Home - Relatii cu publicul - Locuinte ANL/sociale

H O T A R A R E

privind aprobarea listei ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesele - verbale nr. 5, 6 din data de 04.10.2007, respectiv 19.11.2007 incheiate in urma sedintelor Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L

 

Consiliul Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29.11.2007, avand in vedere:

         Anchetele sociale efectuate in urma hotararii Comisiei de Analiza si Repartizare a Locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administraţia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba lista privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesele - verbale nr. 5, 6 din data 04.10.2007, respectiv 19.11.2007 ale Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite in prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere.

Lista privind ordinea de prioritate cu persoanele care detin dosare complete pentru locuinte A.N.L. si punctajele obtinute face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Lista va ramane definitiva dupa solutionarea eventualelor contestatii in termen de 7 zile de la data afisarii acesteia la sediul primariei.

Art. 3 Dupa ramanerea definitiva a listei se va proceda la repartizarea locuintelor in conditiile stabilite de Comisia de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere, prin Procesele Verbale nr. 5, 6 din din data de 04.10.2007, respectiv 19.11.2007.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. 311

Tgv. 29.11.2007