PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

A N U N ŢĂ

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA

FUNCŢIEI   PUBLICE  DE  EXECUŢIE TEMPORAR VACANTE:

CONSILIER JURIDIC, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

CONDIŢII GENERALE: -  conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă– profil drept;

-          minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 8 zile de la data publicării, la BIROUL RESURSE UMANE (08.07.2013) 
DATA  CONCURSULUI: - 10 iulie 2013 orele 10:00 (proba scrisă);

         - 12 iulie 2013 orele 14:00 (proba de interviu)

 LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA BIROUL  RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/ 117 

 BIBLIOGRAFIA :

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

5.      O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

6.      Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

7.       O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările ulterioare

8.      Codul de procedură civilă

9.      Codul civil

10.  Codul fiscal-Titlul IX ,,Impozite şi taxe fiscale,,

11.  Codul de procedură fiscală