PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA 

 A TREI FUNCTII   PUBLICE  DE  EXECUTIE (TEMPORAR VACANTE):

 

CONSILIER, GRAD PROFESIONAL ASISTENT

 

CONDITII GENERALE: -  conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

          DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITA A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 8 de zile de la data publicării, la BIROUL RESURSE UMANE  (14.06.2010)
 
DATA  CONCURSULUI: - 16 iunie 2010 orele 10:00 (proba scrisă);

          - 18 iunie 2010 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA BIROUL  RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/ 117 

 

I) CONDITII SPECIFICE:

-         studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă– profil tehnic;

-         minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-         cunoştinţe operare PC

-         cunoaştere limbi străine (lb. engleză)- nivel mediu.

  BIBLIOGRAFIE:

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      O.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

5.      H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OG nr. 34/2006

6.      Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

7.      Legea nr.  50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

8.      H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

9.      Legea nr. 114/ 1996 -Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare

10.  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice eferente investiţiilor publice

 

 

 

 

 

II) CONDITII SPECIFICE:

-         studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă– profil tehnic;

-         minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

  BIBLIOGRAFIE:

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

5.      Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

6.      Legea nr. 422/2001 privind protecţia monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare

 

III) CONDITII SPECIFICE:

-         studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă– profil economic;

-         minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

  BIBLIOGRAFIE:

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal-Titlul IX-Impozite şi taxe locale (cu modificările şi completările ulterioare)

5.      H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal- Titlul IX-Impozite şi taxe locale (cu modificările şi completările ulterioare)

6.      O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală (cu modificările şi completările ulterioare)

7.      H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală

8.      Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, (cu modificările şi completările ulterioare)