PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N ŢĂ

 

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  PROMOVAREA PE 

FUNCŢIA   PUBLICĂ  DE  CONDUCERE:

SEF SERVICIU

 

CONDIŢII GENERALE: -   conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 20 de zile de la data publicării, la Biroul Resurse Umane  (31.05.2010)
DATA  CONCURSULUI: - 09.06.2010 orele 10:00 (proba scrisă);

                      - 11.06.2010 orele 14:00 (proba de interviu).

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA BIROUL RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/ 117 

BIBLIOGRAFIE:

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

4.      Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei-Titlul IV-,,Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice,, cu modificările şi completările ulterioare

5.      O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

6.      H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţe publică din O.U.G. nr. 34/2006

7.      H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice eferente investiţiilor publice

8.      Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

9.      Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare