17A

16

Dr. Oprescu Dumitru

6

Oprea Marius Cristi

1

8

10

Ing. Gib Constantin

7

Oprea  Florin Cristian

1

8

3

Ing. Gib Constantin

8

Bucur Ionela

1

C4

2

Soroca

9

Safta Oana Adriana

2

39A

40

B-dul. Unirii

10

Serban Ligia Simona

1

11B

21

B-dul. Eroilor

11

Soare Iuliana

2

C6A

8

Hotin

12

Porumb (Lungu) Florina Cristina

1

7

1

Gib Ing. Constantin

13

Stan  Costin

1

6

3

Gib Ing. Constantin

14

Oncescu Marian Cosmin

1

11B

9

B-dul. Eroilor

15

Coman Alin Decebal

1

A1

17

Col. Nicolin Ion

16

Craciun Daniel

1

A2

9

Lazarica Petrescu

17

Marin Ionut Lucian

1

2

20

Ing. Gib Constantin

18

Iordanoiu (Mantescu) Elena Daniela

1

11B

27

B-dul. Eroilor

19

Banulescu Sorin Gabriel

1

11B

13

B-dul. Eroilor

20

Badescu Bogdan Razvan

1

11B

33

B-dul. Eroilor

21

Anghel  Vasile  Marian

1

8

6

Ing. Gib Constantin

22

Diavaru Sergiu Ionut

1

6

18

Ing. Gib Constantin

23

Negoescu  Mihaela Roxana

1

17A

7

Ing. Gib Constantin

24

Popescu A. Daniela

1

A1

2

Ing. Gib Constantin

25

Preda Ionut Alin

1

11A

31

B-dul. Eroilor

26

Chiriac Marina Loredana

1

8

19

Ing. Gib Constantin

27

Poenaru  Marius Cristian

1

8

1

Ing. Gib Constantin

28

Stanescu(Olariu)Luminita Maria

1

C4

18

Soroca

29

Popescu Gheorghe Ion

1

6

21

Ing. Gib Constantin

30

Stoica Daniel Constantin

1

7

3

Ing. Gib Constantin

31

Birlog Ioana

1

4

1

Ing. Gib Constantin

32

Necula Pandele

1

17C

15

Dr. Oprescu Dumitru

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                                  Secretar Municipiu,

           jr. Stan Daniel Cristian                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 409/28.10.2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte

 

                 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Poliţiei Locale prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 409/28.10.2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile O.U.G nr.195/2002 referitoare la circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G nr. 2/2001 referitoare la regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 1332/2002 referitoare la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

§     Prevederile H.C.L. nr. 409/28.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte;

§     Prevederile H.C.L. nr. 429/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 409/28.10.2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se modifică şi se completează Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 409/28.10.2008 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare prezentului regulament îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, , D.A.P.P.P.,Biroul Transport, Directia Economică, Politia Locală, Politia Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                        

  Nr.  33

  Tgv. 28.02.2013

 

                                                                        Anexa la HCL nr. 33/28.02.2013

Regulament de circulatie a autovehiculelor sau a ansamblurilor

de vehicule care depasesc masa totala maxima autorizata mai

mare de 3,5 tone in Municipiul Targoviste

   

Art. 1 Se interzice  circulatia  autovehiculelor  si a ansamblurilor de vehicule care  depasesc  masa  totala  maxima  autorizata  mai  mare  de 3,5 tone, fara autorizatie, pe  strazile  municipiului  Targoviste. Circulatia  acestora, in Municipiul Targoviste, este  permisa  numai in conditiile prevazute in prezentul  Regulament.  Autovehiculele  sau ansamblurile de vehicule cu  masa totala  maxima  autorizata mai mare de 3,5 tone, pot circula fara  autorizatie, numai pe arterele rutiere ce inconjoara orasul – respectiv centura  acestuia.

 Art.2 Aprovizionarea  cu  marfuri  a  societatilor  comerciale (magazine, supermarketuri, etc.), aflate  in  interiorul  municipiului, se  va  face  astfel: 

     (1) In   intervalul  orar 22,00 – 06,00, sunt    permise    accesul   si  circulatia  pentru  toate  tipurile   de  autovehicule (ansambluri de vehicule) care   transporta    marfuri de  peste 3,5 tone  numai    pe  baza  de  autorizatie;

     (2)   In  intervalul orar 06,00  -  22,00, accesul  si  circulatia   autovehiculelor (ansamblurilor de vehicule) care transporta  marfuri  sunt  permise numai  pentru  cele care au  masa maxima  autorizata  cuprinsa  intre 3,5 si 16 tone, inclusiv, si  numai  pe baza de autorizatie;

     (3) „Autovehiculele (ansamblurile de vehicule) care transportă mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 16 tone au restricţie de acces şi circulaţie în interiorul Municipiului Târgovişte, în intervalele orare 06,00-22,00, în perioada aprilie – octombrie şi 06,00-20,00, în perioada noiembrie - martie”.

     (4)  Taxele  percepute  pentru  obtinerea  autorizatie  sunt:

     4.1. 500 lei/luna/vehicul  sau 50 lei/zi, pentru  autovehicule  cu  masa totala maxima  autorizata  cuprinsa  intre  3,5 tone si 7,5 tone,inclusiv, pentru  intervalul  orar 06,00 – 22,00;

- pentru  intervalul  orar  22,00 – 06,00  nu se percep  taxe, pentru autovehicule  cu  masa  totala maxima  autorizata  cuprinsa  intre  3,5   tone si 7,5 tone, inclusiv.

     4.2. 1.500 lei/luna/autovehicul  sau   150 lei/zi, pentru  autovehiculele  cu  masa  totala maxima  autorizata  cuprinsa  intre  7,5 tone si  16 tone, inclusiv, pentru intervalul orar 06,00 – 22,00;

- 750 lei/luna/vehicul  sau  75 lei/zi, pentru   autovehicule  cu  masa  totala maxima  autorizata  cuprinsa  intre  7,5 tone si  16 tone, inclusiv, pentru intervalul orar 22,00 – 06,00.

      4.3. 3.000 lei/lună sau 300 lei/zi, pentru autovehicule cu masa totală maximă mai mare de 16 tone, pentru intervalul orar 20,00/22,00-06,00, în care au permise accesul şi circulaţia în interiorul Municipiului.

      (5)  Autovehiculele  cu  masa  totala  maxima  autorizata  de  pana  la  3,5 tone, inclusiv, sunt scutite  de taxe;               

       (6) Pentru circulatia  autovehiculelor  si a ansamblurilor de vehicule care  depasesc  masa  totala  maxima  autorizata  mai  mare  de 3,5 tone, autorizatia  va  fi  eliberata  de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat a Primariei  Municipiului Targoviste, prin Biroul Transport, sau, se vor tipări tichete de liberă trecere cu valoare în funcţie de categoria autovehiculului, ce vor fi  distribuite prin intermediul statiilor de furnizare a carburantilor situate la intrarile in Municipiul Targoviste. Autorizatia sau tichetul de libera trecere se emit in  baza datelor inscrise in certificatului  de  inmatriculare si se prezinta la control insotit(a) de certificatul de inmatriculare a autovehiculului. Autorizatia  sau tichetul de libera trecere nu  sunt  transmisibile.

Sumele  incasate  prin  eliberarea  autorizatiilor/tichetelor se vireaza  la  bugetul  local,  întru-un cont special, destinat  pentru  repararea  arterelor de circulatie  din municipiu

 Art. 3 Pentru un ansamblu de vehicule, masa  totala  se calculeaza  prin  insumarea  masei  autovehiculului  plus masa/masele vehicului/vehiculelor cuplat/cuplate.

Art. 4 Institutiile sau societatile  comerciale, detinatoare  de autovehicule  care  transporta  marfuri, utilaje, microbuze sau autobuze sunt  obligate  sa  le  parcheze  in  spatii  proprii, special  amenajate.

Art. 5 Pentru  circulatia  autovehiculelor care  nu  transporta  marfuri, si  depasesc  masa  totala maxima  autorizata de 3,5  tone, este  necesara obtinerea  unei  autorizatii  de  accespe  raza  municipiului  Targoviste, in  aceleasi  conditii  ca  vehiculele  care  transporta  marfuri, exeptie  facand  cele  folosite  la  interventii ( apa, gaze, pompieri,etc.) pe  domeniul  public  si  care  sunt  detinute  de  catre institutiile sau   societatiile abilitate  sa  execute  aceste  interventii  si  autovehiculele  care  transporta marfuri, in scop  umanitar, aflate in misiune.     

     Prevederile prezentului regulament nu se aplică mijloacelor de transport persoane în regim de transport călători sau turistic.

Art. 6  Pentru circulaţia autovehiculelor şi ansamblului de vehicule a căror masă depăşeşte 3,5 t şi transportă materiale de construcţii în beneficiul unor persoane fizice, autorizaţia de acces se va elibera fără achitarea taxelor prevăzute la art. 2, alin. 4, pe baza autorizaţiei de construire.

Art. 7 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei la  2.500 lei urmatoarele fapte :

a)  conducerea unui autovehicul sau ansamblu de vehicule avand masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone fara a detine autorizatie de circulatie sau in afara progamului orar stabilit in prezenta hotarare;

b) refuzul conducatorului auto de a prezenta autorizatia de circulatie si alte documente prevazute de lege la cererea agentilor constatatori; 

c) stationarea sau parcarea, dupa terminarea operatiunilor de incarcare-descarcare a marfurilor, pe domeniul public al Municipiului Targoviste,  a unui autovehicul sau ansamblu de vehicule avand masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone;

  Art. 8 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre:

 -agentii Biroului/Serviciului Politiei Rutiere Dambovita ;

- politistii locali  cu atributii in domeniul Circulatie pe Drumurile Publice ;

- agentii constatatori, imputerniciti de Primarul Municipiului Targoviste

 Art. 9 Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 ore de la data incheierii procesului verbal de contraventie, ori dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la Art.7, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal.

 

 

H O T Ă R Â R E

privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul

Direcţiei de Salubritate

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2013, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind casarea unor mijloace fixe;

§      Prevederile Legii Contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

§      Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.G. nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1  Se aprobă casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

                                                              

   Nr.   34

   Tgv. 28.02.2013


ANEXĂ la HCL nr. 34/28.02.2013

Nr. Crt

Denumire mijloc fix

Nr.

 inventar

Cant.

Valoare

Data punerii în folosinţă

Valoare amortiz.

Cont

OBSERVAŢII

1.

MOTOCOSITOARE FS 480

2121501514

1

3.090,00

Iunie 2008

3.090,00

2131

Domeniu privat

2.

MOTOCOSITOARE FS 480

2121501515

1

3.090,00

Iunie 2008

3.090,00

2131

Domeniu privat

3.

MOTOCOSITOARE FS 480

2121501516

1

3.090,00

Iunie 2008

3.090,00

2131

Domeniu privat

4.

CĂSUŢĂ RUSTICĂ DIN LEMN

12200109

1

6.476,25

Iunie 2004

5.559,25

212

Domeniu privat

5.

WC ECOLOGIC EURO 4001

2124201632

1

2.890,49

Aprilie 2004

2.890,49

2141

Domeniu privat

6.

WC ECOLOGIC EURO 4001

2124201633

1

2.890,49

Aprilie 2004

2.890,49

2141

Domeniu privat

7.

WC ECOLOGIC EURO 4001

2124201634

1

2.890,49

Aprilie 2004

2.890,49

2141

Domeniu privat

8.

BASCULANTĂ DB – 04 – VWM

23223033

1

6.040,00

Ianuarie 1987

6.040,00

2131

Domeniu privat

9.

ARO 240 DB – 11 - DSC

23211040

1

10.700,00

Iunie 1979

10.700,00

2131

Domeniu privat

10.

TOTAL

 

 

41.157,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR MUNICIPIU,

jr. Stan Daniel Cristian                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 


 

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a unor terenuri şi spaţii comerciale din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire de 6 luni a unor terenuri şi spaţii comerciale din Municipiul Târgovişte;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. 351/2010 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in Municipiului Targoviste pentru anul 2011, anexa 3A, punctul 4 .

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a următoarelor terenuri şi spaţii comerciale din Municipiul Târgovişte:

 

        1.  PARCUL MITROPOLIEI

-       1(un) teren in suprafata de 2mp, situat in zona jocurilor de copii, catre spatiu II SAHISTI (comercializare  vata de zahar si popcorn ) – AMPLASAMENT  1

-       2(doua) terenuri in suprafata de  de 3mp fiecare:

a)   1(unul) la intrarea in parc dinspre Casa Sindicatelor (comert popcorn, dulciuri si bauturi racoritoare ) – AMPLASAMENT 2

b)   1(unul) pe aleea  cu jocurile de copii, spre parcarea B.C.R-spatiu I SAHISTI ( comert popcorn si vata de zahar) – AMPLASAMENT 3

-       1(una) suprafata de 4mp pentru amplasare toalete ecologice, situata la limita parcului, spre parcarea B.C.R. – AMPLASAMENT 4

-       1(un) teren in suprafata de 6mp, situat la intrarea in parc - dinspre Complex Mondial,  partea stanga ( comercializare inghetata) - AMPLASAMENT 5

-       3(trei) terenuri in suprafata de 8mp fiecare :

a)   1(unul) situat la intrarea in parc – dinspre Complex Mondial, partea dreapta (amplasare jocuri pentru copii) – AMPLASAMENT 6

b)   1(unul) situat la intrarea in parc – dinspre Complex Mondial , partea stanga (comercializare produse Fast Food ) – AMPLASAMENT 7

c)    1(unul) situat la intrarea in parc – dinspre Complex Mondial, partea stanga (comercializare dulciuri si bauturi racoritoare ) – AMPLASAMENT 8

   

 

   2.    PARCUL CHINDIA

 

        -  4( patru) terenuri in suprafata de 6 mp fiecare :

 

          a) 1(unul) la intrarea pe aleea cu jocurile de copii, partea dreapta, in vederea comercializarii de dulciuri, popcorn si bauturi racoritoare; - AMPLASAMENT 1

          b) 1(unul) in capatul aleii cu jocurile de copii, cu vedere spre lacul Chindia – comert popcorn, dulciuri si bauturi racoritoare; - AMPLASAMENT 2

          c) 1(unul) situat vis-ŕ-vis de punctul de transformator de langa restaurantul Milenium pentru comercializare produse nealimentare ; - AMPLASAMENT 3

          d) 1(unul) situat pe aleea principala in zona restaurantului Milenium – comercializare inghetata; -AMPLASAMENT 4

 

    - 2(doua) terenuri in suprafata de 8 mp fiecare :

     

              a)1(unul) situat pe aleea principala in zona restaurantului Milenium- comercializare inghetata ; - AMPLSAMENT 5

              b)1(unul) situat la capatul aleii cu jocurile de copii, spre lacul Chindia – amplasare jocuri de agrement ;- AMPLASAMENT 6

 

 3. ALTE SPATII

 

-        1(un) spatiu comercial de 24 mp , situat in zona Hala M11, strada Vlad Tepes

(adiacent Pietei Vlad Tepeş)

-        1(un) spatiu  de 15 mp, situat in imobilul din strada Unirii, bl 44, parter pentru desfasurarea activitatii de comert.

 

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Dobândă Ion

          Diculescu Maria

          Mocanu Livia

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 17 lei/mp/lună (terenuri şi spaţii –activitate comerţ), respectiv 6 lei/mp/lună (amplasare toalete ecologice).

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                

 

    Nr.    35

    Tgv. 28.02.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 14,23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 8, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2013, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 14,23  mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 8, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 14,23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 8, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Dobândă Ion

Diculescu Maria

Mocanu Livia

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

    Nr.    36

    Tgv. 28.02.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 18, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2013, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,53  mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 18, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 18, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Dobândă Ion

Diculescu Maria

Mocanu Livia

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    37

    Tgv. 28.02.2013

 

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 19, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2013, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,50  mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 19, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 19, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Dobândă Ion

Diculescu Maria

Mocanu Livia

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    38

    Tgv. 28.02.2013

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a trei terenuri în suprafaţă totală de 1,5 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 224, în vederea amplasării a trei panouri publicitare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2013, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a trei terenuri în suprafaţă totală de 1,5 mp situate în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 224, în vederea amplasării a trei panouri publicitare de tip „BACKLIT”;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a trei terenuri în suprafaţă totală de 1,5 mp situate în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 224, în vederea amplasării a trei panouri publicitare de tip „BACKLIT”.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Dobândă Ion

Diculescu Maria

Mocanu Livia

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 27 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    39

    Tgv. 28.02.2013

   

                                                                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de

5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial (depozit) în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ (depozit produse lactate)

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.02.2013 având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ (depozit produse lactate);

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ (depozit produse lactate), conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Cioacă Gabriel

   Albu Andrei

   Păunescu Andrei

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 242 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

       

    Nr.   40

    Tgv. 28.02.2013

   

                                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de

5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 408 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, adiacent proprietăţii din str. Smârdan, nr. 16, în vederea amenajării unei parcări auto

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.02.2013 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 408 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, adiacent proprietăţii din str. Smârdan, nr. 16, în vederea amenajării unei parcări auto;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 408 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, tarla 21, parcela 296/24, adiacent proprietăţii din str. Smârdan, nr. 16, în vederea amenajării unei parcări auto, conform planului de situaţie anexat.

      Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

               Cioacă Gabriel

               Albu Andrei

               Păunescu Andrei

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 6 lei/mp/an - zona III la care se adaugă TVA

   Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

       

    Nr.   41

    Tgv. 28.02.2013

   

                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de

5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân - staţie autobuz Mitropolie, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu flori

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.02.2013 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân - staţie autobuz Mitropolie, în desfăşurării activităţii de comerţ cu flori;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp (cvartal 16, parcela 49), situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân - staţie autobuz Mitropolie, în desfăşurării activităţii de comerţ cu flori, conform planului de situaţie anexat.

      Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

               Cioacă Gabriel

               Albu Andrei

               Păunescu Andrei

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an - zona I.

   Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

    Nr.   42

    Tgv. 28.02.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte

în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A.,

precum şi a mandatelor acestora

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 28.02.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 13 din Actul Constituitiv al S.C. TERMICA S.A., aprobat prin HCL nr. 152/2007;

§   Adresa Instituţiei Prefectului înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 977 din 14.01.2013 prin care se aduce la cunoştinţă că s-a formulat acţiune la instanţa de constencios administrativ pentru anularea HCL nr. 189/2012 (dosar nr. 616/120/2013);

§  Prevederile Contractului de Prestări Servicii nr. 5078/19.02.2013, încheiat între Municipiul Târgovişte şi FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;  

§   Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” şi 37 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează ca reprezentanţi ai Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. următoarele persoane:

-          HOSSU VALENTIN TIBERIU - reprezentantul USL – 48% voturi

-          STANCIU TIBERIU - reprezentantul PDL – 38% voturi

-          OLTEANU MARILENA - reprezentantul PP - DD – 14%

Art. 2 Se mandatează reprezentanţii Municipiului Târgovişte, desemnaţi în art. 1, să numească, pentru un mandat de 4 ani, noul Consiliu de Administraţie al S.C. TERMICA S.A., în următoarea componenţă:

1)      MIRIŢĂ PETRE ;

2)      PĂUNESCU CORNEL GAVRIEL ;

3)      SAVU ION ;

4)      STĂNILĂ NICOLETA ANCA;

5)      OPRESCU VIRGIL CIPRIAN .

Art. 3 Reprezentanţii  Municipiului Târgovişte sunt mandataţi:

a)      sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de  consiliul de administratie si de auditorul financiar, respectiv sa fixeze dividendul;

b)      sa stabileasca nivelul minim al riscului de asigurat pentru asigurarea de raspundere profesionala obligatorie a administratorilor si directorilor, sa aprobe oferta  contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu fiecare dintre acestia;

c)      sa numeasca si sa revoce auditorul financiar, precum si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar ;

d)      sa fixeze remuneratia  cuvenita membrilor Consiliului de administratie sau auditorului financiar, pentru exercitiul in curs;

e)      sa se  pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie;

f)  sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

g)      sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii, in cazurile in care, potrivit legii, competenta nu apartine Consiliului de administratie;

h)să hotarască exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor, auditorilor financiari pentru daunele produse societatii din cauza incalcarii obligatiilor fata de Societate, desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie in numele si pe seama societatii;

i)  să aprobe repartizarea profitului conform legii;

j)  să hotarască cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;

k)      să hotarască cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung si scurt, inclusiv a celor externe; să stabilească competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

l)  să hotarască cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice  sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din  strainatate;

m) sa analizeze rapoartele Consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

 n) să aprobe regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de  administratie;

o)  să aprobe delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;

p) să indeplinească orice alte atributii stabilite de lege sau prin actul constitutiv in sarcina sa.

Art. 4 Prevederile HCL nr. 330/2008, 348/2010 şi 189/2012 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentanţii A.G.A. la S.C. TERMICA S.A., S.C. TERMICA S.A.  şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

     Nr.    43

     Tgv. 28.02.2013

    

 

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.,

precum şi a mandatului acestuia

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 28.02.2013, având în vedere:

§  Prevederile H.C.L. nr. 29/31.01.2011 privind înfiinţarea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§  Prevederile H.C.L. nr. 22/10.01.2011 privind aprobarea participării S.C. ECO -SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§  Prevederile H.C.L. nr. 246/24.09.2012 privind implementarea guvernantei corporative la societatile comerciale la care municipiul Targoviste este actionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

§  Prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

§  Prevederile Contractului de Prestări Servicii nr. 5078/19.02.2013, încheiat între Municipiul Târgovişte şi FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;  

§  Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” şi 37 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD nr. 586523, CNP 1880416152472.

Art. 2 Se mandatează dl. SANDU MIHAI – SILVIU să revoce mandatul actualului Consiliu de Administraţie.

Art. 3 Prevederile art. 11 din H.C.L. nr. 29/31.01.2011 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, dl. Sandu Mihai-SILVIU, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. şi pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgovişte.

     

     Nr.   44

     Tgv. 28.02.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea Consiliului de Administraţie al

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 28.02.2013, având în vedere:

§   Prevederile H.C.L.nr. 179/31.05.2005 privind înfiinţarea S.C. ECO -SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 246/24.09.2012 privind implementarea guvernantei corporative la societatile comerciale la care municipiul Targoviste este actionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

§   Prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

§   Prevederile Contractului de Prestări Servicii nr. 5078/19.02.2013, încheiat între Municipiul Târgovişte şi FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;  

§   Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” şi 37 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se numeşte, pentru o perioadă de 4 ani, noul Consiliu de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte, în următoarea componenţă:

 

1)      GORAN RALUCA GEORGIANA;

2)      ŢUCLEA IONUŢ CLAUDIU;

3)      DUMITRESCU ZENOVIE - DAN;

4)      GHERGHESCU CONSTANTIN;

5)      IONIŢĂ MARIAN;

6)      SĂPUNARU STELIAN;

7)      STĂNESCU CIPRIAN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, persoanele desemnate prin H.C.L., S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgovişte.

 

     Nr.    45

     Tgv. 28.02.2013