Nr.  6583/Dos.VI/14.03.2014

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

organizarea  concursului  de recrutare pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie clasa I-

consilier, grad profesional principal, vacantă în cadrul Direcţiei Tehnice

 

CONDIŢII GENERALE: conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă– domeniul ştiinţe inginereşti/ştiinţe economice/juridice;

-          minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (02.04.2014)
DATA  CONCURSULUI: - 15 aprilie 2014 orele 10:00 (proba scrisă);

     -  17 aprilie 2014 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/ 117 

 

BIBLIOGRAFIA :

1.             Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.             Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.             Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.             O.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

5.             H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OG nr. 34/2006

6.             Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

7.             Legea nr.  50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

8.             H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

9.             Legea nr. 114/ 1996 -Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare

10.         H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice

11.         HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006

12.         OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, modificată şi completată