Directia Economica

Serviciul de Impozite si Taxe

 

                                              

REFERAT

privind aprobarea procedurii cuprinzand criteriile si conditiile de acordare

a facilitatilor fiscale contribuabililor persoane fizice pe anul 2008

 

    In conformitate cu prevederile art. 286. - pct . 1,2, si 3, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal asa cum a fost modificata si completata de Legea nr. 343/2006,  consiliul local in calitate de autoritate deliberativa poate acorda scutire  sau reducere  de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu si  impozitul pe teren aferent acesteia, persoanelor fizice singure sau familiile ale căror venituri lunare sunt mai mici decât venitul minim garantat in conditiile Legii 416/2001 cu completarile si modificarile ulterioare .

   Reducerea, respectiv scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative.

     Facilitatile fiscale reglementate de Codul fiscal pot fi acordate prin hotarari ale consiliului local adoptate in cursul anului pe baza criteriilor si procedurilor stabilite de catre acesta. (pct. 2211 din HG nr. 44/2203 completata si modificata).

            Avand in vedere cele prezentate mai sus:

P R O P U N E M :

            1. Aprobarea procedurii cuprinzand criteriile si conditiile de acordare a facilitatilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice conform anexei care face parte integranta din prezentul referat.

 

 

        Viceprimar                                                                         Director Economic                                                                  

Ing. Dumitru Barbu                                                                     Ec. Ion Maria

                                                                                             

 

Sef Serviciu Impozite si Taxe                                                      Sef Serviciu Juridic

  Ing. Crintescu Iulian                                                                      Jr. Epurescu Elena

                                                                                   

                                                                

 

                                                                                                                                                                                         Anexa nr.  1 la  HCL 187/2007

 

 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE CATEGORIILOR DE PERSOANE FIZICE PREVĂZUTE LA ART. 286 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL,CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE.

 

 

 

Art.1 – (1) Pentru anul fiscal 2008, beneficiază de scutire în cuantum maxim de 400 lei, fără a depăşi impozitul anual datorat, la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu,  persoanele fizice singure sau familiile ale căror venituri lunare sunt mai mici decât venitul minim garantat in conditiile Legii 416/2001 cu completarile si modificarile ulterioare;

 (2) Scutirea se acordă doar persoanelor care se încadrează în prevederile alin.(1)si care nu deţin alte proprietăţi în afara celei de domiciliu.

Art.2 – Pentru anul fiscal 2008, persoanele prevăzute la art.1 alin.(1), beneficiază de scutire în proporţie de 100% la plata impozitului pe terenul aferent locuinţei de domiciliu, în condiţiile prevăzute la art.1 alin.(2) din prezenta hotărâre.

Art.3 – În cazul persoanelor care deţin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă doar persoanei care îndeplineşte condiţiile precizate la art.1 alin 1 si 2, doar pentru cota sa de proprietate.

Art.4 – Reducerea, respectiv scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative.

Art.5 - Cererea va cuprinde :

- elementele de identificare a solicitantului;

- elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea;

- natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea(sume si perioade);

-prezentarea succinta a posibilitatilor de plata;

-modul de respectare a eventualelor inlesniri la plata,daca este cazul.

Art.6 – (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente:

- copie de pe buletinul de identitate al solicitantului;

- adeverinta de la Directia de Asistenta Sociala,ca beneficiaza de prevederile legii 416/2001 cu completarile si modificarile ulterioare.

- certificat  fiscal eliberat de STI din cadrul Directiei Economice

- actele  care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea (copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare-cumparare)

- acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salaiu,cupon de pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor  alocatie de sprijin)

- declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele pentru care a depus acte.

-copie dupa certificatele de nastere a copiilor minori;

- adeverinta de elev sau student;

-acte doveditoare pentru situatia in care copii se afla in intretinerea unui singur parinte;

-hotararea judecatoreasca definitiva si actul de partaj in cazul persoanelor divortate;

- orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.

(2) Adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Administraţia Financiară Dambovita ca nu realizeaza venituri.

Art.7 – Facilitatile fiscale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul executarii acesteia.

Art.8 – Pentru a beneficia de reducerea la plata impozitului pe clădire prevăzut la art.1 alin.(1) din prezenta anexă, respectiv de scutirea prevăzută la art.2 din prezenta anexă, solicitantul  si persoanele care au domiciliul la adresa respectiva nu trebuie sa figureze in evidentele Primariei cu debite restante.

Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducerea impozitului pe cladire si teren, Directia Economica, prin serviciul de specialitate va intocmi un referat care va fi supus aprobarii primarului.

Art.10 – Persoanele fizice beneficiare a scutirilor, respectiv a reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe vor fi obligate ca in situatia in care intervin modificari cu privire la patrimoniul si  veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii respective.

Art.11 – Pentru persoanele care nu indeplinesc criteriile de mai sus competenta de solutionare a cererilor revine Consiliului Local.

 

 

                                       PRESEDINTE SEDINTA                                             SECRETAR MUNICIPIU

 

 

 

              Inapoi