ANUNT

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte organizează, la sediul din Str. Revoluţiei nr. 1-3,  concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de administrator public din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

 

Tema proiectului de management este:

,,Politici comunitare pentru tineret- parte a strategiei de dezvoltare economico-socială a Municipiului Târgovişte  2013-2016,,

 

                 Candidaţii pentru funcţia de administrator public depun obligatoriu proiecte de management, ce vor sta la baza încheierii ulterioare a contractului de management şi vor face parte integrantă din acesta. Proiectul de management conţine, în principal, expunerea de metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului, estimări asupra posibilităţilor de realizare a obiectivelor şi asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloace, expertize, experienţe ce se preconizează a se utiliza.

 

Condiţiile de participare la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de administrator public din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte:

CRITERII GENERALE:

·        Are cetăţenie română şi domiciliul în România;

·        Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·        Are capacitate deplină de exerciţiu;

·        Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza unei adeverinţe medicale, eliberată de medicul de familie;

·        Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei de administrator public, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

·        Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

·        Nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, nu a semnat angajament sau note informative către fosta securitate.

 

CRITERII SPECIFICE:

·        Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent - profil tehnic, economic, juridic sau administraţie publică;

·        Minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

·        Cunoaşterea unor limbi străine de largă circulaţie - nivel avansat;

·        Cunoştinţe operare PC.

 

 

 

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, după cum urmează:

- 11.03.2013 - depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi (data limită);

- 12.03- 22.03.2013- analiza dosarelor de concurs ale candidaţilor şi a proiectelor de management – prima etapă;

- 25.03.2013- susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

Dosarele de concurs se depun, la sediul Consiliului Local Municipal Târgovişte din Str. Revoluţiei nr. 1-3, până luni, 11.03.2013, orele 16,00.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii la telefon: 0245613928/int. 117 (luni–vineri între orele 8,00–16,00).