PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA 

FUNCTIEI   PUBLICE  DE  EXECUTIE:

 

CONSILIER, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

 

CONDITII GENERALE: -  conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDITII SPECIFICE:

-          studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă– profil administraţie publică;

-          cunoştinţe operare PC

-     cunoaştere limbi străine (lb. engleză) - nivel mediu.

          DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 20 de zile de la data publicării, la BIROUL RESURSE UMANE 
 
DATA  CONCURSULUI: - 8 februarie 2010 orele 10:00 (proba scrisă);

         - 10 februarie 2010 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA BIROUL  RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/ 117 

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      O.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

5.      H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OG nr. 34/2006

6.      Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

7.      Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

8.      H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

9.      Legea nr. 114/ 1996 - Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare