CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVISTE

DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

Str. Revoluţiei nr. 2, Târgoviste

 

A N U N T Ă

 

       Organizarea  concursului  pentru  ocuparea   funcţiei publice de execuţie,

consilier clasa I, grad profesional principal

 

 

CONDITII GENERALE :

-conform art. 54 din Legea 188/1999, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONDITII SPECIFICE :

-studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă :  

Ştiinţe sociale cu ramurile:

-ştiinţe juridice :  specializarea drept ;

-ştiinţe economice :  contabilitate, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune;

-economie : specializarea economie generală ;

-finanţe : finanţe- bănci.

-minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

-cunoştinţe  operare pe calculator.- nivel mediu.

 

DATA LIMITA  A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE:

- 20 de zile de la data publicarii anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a(30.06.2014)

DATA  CONCURSULUI:

-          7.07.2014 - proba scrisa

-          9.07.2014- proba  de interviu

 

LOCUL  CONCURSULUI:

- Sediul  Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste,str. Revolutiei nr.2-4

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA Compartimentul Resurse Umane TEL :0245613928/311 sau 0245611222/311

 

Bibliografia:

 

·               Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·               Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·               Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·               Legea nr.114/1996 – legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;

·               OUG nr.40/1999 – protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

·               Legea nr.85/1992 privind vânzarea de spaţii cu altă destinaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

·               Codul de procedură fiscal Titlul VIII, cap.8 – Stingerea creanţelor prin executare silită, art.136-178.