PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N ŢĂ

 

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA 

FUNCŢIEI   PUBLICE  DE  EXECUŢIE:

CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

 

CONDIŢII GENERALE: -  conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă– domeniul ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;

-          minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE:
În termen de 20 de zile de la data publicării la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (02.12.2013)
 
DATA  CONCURSULUI: - 12 decembrie 2013 orele 10:00 (proba scrisă);

         - 16 decembrie 2013 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul  Tel: 0245613928/117

 

BIBLIOGRAFIA :

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată

5.      O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale

6.      Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare

7.      Legea nr. 487/2002 – a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice

8.      Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

9.      Codul civil- Cartea I, Titlul III- Ocrotirea persoanei fizice