Nr.  1425/Dos.VI/17.01.2014

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N TA

 

organizarea  concursului  de recrutare pentru  ocuparea  funcţiei   publice  de  execuţie vacante- referent, grad profesional superior- din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

 

CONDIŢII GENERALE: -  conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

-          minimum 9 ani vechime în muncă

 

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE:
În termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (06.02.2014)

 

DATA  CONCURSULUI: - 18 februarie 2014 orele 10:00 (proba scrisă);

     -  20 februarie 2014 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/ 117 

 

BIBLIOGRAFIA :

1.       Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. I-IV

2.       Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.       O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, modificată şi completată

5.       O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare

6.       H.G. nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

7.       Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de  starea civila, cu modificările si completările ulterioare

8.       H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

9.       Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

10.   O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată