PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA 

FUNCTIEI   PUBLICE  DE  CONDUCERE:

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

AL POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE

 

 

CONDIŢII GENERALE: conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONDIŢII SPECIFICE:

-         studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent : profil drept sau ştiinţe administrative;

-         minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde:

-         formularul de înscriere;

-         copia actului de identitate;

-         copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-         copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

-         cazierul judiciar;

-         adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-         declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 
DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE:
În termen de 20 de zile de la data publicării, la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul. 
DATA  CONCURSULUI: - 1 noiembrie 2011 orele 10:00 (proba scrisă);

         - 3 noiembrie 2011 orele 14:00 (proba de interviu).

 

LOCUL  CONCURSULUI: - Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul  TEL: 0245613928/ 117 

 

 

BIBLIOGRAFIA

1.                  Legea nr. 215/2001 -Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.                  Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.                  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.                  Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale

5.                  H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a poliţiei locale;

6.                  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată;

7.                  Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

8.                  OG 27/2002 – privind  reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor aprobată prin Legea 233/2002;

9.                  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

10.             Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

11.             Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.