Nr.  19908/14.08.2014

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

organizarea  concursului  de recrutare pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie clasa I-

consilier, grad profesional principal, vacantă în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

 

CONDIŢII GENERALE: conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

- studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă :

*domeniul ştiinţe sociale- ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice;

*domeniul ştiinţe inginereşti- ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

- cunostinţe operare PC: Microsoft Office - nivel mediu

- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

*capacitate de comunicare

*disponibilitate de lucru în echipă

*rezistenţă crescută la stres şi autocontrol

*stil concis şi precis în identificarea problemelor şi definirea lor

*profesionalism, imparţialitate, independenţă, integritate morală, cinste, corectitudine, transparenţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

*loialitate faţă de instituţie şi legile ţării

- cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, păstrarea confidenţialităţii 

 

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (08.09.2014)

DATA  CONCURSULUI:      

    - 15 septembrie 2014 orele 9:00 –proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC

    - 15 septembrie 2014 orele 12:00 -proba scrisă

    - 17 septembrie 2014 orele 14:00 –proba de interviu

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE  TEL: 0245611222/117 

 

BIBLIOGRAFIA :

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. I-IV

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, modificată şi completată

5.      O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare

6.      H.G. nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

7.      Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de  starea civila, cu modificările si completările ulterioare

8.      H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

9.      Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

10.  O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată

11.  O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale