PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

ORGANIZAREA  EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD

a funcţionarilor publici din cadrul :

 

1.DIRECŢIEI TEHNICE (COMPARTIMENTUL ENERGETIC)

 

DATA  EXAMENULUI: - 17 iunie 2014 orele 10:00 (proba scrisă)

       - 19 iunie 2014 orele 14:00 (proba de interviu)

LOCUL EXAMENULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, str. Revoluţiei nr.1-3

 

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane până la data de

04.06.2014, orele 16:00.

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde:

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

    c) formular de înscriere

 

BIBLIOGRAFIA:

  1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  2. Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
  4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
  5. Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica, cu modificările şi completările ulterioare
  6. OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare
  7. Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare
  8. HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  9. OG nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 

 

2.DIRECŢIEI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 

DATA  EXAMENULUI: - 17 iunie 2014 orele 10:00 (proba scrisă)

       - 19 iunie 2014 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL EXAMENULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, str. Revoluţiei nr.1-3

 

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane până la data de

04.06.2014, orele 16:00.

 

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde:

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

    c) formular de înscriere

 

BIBLIOGRAFIA:

1.       Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.       Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.       Legea nr. 544/2001 – privind liberal acces la informatiile publice

5.       H.G. nr. 123/2002 -  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

6.       O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

7.       O.G. nr. 55/2002 – privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare

8.       Legea nr. 60/1991 – privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

9.       Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

3.DIRECŢIEI URBANISM

DATA  EXAMENULUI: - 17 iunie 2014 orele 10:00 (proba scrisă)

       - 19 iunie 2014 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL EXAMENULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, str. Revoluţiei nr.1-3

 

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane până la data de

04.06.2014, orele 16:00.

 

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde:

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

    c) formular de înscriere

 

BIBLIOGRAFIA:

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

5.      Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

6.      Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

7.      Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

8.      Legea nr. 190/2013 pentru aprobarea OUG nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001

 

 

Nr. 12194/Dos.VI/16.05.2014