CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Mircea cel Bătrân nr. 2

 

A N U N ŢĂ

 

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA 

FUNCŢIEI   PUBLICE  DE  EXECUŢIE:

 

REFERENT, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

 

CONDIŢII GENERALE: - conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

-          minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 20 zile de la data publicării, la SERVICIUL RESURSE UMANE (07.11.2013) 
 
DATA  CONCURSULUI: - 19 noiembrie 2013 orele 10:00 (proba scrisă);

     -  21 noiembrie 2013 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/ 117 

 

BIBLIOGRAFIA :

1.       Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. I-IV

2.       Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.       O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, modificată şi completată

5.       O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare

6.       H.G. nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

7.       Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de  starea civila, cu modificările si completările ulterioare

8.       H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

9.       Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

10.   O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată

11.   O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale