CONTRACT

DE DELEGARE A  GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE  DE  ADMINISTRARE  A DOMENIULUI  PUBLIC  SI  PRIVAT

DE INTERES LOCAL

 

 

CAP. I - PARTILE CONTRACTANTE

 

Intre  CONSILIUL LOCAL TARGOVISTE, cu sediul in Targoviste, Str. Revolutiei, nr. 1 - 3, Jud. Dambovita, reprezentat prin jr. Stan Cristian - Primar si jr. Chiru Catalin Cristea - Secretar Municipiu, in calitate de DELEGATAR (beneficiar),

 

si

 

S.C. ECO - SAL 2005 S.A., cu sediul in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca, nr. 171 A, Jud. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/15/871/2005, CUI 17870232 reprezentata prin dl. Beju Eduard Ionut, avand functia de Director General , in calitate de DELEGAT (operator de servicii publice), s-a incheiat prezentul contract de gestiune indirecta a activitatilor de constructii edilitar gospodaresti.

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Art. 1. Obiectul prezentului contract il constituie executarea urmatoarelor activitati de curatenie in pietele si oborul din Municipiul Targoviste:

 

ñ   maturatul pietelor, rigolelor si parcarilor aferente;

ñ   spalarea pardoselilor;

ñ   spalarea tarabelor

ñ   aspirarea si spalarea paziilor din piata;

ñ   transportul gunoiului la rampa de gunoi;

ñ   spalarea si dezinfectarea rampei de gunoi;

ñ   varuirea bordurilor;

ñ   curatarea zapezii din zona pietei;

ñ   in timpul verii se stropeste in piata cu apa;

ñ   spalarea si dezinfectarea WC-urilor din piete;

ñ   la boxa pentru lactate se spala lazile frigorifice, faianta, gresia si lavoarul si se dezinfecteaza;

Art. 2. Obiectivele delegatului sunt:

ñ          a) imbunatatirea conditiilor de viata ale utilizatorilor prin in oborul saptamanal se coseste iarba.

 

promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

b) dezvoltarea durabila a serviciilor;

c) protectia mediului inconjurator.

Art. 3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator in derularea contractului sunt urmatoarele:

a) bunuri de retur, in conformitate cu anexa nr. 1, sunt bunuri publice transmise cu titlu gratuit in administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata  contractului de delegare in scopul indeplinirii obiectivelor delegarii si care, la incetarea contractului, revin deplin drept gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligatii delegatarului. In cazul incetarii contractului inainte de termen, delegatarul este indreptatit sa primeasca valoarea neamortizata a bunurilor realizate din fondurile sale;

b) bunurile de preluare si bunurile proprii la incetarea contractului de delegare revin delegatarului fara alta compensatie.

 

 

Art. 4 . Contractul de delegare a gestiunii are urmatoarele anexe:

a)   caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului (anexa 2);

b)   regulamentul serviciului (anexa 3);

c)    inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ - teritoriale, aferente serviciului (anexa 4);

d)   procesul - verbal de predare - preluare a bunurilor prevazute la lit.  c) (anexa 5).

 

Art. 5. Durata contractului de delegare a gestiunii este de 5 ani.

 

Art. 6. Contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungit doar o singura data, pentru o perioada care nu poate depasi jumatate din durata initiala.

 

Art. 7. Redeventa este de 304,39 lei si va fi platita lunar.

 

Art. 8. Suma  prevazuta  la Art. 7 va fi platita  prin fila cec, ordin de plata, in contul nr. RO68TREZ 27121300205XXXXX deschis la Trezoreria Targoviste.

 

CAP. III - DREPTURI SI OBLIGATII

 

Art. 9. Delegatul are urmatoarele drepturi:

a)   sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice care fac obiectul prezentului contract de delegare a gestiunii;

b)   sa incaseze contravaloare serviciului/activitatii prestat/prestate;

c)    sa initieze modificarea si/sau completarea prezentului contract, in cazul modificarii reglementarilor si/sau a conditiilor tehnico - economice care au stat la baza incheierii acestuia;

d)   sa aplice pretul/tariful aprobat conform legislatiei in vigoare;

e)   sa propuna ajustarea si modificarea preturilor/tarifelor.

 

Art. 10. Delegatul are urmatoarele drepturi:

a)   de a stabili si de a aproba programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor existente, cu consultarea delegatului;

b)   de a corela cu programele de dezvoltare economico - sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului efectuarea lucrarilor de investitii in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara;

c)    de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor publice delegate;

d)   de a finanta realizarea de lucrari necesare serviciilor publice delegate;

e)   de a inspecta bunurile, activitatile si serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public; de a verifica respectarea obligatiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabila a delegatului si in conditiile prevazute in caietul de sarcini si in regulamentul serviciului;

f)     de a aproba structura si ajustarile de tarife propuse de catre delegat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

g)   de a rezilia contractul, in conditiile legii, in cazul in care delegatul nu respecta obligatiile asumate prin contractul de delegare.

 

Art. 11.  Obligatiile beneficiarului:

 

Ø   sa puna la dispozitie operatorului de servicii publice strategia si programele de masuri si actiuni privind administrarea domeniului public si privat al localitatii. Modificarile survenite in strategia privind administrarea domeniului public si privat al localitatii, care reclama cantitati de lucrari suplimentare fata de lucrarile contractate, vor face obiectul unor negocieri privind majorarea valorilor prevazute in prezentul contract.

 

Ø   sa acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul derularii contractului, la initiativa acestuia de a imbunatati serviciul prestat, pentru toate actiunile care nu contravin interesului cresterii calitatii serviciului respectiv.

Ø   sa achite in termen de pana la 90 de zile calendaristice contravaloarea facturilor lunare pentru serviciile prestate. In cazul depasirii scadentei stabilite de pćrți, vor fi calculate de catre delegat (prestator) dobanzi si penalitati in cuantumul stabilit ca și  pentru obligatiile bugetare.

Ø   sa asigure un mediu de afaceri concurentiale si transparent si sa asigure un tratament egal tuturor operatiunilor;

Ø   sa aduca la cunostinta publica, in conditiile legii, hotararile si dispozitiile al carui obiect il constituie activitatea S.C. ECO - SAL 2005 S.A.

Ø   sa respecte si sa indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de delegare a gestiunii;

Ø   sa pastreze confidentialitatea, in conditiile legii, a informatiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decat cele publice;

Ø   sa notifice de urgenta tuturor partenerilor contractuali in care S.C. ECO - SAL 2005 S.A. ii apara interesele, faptul ca acesta este abilitat si indrituit cu puteri depline in administrarea, gestionarea, monitorizarea si urmarirea contractului in cauza;

Ø   sa-si indeplineasca toate obligatiile privind: achitarea la termen a pretului prestatiei catre S.C. ECO – SAL 2005 S.A., asigurarea fondurilor pentru derularea investitiilor sau activitatilor in domeniu si altor obligatii pecuniare ce rezulta din fiecare contract in parte;

Ø   sa depuna toate diligentele in vederea asigurarii unei bune relatii contractuale in contractele in care Consiliul Local este parte, prin S.C. ECO – SAL 2005 S.A..

 

Art. 12. Obligatiile operatorului de servicii publice:

 

Ø   sa execute integral operatiunile stabilite in caietul de sarcini si de executie a lucrarilor in timp;

Ø   sa isi asigure in cel mai scurt timp dotarea tehnica si in utilaje la care s-a angajat prin oferta si sa dispuna de personalul aferent prestarii serviciilor;

Ø   sa asigure, contra cost, materialele necesare pentru prestarea serviciului;

Ø   sa incheie contracte cu operatorii serviciilor de salubritate pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitatea de administrare a domeniului public si privat;

Ø   in cazul aparitiei unor cauze de forta majora care determina intarzieri in executia serviciului sau chiar incetarea temporara a acestuia, operatorul de servicii publice va anunta de indata beneficiarul si va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite;

Ø   de a efectua achizitii publice potrivit reglementarilor legale in vigoare;

Ø   sa presteze servicii Consiliului Local al Municipiului Targoviste cu care a incheiat contractul de delegare a gestiunii, in conformitate cu clauzele prevazute in contract, precum si altor utilizatori prin perceperea unor tarife;

Ø   sa desfasoare toate activitatile ce-i sunt cerute conform contractului de delegare a gestiunii cu profesionalism si spirit de raspundere, comportandu-se in asa fel incat beneficiarul, si anume Consiliul Local al Municipiului Targoviste, sa nu sufere nici o paguba sau prejudiciu moral in contractele in care este parte;

Ø   sa modifice in timp util orice aspecte importante ce tin de derularea contractului in care este implicat;

Ø   sa informeze Consiliul Local al municipiului Targoviste si sa emita  prognoze si analize fata de obiectivele vizate in fiecare contract in care este investit sa se implice, prin calitatea sa de prestator;

Ø   sa respecte indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul Local al municipiului Targoviste in caietul de sarcini si in contractul de delegare a gestiunii;

Ø   sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale ale municipiului Targoviste informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii, functionarii si dezvoltarii serviciilor prestate, in conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii si prevederilor legale in vigoare;

Ø   sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea prevederilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare pentru achizitiile publice de bunuri, servicii si lucrari;

Ø   sa asigure finantarea pregatirii si perfectionarii profesionale a propriilor angajati.

 

CAP. IV – PRETURILE / TARIFELE PRACTICATE SI PROCEDURA DE STABILIRE, MODIFICARE SAU AJUSTARE A ACESTORA

 

Art. 13. Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor se vor efectua in conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor si tarifelor, specifica serviciului delegat si cu respectarea prevederilor legilor speciale.

 

Art. 14. Preturile/tarifele la serviciile delegate la data semnarii prezentului contract, sunt prevazute in anexa  6 a prezentului contract si reprezinta niveluri maxime.

 

Art. 15. Contravaloarea serviciilor publice delegate se va determina, prin negociere directa, in conditii de eficienta economica, fara a se depasi nivelurile maxime prevazute in art. 14 al prezentului contract.

 

CAP. V – CONTROLUL EXECUTARII SERVICIULUI

 

Art. 16. Beneficiarul are dreptul de a urmari, controla si supraveghea modul de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale, calitatea si eficienta serviciilor prestate in tot timpul prestatiei, intocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice. Aceste note vor fi luate in considerare la intocmirea proceselor-verbale lunare de constatare a indeplinirii sarcinilor contractuale.

 

Art. 17. Decontarea lucrarilor efectuate se face pe baza proceselor-verbale de constatare, care se incheie lunar intre beneficiar si operatorul de servicii publice. Procesele-verbale vor cuprinde:

§      cantitatile de lucrari executate;

§      respectarea graficelor de timp;

§      corespondenta calitatii lucrarilor cu cea prevazuta in caietul de sarcini;

§      deficientele si intarzierile constatate si termenele de remediere a acestora.

 

CAP. VI – GARANTII

 

Art. 18. Incepand cu prima decontare lunara a prestatiilor efectuate Consiliului Local, operatorul de servicii publice constituie o garantie egala cu valoarea lucrarilor prestate in timp de o luna.

 

Art. 19. Garantia se constituie prin retineri lunare egale cu 2,5 % din valoarea lunara facturata pana la constituirea intregii garantii.

 

Art. 20. Sumele retinute se depun la banca intr-un cont special, dobanzile aferente revenind operatorului.

 

Art. 21. La incetarea contractului, dupa reglarea platilor si a penalitatilor, garantia se restituie operatorului.

 

CAP. VII – REZOLVAREA LITIGIILOR

 

Art. 22. Orice neintelegere ivita intre parti referitoare la indeplinirea serviciului, respectarea contractului sau remunerarea serviciului, va fi supusa spre solutionare Comisiei de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, care va judeca potrivit contractului incheiat si, in caz de nesolutionare, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

 

 

 

 

CAP. VIII – CLAUZE SPECIALE

 

Art. 23. Contractul de delegare a gestiunii va putea fi reziliat de Consiliul Local, in cazul in care operatorul nu si-a indeplinit timp de 6 luni obligatiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor si performantelor economico-financiare asumate.

 

Art. 24. Contractul de delegare a gestiunii poate fi reziliat de catre operator in caz de neplata a facturii timp de 3 luni, operatorul putand pretinde despagubiri in conditiile prevazute de lege.

 

Art. 25. Contractul este reziliat de drept in cazul in care operatorul este declarat in faliment sau in cazul in care i s-a retras sau anulat licenta de operare.

 

Art. 26. Contractul inceteaza de drept, la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, in cazul in care partile nu convin asupra prelungirii acestuia.

 

Art. 27. Modificare contractului de delegare se poate face numai ca urmare a modificarilor suferite de strategia autoritatilor administratiei publice locale privind administrarea domeniului public si privat al localitatii, strategie adoptata de Directia de Sanatate si de Agentia de Protectie a Mediului.

 

Art. 28. Modificarile survenite vor face obiectul unor negocieri cu detinatorul contractului, incetarea contractului fiind facuta numai in cazul imposibilitatii operatorului de a se adapta noilor conditii de calitate a serviciului.

 

Art. 29. La incetarea prezentului contract, indiferent din ce cauze, bunurile realizate din fondurile proprii ale investitorului, raman in patrimoniul societatii.

 

CAP. IX – DISPOZITII FINALE

 

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii.

Orice modificare, convenita intre parti, va fi materializata prin acte aditionale care vor face parte integranta din prezentul contract.

…........................................