ANUNT SELECTIE PARTENERI

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul str. Calea Domnească  Nr. 216, localitatea Târgovişte, jud. Dâmboviţa, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Majore de Intervenţie (DMI) 6.2. nr.  165, „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activităţile transversale, adică managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect. Ghidul de finanţare se poate descărca de pe site-ul www.fseromania.ro .

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor care respectă următoarele condiţii:

Condiţii generale de eligibilitate:

·        Cooperative sociale, asociaţii de intrajutorare, ONG-uri cu activitate relevantă pentru specificul acestui DMI;

·         Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi

·         Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;

·         MMFPSPV şi structuri/agenţii subordonate/coordonate de acesta;

·        Ministerul Culturii şi Cultelor şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta;

·        Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv din subordine-coordonare;

·         Agenţii/instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul ocupării şi incluziunii sociale;

·        Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;

·        Unităţi de cult şi asociaţii religioase;

·        Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);

·        Organizaţii sindicale şi patronate;

·         Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;

·        Ministerul Justiţieiprin structurile interne responsabile pentru gestionarea

serviciilor de probaţiune;

·        Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi

·        Furnizori de servicii sociale publici/privaţi;

·        Intreprinderi, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare şi asociaţii ale

acestora;

·        Universităţi acreditate, publice şi private.

 

Condiţii specifice

·        Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei, în domeniul promovării drepturilor şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;

·        Posibilitatea desfăşurării legale a activităţilor relevante pentru specificul Domeniul Majore de Intervenţie 6.2. nr.  165, „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”,  certificate de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal;

·        Declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului condiţii generale şi Ghidul solicitantului condiţii specifice.

·        Să fi gestionat în ultimii 3 ani cel puţin contravaloarea unui million de euro.

Organizaţiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate Fisa Partenerului si Scrisoarea de intentie, prezentate în anexa anunţului, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU 6.2 din data de 24.07.2013”,  la sediul din str. Calea Domnească  Nr. 216, localitatea Târgovişte, jud. Dâmboviţa, sau pe fax, la nr. 0371107134, până la data de 31.07.2013, ora 14.00.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe site-ul Primăriei Târgovişte.