ANUNT

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte organizează, la sediul din Str. Revoluţiei nr. 1-3, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte.

 

Condiţiile de participare la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte:

a)  Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndelinească condiţiile prevăzute de art. 3 alin. (1) din OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009

b)     Condiţii specifice:

·        studii superioare de lungă durată în domeniul de referinţă:

Denumire domeniu fundamental de ştiinţă, artă şi cultură

Denumire domeniu de studii universitare de licenţă

Denumire specializare

Arte

Teatru

Toate specializările

Ştiinţe umaniste

Istorie

Istoria artei

Ştiinţe umaniste

Studii culturale

Studii culturale

Ştiinţe economice

Management

Management

Ştiinţe juridice

Drept

Drept

Ştiinţe sociale şi politice

Ştiinţe Administrative

Administraţie publică

Ştiinţe sociale şi politice

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

 

·        experienţă managerială, dobândită în instituţii/companii de spectacole/concerte sau prin managementul de proiecte culturale

·        cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (cel puţin la nivel mediu)

·        cunoştinţe de operare PC.

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, după cum urmează:

·        15 iulie 2011- depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi (data limită);

·        16-28 iulie 2011- analiza proiectelor de management – prima etapă.

·        1 august 2011- susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

Dosarele de concurs se depun, la sediul Consiliului Local Municipal Târgovişte din Str. Revoluţiei nr. 1-3, până vineri, 15 iulie 2011, orele 16,00.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIA:

·        OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009

·        OG nr. 21/2007 aprobată şi modificată cu Legea nr. 353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

·        Codul Muncii -Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare

·        Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

·        OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

·        Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

·        Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

·        Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte şi caietul de obiective se pot descărca de pe pagina de internet la adresa: http://pmtgv.ro  sau se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, Compartimentul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii la telefon: 0245613928/int. 117 (luni–vineri între orele 8,00–16,00).