Nr. 20284/Dos VI/20.08.2014

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

organizarea  concursului  de recrutare pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie clasa I -

consilier, grad profesional superior, vacantă în cadrul Serviciului Resurse umane, Relatii externe, Relatii cu publicul – Primaria Municipiului Targoviste

 

CONDIŢII GENERALE: conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

- studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă :

*domeniul ştiinţe sociale- ştiinţe economice;

*domeniul ştiinţe inginereşti- ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

- minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

      - cursuri operare PC: Microsoft Office - nivel mediu (dovedite cu diploma, dupa caz)

- cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, păstrarea confidenţialităţii, abilitati de comunicare 

 

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (09.09.2014)

DATA  CONCURSULUI:      

    -  1 octombrie orele 10:00 -proba scrisă

    -  3 octombrie 2014 orele 14:00 – proba de interviu

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE  TEL: 0245611222/117 

 

BIBLIOGRAFIA :

1.      Legea administraţiei publice locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. I-IV ;

2.      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

4.      Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IV, Capitolul II şi Capitolul III;

5.      Legea nr. 284/ 2010 Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

6.      Legea 53/2003 (Codul muncii), republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

7.      Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8.      H.G.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

9.      H.G. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

10.  H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

11.  O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobata prin Legea nr. 28/2014;