Nr. 29146/13.11.2013

 

 

ANUNT  PUBLIC

 

Primăria Municipiului Târgovişte organizează, la sediul din Str. Revoluţiei

nr. 1-3, concursul de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte.

 

Concursul se organizează în conformitate cu:

·        prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

·        prevederile HG nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură

·        prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a contestaţiilor pentru Teatrul Municipal Târgovişte

 

Condiţiile de participare la concursul de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte:

   a) cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

   b) capacitate deplină de exerciţiu;

   c) studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei, respectiv: teatru şi artele spectacolului;

   d) minimum 5 ani experienţă profesională în domeniul studiilor necesare  ocupării postului de manager;

   e) minimum 3 ani experienţă managerială dobândită în conducerea unei instituţii de cultură sau pregătire în management cultural;

   f) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limita de vârstă;

   g) cunoaşterea  unei limbi de circulaţie internaţională (cel puţin la nivel mediu).

 

Calendarul concursului:

Dosarele de concurs şi planurile de management se depun, la sediul Primăriei Municipiului Târgovişte din Str. Revoluţiei nr. 1-3, până marţi, 17 decembrie 2013, orele 16,00.

Dosarul de concurs trebuie conţină:

Planul de management trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective. Planul de management va fi elaborat de către candidat fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului. Planul de management va fi depus în 7 exemplare, fiecare exemplar va fi depus în plic închis, în format scris pe suport de hârtie şi în format electronic.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIA:

·        OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare

·        OG nr. 21/2007 aprobată şi modificată cu Legea nr. 353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

·        Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare

·        Codul Muncii -Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare

·        Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

·        OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

·        Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

·        Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

·        Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a contestaţiilor şi caietul de obiective se pot descărca de pe pagina de internet la adresa: www.pmtgv.ro  sau se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe si Relaţii cu Publicul.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe si Relaţii cu Publicul, la telefon: 0245613928/int. 117 (luni–vineri între orele 8,00–16,00).